5
Mwane Ko Aeni Ola Ngeena,
Omu Ke Ne'ie I Sinaha
Mwaanie Soihaada'inge
Maeni eesiku, no ko rongo hailiu aana uri ngaeta iini eemiu ko esuie mei ola e tohungei aaela oto hiito'o aana ko to'o aana lo'u mola ngaeta hu'e aamana 5:1 Mo wala uuri “hu'e aamana” ka'a ere ike i sulie nikana nge e hute aana, ta'e ngaeta iini lo'u aana mo hu'e nge aamana e to'o aada. Taungei ooraha'aa ngeena a God e ere honosie aana Levitikas 18:8 na aana Diutronomi 22:30. mei ola oto ma'alana mwala kire ii'o ni pu'o na kire sai masa mola ni esuie. !Ha'ike eena! ?E ue ni omu ko tooha'ini'omu haahie? E malisine omu ke saehuu i sulie, na hunie omu ke ne'ie mwane ngeena i sinaha mwaanie soihaada'inge. E to'ohuu aana nou ii'o ha'atauli'omu, ta'e ahutana ne'isaenga ineu taane mola aamiu. Na ineu, nou saie uri mala ne ke ii'o pe'i'omu, ha'alaa nou lei mangoa oto a mwaena. Oto ma'alana nou ha'atauli'omu, ta'e nou leie oto a mwaena. Oto i'omu, omu ke loko tararuru aana satana a Jisas, Aalaha ikie, huni ne'isae i sulie ne'isaenga ineu ie. Oto aana nanamanga a Jisas, omu ke toli'aasie mola a mwane ngeena i nimana a Satan. Ohe maholo kei sapesalu, hari-huninge ingeie hunie aapa hatarie hasi'o ke mango, na a God ke ha'a-uurie mola hunie mauriha'ana ke ii'o diana aana hai dinge a Kraes kei ooli lo'u mei.
Omu saie taane mei wala nge e unue uuri, “Kele mei iis oto mola mwai-mwei e ado oto huni esuie nimei pulaoa laku hunie kei hane i lengi.” Oto urine no'one, e ka'a ado ike hunie omu ke tooha'ini'omu, aena aana aaelanga ngeena e sai sikihie ahutemiu mango-mango. Oto omu ke tala aasie mola mei iis lalahu'e aana ooraha'aa ngeena mwaani'omu, hunie omu ke ne'ie mei bred haalu mala bred nge iis ha'ike aana nge kire asuie hunie Houlaa Ni Liumwaanie. Na omu urihana oto mei bred ngeena i maana God, aana e da omu rere'a oto ta'ingelu i maana. E da mola urine aana maelana a Jisas Kraes, aana ingeie oto kalei sipu aana Houlaa Ni Liumwaanie nge uunu-olanga aana e lae honotaka. Oto aena urinena, kie ke mani ilenimwa'e, ta'e kie ke su'uri ilenimwa'e pe'i tola i sulilana mo tolaha lalahu'e aana saewasunge na inu wei ni pweunge na dau roro'anga. !Ha'ike! Mo ooraha'aa urine kire urihana iis nge e sai sikihie mola walu ola. Ta'e ikie, kie ta'aasie oto walu ola urine, na kie ko ilenimwa'e mola pe'i saemanola na pe'ie walaimolinge.
Maeni eesiku, nou ka'a ere aaopa ike mwaanie nga taa nou unue oto wau i na'o. I laona uusu-uusu nge nou uusue ka'u weu huni'omu, 5:9 Uusu-uusu a Pol ko ere i sulie ienini e ai'aa oto. Kolu ka'a saie ike walu ola e unu'i i laona uusu-uusu ngeena. Ta'e mo Korinit kire oolisie mola uusu-uusu ngeena, na maholo kire oolisie, mo ola hunge kire dodolosi'i lo'u aana a Pol. Oto i laona uusu-uusu ienini, a Pol ko lae pe'i aalamie mola mo dolosinge ikire ngeena. nou unue oto uri omu ke su'uri hikusie mwala kire sai mesi. 10 Ta'e nou ka'a unue ike uri omu ke oopa mwaanie mo pu'o nge kire ko mei-mesi, wa kire ko sae-saehanalie mola to'o-to'olana ngaeta mwala, wa kire ko eeroa mwala mwaanie to'o-to'olada, wa kire ko palo-paloa mo nunui ola. Ha'ike. Aana mo iinoni mala ngeena, omu ko lae oto mwaanie walumalau ie ha'alaa omu ko toli'aasire. 11 Nga taa nge nou ere urine aana, nge uri omu ke su'uri hikusie ta'ena nga iinoni ko unu-unue uri ingeie e hiiwalaimoli aana a Kraes, ta'e ko ae'aeni ola mola, wa ko sae-saehanalie mola to'o-to'olana ngaeta mwala, wa ko palo-paloa mola mo god eero-eero, wa ko ere-ere aaelasie mola ngaeta mo iini, wa ko inu-inu wei ni pweunge mola, wa ko eeroa mola mwala mwaanie to'o-to'olada. Iini urine, ma'alana aawenga wa ngaunge pe'ie, na omu ke su'uri esuie lo'u.
12-13 E ka'a leu ike i sapeku huni leie mo iini ha'ike aana soihaada'inge. A God maraana ke si leire. Ta'e leu i sapemiu maraamiu huni leie mwala aana soihaada'inge, aena aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Omu ke aasie iinoni aaela urine i sinaha mwaani'omu. Diutronomi 17:7

5:1 5:1 Mo wala uuri “hu'e aamana” ka'a ere ike i sulie nikana nge e hute aana, ta'e ngaeta iini lo'u aana mo hu'e nge aamana e to'o aada. Taungei ooraha'aa ngeena a God e ere honosie aana Levitikas 18:8 na aana Diutronomi 22:30.

5:9 5:9 Uusu-uusu a Pol ko ere i sulie ienini e ai'aa oto. Kolu ka'a saie ike walu ola e unu'i i laona uusu-uusu ngeena. Ta'e mo Korinit kire oolisie mola uusu-uusu ngeena, na maholo kire oolisie, mo ola hunge kire dodolosi'i lo'u aana a Pol. Oto i laona uusu-uusu ienini, a Pol ko lae pe'i aalamie mola mo dolosinge ikire ngeena.