2
Mo Hurula'aa Kire Lio Saie A Pol Mala Ngaeta Hurula'aa No'one
Purine aawalai helisi mwana hai e saro mango, nge nou si eeliho'i lo'u hunie i Jerusalem. I'emere'i a Banabas mere lae, na nou toolea no'one a Taetas pe'i'emere'i. Nou lae ta'au aena aana a God e haata'inie oto hunieu uri ne ke lae urine. Na aana lokonga pe'ie mo na'ohai mwane aana soihaada'inge maraada, nou unu tahanga'inie oto Tataroha Diana nge no ko lae pe'i taroha'inie hunie mo Aapoloa Aaopa. Nou deu urine mwaanie kire ne'isae ni uure honosieu, aana nou sere'inie uri kire ke waelie asunge nou esuie oto nana Kraes, wa kire ke da asunge nge no ko lae-lae ue pe'ie ienini e waeta'i mola. Ta'e mo na'ohai mwane aana soihaada'inge ngeena kire tohungei rongo hunieu, na kire ne'isae mola mala ineu, hule aana kire ka'a sare dau rarahie lo'u a Taetas hunie ke helesie torihesi'onga 2:3 I laona mo Ha'atolanga a Mosis, torihesi'onga nge na'ohai ha'a-ara mo Jiu huni haata'inie uri ikire mo iinoni a God. Mala uri mo hurula'aa kire ka'a dau rarahie uri a Taetas ke to'o aana torihesi'onga, nge kire sa'a dau rarahie ike lo'u mei puri hunie ke lulu i sulie no'one mo Ha'atolanga hai aaopa'i mo Jiu. i sulie Ha'atolanga a Mosis e unue, ma'alana ingeie nga Jiu ha'ike. Melu ere i sulie leune mola aena aana ngaeta mo iini kire lae ka'u mei i laona pulitaa i'emeelu mala mo wao-wao. Kire eero'emeelu uri ikire mo eesimeelu i lalo aana Kraes, ta'e ha'ike. Kire lae mola mai huni haitale mumuni mola aana tolahaka, mo iini kie lado oto pe'ie a Jisas na kie ii'o luheta'i oto mwaanie mo Ha'atolanga i na'o. Kire dau mala mo wao-wao urine aena aana kire ko sare da mola uri kie ke ii'o ni ho'o lo'u i sulie mo Ha'atolanga a Mosis. Ta'e melu ka'a rongo ike hunie mo ha'a-uusuli eero-eero ngeena, aana melu saeto'o aana uri walaimolinge aana Tataroha Diana ke ii'o huu eemiu mo Aapoloa Aaopa.
Oto mo na'ohai mwane aana soihaada'inge ngeena kire ka'a unue ike uri nga mei ola aana laeliwalanga ineu ke aaopa. (Na e ka'a roro'aieu ike mala uri kire ke ne'i mwane paine lo'u uri taa, ta'e walaimolinge nge e roro'a hunieu aana a God ko lee-leesikie mo iinoni uri kie mani sada mola i maana.) Oto kire lio saie mola uri a God e niie oto Tataroha Diana hunieu uri huni taroha'inie hunie mo Aapoloa Aaopa. A God e niie oto mei esunge ngeena hunieu mala e niie ka'u hunie a Pita mei esunge aani taroha'inilana Tataroha Diana hunie mo Jiu. Aana a God nge e niie nanamanga hunie a Pita huni esu mala nga hurula'aa nana mo Jiu, ingeie nge e niie no'one nanamanga ngeena hunieu huni esu mala nga hurula'aa nana mo Aapoloa Aaopa. Na maholo kire lio saie uri mei esunge ngeena a God e niie oto hunieu, nge a Jemes na a Pita na a Jon kire ko si hele i ki'imere'i a Banabas. Urine mo iini nge kire unue uri ikiraelu oto mo hunu aana soihaada'inge, kiraelu ko si haata'inie uri kiraelu ko heiholota'i huni esu loko-loko pe'i'emere'i. Oto melu meni ne'isae moute'i uri asunge i'emere'i a Banabas kei lae oto nana mo Aapoloa Aaopa, na asunge ikiraelu oto nana mo Jiu. 10 Ta'e ta'a-ta'a leu mola kiraelu unue huni'emere'i uri mere ke ne'i-ne'isae taraure'i aana mo iini e maitale, mei ola oto hule aana e tohungei hi'e i manataku no'one.
A Pol E Ere Aana A Pita
11-14 Oto waite nou ere aana a Pita i sulie ta'a-ta'a mei ola ienini no'one. Aana maholona a Pita e o'o'o ka'u aana huilume i Antiok, na ko talei ngeu-ngeu mola pe'ie mo Aapoloa Aaopa nge kire hiiwalaimoli, ma'alana ha'atolanga i'emeelu mo Jiu e uure honosie taungei ngeunge urine. Ta'e maholo mo mwane nge a Jemes e uusunge'inire kire hule oto wau, nge a Pita ko aehota oopa oto mwaanie mo Aapoloa Aaopa ngeena, na hule aana e ka'a sare ngau lo'u pe'ire, aena aana ko me'ute'inie mola mo iini nge kire hele paine ue aana mo Ha'atolanga mala torihesi'onga mwaanie kire ere aaelasie. Oto ahutana mo Jiu no'one aana hanuena nge kire hiiwalaimoli aana Jisas, kire ko meni lupwe'i deu oto lo'u mala ingeie, na hule aana a Banabas na ko lae takalo oto no'one i sulire. Ta'e nou leesie uri nga taa kire ko esuie ngeena e ka'a sada ike pe'ie walaimolinge aana Tataroha Diana. Oto maholo kira hiiwalaimoli kire loko lo'u, nou tohungei ere aana a Pita oto hiito'o haahie aaelanga e asuie. Na nou si ere aana a Pita i maana ahutada uuri, “I'oe oto mwane ni Jiu, na waite o lae-lae oto i sulie tolahana mo Aapoloa Aaopa, hule aana o ka'a ii'o ike oto i sulie mo Ha'atolanga mo Jiu. ?Ha'alaa o ke si sare lolosie mo Aapoloa Aaopa huni lulu i sulie tolahana mo Jiu uri taa eena?”
15 Oto nou lae lo'u pe'i ere luhesie hunie uuri, “Ikolu, kolu hute oto aana mo Jiu, na kolu ka'a hute ike aana ‘kira ooraha'aala,’ satai ola nge ikie mo Jiu ko haa-haara'inire mo Aapoloa Aaopa aana. 16 Oto maholo ie kolu manata'inie oto uri ha'a-oodohilana iinoni e sai lae mola pe'ie a God aani hiiwalaimolinge aana a Jisas Kraes, na e ka'a ike i sulie lulu i sulilana mo Ha'atolanga a Mosis. Aena ngeena ikolu no'one, kolu hiiwalaimoli aana a Jisas Kraes. Kolu hiiwalaimoli uri ha'a-oodohilakaelu ke si lae pe'ie a God i tehula'ana hiiwalaimolinge ikolu aana Kraes, na e ka'a ike aani deu i sulilana mola mo Ha'atolanga. Aana nga ta'a-ta'a iini ha'a-oodohilana e sa'a lae ike pe'ie a God aani deu i sulilana nga taa mo Ha'atolanga e unue. 17 Oto aana kolu ko lo'ohie ha'a-oodohilakaelu ke lae pe'ie a God i lalo aana Kraes, e lio oto mala kolu toli'aasie mola mo Ha'atolanga a Mosis, na kolu ne'i iinoni ooraha'aala no'one oto mala ikire mo Aapoloa Aaopa nge kire ii'o po'oi sinaha mwaanie mo Ha'atolanga. ?Ha'alaa e ue? ?Uri a Kraes ni ko da kolu ko ooraha'aa? !Ha'ike oto oo'oo! Leune e ka'a to'ohuu ike. 18 Ta'e mala uri ne ke aehota ha'a-uusulie mwala lo'u aana mo Ha'atolanga nge nou toli'aasi'i oto, nge no ko tohungei deu hu'isie oto a God eena.
19 “Ta'e nou sa'a te'urine lo'u, aena aana maholo nou eri'apasie lulu i sulilana mo Ha'atolanga, nge nou si lio saie uri e aasa hunie ne ke dau oodoie oodo-oodonga i maana God urine. Oto e urihana nou mae oto hatarie mo Ha'atolanga aana nou toli'aasi'i oto, na ienini no ko meuri oto mola nana God. Nou mae oto pe'ie a Kraes i lengine po'u-po'u ingeie. 20 Na ineu ha'ike ni nou meuri ienini, ta'e a Kraes ni e ii'o na e mauri i lalo aaku. Mauringe ineu aana walumalau ienini, ola nou to'o aana mola i sulie nou hiiwalaimoli aana Kalena God, iini e manata diana hunieu, na e toli'aasie maraana hunie ke mae honotaku. 21 Mala uri lulu i sulilana mo Ha'atolanga e sai ha'a-oodohie iinoni pe'ie a God, nge a Kraes e mae mwaakule oto mola eena. !Ta'e ha'ike! Maenga a Kraes e ne'i niinge paine oto liutaa, na ineu, nou sa'a lio toli ike aana manata-diananga a God hunikie ngeena.”

2:3 2:3 I laona mo Ha'atolanga a Mosis, torihesi'onga nge na'ohai ha'a-ara mo Jiu huni haata'inie uri ikire mo iinoni a God. Mala uri mo hurula'aa kire ka'a dau rarahie uri a Taetas ke to'o aana torihesi'onga, nge kire sa'a dau rarahie ike lo'u mei puri hunie ke lulu i sulie no'one mo Ha'atolanga hai aaopa'i mo Jiu.