28
Jisɔs akwilé né negbó
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jɔn 20:1-10)
Bií uwyaá bwɔ́ ukógé, ndɛre bií ujyáge, Mɛri muú melɔ Magdala ne Mɛri ayifɔ átané ájyɛ chɛre ndɛre menome Jisɔs ɛlú. Aké apɛle mme abɔ anyígé ne ɛshyɛ. Ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛtané mfaánebuú, ɛchwɔ́ bógene ntaá ɛniné mbɔ ɛbelé babá ɛjwɔlé mfaá. Menyammyɛ wuú agɛ́nege manémané ɛké gasama, ne mandeé jií ashwánege pópó ɛké ɛshyɛ́ɛ ndeé. Ɛpyɛ́gé mbɔ, bɔɔ́ bee abi ábáme menome ɛwémbɔ áwe jaja ne ɛfɔ metɔɔ́ getu jií, ákwé ɛké uŋkwɔ́ bɔɔ́.
Ne ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ɛwémbɔ ɛjɔɔ́ ne andée bimbɔ ɛké, “Défɔgé. Nkaá nnó ɛnyú dékɛlege mbɔ lé Jisɔs, ayi ábɔ́ áwɔmé ji né gekwa. Ji apɔ́sé fana, akwilé né negbo wyɛ nkane ji abɔ́ ajɔɔ́ nnó ɛpyɛ nyɛ. Chwɔ́ge dégɛ́ melú ɛwé ábɔɔ́ ábelé ji. Ne kérege meso wáwá, dégaré baá utɔɔ́ bií nnó, ‘Ɛsɔwɔ apyɛ ji akwilé né negbo. Abɔ́ mɛ́ mbɛ ne ɛnyú afɛ́ né Galilií; dégɛné nyɛ ji ɛwú!’ Gɛ́ge genó ɛyigé me mbɔɔ́ mangaré ɛnyú mbɔ.”
Andée bimbɔ átané né menome ne gatɛlé, ne ɛfɔ metɔɔ́, yɛ́mbɔ ájyɛɛ́ ne nechɔ́chɔ́. Ákɛ wáwá manjyɛ gáre baá utɔɔ́ Jisɔs meko ayi ɛkiɛ́nné ɛgaré ɛbwɔ́.
Ne ndɛre ɛbwɔ́ ájyɛ, Jisɔs abané ɛbwɔ́ né meti, atamé ɛbwɔ́ aké mejé ɛbɛ́ ne ɛnyú. Andée bimbɔ ákwé ji né uká ánoge ji. 10 Ne Jisɔs afyɛ́ɛ yɛ ɛbwɔ́ metɔɔ́ aké, “Défɔgé, choge dégáré aŋmɛ́ ba nnó ájyɛ ne Galilií, ágɛ́ne nyɛ me ɛwú.”
Ambamé menome Jisɔs agaré mechɔ́ ɛwé ɛpyɛɛ́
11 Ndɛre andée bina ájyɛ né melɔ manjyɛ gáre baá utɔɔ́ Jisɔs genó ɛyigé Jisɔs ne ɛkiɛ́nné Ɛsɔwɔ ájɔɔ́, bɔɔ́ bee fɔ́ abi ábɔ́ ábáme menome Jisɔs, áfɛ́ ntó né melɔ manjyɛ gáre ánɔɔ́ baá ampyɛ upɛ Ɛsɔwɔ yɛ́ndégenó ɛyi gepyɛ́. 12 Apyɛgembɔ, anɔɔ́ baá ampyɛ upɛ Ɛsɔwɔ choncho ne ákpakpa melɔ, áchomé mbaá ama, ásɔ́ mala akpa gejamégé ŋka áchyɛɛ́ unyɛ́lé mbaá bɔɔ́ bee bimbɔ 13 Ágaré ɛbwɔ́ áké, “Débɔ́ mangaré bɔɔ́ nnó, baá utɔɔ́ Jisɔs achwɔ́ jo genkwɔ́ jií ne utuú gébégé ɛnyú débɛ́lege gejyá. 14 Ne mbɔgé gɔmena awúgé mechɔ́ ɛwé, ɛsé dékagé nyɛ ndɛre dégárege ji, nnó ɛkagé ɛnyú dékpɛ ɛfwyale.”
15 Bɔɔ́ bee ásɛ́gé ŋka ɛyimbɔ, ájyɛ gáre wyɛ ndɛre anɔɔ́ baá ampyɛ upɛ Ɛsɔwɔ áké ɛbwɔ́ ágáré. Ne abya yina atyaá akpɛ né gebagé mewaá bɔɔ́ Jus geko, yɛɛ́ tɛ fina abya yina álu asanege né gebage mewaá bɔɔ́ Jus.
Jisɔs alɛré mmyɛ mbaá baá utɔɔ́ bií
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jɔn 20:19-23; Aŋg 1:6-8)
16 Baá utɔɔ́ Jisɔs afyaneama áwugé meko ayi Jisɔs alɔɔ́ ɛbwɔ́, áfɛ́ né mfaá mékwɛ́ né gebage mewaá Galilií ndɛre Jisɔs agaré ɛbwɔ́. 17 Ne ɛbwɔ́ ágɛgé ji, ánoge ji yɛ́mbɔ abifɔ áwyaá dembyɔ́ né metɔɔ́. 18 Jisɔs ajɔɔ́ ne bwɔ́ aké, “Ɛsɔwɔ achyɛɛ́ me uto né unó uko bi úlú, né mfaánebuú ne fa mme.” 19 Ndɛre ɛlúmbɔ chóge yɛ né malɔ mme meko dépyɛ bɔɔ́ ábɛ́ aŋkwɔlé ba. Abi akemege mambɛ́ aŋkwɔlé ba, wyagé ɛbwɔ́ manaá Ɛsɔwɔ né mabɔ Ɛsɔwɔ ntɛ ne ami maá ne Mendoó Ukpea. 20 Lɛ́régé ɛbwɔ́ nnó akwɔlege majyɛɛ́ ami me nchyɛɛ́ ɛnyú. Ne kaágé wáwálé nnó me mbɛ́ɛ wyɛ́ ne ɛnyú yɛ́ndégébé kpaá tɛ mme abyɛɛ́.