10
Jisɔs ajya áŋgbá bií áfyáneápeá
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
Ne bií úma Jisɔs akuú áŋgbá bií áfyáneapeá, áchwɔ́ge achyɛɛ́ ɛbwɔ́ uto ɛbi ábuú aló nchyɛ né mmyɛ bɔ́ ne mampyɛ bɔɔ́ abi ámée mamée ufɔɔ́ ufɔɔ́ átóoge. Gɛ́ mabɔ áŋgbá Jisɔs áfyáneápeá na. Ayi mbɛ akamege Simun (ákúu ji ntó nnó Pita) ne meŋmó wuú Andru, Jɛmsi ne Jɔn baá Sɛbɛdee. Filip ne Batolomyo, Tɔmasi ne Matyo ayi álú ménsɛlé ŋkamakpo, Jɛmsi maá Alfɔs, Tadiyɔs ne Simun muú ukógé ayi ammyɛɛ́ nnó bɔɔ́ bií ábɛ́ mmyɛmmyɛ bwɔ́ ne Judas Iscarot ayi achyɛɛ́ Jisɔs maŋkwaá.
Jisɔs atɔ́ áŋgbá áfyáneápeá nnó ápyɛ utɔɔ́ bií
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
Jisɔs agare ɛbwɔ́ bina aké, “Mentɔme ɛnyú dafyɛ. Déjyɛɛ́ mbɔ dékpɛgé fɔ́ malɔ́ bɔɔ́ abi álá pɔ́ bɔɔ́ Jus yɛ né gebagé mewaá Samariya. Chóge lé né mbaá bɔɔ́ Isrɛli. Ɛbwɔ́ álú ɛké mágɔ́ŋme ayi ánome. Dégárégé ɛbwɔ́ nnó gébé ɛyigé Ɛsɔwɔ ágbárege gefwa ne bɔɔ́ bií géla kwɔ́kwɔ́lé. Pyɛɛ́ge bɔɔ́ mameé átóogé, peége bɔɔ́ abi ágboó ákérégé né geŋwá, pyɛɛ́ge ntó bɔɔ́ ubá átóogé, búge áló nchyɛ abi áchyɛɛ́gé bɔɔ́ ɛfwyale né mmyɛ. Nchyɛɛ́ ɛnyú utó mampyɛ unó bi, déchyɛ́ ŋka wɔ́, chóge dépyɛ́gé ntó mbaá bɔɔ́ dégigé ŋka. Ɛkagé déjyɛ́ ne yɛ́ndé gefɔ́ge ŋka né mmu uba nku nyú. 10 Muú nyú ákpagé fɔ́ gébagé nekɛ, yɛ́ ɛ́bɛ́lé nkú ayichá, yɛɛ́ unó uká ne metó nekɛ, néndé ábɔ́ manchyɛ́ muú utɔɔ́ genó ɛyigé ji abɔɔ́ mambɛ́ ne géjí. 11 Yɛ́ndé melɔ ɛwé dékpɛné, kɛ́lege muú yi ábɔɔ́ gejeé mansɛ ɛnyú nnó déjwɔle ne ji, jwɔlégé wyɛ ɛfɛɛ́ kpaá tɛ délyáge melɔ ɛwémbɔ. 12 Dekpɛgé mmu gepú ɛyimbɔ, támege bɔɔ́ abi álú mmu nnó, ‘Méjé Ɛsɔwɔ ɛ́bɛ́ ne ɛnyú.’ 13 Ne mbɔgé bɔɔ́ abi álú mmu ásɛgé ɛnyú cháŋéné, nɛ́ge mmyɛ nnó méjé Ɛsɔwɔ ɛ́lá ne ɛbwɔ́, mbɔgé álá sɛ ntó ɛnyú wɔ́, nɛ́ge mmyɛ nnó Ɛsɔwɔ ásɛ́ méjé wuú. 14 Mbɔgé muú álá sɛ ɛnyú yɛ́ ɛbɛ ɛlé manwú mekomejɔɔ́ nyú wɔ́, déké detanege melɔ ɛwémbɔ yɛ́ ɛbɛ lé gepú ɛyigémbɔ kwége mpúpú ɛyi ɛ́lú ɛnyú uká ne délyaá déjyɛ. 15 Ne me ngarege ɛnyú wáwálé nnó, bií unɔɔ́ mpa, Ɛsɔwɔ agɛné nyɛ́ bɔɔ́ Sodom ne Gomɔra meshwɛ apwɔ bɔɔ́ melɔ ɛwé ɛ́shyaá manwú mekomejɔɔ́ ɛnyú.”
Jisɔs agare áŋgbá bií ɛfwyale ɛwé ɛbwɔ́ agɛ́ne nyɛ
(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)
16 Aké, “Wuúge, mentɔme ɛnyú mbaá bɔɔ́ mme nkane mágɔ́ŋme né mpú ukwaála, kaágé cháŋéné nkane dékɛne ne bɛ́ge nyaáme dékɛ́légé mpa. 17 Sɛ́ge gébé, néndé bɔɔ́ ápyɛ́ne nyɛ ɛnyú áfɛ́ ne ɛnyú né ɛso ákpakpa melɔ ne ádóo nyɛ́ ɛnyú baá unɔɔ́ né macha mmyɛmenɛne bwɔ́. 18 Ne ájame nyɛ ɛnyú áfɛ́ né mbɛ ushu bɔ gɔ́mena ne afwa melɔ gétúgé délu aŋkwɔle ba, ápyɛgé mbɔ ɛ́byɛnnó degɛ́ mbɔ lé meti mangaré ɛbwɔ́ ne bɔɔ́ abi álá pɔ́ bɔɔ́ Jus mekomejɔɔ́ wa. 19 Gébégé ásɛgé ɛnyú ájyɛgé né macha ɛso, déchyɛgé menyammyɛ nyú ɛfwyale, dégígé nnó dejɔge nyɛ nnó néndé gebe ɛyígé mbɔ gékwɔnégé Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ́ ɛnyú genó ɛyígé débɔɔ́ manjɔɔ́. 20 Njɔgé mbɔ néndé, uchu mejɔɔ́ ɛbí ɛnyú déjɔ́ge nyɛ́ úbɛɛ́ fɔ́ ɛbí nyú, ɛ́lé Mendoó Ukpea ɛwé Ntɛ nyú Ɛsɔwɔ atɔ́me nyɛ́ ne ɛ́gárege nyɛ ɛnyú genó ɛyigé débɔɔ́ manjɔɔ́. 21 Ne gebé ɛyígé mbɔntó, aŋmó áchyɛ́ge nyɛ́ atɛɛ́ aŋmó nnó áwá. Antɛ áchyɛgé nyɛ́ baá bwɔ́ nnó áwá. Baá átɛ́nege nyɛ́ ukɔ́lɔ́ ne ammá bwɔ́ ne antɛ bwɔ́ mampyɛ nnó áwá ɛbwɔ́. 22 Bɔɔ́ ako ápaá nyɛ ɛnyú gétúgé délú bɔɔ́ ba. Yɛ́mbɔ yɛ́ndémuú ayi akogé metɔɔ́ tɛ kwyakwya áférege nyɛ ji né ɛfwyale gabo. 23 Yɛndé melɔ ɛwé bɔɔ́ áchyɛgé ɛnyú ɛfwyale kwilége wyɛ́ wáwá déjyɛ́ ɛwé chá. Kaáge wáwálé nnó, gemɛ́gé nnó dékɛ́ malɔ́ Isrɛli mako mampyɛ utɔɔ́ ba, me Maá Ntɛ Mekwaá nchwɔ́ nyɛ́. 24 Kaáge nnó maá ŋwɛ akaágé fɔ́ ŋwɛ ápwɔ́ menlɛré wuú, yɛ maá defwɛ́ aŋeáge fɔ́ gemɛ apwɔ́ muú ayi abɔɔ́ ji. 25 Maá ŋwɛ afɛrégé fɔ́ nnó ápyɛ́ɛ nyɛ galɔ́gálɔ́ ne ji apwɔ menlɛré wuú ne maá defwɛ ntó áfɛrégé fɔ́ nnó ápyɛɛ́ nyɛ galɔ́gálɔ́ ne ji apwɔ muú ayi abɔɔ́ ji. Mbɔgé bɔɔ́ ákage ŋea matɔɔ́ akuú me ayi nlu ntɛ ula gepú Ɛsɔwɔ nnó nlú danchɔmeló (Bɛlsɛbɔb) ne ɛnyú bɔɔ́ ula gepú ba yɛ́, ákúu nyɛ́ ɛnyú ufɔɔ́ mabɔ ufɔɔ́ ufɔɔ́ ámi mabɔɔ́ mapwɔɔ́ amu. * Ɛlú wáwálé nnó: Bɛsɛbɔb ɛlé mabɔ danchɔmeló ami fɔ pɛ́ ntó né 12:27.
Muú ayi débɔɔ́ mamfɔ lé Ɛsɔwɔ ɛ́pɔ́fɔ́ mekwaá
(Luk 12:2-7)
26 “Défɔgé yɛ muú fɔ́, genó fɔ́ gépɔ́ ɛyigé ákwérégé géjí bɔɔ́ álá gɛ́né nyɛ, yɛ ɛyigé ábigé bɔɔ́ álá kágé nyɛ gépɔ́. 27 Unó bi ngárege mbɔ ɛnyú né metɔɔ́ utuú, gárege úbí gbɔŋɔnɔ ne ɛbi dewuú mbɔ ɛnyú ɛnyú garege ubi mbaá bɔɔ́ ako áwúu. 28 Défɔgé fɔ́ bɔɔ́. Ɛbwɔ́ ákage wá lé muú wáne, ákágé wá fɔ́ méndóo wuú. Fɔ́ge lé Ɛsɔwɔ muú awyaá utó manwá muú chóncho ne méndóo áfyɛ́ mmu ntoné mewɛ. 29 Gɛge baá denwyɔné abi aname ne ŋka ɛyi ɛ́lá fuú yɛ́ genó wɔ́. Yɛ́mbɔ yɛ́ ama ayi átánege né mfaá akwé ayi Ntɛ nyú Ɛsɔwɔ álá kaá wɔ́ apɔ́. 30 Mbɔntó ne ɛ́lú ne ɛnyú, Ɛsɔwɔ akaá mpa déŋkaáré mejwɛ ɛti délú yɛ́ndémuú nyú mekpo. 31 Défɔgé fɔ́ genó ɛyigé bɔɔ́ apyɛ́ nyɛ ɛta nyú, ɛnyú deŋeá gemɛ né mbɛ ushuú Ɛsɔwɔ dépwɔ ɛkwɔ́ denwyɔné.
Muú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras ne ayi ashya ji
(Luk 12:8, 9)
32 “Ne yɛ́ndémuú ayi ágárege gbɔ́ŋɔ́nɔ́ né mbɛ ushu bɔɔ́ nnó alu muú wa, mentó ngarege nyɛ́ gbɔ́ŋɔ́nɔ́ mbaá Ntɛ wa muú álú né mfaánebuú nnó ji alu muú wa. 33 Yɛ́mbɔ, yɛ́ndémuú ayi áshyágé né mbɛ ushu bɔɔ́ nnó ji apɔ́ fɔ́ muú wa, bií mpa Ɛsɔwɔ, mentó nshyaá nyɛ́ ji né mbɛ ushu Ntɛ wa muú alu né mfaánebuú nnó ji ápɔ́ fɔ́ muú wa.
Mekomejɔɔ́ Jisɔs achwɔ́ ne mawámé ɛ́pɔfɔ́ nesɔ
(Luk 12:51-53; 14:26, 27)
34 “Ɛnyú défɛrégé fɔ́ nnó menchwɔ́ fá mme mampyɛ bɔɔ́ ábɛ́ nesɔ ne atɛ, nchwɔ́ lé mampyɛ bɔɔ́ ámmyɛ́gé ne atɛ. 35 Nchwɔ́ pyɛ́ nnó maá ayi mende ámmyɛ́ ne ntɛ wuú, ayi mendée ámmyɛ ne mmá wuú. Mendée menɔ ammyɛ ne ŋmogétá wuú. 36 Ne bɔɔ́ mawámé muú átanégé ɛlé né ula gepú bií. 37 Muú abɔgé gejeé ne mma wuú yɛ́lé ne ntɛ wuú gépwɔgé gejeé ɛyi abɔɔ́ ne me, ɛbyɛnnó akwane fɔ́ mambɛ meŋkwɔle wa wɔ́. Ne muú abɔgé gejeé ne maá wuú ayi mende yɛ́lé ayi mendée gépwɔge gejeé ɛyi abɔɔ́ ne me ɔkwane mambɛ meŋkwɔle wa wɔ́. 38 Ne mbɔgé muú álá kame mamkpa gekwa jií akwɔlege me wɔ́, ɛbyɛnnó akwane fɔ́ mambɛ meŋkwɔle wa wɔ́.” Ɛlú wáwálé nnó: Gekwa gelú mbaá ayi bɔɔ́ Rom áwane nya bɔɔ́ abi atoó makpo ne ɛbwɔ́, mamkpa gekwa akwɔle Jisɔs, ula úlú nnó mangɛ ɛfwyale ɛwé ɛkáge chwɔ́ muú yɛ́ ɛbɛ ɛlé ne negbo getu jií. 39 Muú ayi akɛ́lege mampoó geŋwá jií, ji yimbɔ ne ágbóo nyɛ, ne ayi akɛlege manií geŋwá jii getú ya ɛbyɛnnó ɔbɔɔ́ nyɛ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́.
Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ nsa mbaá muú yi asɛle muú utɔɔ́ wuú ne nechɔ́chɔ́
(Mak 9:41)
40 “Yɛ́ndémuú ayi asɛle ɛnyú ne metɔɔ́ megɔ́mégɔ́ ɛbyɛnnó asɛ mbɔ le me, ne muú ayi ásɛle me asɛ mbɔ lé Ɛsɔwɔ muú átɔme me. 41 Yɛ́ndémuú ntó ayi asɛle muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ ne metɔɔ́ megɔ́mégɔ́ ɛlé akaá nnó alu muú utɔɔ́ Ɛsɔwɔ, Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ ji nsa wyɛ ndɛre achyɛge muú ɛkpávé wuú. Muú ayi asɛle muú yi apyɛɛ́ genó ɛyigé Ɛsɔwɔ akɛlege, asɛle nsa wyɛ nkane ayi Ɛsɔwɔ achyɛge muú yimbɔ. 42 Ne muú ayi achyɛge ŋkɔ manaá makwɛ mbaá muú ama né geluagé abi alu aŋkwɔle ba, yɛ́ ayi alú byábyá né amɛ bɔɔ́, ngarege ɛnyú wáwálé abɔɔ́ nyɛ nsa.”

*10:25 Ɛlú wáwálé nnó: Bɛsɛbɔb ɛlé mabɔ danchɔmeló ami fɔ pɛ́ ntó né 12:27.

10:38 Ɛlú wáwálé nnó: Gekwa gelú mbaá ayi bɔɔ́ Rom áwane nya bɔɔ́ abi atoó makpo ne ɛbwɔ́, mamkpa gekwa akwɔle Jisɔs, ula úlú nnó mangɛ ɛfwyale ɛwé ɛkáge chwɔ́ muú yɛ́ ɛbɛ ɛlé ne negbo getu jií.