24
Jisɔs agaré ndɛre áchɔɔ́ nyɛ ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ
(Mak 13:1, 2; Luk 21:5, 6)
Jisɔs ajɔɔ́gé mbɔ, alyaá ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ. Ndɛre ji ajyɛɛ́ baá utɔɔ́ bií ákɛ áfií ji nnó álɛre ji upú ɛbí átɛné né mmu dachi ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ. Yɛ́mbɔ Jisɔs ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Pɔ ɛnyú dégɛ mbɔ uchánchá upú bina uko? Ngarege ɛnyú wáwálé nnó ámuú nyɛ ubi uko kpá, tɛ́ ne mataá ne mataá yɛɛ́ ntaá némaá ɛni nélaá nyɛ mfaá ntɛ népɔ́.”
Jisɔs agaré ndɛre aŋkwɔlé bií ágɛ́ne nyɛ ɛfwyale
(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)
Ɛwyágé Jisɔs ajyɛ jwɔ́le né mfaá Mékwɛ Olif. * Ɛlú wáwálé nnó: Mékwɛ́ ɛwéna ɛkamege mbɔ gétúgé ɛjamé unɔɔ́ ɛbi ákuú nnó Olifɛt dɔɔ́.
Baá utɔɔ́ bií ɛbwɔ́ ɛbwɔ́ ájyɛ́ bane ji, ágií ji áké, “Garé ɛsé, nde gébé ɛyige depɔ tiré na depyɛ́ nyɛ? Ne ndé ufɔɔ́ unó upyɛ nyɛ ne ɛsé dékaá gébé ɛyigé wɔ ɔchwɔ́ ne gébé ɛyigé mme ábyɛɛ́?” Ágígé mbɔ, Jisɔs ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Sɛ́ge gébé nnó ɛkagé muú fɔ ábwɔ́lé ɛnyú dénó mewaá. Nénde, gejamégé bɔɔ́ ásɛ́le nyɛ mabɔ ma áchwɔ́ ɛta nyú. Adoó nyɛ ɛbwɔ ɛwɔ́mé ájɔ́ɔge áké, ‘Me ne nlú Kras, Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa.’ Ápyɛ nyɛ mbɔ ábwɔlé gejamégé bɔɔ́ ánó mewaá. Ne déwuú nyɛ ntó abya be kwɔ́kwɔ́lé ne ɛnyú, ne ɛbi ámmyɛ tɛtɛ. Yɛ́mbɔ gébégé unó bina uké upyɛɛ́, débɛgé fɔ́ ne ɛfɔ. Néndé unó bina ubɔ mampyɛ ne ɛpɔ́fɔ́ nnó mme yina achwɔ kwya wɔ́. Gébé ɛyigémbɔ ntó malɔ kpakpa ámmyɛ nyɛ ne atɛ ne atɛ afwa ne bɔɔ́ bwɔ́ ámmyɛ nyɛ ne atɛ, ɛmímí mesa ɛkwene nyɛ malumalu. Mme yina anyíge nyɛ́ ne ɛshyɛ abwɔlé né gejamégé malu. Ɛwéna ɛbɛ́ nyɛ ɛké lé ula ulɔ ubalé bi mendée awúu gébégé nebyɛ neké nemmyɛ ji.
“Gébé ɛyígémbɔ ápyɛ́ne nyɛ ɛnyú áfyɛ́ né amu bɔɔ́ abi áchyɛge ɛnyú ɛfwyale ne áwáne nyɛ ɛnyú. Malɔ mme meko ápaá nyɛ ɛnyú gétúgé délú áŋkwɔlé ba. 10 Ɛwéna ɛpyɛ́ɛ nyɛ gejamégé bɔɔ́ ája mmyɛ meso, áferé metɔɔ́ ɛwé áfyɛɛ́ ne Ɛsɔwɔ, áchyɛge nyɛ atɛ maŋkwaá ne ápaá nyɛ ntó atɛ.
11 “Ne gejamégé bɔɔ́ ɛkpávé Ɛsɔwɔ abi gebyɔ́ áchwɔɔ́ nyɛ, ábwɔlé gejamégé bɔɔ́ ánó mewaá. 12 Ne gétúgé nchyɛ ayi bɔɔ́ ápyɛ ájame nyɛ dɔɔ́, gejeé ɛyigé bɔɔ́ abɔɔ́ gebɛ nyɛ sé dɔɔ́. 13 Yɛ́mbɔ yɛ́ndémuú ayi akogé metɔɔ́ tɛ kwyakwyaá áférege nyɛ ji né ɛfwyale gabo.” 14 Abya melɔ́mélɔ́ yina, ayi Ɛsɔwɔ ágbárege nyɛ gefwa ne bɔɔ́ bií, aŋkwɔle ba agarege mɛ ji mbaá bɔɔ́ mme meko nnó malɔ mako né mme ákaá ji, gébé ɛyigémbɔ ne mme akwyage nyɛ.
Jisɔs agaré nkane áchɔɔ́ nyɛ Jɛrosalɛ
(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)
15 “Danɛl muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ abɔ́ ajɔɔ́ nya atoó ne ‘geboboge genó ɛyi gechyɛge mekpo unɔɔ́ mbaá Ɛsɔwɔ.’ Degɛne nyɛ ndɛre genó ɛyigémbɔ gepyɛɛ́ né mmu ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ.” (Yɛ́ndémuú ayi akuú malɔ ŋwɛ ayina akaá ula). 16 “Gébé ɛyigémbɔ, bɔɔ́ abi álu né Judiya ábó ájyɛ ákwɔ́ mfaá makwɛ ábií. 17 Yɛɛ́ muú ayi alú mfaá gepú ɛkagé akyaá nnó ashulege mme, ajyɛ bɔ́ genó né mmu gepú jií. 18 Muú ayi alú ntó né mekɔɔ́ áchɔgé yɛ́ gébé nnó akere mmú achwɔɔ́ bɔ nku gefwene wuú ne ábó. 19 Ɛ ɛ́ ɛbɛ́ɛ nyɛ mbɔ nnó ne andeé abi álú ne manɛ yɛ́ ne abi áchyɛ́ge baá mámbɛ. 20 Nɛɛ́ge mmyɛ mbaá Ɛsɔwɔ nnó gébé gebo ɛyigémbɔ, gébɛgé fɔ́ ne metɔɔ́ nshwɔne. Yɛ́ ɛbɛ́ lé bií uwyaá. 21 Néndé gébé ɛyigémbɔ, gebɛ́ɛ nyɛ lé gébégé gekpɛ́kpɛ́gé ɛfwyale ɛwé tɛ́ Ɛsɔwɔ akwyɛ mme yina bɔɔ́ álá álu daŋgɛ́ ɛwú. Ne yɛ́ ɛwé ɛmage bɛ sé ɛké ɛwémbɔ ɛpɔ́. 22 Ne wáwálé alu nnó mbɔgé Ɛsɔwɔ ala asɔɔ́ ndɔ ɛfwyale ɛyimbɔ ɛla mboó wɔ́, ɛbyɛ́nnó yɛɛ́ muú ayi apome nyɛ apɔ́. Yɛ́mbɔ gétúgé bɔɔ́ abi Ɛsɔwɔ ájyaá nnó ábɛ́ abií, asɔrege nyɛ ndɔ ɛyimbɔ ɛla mboó.
23 “Ne mbɔgé muú agaré ɛnyú nnó, ‘Gɛ́ge Kras, Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa alu fana,’ yɛɛ́ agaré lé ɛnyú nnó, ‘Alu né’, dékamégé fɔ́ ne ji. 24 Néndé bɔɔ́ gebyɔ abi áké álu Kras ne bɔɔ́ gebyɔ abi ake alu bɔɔ́ ɛkpávé Ɛsɔwɔ ntó áchwɔɔ́ nyɛ. Áchwɔgé ápyɛɛ́ nyɛ ukpɛ́kpɛ́ ufélekpá ɛbi upwɔ amu. Ápyɛmbɔ nnó ábwɔ́lé bɔɔ́ ako ne mbɔgé meti ɛbɛge yɛ́ ɛbɛ́lé bɔɔ́ abi Ɛsɔwɔ ajyaá nnó ábɛ́ abií, ábwɔlé ɛbwɔ́ ánó mewaá. 25 Kaáge yɛ́ nnó mbɔ́ mɛ́ mbɛ ngaré ɛnyú unó bina, gemɛ́gé nnó upyɛ́gé.
26 “Yɛ́ muú achwɔɔ́ agaré ɛnyú nnó, ‘Gɛ́ge ji alu mbɔ né mewaá’, déjyɛgé wyɛ. Yɛ́ agaré lé nnó, ‘Gɛ́ge abií mbɔ né mmu baá upú’, dékamégé fɔ́ nnó ɛlú wáwálé. 27 Néndé ndɛre dasama akɛ́le mamma, ne nebuú négɛ́nege, álɔ ne ɛgbɛ́ ɛbwɔnyɛ akwɔné ne ɛbwɔbɛ bɔɔ́ ako ágɛ́ne, wyɛmbɔ ntó ne Maá Ntɛ Mekwaá achwɔɔ́ nyɛ.
28 “Yɛ́ndé mbaá ayi geŋkwɔ́gé genó gebɛɛ́, ɛfɛɛ́ mbɔ ne denwyɔne ɛtire denyɛɛ́ uŋkwɔ unó dénwérege.”
Unó bi upyɛ nyɛ gemɛ́gé nnó Maá Ntɛ Mekwaá ákérege fa mme
(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)
29 “Ɛfwyale ɛwéna ɛchwɔgé, tɛ́nétɛ́né ayi ɛbyɛɛ́, ŋmɛɛ́ ɛkwene nyɛ gemuagemua. Mfaá ágɛ́négé sé, ambe ntó ánómege nyɛ, ne unó bi uwyaá uto né mfaánebuú unyíge nyɛ. 30 Gébé ɛyigémbɔ genó ɛyi gelɛ́re nnó Maá Ntɛ Mekwaá achwɔɔ́, gegɛ́negé nyɛ né mfaánebuú. Ne bɔɔ́ malɔ mme meko áfyɛ́ɛ nyɛ gepúgé negbo álíle. Ne ágɛ́ne nyɛ nkane Maá Ntɛ Mekwaá achwɔɔ́ né mmu gekó ne uto bií, ne gekpɛ́kpɛ́gé ɛ́nógé. 31 Ndɛre ji achwɔɔ́ áfɔmege nyɛ gekpɛ́kpɛ́ mbá, ne atɔme nyɛ makiɛ́nné jií nnó ájyɛ́ anyweré bɔɔ́ abi ji ájyaá né mme meko ábɛ́ abií mbaá ama.
32 “Pɛge gepɔge genɔɔ́ge fig degí genó wyɛ. Gébégé mata jií álɔgé mántó bya ukɛ ɛnyú dekaá nnó nshwɔné achwɔ shúle. 33 Wyɛ́mbɔ ntó ne gébégé ɛnyú dégɛ́gé unó bina uko uke upyɛɛ́, débɔ́ mankaá nnó gébé ɛyígémbɔ géla kwɔ́kwɔ́lé. 34 Ngarege ɛnyú wáwálé nnó njyɛ ɛníné na négboó fɔ́ kpaá tɛ unó bina ukó úpyɛɛ́. 35 Mfaá ne mme ábyɛɛ́ nyɛ, yɛ́mbɔ mekomejɔɔ́ wa alaá tɛ kwyakwya.
Yɛ́ muú ayi akaáge gébé ɛyigémbɔ apɔ́
(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36 “Yɛ́ muú ayi ákaá bií ne gébé ɛyígé unó bina úpyɛ́ɛ nyɛ apɔ́. Makiɛ́nné Ɛsɔwɔ ne mfaánebuú ákaágé fɔ́, yɛ́ Maá Ɛsɔwɔ jimbɔɔ́ ákaá wɔ́. Ɛkosé wyɛ Ntɛ wuú ji mbií ne ákaá. 37 Ndɛre ɛpyɛɛ́ nyá né gébégé Nowa, wyɛ́mbɔ ntó ne ɛpyɛ́ nyɛ́ gébégé Maá Ntɛ Mekwaá aké akerege meso fa mme. 38 Ne gébé ɛyigémbɔ, gemɛ́gé nnó genyagé nnyi geshwa nyá bɔɔ́, bɔɔ́ abɔ́ ányɛ́, ányuú, ápyɛɛ́ maba ne átuú baá né maba. Ányɛ́ kpaá tɛ bií bi Nowa ákpɛné mmu ɛ́kpe. 39 Ndɛre apyɛmbɔ, abɔ ákaá nya genó ɛyi gepyɛ wɔ́, kpaá tɛ genyage nnyi geshwané ɛbwɔ́ ako. Wyɛ́mbɔ ntó ne ɛpyɛ́ nyɛ gébégé Maá Ntɛ Mekwaá akérege meso fá mme. 40 Né gébé ɛyigémbɔ ntó, ande apea ábɛgé ne mekɔɔ́ aké apyɛ utɔɔ́, Maá Ntɛ Mekwaá akpane nyɛ ama alyaá ama. 41 Andée apea ábɛgé né mbaá ayi ákwɔɔ́ unó, akpane nyɛ ama alyaá ama.
42 “Gétú ɛyigé na, débɔ mambɛ peé dégílé néndé, dekaá fɔ́ bií bi Ata nyú akérege meso wɔ́. 43 Kaáge nnó mbɔgé mbɔɔ́ gepú akaáge gébé ɛyigé menjó achwɔɔ́ ne utuú manchwɔ́ gya gepú jií, mbɔ abɛɛ́ peé abame geji nnó ɛkáge menjó achwɔ́ agyá akpɛ́ mmu. 44 Ɛnyú ntó kpómege mmyɛ gétúgé Maá Ntɛ Mekwaá akerege nyɛ́ɛ meso né gébé ɛyígé délá dékágé.
Baá defwɛ abɔ mampyɛ matɔɔ́ bwɔ́ chánchá
(Luk 12:41-48)
45 “Bɛge ndɛre maá defwɛ́ ayi awyaá deŋga, apyɛ utɔɔ́ bií chánchá. Ntɛ wuú alyaáge ji ne baá defwɛ́ abifɔ nnó apɛ́lé ɛbwɔ́, achyɛge ɛbwɔ́ menyɛ́ chánchá né gébé gelɔ́gélɔ́. 46 Galɔ́gálɔ́ abɛɛ́ nyɛ ne maá defwɛ́ yimbɔ, gébégé ntɛ wuú akerégé meso agɛ́ne nyɛ nnó ji apyɛ utɔɔ́ bií chánchá. 47 Ngarege ɛnyú wáwálé nnó ntɛ wuú abelege nyɛ ji ndɛre muú kpaá né unó bi ji awyaá uko nnó apɛ́lé. 48 Ne mbɔgé maá utɔɔ́ yimbɔ abɛgé ayi áwyaá gepɔ gebogebo, ajɔ́ge nyɛ ne gemɛ jií aké, ‘Ntɛ wa abɛlege nyɛ dɔɔ́ ne achwɔ́.’ 49 Alɔ mantúlégé atɛ aŋmɛ abifɔ, anyɛɛ́ anyú mmɔɔ́ ne atɛ anyuú mmɔɔ́ ne abifɔ ákwene. 50 Mbɔgé apyɛ́gé mbɔ, ntɛ maá utɔɔ́ yimbɔ achwɔ kwɔ́ nyɛ ji neŋmé né gébé ɛyígé ji álá kaá nnó achwɔ́ wɔ́. 51 Abanégé ji mbɔ, achyɛge nyɛ ji gekpɛ́kpɛ́ ɛfwyale ɛwé ɛbɔɔ́ ɛpwɔɔ́ amu, afyɛ ji né melu ɛwé Ɛsɔwɔ afyɛ́ɛ nyɛ bɔɔ́ dembwɔ́lé. Ne bɔɔ́ alilé nyɛ anyɛɛ́ maŋɛ́né ɛwú.

*24:3 Ɛlú wáwálé nnó: Mékwɛ́ ɛwéna ɛkamege mbɔ gétúgé ɛjamé unɔɔ́ ɛbi ákuú nnó Olifɛt dɔɔ́.