Ŋwe ayi Pɔl ásamé mbaá
Filɛmɔn
1
Matame
Me Pɔl muú nkpɛne denɔ gétúgé utɔɔ́ Kras Jisɔs ne nsame ŋwɛ ayina. Nlú fa chónchó ne meŋmɛ sé Timɔti. Ntɔme ŋwɛ ayina ɛta wyɛ Filɛmɔn. Wɔ ɔlú mejeé sé ayi débɔɔ́ gejeé ne wɔ dɔɔ́ ne ntɛ muú utɔɔ́ ayi dépyɛɛ́ utɔɔ́ ɛsɔwɔ chónchó.
Ɛsé délɔɔ́ matame mbaá Apfia meŋmɛ sé ayi mendée ne Akipus ntɛ meŋmɛ ayi démmyɛ dépyɛ utɔɔ́ Kras chóncho ɛké bɔɔ́ bee. Délɔɔ́ ntó matame mbaá ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ɛwe ɛnywérege né gepú jyɛ.
Nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, ne apyɛ ɛnyú débɛ́ né nseɔ.
Pɔl afɛɛ́ Filemɔn
Meŋmɛ wa, yɛ́ndégébé me nké nnɛnemmyɛ mfyɛɛ́ wɔ ntó né mmyɛmenɛne, ne ntamege Ɛsɔwɔ wa, gétúgé nwuú nnó ɔfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras ne ɔbɔɔ́ gejeé ne atɛ bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ako. Nnɛnemmyɛ nnó mmyɛ ɛyi ɛse déchome ndɛre bɔɔ́ abi ákame ne Jisɔs, ɛpyɛ wɔ ɔkaá cháŋéné genó ɛyi getome ne mejé ɛwé ɛse déwyaá ndɛre bɔɔ́ Jisɔs Kras. Meŋmɛ wa, gefɔ gejeé ɛyigé ɔbɔɔ́ ne bɔɔ́ Ɛsɔwɔ gepyɛɛ́ metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me, ne gema fyɛɛ́ me ɛshyɛ ndɛre ɔbɔɔ́ gejeé ne ɛbwɔ́ mbɔ ɛpyɛɛ́ matɔɔ́ ákwenege ɛbwɔ́ mmu.
Pɔl anɛne Filemɔn mmyɛ nnó asɛ Ɔnɛsimɔs
Ndɛre me nlú muú dentɔɔ́ Jisɔs Kras nkage garé wɔ ne utó ba nnó wɔ pyɛ genó ɛyigé ɔbɔɔ́ mampyɛ, yɛ́mbɔ mpyɛɛ́ fɔ́ mbɔ. Ndɛre ɛlúmbɔ, nnɛne ɛlé wɔ mmyɛ né gejeé ɛyigé débɔɔ́ ne atɛ. Me Pɔl nnɛne wɔ mmyɛ ndɛre muú kpaá wyɛ ne muú ayi akpɛne denɔ gétúgé Kras Jisɔs. 10 Nnɛne wɔ mmyɛ nnó wɔ ɔgɛ́ meshwɛ ne maá wa Ɔnɛsimus. Ngɛ ji ndɛre maá wa gétúgé mpyɛ ji afyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras gébégé nlú né gepúgé denɔ. * Ɛlú wáwálé nnó: Mabɔ Ɔnɛsimus matɛne nnó muú yi áchwɔɔ́ ne nsa. 11 Mbɛ mbɛ ji abɔ alú gebyaŋkwɔgé muú né ɛta wyɛɛ́. Ne nana alu muú melɔ́mélɔ́ né ɛta wyɛ ne ɛta wa.
12 Me ntɔme ji nnó akere ɛta wyɛ. Ɛlú me ɛké mbwií metɔɔ́ wa ne ntɔme mbɔ ɛta wyɛɛ́. 13 Mbɔ nké mbele ji abɛ fa ne me, asɛ melu wyɛ mampógé me ndɛre nlú né denɔ gétúgé abya melɔ́mélɔ́. 14 Yɛ́mbɔ nkɛlegé fɔ́ mampyɛ genó gefɔ ɛyigé wɔ ɔla mbɔɔ́ mbɛ ɔkame wɔ́. Mpyɛmbɔ, nnó yɛ́ ɔké ɔpyɛ genó mampoó me, ɔpyɛ ndɛre metɔɔ́ wyɛɛ́ ɛgarege, ɛ́kágé ɛbɛ nnó me ne ŋmɛrege wɔ mekpo mme.
15 Ndɔfɔ Ɔnɛsimɔs alyaá wɔ né mboó gébé nnó ji amage kere ɛta wyɛɛ́ ɛnyú debɛ ne atɛ tɛɛ́ kwyakwya. 16 Mbɛ mbɛ ji abɔ́ alú mefwɛ́ wyɛ, yɛ́mbɔ nana aŋea gemɛ apwɔ mefwɛ́ néndé alá ntɛ meŋmɛ wyɛ́ gétúgé ji ntó áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras. Me mbɔɔ́ gejeé ne ji dɔɔ́, yɛ́mbɔ ushuú gejeé ɛyigé ɔbɔɔ́ nyɛ ne ji gejamé kpaá gepwɔ amu néndé ji alú ntɛ mekwaá ne ntɛ meŋmɛ wyɛ ayi afyɛɛ́ ntó metɔɔ́ ne Ata.
17 Ndɛre ɛlúmbɔ, mbɔgé ɔsɛ me ndɛre ntɛ muú utɔɔ́ Ata, achwɔgé, sɛ ji amu apea wyɛ ndɛre me mbɔ nchwɔ́gé ɔsɛle me. 18 Yɛ́ apyɛ wɔ genó gefɔ gebo, yɛ́ anyɛ ɛlé wɔ ujwɔɔ́, gií me. 19 Ɛlé me mbɔɔ́ Pɔl ne nsamé ne ɛbwɔ wa ngarege wɔ nnó nkwɔlé wɔ ujwɔɔ́ bimbɔ. Mmɛge fɔ nnó yɛ́ wɔ́ mbɔɔ́ ɔgbarege me ujwɔɔ́ né geŋwá jyɛɛ́. 20 Ndɛre ɛlúmbɔ, meŋmɛ wa, né gétúgé mabɔ Ata pyɛ me galɔ́gálɔ́. Pyɛ metɔɔ́ ɛgɔ me ndɛre ntɛ meŋmɛ ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras.
21 Ne me nkaá wáwálé nnó ndɛre me nsame ŋwɛ yina ɔpyɛ nyɛ wyɛ ndɛre me njɔɔ́. Ne ɔpyɛɛ́ nyɛ yɛ́ genó ɛyi gepwɔɔ́ ɛyigé me ngií. 22 Genó ɛyigé cha ɛyigé me mmagé gbɛɛ́ gelú nnó, ɔkwyɛ melu né maá gepúgé aŋkɛɛ́ bele ɛta wa. Me nnɛre metɔɔ́ nnó Ata awuú nyɛ mmyɛmenɛne nyú, apyɛ me ntané denɔ nkeré ɛta nyú.
23 Ɛpafras ntɛ muú ayi akpɛne denɔ gétúgé Kras Jisɔs alɔɔ́ ɛnyú matame. 24 Wyɛmbɔ ntó ne Makɔs, Aristakɔs ne Damas ne Lukase álɔɔ́ ɛnyú matame. Ɛbwɔ́ álú átɛ aŋmɛ abi ápyɛɛ́ utɔɔ́ Ata.
25 Nnɛnemmyɛ nnó Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́.

*1:10 Ɛlú wáwálé nnó: Mabɔ Ɔnɛsimus matɛne nnó muú yi áchwɔɔ́ ne nsa.