3
Mo Korinit Kire Ii'o Mala Mo Iini Li'oa Maa'i Ha'ike Ue Aada
Maeni eesiku maa'i, tolahamiu e urihana mola mwala aana walumalau ienini. Waite nou ka'a sai ere ike huni'omu mala mo iini kire to'o aana Li'oa Maa'i i lalo aada. Ha'ike, ta'e nou ere-ere huni'omu mola mala i'omu mo kele mwela aana tolahana a Kraes. Erenga ineu huni'omu e urihana mola ewei susu nge mo kele wee-wee ko sususuhie, na nou ka'a ha'angau'omu ike ue aani ngeulaa ma'uta'a mala mo teitesi aena aana maholona omu ka'a malisine ike mo ngeulaa ni rato. Na ma'alana hule si'iri, na omu ka'a malisine ike ue. Omu ko lae-lae mola ue mala mo iinoni aana walumalau ienini. !Lio ka'u! Omu ii'o mola ue pe'ie upwanga na heota'inge. Mo ola ngeena kire haata'i diana aana uri i'omu nga mo iinoni aana Li'oa Maa'i ha'ike, aana tolahamiu e sada mola ue pe'ie mo iinoni ni welumalau. Ngaeta mo iini eemiu ko unue uuri, “Ineu aana aapa a Pol,” na ngaeta mo iini uuri, “Ineu aana aapa a Apolos.” !Ha'ike eena! ?Uri omu ka'a lo'onga'i ike mala mo iinoni ni welumalau ni ngeena?
Mo Ha'a-uusuli To'ohuu Ko Esu Huni Ha'apaina'aa Mola A Kraes
?Ha'alaa nga taa nge lo'onga'inge i'omu aamere'i a Apolos? I'emere'i e ro mwane au'esu mola a God ni ngeena. Mere pe'i'omu oto mola hunie omu ke hiiwalaimoli aana a God, aana i'emere'i, mere asuie mola mo esunge hai aaopa'i nge a God e nii'i huni'emere'i huni esui'i. Oto ineu nge nou urihana mwane e hasie mo litei ola i laona hohola, na a Apolos nge e urihana mwane e danguhie mo litei ola ngeena aani wei. Ta'e a God nge e asuie hunie kire ke mwa'ora. Oto iini ko hesie mo lite na iini ko denguhi'i ikire mo mwane mwaakule mola, ta'e a God ni e paine liutaa, aana ko esuie mo lite ngeena hunie kire ke mwa'ora. Oto mwane ko hesi lite na mwane ko dengu wei, kire ko meni esu tararuru mola hunie ta'a-ta'a mei ne'isaenga, na a God ke si waairerue i sulie asunge ikirerue. Aana i'emere'i e ro mwane nge mere ko esu tararuru nana a God, na i'omu oto domana hohola ingeie.
Na i'omu domana oto no'one nume a God. 10-11 A Jisas Kraes oto poo-pootana nume ngeena, na nga poo-poota aaopa hunie nga iini ke ne'ie lo'u, ha'ike oto oo'oo. A God e niie mai nanamanga hunieu, hunie ne ke ne'ie mwane saenanau diana aana tohu-numanga. Oto ineu nge nou ne'ie poo-pootana nume ngeena, na ngaeta mo mwane ko si tohu nume i lengine. Ta'e kire ke lio talada mola hunie kire ke tohu diana aana nume ngeena. 12 Ngaeta mwala kei esuie nume ienini aana mo ola diana mala kol wa siliva wa mo heu kire lio diana, na ngaeta mwala lo'u kei esuie mola nume ngeena aana mo ei wa mo hahalisi wa mo sao. 13 Ta'e aana hai dinge ooreta, dunge kei haata'inie mo taungei esunge hai aaopa'i nge mwala e asui'i, ohe kire diana taane wa ha'ike. 14 Mala uri dunge e ka'a waruhie mo ola nge iinoni e asuie nume ngeena aani, nge a God kei waaie iinoni ngeena haahie asunge diana ingeie. 15 Ta'e mala uri dunge ko weruhie mola mo ola nge e asuie nume ngeena aani, nge ahutana weonga ingeie e ai'aa oto. Ma'alana a God kei ha'a-uurie taane mangona, ta'e kei urihana mola iinoni nge kire wa'inie mwaanie nume nge ko weru ngeena.
16 !Ha'ike eena! ?Uri omu ka'a saie ike uri soihaada'inge i'omu e ne'i nume maa'i a God? !Iau, e to'ohuu oto aana Li'oa Maa'i e ii'o i lalo aamiu! 3:16 Aana tatala ienini a Pol ko ere i sulie soihaada'inge ta'ingelu uri e ne'i nume maa'i a God. Aana 1 Korinit 6:19 na lo'u aana 2 Korinit 6:16 e unue uri sapena mo iini kire hiiwalaimoli kire ne'i nume maa'i a God no'one. 17 Mala uri nga iini kei waelie nume maa'i ngeena, a God kei tohungei waelie oto no'one. 3:17 Aena aana nume maa'i a God oto soihaada'inge, nge kei tohungei aaela oto liutaa hunie iini nge ko waelie hiiwalaimolinge mo iini aana soihaada'inge wa ii'onga loko-loko ikire pe'ie a Kraes. Aana nume maa'i a God ngeena e tohungei maa'i, na i'omu oto nume maa'i a God.
18 Oto omu ke su'uri ne'i-ne'isae aaela i sulie mei ola ienini. Mala uri nga iini eemiu ko ne'i-ne'isae uri e saenanau aana saenanaunge ni welumalau, e diana oto liutaa hunie iinoni ngeena ke tohungei toli puri aana saenanaunge ngeena ma'alana mwala ko haara'inie aana “Pweu.” Oto ke si hule aana saenanaunge to'ohuu. 19 Aana saenanaunge aana walumalau ienini e ka'a rongo ike mala nga mei ola, aana e lio mola mala pweunge i na'ona saenanaunge a God. Na e to'ohuu oto, aana Uusu-uusu Maa'i e te'uri, A God e sai da mola kira saenanau ke to'o i laona mo hune ikire maraada kire lolosi'i aana sai-olanga ikire. Job 5:13 20 Na ngaeta mei wala i laona Uusu-uusu Maa'i e te'uri lo'u, A God e saie uri ne'isaenga kira saenanau, mei ola mwaakule mola. Sam 94:11
21-22 Oto aena urinena, maeni eesiku, omu ke su'uri ere tooha'inie asunge nga iinoni. Ma'alana ineu a Pol, wa a Apolos, wa a Pita, ta'e a God e uusunge'ini'emeelu mola huni pe'i'omu. Na e to'ohuu oto uri e niie oto ahutana walu ola namiu, hule aana walumalau, na mauringe, na maenga, na maholo si'iri, na maholo ko lae ue mai. Ahutana mo ola ngeena mo ola oto i'omu. 23 Na i'omu oto mwala a Kraes, na a Kraes oto iini a God. 3:23 Niilana walu ola e ka'a lae ike mola hunikie hunie kie ke asu eeni mola i sulie saeka. Ha'ike. Walu ola a God ni ngeena, na niilana e lae hunikie hunie kie ke asu eeni i sulie saena God, iini nge kie ii'o tararuru pe'ie i tehula'ana Kraes.

3:16 3:16 Aana tatala ienini a Pol ko ere i sulie soihaada'inge ta'ingelu uri e ne'i nume maa'i a God. Aana 1 Korinit 6:19 na lo'u aana 2 Korinit 6:16 e unue uri sapena mo iini kire hiiwalaimoli kire ne'i nume maa'i a God no'one.

3:17 3:17 Aena aana nume maa'i a God oto soihaada'inge, nge kei tohungei aaela oto liutaa hunie iini nge ko waelie hiiwalaimolinge mo iini aana soihaada'inge wa ii'onga loko-loko ikire pe'ie a Kraes.

3:23 3:23 Niilana walu ola e ka'a lae ike mola hunikie hunie kie ke asu eeni mola i sulie saeka. Ha'ike. Walu ola a God ni ngeena, na niilana e lae hunikie hunie kie ke asu eeni i sulie saena God, iini nge kie ii'o tararuru pe'ie i tehula'ana Kraes.