Ŋwɛ ayi Pɔl ásamé mbaá
Titɔs
1
Matame
Ɛlé me Pɔl maá utɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne ŋgbá Jisɔs Kras ne nsamé ŋwɛ yina. Ɛsɔwɔ achyɛɛ́ me utɔɔ́ bina gétúgé bɔɔ́ bi ji ajyaá nnó ábɛ́ abií, nnó mpyɛ́ ɛbwɔ́ áfyɛgé wyɛ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ ne nnó mpyɛ ɛbwɔ́ ákaá wáwálé ayi ápogé ɛbwɔ́ ákwɔlege depɔré Ɛsɔwɔ cháŋéné. Ɛwéna ɛpógé nnó ɛbwɔ́ ánɛré metɔɔ́ mambɔ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́ ɛyi Ɛsɔwɔ muú ayi álá abyɔgé gebyɔ ányɛɛ́ mɛ meno tɛ ukwene nnó achyɛgé. Ne gébé ɛyigé ji ajyaá gekwɔnégé, ji apyɛ geŋwá ɛyina gegɛné né mekomejɔɔ́ wuú. Ɛ́lé mekomejɔɔ́ yina ne Ɛsɔwɔ Mempoó sé áfyɛɛ́ me né amu nnó ngaregé. Ne wyɛ nkane Ɛsɔwɔ achyɛɛ́ me majyɛɛ́, mbɔntó ne mpyɛɛ́ utɔɔ́ bií.
Me ntɔme ŋwɛ yina mbaá Titɔs. Me ngboó ne ji ndɛre ɛsé ako défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Jisɔs.
Me nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Kras Jisɔs Muú áwene gemɛ́ge sé alɛre wɔ galɔ́gálɔ́, apyɛ ntó wɔ ɔbɛ né nesɔ.
Gepɔ ɛyigé muú kpaá ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs abɔɔ́ mambɛ ne geji
Ula bi me ntɔmé wɔ né melɔ́ Kret úlú nnó wɔ ɔ́néré mampyɛ unó bi ulaá, ne nnó ɔjya ákpákpá né mmú gepúgé Ɛsɔwɔ ndɛre me mbɔ́ ngare mɛ́ wɔ nnó ɔpyɛ né yɛ́ndé melɔ. Muú ayi abɛɛ́ muú kpaá né gepúgé Ɛsɔwɔ, abɔ mambɛ muú ayi geŋwá jií gela gepɔ ne dembyɔ́, ábané ɛle mendée ama. Baá bií ntó abɔ mankame ne Jisɔs, ábɛɛ́ ne gepɔ gelɔ́gélɔ́, áchyɛge ɛnógé mba bɔɔ́ kpakpa. Muú kpaá né mmu ɛchomelé bɔɔ́ Ɛsɔwɔ alu muú ayi apɛlé ndɛre utɔɔ́ Ɛsɔwɔ ukɛne. Ndɛre ɛlúmbɔ, abɔ mambɛ muú ayi álá ákágé shulé ji ndo, abɔɔ́ fɔ́ mambɛ muú neŋga, muú ayi awyaá gefere, menyuú mmɔɔ́, abɛɛ́ fɔ́ memmyɛ mammyɛ, ne abɛɛ́ fɔ muú ayi aselegé ɛbwɔ. Abɔ́ mambɛ muú ayi anɛne aŋkɛɛ́, agboó ne genó gelɔ́gélɔ́, muú ayi akagé gbaré mmyɛ jií, ajɔ́gé mejɔɔ́ wuú gbɔ́gɔ́nɔ́, abɛɛ́ cho né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ ne apyɛɛ́ genó ɛyi ji abɔɔ́ mampyɛ. Abɔ́ ntó mambɛ muú ayi agbaré mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ ayi alɛre ji chancha, nnó ji ntó akaá ndɛre alɛregé unó bi bɔɔ́ Ɛsɔwɔ akwɔlegé, nnó álɛré bɔɔ́ abi álɛrege unó ɛbicha nnó álu gyɛɛ́.
Weége anlɛré gebyɔ yɛ́ndégébé
10 Njɔ́gé mbɔ mechɔ ɛwéna gétúgé gejamégé bɔɔ́ abi átɛne ukpene ne mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ yina. Ɛbwɔ́ alú bɔɔ́ meno ne bɔɔ́ dembwɔlé chacha ɛkwɔ abi átomé wyɛɛ́ ɛshyɛ nnó ábɔ́ mansɔ muú nsɔ ne atɛne cho né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ. 11 Ɛkamegé wɔ ɔlyaá ufɔɔ́ bɔɔ́ bina ajyɛ mbɛ ne depɔti né mmu gepúge Ɛsɔwɔ. Ɛbwɔ́ ápyɛ mɛ gejamégé mala upú ákwe tametame ndɛre alɛregé unó bi ɛbwɔ́ ambɔɔ́ ne abɔɔ́ nsa, ɛwé álá ábɔɔ́ fɔ́ manlɛré ubi wɔ́. 12 Muú ɛkpávé bwɔ́ ama ayi alu muú melɔ Kret ɛwéna ajɔɔ́ ntó ato ne bɔɔ́ bií aké, “Bɔɔ́ Kret alu bɔɔ́ gebyɔ, bɔɔ́ nchyɛ ne ambwa abi ányɛɛ́ geŋɔ.” 13 Mechɔ ɛwéna ɛlu wáwálé ne ɔbɔ manshulegé ɛbwɔ́ ndo, ɔwegé ɛbwɔ́ yɛ́ndégébé nnó ɛbwɔ́ ákeré ákamé ne genó ɛyi gelú cho ɛyi getome ne depɔré Jisɔs. 14 Ámágé wu nyɛ se ubi ɛbi bɔɔ́ Jus ajame yɛ́. 15 Yɛ́ndégenó gelú pópó mbaá bɔɔ́ abi álá apɔ ne ufɛré uboubo né mmu metɔɔ́. Yɛ́mbɔ abi álú ne ufɛré uboubo, ɛbwɔ́ bi álá áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ wɔ́, yɛ́ genó gefɔ ɛyi gelú ɛbwɔ́ pópó gepɔ. Deba ɛtiré dégbeé ɛbwɔ́ matɔɔ́ dépyɛ ufɛré bwɔ́ úlú wyɛɛ́ nchyɛnchyɛ. 16 Áké ɛbwɔ́ ákage Ɛsɔwɔ, yɛ́mbɔ gepɔgé bwɔ́ gelɛré nnó áshya ji. Ɛbwɔ́ álu bɔɔ́ abi muú álá ákágé bɔ gejeé ne ɛbwɔ́ ne áwú fɔ́ Ɛsɔwɔ. Yɛ galɔ́gálɔ́ ayi ɛbwɔ́ ákágé pyɛ ne bɔɔ́ ápɔ.