14
Negbo né Jɔn Menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
Né gébé ɛyigémbɔ Hɛrɔd muú alu muú kpaá né gebagé mewaá Galilií, ji awúgé ŋgɔ ukpɛ́kpɛ́ unó bi Jisɔs ápyɛɛ́, ajɔɔ́ ne bɔɔ́ abi apyɛɛ́ utɔɔ́ ne ji aké, “Ɛlé Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ. Ɛsɔwɔ apyɛ ji akwilé né negbo. Gɛ ula bi ji awya utó mampyɛ ufélekpa” Hɛrɔd afɛré mbɔ néndé ji ne ápyɛɛ́ nnó ágbáré Jɔn áwɛ́ áfyɛ́ né mmu gepúgé denɔ, gétúgé agaré gabo ayi Hɛrɔd apyɛ́ nnó aferé Hɛrɔdyas mendée meŋmo wuú Filip abá. * Ɛlú wáwálé nnó: Filip alú meso Hɛrɔd. Ji abá Hɛrɔdyas. Ɛbɛlege Hɛrɔd afere Hɛrɔdyas mendée Filip, abá. Né gébége Hɛrɔd asɛlé Hɛrɔdyas né neba, Jɔn agarege ji aké, “Ɛbɛ́ Ɛsɔwɔ ɛkame fɔ́ nnó wɔ ɔsɛ mendée meŋmo wyɛ ɔbá wɔ́.” Hɛrɔd akɛlé meti manwá Jɔn, yɛ́mbɔ afɔ bɔɔ́ Jus, néndé ɛbwɔ́ ákame nya nnó Jɔn alu muú ɛkpávɛ́ Ɛsɔwɔ. Ne né bií ɛbi Hɛrɔd anɛné ɛpaá mantɛ bií ɛbi ábyɛné ji, maá Hɛrɔdyas mesɔ mendée, abé mabeé malɔ́málɔ́ né mbɛ ushu bɔɔ́ abi áchwɔɔ́ nyɛ́ ɛpaá ɛwémbɔ kpaá tɛ metɔɔ́ megɔmegɔ ɛpyɛ Hɛrɔd, ajɔɔ́ ne maá yimbɔ aké, “Nkelé nnó, Nchyɛge wɔ yɛ́nde genó ɛyigé ɔkɛlege nnó menchyɛ wɔ.” Maá yimbɔ asɛ majyɛ mma wuú ajyɛ jɔɔ́ ne mfwa Hɛrɔd aké, “Fyɛ mekpo Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ fa né gebagé nkpagene nana.” Mechɔ́ ɛwéna ɛpyɛ Hɛrɔd álá jɔɔ, yɛ́mbɔ ɛlé ji akele mɛ́ né mbɛ ushu aŋkɛɛ́ bií abi áchwɔ́ ɛpaá, ákágé sé nkane amáge kwɔ́re mejɔɔ́ wuú. Aké bɔɔ́ bee ápyɛ genó ɛyigé maá yimbɔ ajɔɔ́. 10 Ájyɛ ásɔ́ mekpo Jɔn né mmu gepúgé denɔ áchwɔɔ́ ne ɛwú. 11 Ánérégé afyɛ́ ɛwú né gebagé nkpagene áchwɔ́ chyɛ́ maá yimbɔ mendée, asɛ ajyɛ chyɛ́ mbaá mma wuú. 12 Ne baá utɔɔ́ Jɔn áchwɔɔ́ kpá geŋkwɔ jií ájyɛ nií. Ájyɛ ágare Jisɔs nkane ɛpyɛ ne Jɔn.
Jisɔs achyɛɛ́ dɛlé bɔɔ́ áta menyɛɛ́
(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jɔn 6:1-14)
13 Jisɔs awúgé abya negboné Jɔn, alyaá melu ɛwémbɔ ájyɛ kpɛ mmu ɛkpée ne baá utɔɔ́ bií, áfɛ́ né mbaá ayi álú bɔmbɔ, nnó ɛbwɔ́ ábɛ́ ɛwú ɛbwɔ́ ɛbwɔ́. Yɛ́mbɔ bɔɔ́ áwúgé nnó akpɛ ɛkpée ale jyɛ, átané né umɛ malɔ ákɛ ne uka ákwɔlege ji. 14 Jisɔs átanégé mmu ɛkpée, maŋkwɔ́ mapea mewaá, agɛ́ gejamégé bɔɔ́, ne meshwɛ akwɔ́ ji metɔɔ́ gétúgé ɛbwɔ́, apyɛ ɛbwɔ́ atoó mbaá mameé ayi ɛbwɔ́ ábɔ́ ámée.
15 Ndɛre nkwale akwɔ́nege baá utɔɔ́ bií ájyɛ́ báne ji áké, “Ata bií úfɛ́ ne mbaá yina alu ɛke mashwɔne, lyaá bɔɔ́ bina ájyɛ áná menyɛɛ́ né baá malɔ ayi álu fa kwɔ́kwɔ́lé ányɛ́.” 16 Jisɔs ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Ngɛ́ fɔ́ ula bi ɛbwɔ́ ájyɛ kɛ́le menyɛɛ́ wɔ́. Ɛnyú ambɔɔ́ chyɛ́ge ɛbwɔ́ genó ányɛɛ́.” 17 Baá utɔɔ́ bií áké, “Déwyaá lé ntó brɛd ɛ́táa ne meshuú ɛ́pea fa, yɛ genó ɛyigécha gepɔ́.” 18 Jisɔs aké ne ɛbwɔ́, “Chwɔge me ne ɛ́ji.” 19 Agaré gejamégé bɔɔ́ bimbɔ aké ájwɔ́lé né dambyanja, asɛ́ ntóo brɛd ɛyimbɔ ɛ́táa ne meshuú ɛ́peá, apɛ amɛ mfaánebuú achyɛɛ́ matame mbaá Ɛsɔwɔ agyá ɛ́jí ubauba achyɛɛ́ baá utɔɔ́ bií, nnó ákaré mbaá gejamégé bɔɔ́ bimbɔ. 20 Yɛ́ndémuú ányɛ́ ágbeé. Ne baá utɔɔ́ bií ákɛ ányweré ayi álaá, ágbeé usá úfyáneupeá. 21 Mpa bɔɔ́ abi ányɛ́ menyɛɛ́ yimbɔ mbɔgé álá gbɛɛ́ fɔ́ ándée ne baá wɔ́, ande ɛbwɔ́ ɛbwɔ́ álú dɛlé bɔɔ́ átáa.
Jisɔs akɛ mfaá mekɔ manaá
(Mak 6:45-52; Jɔn 6:15-21)
22 Ɛpyɛ́gé mbɔ, Jisɔs aké baá utɔɔ́ bií ákpɛ ɛkpée ábɔ́ mbɛ áchyaágé gentoógé mewaá. Ji ala meso agare bɔɔ́ nnó ɛbwɔ́ ákéré né upú bwɔ́. 23 Ánérégé mangaré ɛbwɔ́ nnó ákéré, akwɔ́ afɛ́ mfaá mékwɛ́ jimbií manɛmmyɛ. Alu ɛ́wu jimbií kpaá tɛ nkwale akwɔné. 24 Né gébé ɛyigémbɔ ɛkpée ɛwé ɛkpané baá utɔɔ́ bií ɛ́fɛ́ mɛ́ tɛtɛ metɔɔ́ nnyi. Mbyo ammyɛ ne ɛwu, apyɛɛ́ ŋgbannyi adoó ɛwu ɛgbɛ́ ɛwé ne ɛwé. 25 Ɛlɔ né gejɛ́jɛ́gébí kpaá tɛ dondo, Jisɔs ákɛ́né mfaá mekɔ manaá manjyɛ báne ɛbwɔ́. 26 Baá utɔɔ́ bií áké ágɛ́ne nkane ji akɛ́ne achwɔ́ mfaá mekɔ manaá, ɛfɔ ɛkwɔ́ ɛbwɔ́ matɔɔ́ ákálege áwére áké “Meló ɔ ɔ́, meló ɔ ɔ́”. 27 Tɛ́nétɛ́né yimbɔ Jisɔs ajɔɔ́ ne ɛbwɔ́ aké, “Ɛlé me, gbarege matɔɔ́ nyú, défɔge.” 28 Pita ashuú ji meko aké, “Ata mbɔgé nnó ɛle wɔ wáwálé pyɛ me ntó nshulé nkɛ mfaá mekɔ manaá nchwɔ́ mbané wɔ.” 29 Jisɔs aké ne ji, “Shulé chwɔ́, ajɔ́ge mbɔ.” Pita atané mmu ɛkpée ashule nnyi alɔ mánkɛné mfaá mekɔ manaá manjyɛ báne ji. 30 Ne nkane ágɛné mbyo nnyi ammyɛ ne ɛshyɛ, ɛfɔ ɛkwɔ́ ji metɔɔ́ ne alɔ manke mmu nnyi. Akalé áké, “Ata, poó me.” 31 Jisɔs asá ɛbwɔ tɛ́nétɛ́né yimbɔ agbaré ji, ajɔɔ́ aké, “Ɛ ɛ́ metɔɔ́ ɛwé ɔfyɛɛ́ ne me ɛlú dada, waá aké wɔ ɔbɛ ne dembyɔ né metɔɔ́.” 32 Ɛbwɔ́ ákpɛ́gé né mmu ɛkpée, mbyo yimbɔ apwá. 33 Ɛfɛɛ́ ne bɔɔ́ abi álú mmu ɛkpée ánogé Jisɔs, ájɔɔ́gé áké, “Wáwálé wɔ ɔlu Maá Ɛsɔwɔ.”
Jisɔs apyɛ bɔɔ́ mameé átoó né Gɛnésárɛt
(Mak 6:53-56)
34 Bɔ Jisɔs ánérégé manchyaá gentoógé mewaá ɛyigémbɔ, ákwɔné né melɔ Gɛnɛsarɛt. 35 Ne bɔɔ́ abi álu ɛfɛɛ́ ákaá nnó gɛ́ Jisɔs na, álɔ meko né malɔ ayi álú né gebagé mewaá ɛyigémbɔ geko. Bɔɔ́ bimbɔ ákpá yɛ́ bɔɔ́ abi ámeé ako áchwɔ́ ne ɛbwɔ́ mbaá Jisɔs. 36 Ánɛ Jisɔs mmyɛ nnó agɔ́ ɛbwɔ́ áta lé mano nkú jií. Ne yɛ́ndémuú nemeé ayi ataá mano nkú Jisɔs atoó.

*14:3 Ɛlú wáwálé nnó: Filip alú meso Hɛrɔd. Ji abá Hɛrɔdyas. Ɛbɛlege Hɛrɔd afere Hɛrɔdyas mendée Filip, abá.