5
Maholo o ko ha'a-oodohie nga mwane nge e ne'i rato oto, o ke su'uri ere raramaa hunie, ta'e o ke ere rako pe'ie mala uri ingeie oto aamamu. Na o ke takuhie mo mwane saanau oto mala ikire mo eesimu mwane. E urine lo'u aana mo hu'e, aena aana ikire oto mo nikemu. Mo keni haalu ikire oto mo eesimu keni, oto aena urinena o ke takuhire tarau aana tolahai iinoni diana.
Soihaada'inge Ke Pe'ie Mo Nao Keni Kire Maitale To'ohuu
Na o ke lio i sulie mo nao keni nge ikire mo nao keni to'ohuu. Ta'e mala uri nga nao keni e to'o mwela, wa e to'o pwaa-pwaana, nge kire ke haata'inie uri kire ko manata diana hunie a God to'ohuu aani lio i sulilana keita'aa. Aana e lio diana i maana God hunie mo mwela ke haro lio i sulie mo mau'ana ikire mala ikire no'one kire hola'i lio i sulire ka'u. Mala nga nao keni e ii'o mola maraana na nga iini pe'ie ha'ike, ta'e e noruto'o mola aana a God na ko aarea susue rodo na aatowaa hunie ke pe'ie, nge ingeie nao keni to'ohuu eena. Ta'e nao keni nge ko lo'o-lo'onga'inie mola mo heri-huninge ingeie maraana, nge iini urine e mae oto ma'alana ko meu-meuri ue. O ke unue mo ola ienini hunie mo iini e hiiwalaimoli hunie kire ke tola i suli'i, mwaanie nga iini e ere aaelasire. Mala nga mwane e ka'a lio i sulie mo tekihana, liutaa oto mo iini aana uluhe ni iinoni ingeie, nge ko taateinge'inie hiiwalaimolinge ingeie ni ngeena, na leune e aaela lo'u liutaa aana nga taa mo pu'o kire ko esuie aana kire ka'a kele hiiwalaimoli ike aana a God.
O ke uusue satana mo nao keni nge asunge ikire oto hunie kire ke pe'i-pe'i, na ikire lo'u hunie soihaada'inge ke lio i sulire. Mo nao keni ngeena ke haro hule oto aana e oono aawalai helisi ha'alaa, na e ne'ie oto hu'e to'ohuu hunie poro ingeie maholo poro ingeie e mau-meuri ue. 10 Mo nao keni urine kire ke ne'ie oto mo iini nge ahutana mwala kire lio saie uri kire ko esuie mo ola diana tarau. ?Uri e ha'asai diana taane aana mo mwela ingeie? ?Uri e totola konie taane mo awataa? ?Uri e rarareta'inie taane kira hiiwalaimoli pe'i ha'amwai-mwei'anga? ?Uri e pe'i-pe'ie taane kira si'oha'a? ?Uri e o'o'o aakau taane huni pe'ie ta'ena nga iinoni? Mo nao keni repo nge tolahada e diana urine o ke si uusue satada hunie soihaada'inge ke lio i sulire. 11 Ta'e o ke su'uri uusue satana mo nao keni haalu, aena aana e sa'a tewa na kire kei hiinge'inie uri kire ko sare to'o poro lo'u oto hule aana kire kei pulongosie mola a Jisas. 12 Oto leilada kei lae aena aana kire ka'a asu ike i sulie nga taa nge kire haiholota'i huni esuie nana a Kraes. 13 Na lo'u kire kei lalawasie mola asunge na kire kei talei waeta'inie mola maholo ikire aani walo liunge mola i sulie mo nume. Na e ka'a ta'e ike mola waeta'inilana maholo ikire, ta'e pe'i sihoai-olanga na kire kei oho dauhe mola aana mo esunge diana ngaeta mwala lo'u aani unulana mola mo ola kire ka'a malisi.
14 Oto nou saeto'o aana mo nao keni haalu uri kire ke to'o poro, na kire ke to'o mwela, na kire ke lio i suli diana aana mo nume ikire, na mwaanie kire niie nga matahaa hunie ta'ena nga maelonga ikie huni ere aaelasikie. 15 Ta'e saehuu oto, aana ngaeta mo iini kire lae aaopa oto mola huni lulu i sulie a Pwelu Eero-eero.
16 Na lo'u, mala uri nga hu'e hiiwalaimoli e to'o aana nga mo nao keni i laona uluhe ni iinoni ingeie, nge a hu'ena ke lio oto i sulire maraana. Aana e ka'a malisine ike soihaada'inge ke weo ni lio i sulire, ta'e soihaada'inge ke pe'i diana aana mo nao nge kire ii'o maraada to'ohuu.
Ruruhaa Ke Ha'ama'u Aana
Mo Na'ohai Mwane
Haahie Soihaada'inge
17 Mo na'ohai mwane nge kire ko lio i suli diana aana soihaada'inge, na kire ko tohungei esu hiito'o aani laeliwalanga na ha'a-uusulinge, e tohungei diana oto liutaa hunie ruruhaa ke ha'ama'u aada na ke waai diana aada no'one. 18 Soihaada'inge kei waaire haahie weonga ikire, aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Mwaanie o pwesu honosie wawana puluke maholo ko esu namue i laona hohola i'oe. Diutronomi 25:4 na e unue lo'u uuri, Iinoni eu'esu e malisine uri ke hele aana waaitana. Levitikas 19:13
19 O ke su'uri rongo hunie nga iini nge ko unue uri nga na'ohai mwane haahie soihaada'inge e dau hu'isie nga ha'atolanga, mala uri ta'e ingeie mola ko ere urine na nga ro iini wa e oolu kire ka'a lae ike mai ere urine no'one. 20 Ta'e mala uri nga na'ohai mwane ko lae pe'i ooraha'aala, nge o ke ere aana huni ha'a-oodohie, na o ke asuie oto urine i na'ona pulitaa aana soihaada'inge hunie ke ne'i ha'apasunge hunie ahutana mo iinoni lo'u aana ruruhaa. 21 Oto i na'ona God na Kraes Jisas na mo ensel maa'i, no ko unue huni'o uri o ke tola i sulie mo ola ngeena, na mwaanie o rara haahie mola nga iini.
22 Mwaanie o ha'amaa'ie ka'u nga mwane e ka'a malisine ke ne'i na'ohai mwane aana soihaada'inge, ta'e o ke hola'i to'omaaie ka'u tolahana. E ka'a diana ike uri hunie o ke ha'amaa'ie iini ooraha'aala, aana ko urine, o kei roro'a aana mo ooraha'aanga ingeie pe'ie. Na o ke kineta'ini'o maraamu hunie o ke ii'o rere'a.
23 Ta'e aana o ko eri'apasie uri o ke ii'o rere'a, mwaanie o unue uri o ke inu-inu wei mola hahaiteli. Leune e ka'a kohi no'one, aana nou saie uri o ko maelaa'a. Oto e diana hunie o ke kele inuhie taane no'one nga mei waen mola huni kuraa maelaa i laona oopwamu.
24 Iau, mala nou si unue ka'u huni'o, o ke hola'i lo'o-lo'onga'i diana i na'ona o ke si ha'amaa'ie nga iini. Aana mo ooraha'aa ngaeta mwala kire ii'o haada'i mola huni leesi'i, na ma'alana leilada e ka'a lae ike ue, ta'e mwala kire sai leesie oto uri kire dau aaela. Na lo'u mo ooraha'aa ngaeta mo iini kire ii'o mumuni, ta'e leesileni ko si lae taane mai i puri. 25 Oto e urine lo'u aana ngaeta mo esunge diana kire mwada'u no'one huni leesi'i, ta'e ma'alana nga mo iini kire ii'o mumuni ke'u, kire sa'a roro'a ni ii'o mumuni ike tara'asi.