Ŋwɛ ayi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Ɛfɛsɔs
1
Matame
Me Pɔl ne nsámé ŋwɛ yina. Me nlú ŋgbá Kras Jisɔs ndɛre Ɛsɔwɔ akɛlé nnó mbɛ.
Ntɔme ŋwɛ yina ɛta nyú bɔɔ́ Kras né melɔ Ɛfɛsɔs, ɛnyú abi délií mmyɛ ne déchome mmyɛ ne Jisɔs Kras.
Nnɛnemmyɛ nnó ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, ne apyɛ ɛnyú débɛ́ né nesɔ.
Ɛsɔwɔ alɛrege ɛsé ulɔɔ́ melu gétúgé déchome mmyɛ ne Kras
Défɛɛ́ Ɛsɔwɔ. Ji alu Ɛsɔwɔ ne Ntɛ Ata sé Jisɔs Kras muú gétúgé déchome mmyɛ ne Kras, ji ajéle ɛsé ne yɛ́ndé gefɔgé méjé wuú ɛwé ɛlú né malu ujwɔlé Ɛsɔwɔ ayi mfaánebuú. Gemɛge nnó Ɛsɔwɔ akwyɛɛ́ mme yina, ji abɔ mɛ mbɛ ajya ɛsé nnó débɛ bɔɔ́ bií, gébégé déchome mmyɛ ne Kras. Ji apyɛmbɔ nnó ɛsé débɛ bɔɔ́ ukpea abi muú álá kágé shulé ɛbwɔ́ ndo né mbɛ ushu wuú.
Né gétúgé gejeé jií ɛyigé na, ji abɔɔ́ mɛ mbɛ ashuú nnó ji apyɛ nyɛ nnó ɛsé débɛ baá bií ndɛre ákɛne né genó ɛyigé Jisɔs Kras apyɛɛ́ nyɛ. Gɛ genó ɛyige gebɔ gelú ji metɔɔ́ mampyɛ mbɔ. Ne geji ne ji akɛlege mampyɛ. Getú ɛyigémbɔ ne débɔɔ́ mamfɛge ji né gekpɛkpɛgé galɔ́gálɔ́ wuú ayi ji alɛrege ɛsé detú, ndɛre déchome mmyɛ ne Maá wuú ayi ji abɔɔ́ gejeé ne ji dɔɔ́. Ɛsɔwɔ akɛ ne manoó Maá wuú ami machyɛɛ́ mme gébégé ji agboó, awené gemɛge ɛsé, mmyɛ ɛké Ɛsɔwɔ ajinte gabo se, gétúgé gekpɛkpɛge galɔ́gálɔ́ wuú ayi ji alɛrege ɛsé gejamé gejamé. Ɛsɔwɔ né deŋga ɛtií deko ne defɔɔ́ ɛtií, apyɛ ɛsé dékaá genó ɛyigé gebɔ gelú bíbí, ɛyigé ji akɛlege mampyɛ. Apyɛ ntó ɛsé dékaá genó ɛyigé gebɔ gelú ji metɔɔ́ mampyɛ ndɛre ji ashuú mɛ tɛ gachií ábelé nnó Kras apyɛ, 10 ndɛre ji ashuú nnó gébé ɛyigémbɔ gekwɔnege ji ányweré unó uko choncho, ɛbi ji akwyɛ, ɛbi úlú né mfaánebuú ne ɛbi úlú fa mme nnó Kras abɛ mfwa bwɔ́.
11 Yɛ́ndé genó gekɛne wyɛ ndɛre Ɛsɔwɔ abɔ ashuú mɛ nnó ɛbɛ. Ji ajya ɛsé nnó débɛ bɔɔ́ bií ndɛre déchome mmyɛ ne Kras gétúgé genó ɛyigé gebɔ gelu ji metɔɔ́ mampyɛ ndɛre ji aké ɛbɛ tɛ gachií. 12 Ji ajyaá ntó ɛsé abi débɔɔ́ mbɛ dénɛré metɔɔ́ ne Kras nnó débɛ défɛɛ́ge ji gétúgé ŋgɔ wuú.
13 Ne ɛnyú déwú ntó mekomejɔɔ́ ayi alu wáwálé. Mekomejɔɔ́ yimbɔ ɛlé abya melɔ́mélɔ́ ayi Ɛsɔwɔ aferege nyɛ ɛnyú né ɛfwyale gabo. Gébégé ɛnyú défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras ne Ɛsɔwɔ achyɛɛ́ ɛnyú Mendoó Ukpea, ndɛre gelo ɛyigé gélɛrege nnó ɛnyú delu bɔɔ́ bií wyɛ ndɛre ji anyɛ́ mɛ meno nnó achyɛge. 14 Mendoó Ukpea ɛlú ndɛre genó ɛyigé Ɛsɔwɔ áchoó utó nnó ji apyɛ nyɛ ɛta ɛsé yɛ́ndégenó ɛyige ji anyɛ́meno nnó ápyɛ mbaá bɔɔ́ bií. Ji awené gemɛ́ge sé nnó ɛsé débɛ bɔɔ́ bií nnó défɛge ji gétúgé ŋgɔ wuú.
Pɔl anɛnemmyɛ mbaá Ɛsɔwɔ gétúgé ɛchomelé bɔɔ́ Kras né Ɛfɛsɔs
15 Tɛ gébé ɛyigé me nwuú nnó ɛnyú défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Ata Jisɔs, ne nnó débɔ gejeé ne atɛ bɔɔ́ Ɛsɔwɔ, 16 me nlú danlyaá mantamege Ɛsɔwɔ gétúgé nyú. Nteé ɛnyú né mmyɛmenɛne. 17 Me ngigé nnó Ɛsɔwɔ Ata sé Jisɔs Kras, Ntɛ ayi apwɔɔ́ amu, achyɛɛ́ ɛnyu Mendoó wuú nnó ɛpyɛ ɛnyú débɛ ne deŋga ne nnó ɛti ɛnyú amɛ ndɛre dékágé ji. 18 Nnɛne ntó mmyɛ nnó Ɛsɔwɔ apyɛ geŋgbɔ jií gegɛné né mmu matɔɔ́ nyú, nnó dékaá genó ɛyigé ji akuú ɛnyú nnó dénɛré metɔɔ́ wyɛ. Ne mma nnɛnemmyɛ nnó ɛnyú dékaá gekpɛkpɛgé mejé ɛwé Ɛsɔwɔ awyaá né mfaánebuú ɛwé ji anyɛ́meno nnó achyɛge bɔɔ́ bií. 19 Nnɛne ntó mmyɛ nnó ji apyɛ ɛnyú dékaá gekpɛkpɛge uto bií ɛbi upógé ɛsé abi défyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji. Uto bina ɛbi upógé ɛsé, ɛlé wyɛ gekpɛkpɛgé uto bi, 20 ne Ɛsɔwɔ asɛle apyɛ Kras akwilé né negbo ne apyɛ ji ajwɔlé né ɛgbɛ ɛbwɔnyɛ wuú né malu ujwɔle Ɛsɔwɔ né mfaánebuú. 21 Kras awyaá uto ɛwuú ɛbi upwɔɔ́ yɛ́ndé gefwa ɛyi gelu fa mme, yɛ́ né mfaá. Ɛbi upwɔɔ́ ntó uto ákwaá, yɛ́ ɛbɛ lé ɛbi aló nchyɛ. Ne yɛ muú ama ayi awyaá gefɔgé gefwa ɛyigé na apɔ́, yɛ́ né mme yina ne ayi achwɔɔ́. 22 Ne Ɛsɔwɔ afyɛ yɛ́ndégenó né amu ji ne apyɛ nnó ji abɛ muú kpaá mbaá unó uko né ɛchomele bɔɔ́ Kras. 23 Ɛchomele bɔɔ́ Kras ɛlú menyammyɛ wuú. Ɛwú ɛgbeé ne uto Kras ne Ji apyɛ yɛ́ndégenó né yɛ́ndé mbaá gebɛ ndɛre gebɔɔ́ mambɛ.