Ŋwɛ unó Jisɔs alɛré Jɔn né amɛ gejya
1
Jɔn agaré unó bi úlú né ŋwɛ yina
Né mmu ŋwɛ yina ne ásamé unó bi Jisɔs Kras alɛré. Ɛsɔwɔ apyɛ Jisɔs akaá unó bina nnó alɛ́ré baá défwɛ bií unó bi uchwɔ pyɛ nana. Jisɔs Kras atɔ́ ɛkiɛ́nné wuú nnó ɛjyɛ ɛpyɛ maá utɔɔ́ wuú Jɔn akaá unó bina. Ne Jɔn agaré unó bina uko wyɛ ndɛre ji agɛné. Genó ɛyigé ji asamé ɛlé meko mejɔɔ́ ayi Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ ne wáwálé ayi Jisɔs Kras alɛré né genó ɛyi ji agare. Ɛsɔwɔ ájé muú ayi akuú ŋwɛ yina ayi agaregé unó bi upyɛɛ́ mbɔ nana ne ɛbi upyɛ nyɛ meso gébé, ne ájé ntó yɛ́ndémuú ayi awúu unó bi ásamé wyɛ ne apyɛ́ɛ ubi. Néndé gébé ɛyigé unó bi upyɛ́ɛ nyɛ géla kwɔ́kwɔ́lé.
Jɔn alɔ́ɔ matame mbaá machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ákénéama
Me Jɔn ne nsamé ŋwɛ ayina ntɔme ɛta nyú machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ akénéama ayi álú né gebagé mewaá Ɛsya.
Nnɛnemmyɛ nnó Ɛsɔwɔ álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, ápyɛ ɛnyú débɛ́ né nesɔ. Ɛsɔwɔ muú alu nana, muú abɔ alu mɛ, ne muú achwɔɔ́ nyɛ ne mandoó akeneama ayi álu né mbɛ geluɔge gefwage jií chóncho ne * Ɛlú wáwálé nnó: Ɛsya ayi ajɔ́gé mbɔ ɛlé ayi tɛ nya. Fina ákuú nnó Turkey. Jisɔs Kras, muú álú toŋese ntɛ́sɛ́ ne maá mbɛ ayi akwilé né negbo, ne muú alú nana, mfwa kpaá mbaá afwa mme, álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, apyɛ ɛnyú débɛ né nesɔ. Matame mabɛ ne ji muú abɔɔ́ wyɛ gejeé ne ɛsé ne aferé ɛsé né gabo gétúgé manoó mií ami machyɛɛ́ mme. Ne apyɛ ɛsé déla bɔɔ́ abi ágbárege gefwa ne ji ne apyɛ ntó ɛse déla ampyɛ́ɛ upɛ abi ápyɛ́ɛ utɔɔ́ Ntɛ wuú Ɛsɔwɔ. Ŋgɔ́ ne utó úbɛ́ ne ji tɛ kwyakwya ne kwyakwya. Amɛn
Gɛ́ge, ji achwɔ́ɔ nyɛ né mmu gekógé mfaánebuú ne yɛ́ndémuú agɛne nyɛ ji. Yɛ́ ɛ́bɛ́lé bɔɔ́ abi ájomé ji áwané. Ne bɔɔ́ mme meko álili nyɛ gétúgé ɛfwyale ɛwé ji achyɛge nyɛ ɛbwɔ́ ɛ́bɛ́ mbɔ. Amɛn.
Ata Ɛsɔwɔ aké, “Me ne nlú muú mbɛ ne ayi kwyákwyá.” Me ne alú, “Muú ayi alú nana, ne ayi abɔ́ alú ne ayi achwɔ́ɔ nyɛ. Ɛsɔwɔ ayi Apwɔɔ́ amu.”
Jɔn agɛ́ Maá Ntɛ Mekwaá né amɛ géjyá
Me Jɔn, meŋmɛ́ nyú né ɛchomelé bɔɔ́ Jisɔs, gétúgé me ntó nchome mmyɛ ne Jisɔs, ne ngɛne ntó ɛfwyale wyɛ ndɛre ɛnyú. Me nlú ntó muú ama wyɛ ndɛre ɛnyú né gefwa ɛyigé Ɛsɔwɔ ágbárege ne nkógé metɔɔ́ wyɛ ndɛre ɛnyú mpwa fɔ́. Ábɔ́ ábú me mfɛ́ né melɔ metɔɔ́ nnyi ɛwé ákuú nnó Patmɔs gétúgé ngárege mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne wáwálé ayi Jisɔs alɛré né genó ɛyi ji agaré. 10 Né bií uwyaá ɛbi úlú bií Ata, Mendoó Ukpea ɛchwɔ́ me mmyɛ ne nwú gekpɛ́kpɛ́gé meko fɔ ndɛre atané me né meso ɛké meko mbá. 11 Aké, “Sá unó uko ɛbi ɔgɛné nyɛ né mmu ŋwɛ, ɔtɔ́ mbaá machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ akénéama ayi álú né umɛ́ malɔ yina: Ɛfɛsɔs, Smyna, Pɛgamɔn, Tayatira, Sadis, Filadelfya ne Laodisha.”
12 Ne mbwɔ́légé mmyɛ mangɛ́ muú ayi ajɔ́ge me mejɔɔ́ né meso, ngɛ́ uluɔ́ mátúlékáŋ ukénéama ɛbi akwyɛ ne gul. 13 Né metɔɔ́ metɔɔ́ uluɔ́ ɛbimbɔ, ngɛ́ muú fɔ ndɛre atɛné ɛké maá ntɛ mekwaá. Afyɛ́ nku metyɛ́metyɛ́ ayi akwɔné ji uka. Ne ani gebagé ndeé ɛyi gégɛ́nege ɛké gul, génɔ ji né gebómé. 14 Mejwyɛ wuú ɛlú pópó ɛké néwúné ugoó, yɛ́ ɛké makaŋkoma ne amɛ jií agɛ́nege ɛké nénɔ́mé mewɛ. 15 Uka bií ushwánege ɛké afyaákó ayi ásɔɔ́ né mewɛ, atilé ashwánege manémané. Meko wuú awyale ɛké nekɔné nnyi nekwene mbɔ, chuchu. 16 Agbaré ambe akénéama né ɛgbɛ ɛbwɔnyɛ wuú ne aparanja ayi achyaá magbɛ apea atané ji né meno. Ushu bií ugɛnege ɛké ŋmɛɛ́ metɔɔ́ ŋwɔmesé.
17 Ngɛge ji, nkwɛ ji né uka ɛké muú ayi agboó. Anyaá ɛbwɔnyɛ wuú anere me mmyɛ aké, “Ɔfɔge, me ne nlú muú mbɛ ne ayi kwyakwya. 18 Me nlú mebɛ, me mbɔ ngbo, ne gɛ menlú mebɛ tɛ kwyakwya ne kwyakwya. Me nwyaá uto mampyɛ bɔɔ́ abi ágboó ákeré né geŋwá wyɛ ndɛre muú ágbárege bɔ agbɔ́gɔ́lɔ́ manené melɔ áwuú bɔɔ́.
19 “Sá yɛ́ unó bi wɔ ɔgɛné; ɛbi upyɛ mbɔ nana choncho ne ɛbi upyɛɛ́ nyɛ meso gebé. 20 Gɛ genó ɛyi gebɔ gelu bibií, ɛyi getome ne ambe akénéama ayi ɔgɛne me ngbare né ɛbwɔnyɛ wa ne uluɔ matúlékáŋ ukénéama ɛbi akwyɛɛ́ ne gul. Ambe yimbɔ akénéama atɛne mbaá makiɛ́nné Ɛsɔwɔ akénéama ayi alú né machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ akénéama. Ne uluɔ matúlékáŋ ɛbimbɔ ukénéama utɛne mbaá machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ akénéama.”

*1:4 Ɛlú wáwálé nnó: Ɛsya ayi ajɔ́gé mbɔ ɛlé ayi tɛ nya. Fina ákuú nnó Turkey.