Ŋwɛ ayi agbeé ŋwɛ ɛpeá ɛyi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Kɔrɛnt
1
Pɔl atamege Ɛsɔwɔ ne anɛnemmyɛ gétúgé ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs né Kɔrɛnt
Me Pɔl muú Ɛsɔwɔ ajyaá nnó mbɛ ŋgbá Kras Jisɔs ndɛre ji akɛlege, ne nsamé ŋwɛ yina. Ɛsé ne meŋmɛ sé Timɔti délɔɔ́ ɛnyú matame. Ntɔmé ŋwɛ yina ɛta nyú ɛchomelé bɔɔ́ Jisɔs né melɔ Kɔrɛnt ne bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ako abi álú né gebagé mewaá Akaya. Nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́ ne ápyɛ ɛnyú débɛ nesɔ ne atɛ.
Ɛsɔwɔ afyɛɛ́ bɔɔ́ metɔɔ́ né mati mako áyi ágɛne ɛfwyale
Détamégé Ɛsɔwɔ muú alu Ɛsɔwɔ ne ntɛ Ata sé Jisɔs Kras. Ji alú ntɛ ayi ágɛné bɔɔ́ meshwɛ, ne Ɛsɔwɔ muú afyɛɛ́ bɔɔ́ metɔɔ́ matimati. Ji afyɛɛ́ ɛsé metɔɔ́ né yɛ́ndé ɛfwyale ɛwé ɛsé dégɛne nnó ɛsé ntó dékaá ndɛre défyɛɛ́ bɔɔ́ abi ágɛné ɛfwyale metɔɔ́. Déké défyɛɛ́ ɛbwɔ́ metɔɔ́, défyɛgé ɛbwɔ́ metɔɔ́ wyɛ ndɛre Ɛsɔwɔ afyɛɛ́ ɛsé. Wyɛ ndɛre ɛsé dégɛné ɛfwyale dɔɔ́ gétúgé déchome mmyɛ ne Kras, mbɔntó ne Ɛsɔwɔ afyɛɛ́ ɛsé metɔɔ́ gbɛne gétúgé déchome mmyɛ ne Kras. Ndɛre ɛlúmbɔ, mbɔgé ɛsé déké dégɛné ɛfwyale, ɛlú lé nnó Ɛsɔwɔ afyɛɛ́ lé ɛnyú metɔɔ́ ne nnó aferé ɛnyú né ɛfwyale gabo. Ne mbɔgé Ɛsɔwɔ afyɛɛ́ ɛsé metɔɔ́ ɛlú lé nnó ɛsé ntó défyɛgé ɛnyú metɔɔ́ ne nnó ɛnyú debɔ ɛshyɛ dékógé metɔɔ́ dégɛne gefɔ́gé ɛfwyale ɛwé ɛsé dégɛné. Metɔɔ́ ɛwé ɛsé dénɛré ne ɛnyú ɛnyigé fɔ́ néndé dékaá nnó ndɛre ɛnyú dégɛné ɛfwyale ne ɛsé chóncho, Ɛsɔwɔ áfyɛɛ́ nyɛ ntó ɛnyú metɔɔ́ wyɛ ndɛre áfyɛɛ́ ɛsé.
Aŋmɛ sé, dékɛlegé ɛnyú dékaá gefɔ́gé ɛfwyale ɛwé ɛsé dégɛné né gebagé mewaá Ɛsya. Ɛsé dékpɛ né ɛfwyale ɛwé ɛpwɔɔ́ ɛsé mamkpa ne ɛpyɛ ɛsé debɔ defere metɔɔ́ nnó débɛɛ́ sé abɛ. Ɛbɔ́ ɛlú wyɛ ɛké lé mpa ne asɔɔ́ nnó ábɔ́ manwa ɛsé. Yɛ́mbɔ ɛwena ɛpyɛ nnó ɛkágé ɛsé déliígé mmyɛ ne gemɛge sé ambɔɔ́, déligé ɛlé mmyɛ ne Ɛsɔwɔ muú apyɛ bɔɔ́ ákwilegé né negbo. 10 Ji aferé ɛsé né manoó negbo. Ji aferege nyɛ wyɛ ɛsé né ɛfwyale. Ne ɛsé dénɛré metɔɔ́ ne ji nnó aferege nyɛ wyɛ ɛsé né ɛfwyale ferege. 11 Ɛnyú ntó pógé dénɛnémmyɛ gétúgé sé. Dépyɛgé mbɔ, gejamégé bɔɔ́ ánɛné nyɛ mmyɛ gétúgé ɛsé ne Ɛsɔwɔ awuú nyɛ mmyɛmenɛne ɛyi mbɔ alɛré ɛsé galɔ́gálɔ́ ne gejamégé bɔɔ́ átamege nyɛ ji gétúgé galɔ́gálɔ́ ayi ji álɛré ɛsé.
Ula bi Pɔl ákwɔre ndɔ nekɛ nií álá ma jyɛ sé né Kɔrɛnt wɔ́
12 Genó ɛyigé ɛsé dedoó ɛbwɔ ɛwɔme gelú nnó, matɔɔ́ sé ágarege ɛsé nnó délú pópó né yɛ́ndégenó ɛyigé ɛsé dépyɛɛ́ fa mme, chacha gébégé délú ne ɛnyú, ne déjɔ́gé wyɛ wáwálé. Ɛsé délií fɔ́ mmyɛ né déŋgaré ákwaá wɔ́, délií lé mmyɛ né utó bi utanegé né galɔ́gálɔ́ ayi Ɛsɔwɔ álɛrege ɛsé. 13 Genó ɛyigé ɛsé désame né ɛta ɛnyú ɛlé genó ɛyi gelú ɛsé metɔɔ́ débií genó wɔ́. Yɛ́ ɛlé ɛnyú dela dékaá gefɔge bɔɔ́ abi ɛsé délu chaŋéné wɔ́, ɛsé dénɛré metɔɔ́ nnó bií uma ɛnyú dékágé nyɛ ɛsé cháŋéné. 14 Ne né bií bi Ata sé Jisɔs Kras achwɔɔ́, dedoó nyɛ ɛbwɔ ɛwɔmé gétúgé sé wyɛ ndɛre ɛsé ntó dedoó nyɛ ɛbwɔ ɛwɔme gétúgé nyú.
15 Ndɛre nwya umɛ bina né metɔɔ́, me mbɔ nshuú mɛ nnó nchwɔɔ́ ngɛ ɛnyú, nnó ɛnyú debɔ́ mejé magbɛ apea. 16 Me mbɔ nshuú mangɛ ɛnyú gébégé nké jyɛɛ́ Masedonia ne gébégé me nké nkeregé meso nnó ɛnyú dépoó me njyɛ né gebágé mewaá Judiya. 17 Ndɛre me nshuú mbɔ nla chwɔ sé wɔ́, nnó me mbɔ́ ndoó mbɔ lé manaá ndoó maweé? Waá nnó me nlú mbɔ ɛlé ɛké muú mme, muú ákámege “Ɛɛh! Ɛɛh” ne “Ŋgba! Ŋgba” gébé gemaá? 18 Tɛ mbaá Ɛsɔwɔ agarege wáwálé mekomejɔɔ́ ayi ɛsé dégare ɛnyú ápɔ́ nya fɔ́ “Ɛɛh ne ŋgba.” 19 Jisɔs Kras Maá Ɛsɔwɔ muú Silas, Timɔti ne me dégaré ɛnyú abya wuú apɔ́ fɔ́ muú ayi ajɔ́gé ɛɛh ne ŋgba gébé gemaá. Ji alú lé “Ɛɛh” ayi Ɛsɔwɔ. 20 Jisɔs ne alu muú ayi alɛrége nnó Ɛsɔwɔ akame nnó, “Ɛɛh” né mbaá yɛ́ndégenó ɛyi ji anyɛ́meno. Gɛ ula bi ɛsé déjɔ́gé nnó, “Amen” né mabɔ Jisɔs ne déchyɛge ŋgɔ mbaá Ɛsɔwɔ mbɔ. 21 Ɛsɔwɔ Jimbɔɔ ne apyɛ ɛsé ne ɛnyú chóncho détɛné ne ɛshyɛ ndɛre déchome mmyɛ ne Kras. Ji ne afyɛɛ́ ɛsé nnó debɛ bɔɔ́ bií, 22 ndɛre afyɛɛ́ ɛsé Mendoó Ukpea né matɔɔ́ nkane gelo jií. Mendoó wuú ɛwémbɔ ɛlɛrége nnó ɛsé désɛle nyɛ unó bi Ɛsɔwɔ achyɛge bɔɔ́ bií.
23 Me nkuú Ɛsɔwɔ ndɛre ntɛ sé wa, nnó genó ɛyigé me njɔ́gé gelú wáwálé. Ula bi me nla mma kere sé ɛwú mbɔ né Kɔrɛnt wɔ́ úlú nnó ɛ́kágé metɔɔ́ usɔɔ́ wa ɛpyɛ ɛnyú débɔ ɛfwyale. 24 Ɛsé démmyɛ fɔ́ nnó déma degaré ɛnyú genó ɛyigé débɔ mamfyɛ metɔɔ́ wyɛ, néndé ɛnyú détɛne mɛ ne ɛshyɛ né genó ɛyigé défyɛɛ́ metɔɔ́ wyɛ. Ɛsé dékɛlege lé nnó décho mbwa ne ɛnyú dépyɛge utɔɔ́ ulua nnó ɛnyú débɛ ne nechɔchɔ́.