Ŋwɛ
UTƆƆ́ AŊGBÁ JISƆS
ndɛre Lukase asamé
1
Ulaulɔ
Ata Tyɔfilɔs, né ŋwɛ mbɛ yimbɔ ntɔme wɔ, nsá uno uko ɛbí Jisɔs abɔ apyɛ́ ne alɛ́ré bɔɔ́, lɔ né gébé ɛyige ji alɔɔ́ utɔɔ́ bií, kpaá tɛ gébé ɛyige ji ajyɛ́ mfaánebuú. Gemɛge nnó ji ajyɛ́ né mfaánebuú, achyɛ bɔɔ́ bií ji ajyá nnó ábɛ́ áŋgbá bií majyɛ né uto Mendoó Ukpea. Gébégé Jisɔs akwilé né negbo, abɛlé fa mme usaá ndɔ upéa. Né ndɔ yimbɔ, alɛrege aŋgbá bií mmyɛ né gejamégé mati ayi ɛbwɔ́ álá kagé bɛ sé ne dembyɔ nnó ji alu mebɛ. Ne agare ɛbwɔ́ mechɔ ɛwé Ɛsɔwɔ ágbárege nyɛ gefwa jií. Ne nkane ji alu chóncho ne ɛbwɔ́, afyɛ́ ɛbwɔ́ ɛbɛ ake, “Jwɔlege fa né Jɛrosalɛ, degilé ɛchyɛ ɛwé Ntɛ wa abɔ anyɛ́meno nnó atɔme nyɛ nkane me mbɔ ngare ɛnyú. Geno ɛyige njɔgémbɔ gelu nnó, ndɔ ɛja sé dɔɔ́ wɔ́ ɛyi Ɛsɔwɔ afyɛ́ nyɛ ɛnyú né amu Mendoó Ukpea wyɛ nkane Jɔn abɔ afyɛ nya bɔɔ́ né mmu nnyi.”
Ɛsɔwɔ asɛ Jisɔs afɛ́ Mfaánebuú
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jɔn 20:19-23)
Gébégé baá utɔɔ́ Jisɔs áma jwɔle chóncho ne Jisɔs ágií ji áke, “Átá gébé gekwané ɛyigé ɔmage pyɛ nnó ɛsé bɔɔ́ Isrɛli dégbáré gefwage sé”?
Ne Jisɔs ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Ntɛ wa akwyɛ mɛ abɛlé né uto bií gébé ɛyigé unó bina upyɛ nyɛ, ne ɛpɔ́fɔ́ ɛwé ɛnyú dekaáge gébé ɛyigémbɔ. Ne genó ɛyigé debɔ́ mankaá gelu nnó, Mendoó Ukpea ɛchwɔgé ɛnyú mmyɛ, ɛchyɛge nyɛ ɛnyú uto ne ɛnyú degarege bɔɔ́ né Jɛrosalɛ gefɔge muú yi me nluú, ne demage garege nyɛ né malɔ bɔɔ́ Jus ako, ne degarege wyɛ dejyɛ né melɔ́ Samariya kpaá tɛ dekwɔ́nege mbaá yi mme akwya.” Ndɛre Jisɔs ajɔ́gé depɔ tire na, Ɛsɔwɔ alɔ mansɛ́ ji ajyɛ né mfaánebuú, ne baá utɔɔ́ bií ála ápɛlé amɛ mfaa. Akwɔ́ afɛ kpaá gekó gekweré ji.
10 Ndɛre ɛbwɔ́ álu áfyɛ́ amɛ mangɛ ji, ɛké ɛwyage ágɛ ande fɔ apéa ne mandeé pópó mmyɛ, átɛné kwɔ́kwɔ́lé ne ɛbwɔ́. 11 Ɛ́wyagé ande bimbɔ áké ne ɛbwɔ́, “Bɔɔ́ Galilií, ɛnyú detɛné fa depɛle amɛ mfaá nde? Jisɔs yina ayi alya ɛnyú akwɔme mbɔ mfaánebuú fi, amage kéré nyɛ meso wyɛ nkane degɛ́né mbɔ ji ajyɛɛ́.”
Matyas asɛ melú Judas
12 Ne aŋgbá Jisɔs ályágé mekwɛ Olif, ákéré né Jɛrosalɛ, nekɛ nélu genógé ɛbwɔ ne meno. 13 Ákwɔ́négé né melɔ́ Jɛrosalɛ, ákwɔ mfaá ɛnyɔŋ ákpɛ mmu maá gepú ayi ɛbwɔ́ ábɛ́lege. Ɛbwɔ́ alu Pita ne Jɔn, Jɛmsi ne Andru, Filip ne Tɔmasi, Batolomyo ne Matyo, Jɛmsi maa Alfɔs, Simun ayi ákuú ji muú ukógé ne Judas ayi maá Jɛmsi. 14 Ɛbwɔ́ ako áchómege yɛndégébé ánɛnemmyɛ metɔɔ́ ɛma chóncho ne andeé fɔ abi ábɔ́ ákwɔlege Jisɔs, ne aŋmɛ́ Jisɔs ne mma wuú Mɛri.
15 Né bífɔ́ bɔɔ́ abi akame ne Jisɔs áchomé ɛbwɔ́ ako, alu genógé usaá ukene. Ne Pita akwile ka aké ne ɛbwɔ́, 16 “Áŋmɛ ba, geno ɛyige ŋwɛ Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ nya gebɔ nyɛ mambɛ wáwálé, Mendoó Ukpea ɛbɔ́ ɛpyɛ́ɛ Mfwa Dɛvid nnó abɔ mbɛ agare geno gefɔ getuge Judas ayi abɔ́ ajamé bɔɔ́ meti nnó apyɛ́ Jisɔs. 17 Judas abɔ́ alu muú ama né geluagé ɛsé, Jisɔs abɔ́ ajya ji nnó apyɛge gefɔge utɔɔ́ uma ne ɛsé.”
18 Ndɛre Pita abɔ ajɔge mbɔ, ɛlu nnó Judas apyɛge geboboge mechɔ ɛwé, ásɛ ŋka ji, ájyɛ na melu mme, ɛfɛɛ́ ne akwené ushú mme, unɛ ugbɔgé, mbwé unɛ ɛwɔ. 19 Bɔɔ́ ako bi alú né Jɛrosalɛ, áwúge mechɔ́ ɛwé, ákuú melu mme ɛwémbɔ né mejɔɔ́ bwɔ́ nnó Akɛldama. Ula utɛné nnó, “Mewaá gewu.”
20 Pita ama jɔɔ́ aké, “Mfwa Dɛvid abɔ́ asá né ŋwɛ makwa jií nnó,
‘Achyɛ gepú jií gelá gewa,’
Achyɛ muú amage ajwɔle sé mmu. Ne ama sá nnó,
‘ɛchyɛ muú ayicha asɛ melu utɔɔ́ wuú.’
21-22 “Ndɛre ɛlúmbɔ, muú ayicha abɔ́ mambané ɛsé nnó décho, dégárégé nkane Átá Jisɔs akwilé né negbo. Yɛ́mbɔ́ muú yimbɔ abɔ mambɛ ayi abɔ akɛ́né ne ɛsé ne Jisɔs, lɔ né gébé ɛyige Jɔn abɔ́ awyáge bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ kpaá ɛkwɔne né gébé ɛyigé Ɛsɔwɔ asɛlé Jisɔs né ɛta sé ajyɛ mfaánebuú.”
23 Ɛfɛɛ́ ne ɛbwɔ́ ajya bɔɔ́ apéa, muú yi ama akamege Josɛf ayi ákuú ntó ji Basabas ne ama ákuú ji ntó Justɔs. Ne ayifɔ akamege Matyas. 24 Ne ɛbwɔ́ anɛmmyɛ áké, “Átá wɔ ne ɔkaáge matɔɔ́ bɔɔ́ ako. Lɛré ɛsé muú yi ɔjya, 25 nnó ábɛ́ ŋgbá Jisɔs ne asɛ melu utɔɔ́ Judas maá utɔɔ́ wyɛ ayi ji alya ajyɛ mbaá yi akwane ne ji.” 26 Ánɛ́gemmyɛ mbɔ, áŋme megya nnó ájya muú ama. Ne alɛré nnó Matyas ne ábɛɛ́. Ne ásɛ ji ágbɛɛ́ ne áŋgbá Jisɔs abi afyaneama.