Ŋwɛ ayi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Galasiya
1
Pɔl alɔɔ́ matame ne achyɛge mmyɛmenɛne
Me Pɔl ne nsame ŋwɛ yina. Nlú ŋgbá Jisɔs Kras. Ákwaá fɔ́ wɔ́ ájya me nnó mpyɛge utɔɔ́ bi wɔ́, ne yɛ́ muú fɔ́ ntó átɔ́ me wɔ́. Ɛlé Jisɔs Kras ne Ɛsɔwɔ Ntɛ se, muú apyɛɛ́ ji akwilé né negbo ne átɔ́me me. Bɔɔ́ ɛchomele Jisɔs abi álú wé ne me, ácho geká ne me alɔɔ́ ɛnyú bɔɔ́ ɛchomele Jisɔs né gebage mewaá Galasiya matame.
Nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata sé Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, ne apyɛ ɛnyú débɛ́ né nesɔ.
Ji, Jisɔs Kras ne achyɛɛ́ gemɛ jií, agboó gétúgé gabo se ndɛre ntɛ se Ɛsɔwɔ akɛlege nnó afere ɛsé né utó mme gabo yina. Ŋgɔ abɛ ne Ɛsɔwɔ tɛ kwyakwya ne kwyakwya Amɛn.
Abya melɔ́mélɔ́ alu lé ama
Unó bi ɛnyú dépyɛɛ́, upyɛ me nlá meno mekpo fuú. Ɛsɔwɔ akú ɛnyú nnó debɛ́ bɔɔ́ bii gétúgé galɔ́gálɔ́ ayi Jisɔs Kras alɛ́régé ɛnyú. Yɛ́mbɔ wyɛ né maá mboó gébé gachyɛ dekwɔré metɔɔ́ nyú délyage muú ayi akuú ɛnyú, déwuú abya melɔ́mélɔ́ ayi mekɛ. Wáwálé alú nnó, yɛ́ abya melɔ́mélɔ́ ayicha apɔ́ sé, ɛkosé ayi ɛnyú débɔ déwuú mɛ. Yɛ́mbɔ, bɔɔ́ alú abi apyɛɛ́ nnó ɛnyú dékwe tametame, ne ammyɛɛ́ mámbúlé abya melɔ́mélɔ́ Kras. Mfaánebuú ashulé yɛ́ndémuú mmyɛ ayi agarege ɛnyú abya melɔ́mélɔ́ ayicha ayi álá pɔ́ fɔ́ ayi ɛsé débɔ́ dégaré mɛ ɛnyú, yɛ́ ɛbɛ lé ɛsé ambɔɔ́, yɛ́ ɛbɛ lé ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛwé ɛtanege né mfaánebuú! Njɔ́gé ne ɛnyú nana wyɛ ndɛre ɛsé débɔɔ́ nya mbɛ déjɔɔ́ nnó, mfaánebuú ashulege yɛ́ndémuú mmyɛ, ayi agarege ɛnyú abya melɔ́mélɔ́ ayicha, ayi ala pɔ́ fɔ́ ayi ɛnyú débɔɔ́ mbɛ́ déwuú ne dékámé wyɛ.
10 Nnó mejɔɔ́ wa ɛpyɛɛ́ nnó ɛnyú défɛ́régé nnó nkɛlege akwaá áfɛ́gé me? Chao! Wa nnó nkɛlege lé nnó Ɛsɔwɔ ne áfɛ́gé me? Nnó mmyɛ mbɔ lé mampyɛ matɔɔ́ ágɔ́gé akwaá? Mbɔgé ɛbɛ nnó nkɛlege mampyɛ le nnó matɔɔ́ ágɔ́gé akwaá, ɛbyɛ́nnó me mpɔ fɔ́ maá utɔɔ́ Kras wáwálé.
Gefɔɔ́ ɛyigé Ɛsɔwɔ akuú Pɔl nnó abɛ ŋgba
11 Aŋmɛ ba, gɔ́gé me mpyɛ ɛnyú dékaá nnó, abya melɔ́mélɔ́ ayi mbɔ́ ngare ɛnyú ápɔ́ fɔ́ genó ɛyi akwaá ákwyɛɛ́ ágarege. 12 Yɛ́ mekwaá fɔ́ ayi achyɛɛ́ me abya melɔ́mélɔ́ yina apɔ́. Yɛ́ muú ayi alɛre me ji apɔ́. Jisɔs Kras jimbɔɔ́ ne ápyɛɛ́ me nkaá ji.
13 Ɛnyú dékaá géfɔ́gé muú ayi me mbɔ́ nlú nya gébégé nkwɔlege gepɔ ɛyigé bɔɔ́ Jus bɔɔ́ ba ákwɔlege Ɛsɔwɔ. Né gébé ɛyigémbɔ me nyu amu ne ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs, awuú ubalé dɔɔ́. Mmyɛ ne ɛshyɛ nnó ntya ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs. 14 Nwɛné nya né geluage atɛ geŋkɔ ba mpwɔ yɛ́ndémuú né gepɔge bɔɔ́ Jus ɛyigémbɔ, néndé mbɔ mpkane nya gechyɛɛ́ dɔɔ́ mankwɔlege gepɔge ukwene antɛ sé.
15 Yɛ́mbɔ, gemɛge nnó ábyɛ́ me, Ɛsɔwɔ abɔ mɛ mbɛ ajya me né ulɔɔ́ melu bií, akú me nnó mbɛ muú utɔɔ́ wuú. 16 Gébé jií gekwɔ́négé apyɛ me nkaá maá wuú. Apyɛ mbɔ nnó ngarege abya melɔ́mélɔ́ maá wuú yina mbaá bɔɔ́ abi álá pɔ́ bɔɔ́ Jus. Ɛpyɛ́gé mbɔ yɛ́ muú ayi njyɛɛ́ báné nnó achyɛ me majyɛɛ́ apɔ́. 17 Yɛ́ né Jɛrosalɛ, nkwɔ yɛ́ njyɛ nnó ngɛ bɔɔ́ abi ábɔɔ́ mbɛ ne me álú áŋgbá Jisɔs Kras wɔ́. Mfɛ lé né gebage mewaá Arabya. Ɛwyage nkeré mesɔ né melɔ Damaskɔs. 18 Aŋmɛ álɛɛ́ ákoógé mfɛ né Jɛrosalɛ nnó ngɛ́ Pita. Njyɛgé mbɛ́lé ne ji ndɔ nekuú. 19 Ngɛ yɛ́ ŋgbá Jisɔs fɔ ama wɔ. Ngɛ́ lé Jɛmsi meŋmo Ata sé.
20 Ɛsɔwɔ alú ntɛ́sɛ wa nnó genó ɛyigé me nsame mbɔ mbyɔgé fɔ́ gebyɔ. 21 Ɛwyage ntané Jɛrosalɛ mfɛ né gebage mewaá Siriya né gebagé mewaá Silisya. 22 Né gébé ɛyigémbɔ, machomele bɔɔ́ Kras abi álú né gebagé mewaá Judiya ábɔ́ álú dankaá me. 23 Ábɔ́ áwuú le wuú nnó, “Muú ayi abɔ ammyɛ nya amu ne ɛsé bɔɔ́ ɛchomele Jisɔs alé gare ntó depɔré Jisɔs ɛtiré ji abɔ́ amuamé mánchɔ!” 24 Ne áfɛ́gé Ɛsɔwɔ ndɛre akwɔre geŋwá ya.