2
A God E Lio Hilisikie Hunie Kie Ke Ne'ie Mo Iinoni Ingeie
Oto aena urinena, mwaanie omu he'i lulu i sulie lo'u mo ne'isaenga aaela huni waelie ngaeta iini. Omu ke su'uri he'i eero lo'u, na omu ke su'uri lupwe'i eeroa mwala, na omu ke su'uri saehanalie mo ola ngaeta iini, wa omu ke lae pe'i ere aaelasie ngaeta mwala. Ta'e omu ke urihana mola mo kele wee-wee nge kire si hute na kire saeto'o aana susunge oto hiito'o. Aana i'omu no'one, e malisine omu ke tohungei saeto'o aana ha'a-uusulinge a God mala kele wee-wee e tohungei saeto'o aana ewei susu. Aana ha'a-uusulinge a God e sai pe'i'omu hunie omu ke pai-peine diana aana mo tolaha diana a God i laona mauringe haalu ngeena nge a God e si niie namiu aana e ha'a-uuri'omu. Omu ke lulu i sulie ha'a-uusulinge ingeie urine aana omu lio oodoie oto tolahana a Aalaha, na omu saie oto uri e diana oto liutaa.
Oto omu ke lae mai saana a Aalaha ikie aana ingeie oto aahu'ine ahutana maurihe. Ingeie e urihana hau diana hunie poo-pootana nume. Mwala tou-tohu nume kire sere'inie hau ngeena, ta'e a God oto e lio hilisie hunie ke ne'ie poo-pootana nume ingeie, na e tohungei lio diana oto i maana. Oto i'omu nge omu ko lae mai i saana Aalaha ikie hunie omu ke to'o aana oto tohungei meurihe mala ingeie, nge omu ke toli'aasi'omu oto ta'ingelu hunie a God. Urine i'omu no'one omu ke urihana mo heu hunie nume a God. Na ne'isaenga aana nume a God oto ahutana mo iinoni nge kire ko lulu i sulie aana nanamanga a Li'oa Maa'i, nge soihaada'inge a God otona. I'omu aana soihaada'inge a God, omu meni ne'ie oto mwala maa'i nge kire sai lae oodo ta'au i na'ona a God huni uunu-uunu ola i saana. Iau, omu meni ne'i pris oto, na aana pe'inge a Jisas Kraes mone, mo ola diana omu ko esui'i nana kire ne'ie mo uuraa'inge nge a God ko ilenimwa'e haahi'i ngeena. Ahutana walu ola ngeena kire mani to'ohuu oto, aena aana i laona mo Uusu-uusu Maa'i, a God e unue uuri, !Lio ka'u! Nou lio hilisie oto tohungana ho heu, na no ko ha'a-uuresie oto i Jerusalem mala poo-pootana nume. Na ta'ena nga iini ko hiiwalaimoli aana, e sa'a noru dile ike aana. Aesaea 28:16 Na huni'omu mo iini omu hiiwalaimoli, hau ngeena tohungei ola diana oto liutaa, aena aana a Jisas oto ni ngeena. Ta'e e ka'a ne'ie ike nga mei ola diana i maana mwala nge kire ka'a hiiwalaimoli aana. Na mo Uusu-uusu Maa'i e ere lo'u i sulie hau ngeena aana e unue no'one uuri, Hau nge mwala tou-tohu nume kire leledie ka'u, e si lae mai ne'ie na'ohai heu oto aana poo-pootana nume. Sam 118:22 Na aana ngaeta leu lo'u, mo Uusu-uusu Maa'i e ere lo'u i sulie uuri, Hau ngeena oto ola huni ha'atataroa mwala, na kire sai domu aaela i tehula'ana. Aesaea 8:14 Kire ko domu aaela urine, aena aana kire ka'a tola ike i sulie walana God. Na mwala hai-heitohe urine kire kei domu aaela oto urine, aana ta'a-ta'a tala mola hunie ha'amangolada.
Ta'e i'omu oto, a God e lio hilisi'omu nana. I'omu oto mo pris a Inemauri, na i'omu oto mwala maa'i ingeie. I'omu oto mo tohungei iinoni a God maraana, nge e lio hilisi'omu huni taroha'inie tolahai esunge diana ingeie. Aana a God oto e soi'omu mei mwaanie rodohono na omu lai sili i laona raa-raa ingeie e manikulu'e. 10 Oto wau i na'o, i'omu nga mwala a God ha'ike na omu ka'a manata'inie ike aamasinge a God. Ta'e aana maholo ienini, omu ne'ie tohungei iinoni a God oto to'ohuu, na a God ko tohungei aama-aamasi'omu na ko sae-sae diana oto liutaa haahi'omu.
Kie Ne'ie Oto Mo Koni-konihe A God
11 Maeni iinoni maa'i, i'omu nga mo iinoni ni welumalau ha'ike na omu ii'o mola mai mala mo awataa, na tohungei henue i'omu oto ta'au i Lengi. Aena urine no ko unue oto huni'omu uri omu ke su'uri lae lo'u i sulie mo saehanalinge aaela i'omu. Aana mo ne'isaenga aaela ngeena kire sai ooho honosie mauriha'amiu. 12 Oto omu ke lio-lio talamiu i matolana mo iinoni ni welumalau aana kire ko sare ha'a-ha'apeli'omu haahie mo ola hunge. Ta'e omu ke ii'o oodota'i mola tarau hunie kire ke leesie tolahamiu e oodota'i. Omu ke tete'urine hunie maholo aasanga kei hite aada, ikire no'one kire ke si hiiwalaimoli, na kire ke soi ha'amanikulu'aa a God haahi'omu.
13 Oto lo'u, i tehula'ana omu hiiwalaimoli mone oto aana Aalaha, omu ke tola i sulie oto mo ha'atolanga aana mo lehu omu ii'o aani ngeena. Omu ke tola i sulie oto inemauri peine ni Rom nge e paine liutaa haahie aalahanga kie ii'o aana. 14 Na omu ke tola i sulie oto no'one mo na'ohai mwane nge inemauri peine ngeena e lio hilisire hunie kire ke lio i sulie ngaeta mo po'o ni henue. Aana asunge ikire oto hunie kire ke ha'aloie mwala nge kire ko waelie mo ha'atolanga, na kire ke lahea mwala nge helelada e tohungei diana. 15 Aana a God e saeto'o aana omu ke asuie mo ola e diana na e oodota'i, aana urine omu sai uure honosie mo erenga hero-hero'a mwala ko talei unu'i mola aena aana kire ka'a saie nga mei ola diana. 16 A God e luhesi'omu oto mwaanie ha'aletehinge haahie mo ooraha'aa i'omu, ta'e mwaanie omu lo'onga'inie uri omu ko ii'o luheta'i urine, nge omu sai deu ta'ewau mola mala saemiu huni lae i sulie tata'alanga. !Ha'ike! Ta'e aana omu ii'o luheta'i mwaanie nanamanga aana ooraha'aa, nge omu ke ii'o oto mala mo tohungei koni-konihe a God. 17 Na omu ke ha'ama'u aana ta'ena nga iinoni, na oto liutaa omu ke mana-manata diana hunie mo eesimiu maa'i. Iau, mala nou unue ka'u, omu ke ha'ama'u aana inemauri peine ni Rom, ta'e omu ke ha'ama'u aana a God oto liutaa.
Kie Ke Heimaanie Tolahana Kraes Maholo E Sapesalu
18 I'omu mo koni-konihe, omu ke tola i sulie mo poro paine i'omu pe'i ha'ama'unge aada oto to'ohuu. Mwaanie omu ha'a-ha'ama'u mola aana mo poro paine nge kire diana huni'omu, ta'e omu ke ha'ama'u no'one aana mo iini nge kire aaela huni'omu na kire ko deu rarahi'omu. 19 Mala uri kire ko ha'aloi'omu mola mwaakule na omu ka'a dau aaelasie nga mei ola, ta'e omu ko ii'o rako mola aena aana omu ko lo'onga'inie a God, nge a God kei ha'adiana'a'omu taane haahie. 20 Ta'e mala uri ha'aloilemiu ko lae haahie nga mo ola omu deu aaelasi'i to'ohuu, nge ma'alana omu ke ii'o rako uri taa, ta'e omu ke su'uri lo'onga'inie uri nga ha'adiana'anga kei lae huni'omu. Ta'e mala uri omu ko ii'o rako maholo omu ko sapesalu haahie nga mo ola diana omu esui'i, nge a God kei ha'adiana'a'omu haahie leune. 21 Iau, omu ke tete'urine aana a God e soi'omu oto huni esunge urine, na hule aana a Kraes e lae pe'i sapesalu oto liutaa i tehula'amiu urine no'one. Oto e haata'inie uuri-uurite ngeena huni'omu ni uuri i sulie. 22 Nga taa mo Uusu-uusu Maa'i e unue i sulie a Kraes e to'ohuu, aana e te'uri, E ka'a asuie ike nga mei ola aaela, na nga mei wala ni eeronga e ka'a maau ike mwaanie ngidune. Aesaea 53:9 23 Na maholo mwala kire ere aaelasie, e ka'a ere aaela ike oolisire. Maholo kire tohungei ha'asapesalu'aa e ka'a ha'ama'usire ike, ta'e e noruto'o mola aana God, iini e sai leie mo iinoni aana tala e oodo. 24 Oto maholo a Kraes e lae huni mae i lengine po'u-po'u e toolea no'one oto mo ooraha'aanga ikie i sapena. Ha'aloilana e lae haahie mo ooraha'aanga ikie urine hunie kie ke mae mwaanie ooraha'aa, ta'e kie ke mauri lo'u huni ii'o oodota'i tara'asi. Na i tehula'ana mo malaka i sapena ngeena, nge ha'a-uurilaka e si lae. 25 Hola'ina'o omu urihana mo sipu e takalo ka'u, ta'e maholo ie omu eeliho'i lo'u mei huni lulu i sulie a Kakalihe nge e sai lio i sulie mauriha'amiu.