7
A Pol E Aalamie Mo Dolosinge
Mo Korinit I Sulie Ha'arurunge
Iau, nou sare lado luhesie mo dolosinge omu unu'i i laona uusu-uusu omu uusue mai hunieu. Omu dolosi i sulie ii'o-rurunge, na omu unue ohe e diana mola hunie mwane ke su'uri ii'o ruru pe'ie nga keni.
Omu saie uri aeni-olanga e paine si'iri, oto e diana hunie mwane ke to'o aana nga hu'e maraana, na keni e adona ke to'o aana oto nga poro maraana. Na poro ke ma'a-ma'ahu oto pe'ie hu'e ingeie na hu'e ke ma'a-ma'ahu oto no'one pe'ie poro ingeie. A hu'e ngeena e ka'a aalaha ike haahie sapena maraana, ta'e poro ingeie ni e aalaha haahie. Na poro ngeena e ka'a aalaha no'one haahie sapena maraana, ta'e hu'e ingeie ni e aalaha haahie. Maholo iini o ha'aruru pe'ie ko sare ma'ahu pe'i'o, o ke su'uri sere'i lo'u. More sai ma'ahu oopa-oopa taane aana nga mo maholo, ta'e more ko meni mwa'e-mwa'e huni oopa urine ha'alaa. Na more ke oopa urine mola hunie more ke ii'o aani aarenga'inge hunie nga kele maholo. Oto more ke si he'i ma'a-ma'ahu tararuru lo'u, mwaanie a Satan e malaahongamore'i aana e aasa hunie more ke kineta'inie sapemore'i hunie nga maholo tewa.
Omu ke saie a God e ka'a unue ike omu ke mamalo ha'awali mwaanie ma'ahunge tararuru huni aarea. !Ha'ike! Ta'e ne'isaenga diana ineu mola ni ngeena, mala saemiu huni lulu i sulie. Na aana lo'onga'inge ineu lo'u, saeku hunie omu ke mani ii'o mola maraamiu mala ineu. Ta'e a God e niie oto mo niinge hai aaopa'i hunikie. Ngaeta mo iini kire to'o aana ngaeta mo taungei niinge, na ngaeta mo iini kire to'o aana no'one ngaeta mo taungei niinge aaopa lo'u. 7:7 Mo niinge ni Li'oa a Pol ko ere i suli'i aana tatala ie kire haata'i oto liutaa aana ha'arurunge. Aana ngaeta mo iini kire to'o aana niinge huni ii'o ni ilenimwa'enga i laona ha'arurunge, na ngaeta mo iini kire to'o aana niinge huni ii'o ni ilenimwa'enga mwaanie ha'arurunge.
Oto huni'omu mo nao mwane na mo nao keni, no ko unue uri e diana hunie omu ke ii'o mwaakule mola mala ineu. Ta'e mala uri ko aasai'omu hunie omu ke ii'o mola mwaakule, e diana hunie omu ke tola hu'e na omu ke to'o poro. Aana e diana liutaa hunie omu ke ha'aruru mwaanie omu ii'o mwaakule pe'i saehanalilana mola ii'o-rurunge.
10 Oto huni'omu mo poro na mo hu'e, no ko sare unue mei ha'atolanga ie huni'omu. Na ha'atolanga ie nga ola ka'a uure ike mola mwaanieu, ta'e e uure mwaanie a Jisas. Mo hu'e, omu ke su'uri sikaa mo poro i'omu, 11 na i'omu mo poro, mwaanie omu sikaa mo hu'e i'omu. (Mala uri nga hu'e kei sikaa poro ingeie, nge e sa'a to'o poro lo'u. Ta'e mala uri ko ne'isae lo'u huni eeliho'i i saana poro ingeie, nge e si diana eena.)
12 Oto huni'omu lo'u mo iini nge omu ha'aruru pe'ie iini i sinaha aana soihaada'inge, a Aalaha e ka'a unue ike nga mei ola i sulie taungei ha'arurunge i'omu ngeena. Oto ineu maraaku no ko unue huni'omu uuri. Mala nga mwane nge e hiiwalaimoli aana a Kraes ko to'o aana nga keni ni pu'o, na a hu'ena e ilenimwa'e ni ii'o ruru mola pe'ie, a poro ngeena ke su'uri sikaa. 13 Na mala uri nga keni nge e hiiwalaimoli aana a Kraes ko to'o aana nga mwane ni pu'o, na a mwane ngeena e ilenimwa'e mola ni ii'o ruru pe'ie, a hu'e ngeena ke su'uri sikaa. 14 Aana a God kei ha'amaa'ie mwane e ka'a hiiwalaimoli ngeena aena aana ko ii'o ruru pe'ie hu'e nge e hiiwalaimoli. 7:14 A Pol e ka'a unue ike uri a God kei ha'a-uurie mo iini nge kire ka'a hiiwalaimoli aana. Ha'ike. A Pol e unue mola uri mo iini kire hiiwalaimoli kire sai pe'ie mo poro ikire wa mo hu'e ikire wa mo mwela ikire hunie kire ke hiiwalaimoli no'one. Leesie tatala 16. Na a God kei ha'amaa'ie no'one keni e ka'a hiiwalaimoli ngeena aena aana ko ii'o ruru pe'ie poro nge e hiiwalaimoli. Na mala kirerue kei ii'o ruru urine, nge a God kei ha'amaa'ie no'one mo mwela ikirerue. Ta'e mala ko ha'ike, nge mo mwela ikirerue kire kei urihana mola mo mwela ni pu'o.
15 Ta'e mala uri iini nge e ii'o ni pu'o ko sare sikaa poro wa hu'e ingeie nge e hiiwalaimoli aana a Kraes, toli'aasie mola ke lae i sulie saena. Mala ko lae urine, nga mei ha'atolanga ka'a uure honosie ike iini nge e hiiwalaimoli.
Ta'e omu ke aamasito'o aana uri a God e saeto'o aana kie ke ii'o ni henuelama. 16 Oto i'oe, a hu'e ngeena, ohe o sai pe'ie mola poro i'oe hunie ke hiiwalaimoli. Na i'oe, a poro ngeena, ohe o sai pe'ie mola hu'e i'oe hunie ke hiiwalaimoli.
17 Oto ahutaka, kie ke mani saie uri mei meuringe nge nga iini e to'o aana maholo a God e soie mai i saana, mei niinge a Aalaha ni ngeena. Oto aena urine omu ke su'uri sare toli'aasie lo'u, ta'e omu ke ilenimwa'e mola haahie. Na ha'atolanga nge no ko lae pe'i ha'arongoa ahutana mo soihaada'inge aana ni otona. 18 Oto mala uri o ko hele aana oto torihesi'onga aana maholo a God e soi'o, nge o ke su'uri sare oolisie lo'u. Na mala uri o ka'a hele aana ue torihesi'onga maholo a God e soi'o, nge o ke su'uri sare torihesi'o lo'u. 19 Aena aana uri o ke hele aana ka'u torihesi'onga wa ha'ike, nga mei roro'anga ha'ike aana. Ta'a-ta'a leu mola e roro'a oto, uri o ke lulu i sulie mo ha'atolanga a God. 20 Ahutemiu mango, omu ke mani ii'o to'o oto aana ta'a-ta'a taungei meu-meuringe nge omu o'o'o aana maholo a God e soi'omu. 21 Mala uri o o'o'o ka'u mola mala nga koni-konihe aana maholo a God e soi'o, ngeena o ke su'uri tolahi'e aana leune. Ta'e mala uri o ko saie nga tala hunie o ke ii'o luheta'i aana, nge e diana taane hunie o ke lae mola i sulie. 22 Aena aana nga iini nge Aalaha ko soie, ma'alana ingeie koni-konihe nga iinoni, ta'e e ii'o luheta'i mola i lalo aana Kraes. E urine lo'u aana iini nge Aalaha ko soie na e ii'o luheta'i mola, ta'e e ne'i koni-konihe oto nana Kraes. 23 A Kraes e pwani holi'omu oto aana holite paine. Oto omu ke su'uri ne'i koni-konihe lo'u nana walu ola mo iinoni ko tolahi'e aani. 24 Iau, maeni eesiku maa'i, omu ke ii'o oto mola mala omu ii'o ka'u aana maholo nge a God e soi'omune, ta'e omu ke ii'o ruru pe'ie a God i leune.
25 Hoe. Omu dolosi no'one i sulie mo mwane na mo keni nge kire ii'o pupupu. A Aalaha e ka'a niie ike nga mei ha'atolanga i sulire, ta'e ne kei unue mola ne'isaenga ineu maraaku. Na aena aana a Aalaha e aamasieu na e manata diana hunieu, oto e ne'ieu hunie nga iini nge omu sai noruto'o aana. 26 Oto nou leesie walu ola ko aasa aana maholo ie, na aena urine, nge nou lo'onga'inie uri e diana hunie omu ke ii'o mola mala omu ko ii'o si'iri. 27 Mala uri o ko tola hu'e oto, o ke su'uri sikaa lo'u hu'e i'oe. Mala uri o ka'a tola hu'e ue, o ke su'uri lo'ohie lo'u nga iini. 28 Ta'e ma'alana ke urine, mala uri o ko sare tola hu'e, e diana mola, nga ooraha'aanga ha'ike. Na mala uri nga keni raori'i ko to'o poro, e diana no'one mola. E ka'a ooraha'aa ike ni urine. Ta'e omu ke saie mola uri mo iini nge kire ko ha'aruru, kire kei deu oodoie mo aasanga i laona mau-meuringe ienini. Na nou sere'inie ke aasa urine huni'omu.
29 No ko ere urine, maeni eesiku maa'i, aana kele maholo o'oru'e oto mola e si oore. Oto aehota si'iri, omu ke ne'isae paine mola aana God. Oto mo iini omu tola hu'e, omu ke su'uri lo'onga'inie ii'o-rurunge mala mei na'ohai ola i'omu. 30 Ilenimwa'enga wa saehuunge wa to'o-olanga ke su'uri uure honosie nga iini mwaanie asunge nana God. 31 Na mo iini nge kire to'o ola i laona walumalau ie, kire ke su'uri ne'isae paine haahie to'o-olanga ikire. Ta'e kire ke mani ne'isae paine mola aana God, aena aana nga taa nge kolu ko leesie i laona walumalau ie, kara'inie oto kire kei ei'aa. 32 Oto nou saeto'o aana omu ke su'uri tolahi'e i sulie ta'ena nga mei ola. Aana nga iini nge e ka'a to'o poro wa ke tola hu'e, ne'isaenga ingeie mola aana asunge nana a God aena ko sare ha'asaediana'aa a God.
33 Ta'e iini nge e tola hu'e, ko ne'isae mola aana mo ola aana walumalau aena ko sare ha'asaediana'aa hu'e ingeie, 34 na ne'isaenga ingeie oto aana e ro mei ola. Ta'e keni nge e ka'a to'o poro, ko tolahi'e mola aana asunge nana a Aalaha, aana ko sare niie oto mauringe ni sape na mauriha'ai oto hunie a God. Ta'e hu'e nge e to'o poro, ko tolahi'e aana mo ola aana walumalau ie, aena aana ko sare da hunie poro ingeie ke ilenimwa'e.
35 No ko ere urine huni'omu aena aana no ko sare pe'i'omu na e ka'a ike huni esuie mo ha'atolanga e aasa. Nou saeto'o aana mola uri omu ke asuie nga taa e oodo na hunie omu ke asu nana God hahaiteli. 36 Ta'e mala uri nga iini ko lo'onga'inie uri e ka'a dau diana hunie keni raori'i e haiholota'i huni ha'aruru pe'ie aana a keine ko kara'i liue maholo ni to'o-poronga, na ingeie maraana ko lo'onga'inie mola uri kirerue ke ha'aruru, nge e diana mola hunie kirerue ke ha'aruru. Nga mei ooraha'aanga ha'ike i leune. 37 Ta'e mala uri saanau ngeena ko ne'isae maraana hunie ke uure ma'uta'a mwaanie e ha'aruru, na nga iini e ka'a dau rarahie hunie ne'isaenga urine, na e saie uri kei lio i sulie maraana, nge leune e diana mola. 38 Oto iini nge e tola hu'e e dau diana, na iini nge e ka'a tola hu'e ike e dau diana lo'u liutaa.
39 Na lo'u, hu'e nge e to'o poro ke ii'o ruru tara'asi oto pe'ie poro ingeie. Ta'e mala uri poro ingeie ko mae, nge e sai to'o aana lo'u mola ta'ena nga mwane ko saeto'o aana, mala uri a mwane ngeena no'one ko lulu i sulie a Kraes. 40 Ta'e mala uri a hu'e ngeena ko ii'o mwaakule mola urine, nge ke si tohungei ilenimwa'e lo'u eena. Ne'isaenga ineu otona, na nou hiiwalaimoli uri Li'oa Maa'i a God no'one ko ne'isae urine.

7:7 7:7 Mo niinge ni Li'oa a Pol ko ere i suli'i aana tatala ie kire haata'i oto liutaa aana ha'arurunge. Aana ngaeta mo iini kire to'o aana niinge huni ii'o ni ilenimwa'enga i laona ha'arurunge, na ngaeta mo iini kire to'o aana niinge huni ii'o ni ilenimwa'enga mwaanie ha'arurunge.

7:14 7:14 A Pol e ka'a unue ike uri a God kei ha'a-uurie mo iini nge kire ka'a hiiwalaimoli aana. Ha'ike. A Pol e unue mola uri mo iini kire hiiwalaimoli kire sai pe'ie mo poro ikire wa mo hu'e ikire wa mo mwela ikire hunie kire ke hiiwalaimoli no'one. Leesie tatala 16.