3
Ata Jisɔs akerege nyɛ meso
Aŋmɛ ba, gɛ́gé ŋwɛ ayi apyɛ ŋwɛ ɛ́pea ɛyi me nsame ɛta nyú na. Me nsa ɛnyú bɔ ŋwɛ bina nnó mpyɛ matɔɔ́ nyú átege unó bi úlú cho. Me nkɛlege ɛnyú detege unó bi bɔɔ́ ɛkpavé Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ mɛ tɛ gachií nnó upyɛ nyɛ, ne tege ntó mabɛ ayi Ata se Jisɔs Kras ne Menchyɛ́ geŋwá, achyɛ áŋgbá bií nnó agarege ɛnyú.
Genóge mbɛ ɛyigé ɛnyú debɔɔ́ mankaá gelú nnó, né kwyakwya gébé bɔɔ́ abi ájwyage ɛnyú né genó ɛyigé défyɛɛ́ metɔɔ́ wyɛɛ́ áchwɔɔ́ nyɛ. Ájwyaáge nyɛ ɛnyú, ne ákwɔlege lé unó bi upyɛ matɔɔ́ ágɔɔ́ ɛbwɔ́. Ájɔ́gé nyɛ áké, “Ata nyú, anyɛ́meno nnó achwɔɔ́, ji alɛ?” Tɛ amu antɛ sé ágboó, yɛ́ndégenó gelú wyɛ ndɛre geji gebɔ gelú mɛ tɛ gébégé Ɛsɔwɔ akwyɛ mme. Ndɛré ápyɛɛ́ mbɔ́, ákɛlege fɔ́ mante nnó Ɛsɔwɔ asɛ nya meko wuú akwyɛ mfaánebuú ne mme, apyɛ mme atané né mmu manaá. Ne gébégé ji akwyɛge mme, asɛ ntó lé manaá ne apyɛ utɔɔ́ wyɛ. Ne Ɛsɔwɔ asɛ nya ntó lé manaá mi na ne apyɛ ŋgbannyi ashwane bɔɔ́ abi nya. Wyɛ mekomejɔɔ́ áwú ne Ɛsɔwɔ asɛle ábelé mfaá ne mme nnó ásɔ né mewɛ. Ɛsɔwɔ abelé bi nnó ubɛ kpaá tɛ bií bi ji asɔɔ́ nyɛ mpa bɔɔ́ ako, anií mbwɛ bɔɔ́ abi álá ákágé ji.
Yɛ́mbɔ aŋmɛ ba, ɛ́kágé déjinte genó ɛyigé na. Né mbɛ ushu Ata, bií uma úlú ɛké aŋmɛ dɛle, ne aŋmɛ dɛle alú ɛké bií uma. Ata apɔ́ fɔ́ jɔɔ́ mampyɛ unó bi ji anyɛ́meno nnó apyɛ ndɛre bɔɔ́ abifɔ áfɛrege nnó Ji alú. Ji akoge lé metɔɔ́ gétúgé nyú néndé akɛlege fɔ́ nnó yɛ́ muú fɔ́ ama ano mme detu. Yɛ́mbɔ akɛlege lé nnó yɛ́ndémuú akwɔre metɔɔ́ wuú alyaá gabo.
10 Ne bií bi Ata achwɔɔ́, uchwɔɔ́ nyɛ mbelepo ɛke menjo. Mfaánebuú alome nyɛ ne ɛshyɛ, anomese. Ne mewɛ ɛsɔɔ́ nyɛ yɛ́ndégenó ɛyigé gelú né mfaánebuú. Mme ne yɛ́ndégenó ɛyi gelú wyɛ gesɔge nyɛ.
11 Tɛ mbaá unó bina uchɔge nyɛ gefɔɔ́ ɛyi, ndé ufɔɔ́ bɔɔ́ abi ɛnyú débɛɛ́ nyɛ? Ɛnyú debɔ mambele geŋwáge nyú pópó, depyɛge unó bi Ɛsɔwɔ akɛlege, 12 ndɛre dégile nnó bií Ɛsɔwɔ uchwɔ́ myɛge nnó uchwɔɔ́ wáwa. Bií bimbɔ ubɛɛ́ nyɛ ɛbi mewɛ ɛsɔɔ́ ne ɛchɔɔ́ nyɛ́ mfaánebuú mekomeko, ne yɛ́ndégenó ɛyi gelu né mfaánebuú genyuɔge nyɛ gétúgé mbaá ásɔɔ́ge dɔɔ́. 13 Yɛ́mbɔ ɛse bɔɔ Ɛsɔwɔ degile mfaánebuú ayi mekɛ ne mme ayi mekɛ nnó achwɔ́ ndɛre Ɛsɔwɔ anyɛ́meno. Ne bɔɔ́ abi abɛɛ́ wyɛɛ́ apyɛ nyɛ lé unó bi úlú cho.
14 Aŋmɛ ba, ndɛre ɛlúmbɔ, tɛ mbaá ɛnyú degile nnó unó bina upyɛ, myɛge ne ɛshyɛ nnó ji abané ɛnyú pópó. Débɛgé fɔ́ ne deba mmyɛ. Bɛgé nesɔ ne ji. 15 Kaáge nnó metɔɔ́ ɛwé Ata akoge manchwɔ, ɛlú lé nnó ji achyɛɛ́ bɔɔ́ gébé apyɛ ji afere ɛbwɔ́ né ɛfwyale gabo. Mbɔntó ne meŋmɛ sé Pɔl abɔ asame agare ɛnyú né deŋga ɛtiré Ɛsɔwɔ achyɛɛ́ ji. 16 Ji ajɔɔ́ depɔ ɛtiré na né bɔ ŋwɛ abi ji asame ako. Depɔ ɛtiré fɔ né mmu bɔ ŋwɛ bií déjwerege mankaá. Détí ne bɔɔ́ abi álá kágé yɛ genó ne bɔɔ́ abi álá bɛné né depɔre Ɛsɔwɔ wɔ, ábwɔlége amu ne deti, ágárégé fɔ genó ɛyi gelu chó. Wyɛ ndɛre apyɛ ne malɔ ŋwɛ ayifɔ né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ. Ndɛre ɛbwɔ́ ápyɛmbɔ áwane mbɔ ɛlé gemɛge bwɔ́.
17 Aŋmɛ ba, ndɛre debɔɔ́ mɛ mbɛ dékaá unó bina sɛge gébé nnó ɛkágé bɔɔ́ abi álá belege mabɛ Ɛsɔwɔ aja ɛnyú dékpe né gabo ayi ɛbwɔ́ apyɛɛ́ débɔ́ gepwa né metɔɔ́ ɛwé défyɛɛ́ ne Ɛsɔwɔ. 18 Yɛ́mbɔ, choge wyɛ mbɛ mampyɛge nnó Ata se Jisɔs Kras Mewené gemɛ́ge sé alɛrege ɛnyú galɔ́gálɔ́ ne gejeé jií gejamegejame, apyɛ ɛnyú dewɛne ndɛre dékágé ji cháŋéné. Nnɛnemmyɛ nnó ŋgɔ abɛ ne ji nana ne tɛ́ kwyakwya ne kwyakwya. Amɛn