5
Kie Ke Su'uri Tooha'inikie, Ta'e Kie Ke Noruto'o Mola Aana Nanamanga A God
Oto no ko sare unue ngaeta mei wala ni ha'ananaunge huni'omu mo na'ohai mwane aana soihaada'inge. Ineu ngaeta na'ohai mwane aana soihaada'inge no'one mala i'omu, na hule aana nou sai ere ha'awalaimoli'aa uri Tataroha Diana i sulie a Kraes e to'ohuu aana ineu maraaku nou leesie ka'u sapesalunge a Kraes. Na nou saie uri ineu no'one ne kei to'o aana manikulu'anga a God aana maholo a Kraes kei ooli lo'u mei. Oto no ko sare ha'ananau'omu uri omu ke lio i suli diana aana mo iinoni nge a God e ne'ire i laona nimemiu huni lio i suli diana aada mala kakali sipu ko lio i sulie amaa ni sipu ingeie. Oto omu ke lio i suli diana aana soihaada'inge a God oto aani mwa'e-mwa'enga mala e saeto'o aana omu ke asuie. E ka'a diana ike uri omu ke asu mola mala omu ko esu uei waaite. !Ha'ike! Omu ke asu oto aena aana omu tohungei mwa'e-mwa'e to'ohuu huni pe'ire. Na mwaanie omu ha'apaina'a'omu maraamiu mala mo aalaha. Urine e ka'a kohi ike, ta'e e diana oto liutaa uri omu ke haata'inie nga tala diana hunire aana ii'onga diana i'omu, hunie kire ke sai lae i suli'omu mala mo sipu e sai lae i sulie kakali sipu nge ko lio i sulire. Na maholo nge Na'ohai Kakalihe haahie mo sipu kei ooli mei, nge ingeie ke si niie waaite e tohungei menikulu'e huni'omu, na mei waaite ngeena e sa'a mango ike lo'u aana nga maholo.
Oto lo'u huni'omu mo saanau, omu ke totola i sulie mo rato. Na oto ahutemiu, omu ke mani ha'amwai-mwei'a'omu na omu ke pe'i-pe'i'omu heiliu. Aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uri, A God e ka'a saeto'o aana ike iini ko too-tooha'inie maraana, ta'e ko haa-haata'inie manata-diananga ingeie hunie mo iini ko ha'amwai-mwei'ara. Provebs 3:34 Oto omu ke ha'amwai-mwei'a'omu na omu ke ii'o i mamalutana God Hahu'ana Nanama, na ingeie kei haro ha'apaina'a'omu taane aana tohungana maholo hunie. Oto omu ke ne'ie ahutana mo tolahi'anga i'omu i laona nimana, aena aana ingeie oto ko lio i suli diana aamiu.
Ta'e maelonga paine i'omu ngeena, a Pwelu Eero-eero, ko talei lae kali-keli'omu oto mola tarau huni waeli'omu. Ingeie ngeena domana oto nga laeon ko lae pe'i tea paine aana ko lio hunie nga iini huni oonomie. Oto omu ke lio-lio diana talamiu, na omu ke kineta'inie tolahamiu mwaanie aaelanga. Omu ke ha'a-a'aila'aa hiiwalaimolinge i'omu na omu ke uure ma'uta'a honosie mo malaahonga aana aaelanga na ahutana mo esunge aaela a Satan. Aana omu saie uri ta'a-ta'a taungei aasanga nge ko hite aamiu ngeena ko lae no'one hunie ahutana mo iinoni nge kire hiiwalaimoli aana ta'e-ta'ena nga leu kire ii'o aana i laona walumalau. 10 Maholo ienini, omu ko sapesalu mola hunie kele maholo o'oru'e, ta'e a God e manata diana huni'omu oto liutaa. Ingeie ni oto e soi'omu huni lado pe'ie a Kraes na huni ii'o pe'ie aana manikuluha'ana nge e sa'a mango ike lo'u aana ta'ena nga maholo. Oto a God maraana kei ha'asusue taane hiiwalaimolinge i'omu na kei niie nanamanga huni'omu hunie omu ke uure ma'uta'a tarau mala iini e ne'i rato oto aana oodo-oodonga. 11 Kie ke paalahea God haahie nanamanga ingeie e sa'a mango lo'u. Iau, ke urine oto.
Mei Wala Ni Saediananga
Ooreta A Pita
12 Ngaeta aasikaelu aana hiiwalaimolinge nge nou sai noruto'o aana liutaa, nge a Saelas, na ingeie ni oto e pe'ieu huni uusue kele uusu-uusu o'oru'e ie huni'omu. Uusu-uusu ie nou uusue mola huni ha'ananau'omu na huni ere ha'asusu'omu uri hahu'ana manata-diananga a God huni'omu ke ii'o oto tarau pe'i'omu ma'alana nga taa ke rau-reu lo'u eemiu. Oto omu ke ii'o susu oto aana.
13 Mo iini a God e lio hilisire hunie soihaada'inge mai i Rom 5:13 Erenga ni Krik e unue uuri, “iini lio-hilisilana e lae i Babilon.” Ta'e mo wala ngeena ngaeta tala kire sai ere mumuni aana mwaanie mo maelonga aana soihaada'inge. Kira hiiwalaimoli aana maholona kire rongo saie taane uri a Pita ko ere mumuni i sulie huilume paine i Rom. kire ko niie no'one saediananga ikire wau huni'omu. Na a Mak iini domana oto nga kaleku, ko niie no'one wau saediananga ingeie huni'omu. 14 Oto saeku hunie omu ke mani hele ki'i heiliu 5:14 Erenga ni Krik e unue uri kire kei “nono pe'ire hailiu” oto mala tolahada, ta'e aana mo henue hunge si'iri tolaha ni hele-ki'inge e oolisie oto tolaha ni nononga ngeena. Ma'alana e urine, ta'e tolaha ni nononga ngeena e ii'o ue hule si'iri aana ngaeta mo henue kara'inie i Israel. mala mo he'imalahune maa'i.
No ko aarenga'i talamiu mo iinoni a Kraes uri hanuelamanga ingeie ke ii'o pe'ie ahutemiu mango.

5:13 5:13 Erenga ni Krik e unue uuri, “iini lio-hilisilana e lae i Babilon.” Ta'e mo wala ngeena ngaeta tala kire sai ere mumuni aana mwaanie mo maelonga aana soihaada'inge. Kira hiiwalaimoli aana maholona kire rongo saie taane uri a Pita ko ere mumuni i sulie huilume paine i Rom.

5:14 5:14 Erenga ni Krik e unue uri kire kei “nono pe'ire hailiu” oto mala tolahada, ta'e aana mo henue hunge si'iri tolaha ni hele-ki'inge e oolisie oto tolaha ni nononga ngeena. Ma'alana e urine, ta'e tolaha ni nononga ngeena e ii'o ue hule si'iri aana ngaeta mo henue kara'inie i Israel.