4
A Pita Na Jon I Na'ona
Pulitaa Ni Lei-leilei
Maholo a Pita na Jon kirerue ko ere-ere ue nana mwala, na ngaeta mo pris pe'ie na'ohai mwane aana pulitaa ko kakakalie Nume Maa'i Peine, na ngaeta mo Sadiusi kire ko hule oto. 4:1 Mo na'ohai pris na mo Sadiusi kire paine aana pulitaa lei-lei nge e paine haahie mo Jiu. Mo Sadiusi kire ka'a hiiwalaimoli ike aana ta'ela'inge mwaanie maenga wa aana ii'onga i Lengi. Kire ko tohungei saewasulie e ro hurula'aa aana kirerue ko ha'a-uusulie mwala uri ta'ela'inge a Jisas mwaanie maenga e ha'awalaimoli'aa oto uri mo iini e mae kire kei haro mauri eeliho'i lo'u. Oto kire tapolirerue, kire ko ne'irerue i laona nume ni ho'o loosie i maahu'o-hu'o aena aana ko seulehi oto. Ta'e mo iini hunge nge kire rongoa walana e ro mwane, kire hiiwalaimoli oto aana. Na iidumilana mola mo mwane nge kire hiiwalaimoli aana a Jisas e lae hunie ola mala lime sinolai mwane.
Oto e dangi ho'owa, na ahutana mo mwane aana pulitaa lei-lei mo Jiu nge kire ii'o i Jerusalem mala mo na'ohai mwane, na mo rato ni mwane, na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga kire mani ruru oto. Kire loko pe'ie a Na'ohana Mo Na'ohai Pris, a Anas, na pe'ie ngaeta mo iini lo'u aana uluhe ingeie mala a Kaiapas na a Jon na a Aleksanda. Oto kire toolea e ro mwane kire si ha'a-uuresirerue i matolada na kire ko dolosi aadarue uuri, “?A tei ni e unue more ke asuie mei olana, wa aana nanamanga uri taa ni more asuie ngeena?”
A Pita mone e honu oto aana Li'oa Maa'i, e aalamire ko te'uri, “Mo aalaha ineu, i'omu mo iini nge omu ko na'ona mo Jiu na i'omu mo rato ni mwane. Omu ko dodolosi aamere'i i sulie mere aamasie mwane ae'aena e rarasi na omu ko sare saie mere ha'a-uurie a mwane ngeena uri taa. 10 Oto no ko sare ha'arongo'omu na oto ahutana mwala ni Israel, uri mwane ienini nge e uure oto i na'omiu, ha'a-uurilana e lae mola aana satana a Jisas ni Nasaret na aana nanamanga ingeie. Na ingeie oto omu horo'ie i lengine po'u-po'u, ta'e a God e ta'ea lo'u hunie ke mauri eeliho'i. 11 Na a Jisas oto iini nge mo Uusu-uusu Maa'i e ere i sulie aana e te'uri, Hau nge i'omu kira tou-tohu nume omu leledie ka'u, e ne'ie oto poo-pootana nume eena. Sam 118:22 12 Aana a Jisas mola e sai ha'a-uurikie mwaanie mo ooraha'aa ikie, aena aana a God e ka'a niie ike lo'u satana nga iini aaopa huni ha'a-uurikie.”
13 Oto mo mwane aana pulitaa ni lei-lei ngeena kire ko si tohungei pangata'i aana kire leesie a Pita na Jon kirerue ka'a ma'u lo'u, ma'alana uri kirerue e ro mei iinoni reu mola na kirerue ka'a sukulu diana ike. Na i leune nge kire si lio saie uri ikirerue ni kire lae-lae tarau pe'ie a Jisas hola'ina'o. 14 Na aana kire leesie mwane nge ha'a-uurilana e lae e uure pe'ie a Pita na Jon, oto e aasa hunie kire kei unue lo'u nga mei ola. 15 Oto kire si unue e oolu mwaena kire ke iisitaa i sinaha mwaanire hunie kire ke ere-ere lo'u maraada i sulie leune. 16 Oto kire ko te'uri, “!Mwae! ?Nga taa ni kolu kei esuie aana e ro mwane ngeena? Aana ahutana mwala i Jerusalem kire saie oto uri e ro mwane ngeena kire asuie mei hu'i-hu'ite oto paine, na e tohungei aasa hunie kolu kei unue uri e ka'a rau ike. 17 Ta'e mwaanie nga mo iini hunge kire rongoa lo'u ha'a-uusulinge ngeena, nge kolu ke tohungei uure honosirerue na kolu ke ha'apasulirerue oto mwaanie kire ha'a-uusulie lo'u nga mwala aana satana Jisas.” 18 Oto kire si unue kirerue ke lae lo'u mei, na kire ko tohungei uure honosirerue oto mwaanie kire unue lo'u nga mei wala wa kire ke ha'a-uusulie lo'u nga iini aana satana Jisas.
19 Ta'e a Pita na Jon ko aalamire mola uuri, “Omu ke lo'o-lo'onga'i diana. ?Uri e diana mola i maana God huni heitohea walana na mere ke dau mola i sulie ne'isaenga i'omu? !Ha'ike oto oo'oo! 20 Aana ienini mere sa'a rohu ike aani erenga i sulie nga taa mere leesie na mere rongoa oto maraamere'i.”
21 Mo mwane paine aana pulitaa ni lei-lei kire ko ha'amau'orarue lo'u liutaa, ta'e lae-lae kire ko si he'i toli'aasirerue lo'u hunie kirerue ke lae. Aana e aasa hunie kire kei leirerue aana kire lio saie uri mwala ko lae pe'i lahea God oto haahie mei ola nge e raune. 22 Na mwane nge mei tolimaa e rau aana ngeena e liue oto e hai aawalai helisi.
Kira Hiiwalaimoli Kire Aarenga'i Mwaanie Kire Ma'u
23 Oto maholo kire toli'aasie a Pita na Jon hunie kire ke ii'o luheta'i, kirerue si lae i saana pulitaa kira hiiwalaimoli na kire ko ha'arongora oto aana mo ola nge mo na'ohai pris na mo rato ni mwane kire unu-unu'i hunirerue. 24 Oto maholo ahutada kire rongo urine, kire ko si meni aarea a God uuri, “Hahu'ana Aalaha, i'oe oto o ha'aholaa salo na aano huu na aasi na ta'ena nga ola i laloni. 25 I'oe nge o da Li'oa Maa'i hunie a weuwameelu a Deved koni-konihe i'oe hunie ke unue walamu aana e te'uri, ?E ue ni mo Aapoloa Aaopa ko tohungei saewasu? ?E ue ni mwala ngeena ko oala'inie mo ola tata'ala? 26  Mo inemauri aana walumalau ienini kire ko deu aakau huni heiseuni. Na mo na'ohai mwane aana walumalau kire ruru huni seunie a Iawe na a Ha'a-uuri nge e lio-hilisie. Sam 2:1-2 27 Na e to'ohuu oto, aana a Herod Antipas pe'ie mo Israel, na a Pontias Paelat pe'ie mo Aapoloa Aaopa kire mani esu loko-loko huni horo'ie a Jisas, koni-konihe maa'i i'oe nge o lio hilisie oto waite hunie ke ne'ie a Kraes. 28 Kire loko urine nge kire hahu'ei deu oto mola i sulie ne'isaenga i'oe. Aana nanamanga i'oe nge o unue oto wau i na'o uri walu ola ienini kei reu. 29 Na oto ie, Aalaha, o ke lio-lio diana aana mo na'ohai mwane nge kire ko ha'amau'o'emeelu ienini. O ke pe'i'emeelu, mo koni-konihe i'oe mwaanie melu me'u ni houle'inie walamu. 30 Na o ke haata'inie nanamanga i'oe huni ha'a-uurie mo iini ko mweri, na huni esuie mo hu'i-hu'ite, na mo tolimaa aana satana Jisas koni-konihe maa'i i'oe.”
31 Maholo kire aarenga'i mango, nge nume kire loko i laona ko si eenu-eenule'i heiliu, na kire si honu oto aana Li'oa Maa'i. Oto puriha'ana kire ko si tohungei a'aila'a lo'u liutaa ni houle'inie walana God.
Kira Hiiwalaimoli
Kire Pe'ire Hailiu
32 Oto ahutana mo iini kire hiiwalaimoli kire si meni ne'isae tararuru i sulie walu ola. Nga iini e ka'a lo'onga'inie ike uri mo ola e to'o aani uri mo ola oto ingeie maraana, ta'e mo ola nge nga iini e to'o aani mo ola ahutada mango. 33 Na mo hurula'aa ko si houle'inie Aalaha ikie pe'ie nanamanga uri e mauri eeliho'i to'ohuu mwaanie maenga. Na a God e si ha'adiana'aa ahutana soihaada'inge. 34 Oto nga iini aana pulitaa ikire ngeena e ka'a tola talea ike lo'u nga mei ola, aena aana mo iini nge kire to'o aana mo mei aano wa nga mo nume kire ha'aholinge'ini'i. Oto mei to'oha nge kire tarie ngeena kire si nii'i 35 hunie mo hurula'aa. Oto mo hurula'aa kire toolea mei to'oha ngeena, kire si ha'a-adoa kira maitale i laona soihaada'inge aana.
36 Ngaeta mwane e nii urine oto a Josep, mwane aana komu a Livae nge e uure mai mwaanie mala-malau i Saepras. Mo hurula'aa ko haa-haara'inie aana a Banabas, lo'onga'inge aana uri “Kale ni Ha'asaedodo.” 37 Ingeie e ha'aholinge'inie ngaeta mei aano ingeie, oto e toolea mei to'oha aana, e si lai mai niie hunie mo hurula'aa.

4:1 4:1 Mo na'ohai pris na mo Sadiusi kire paine aana pulitaa lei-lei nge e paine haahie mo Jiu. Mo Sadiusi kire ka'a hiiwalaimoli ike aana ta'ela'inge mwaanie maenga wa aana ii'onga i Lengi.