13
Kie Ke Manata Diana
Hunikie Hailiu
Omu ke mana-manata diana huni'omu heiliu oto mala i'omu mo mwaasine to'ohuu i lalo aana a Kraes. Na mwaanie omu pupulongosie tolakonilana mo awataa i nume i'omu. Aana nga mo iini e tete'urine ka'u oto wau i na'o, na hule aana kire ka'a saie ike uri kire ko tolakonie taane oto mo ensel i nume ikire. Na omu ke lo'o-lo'onga'inie mo iini ikire i laona nume ni ho'o, oto mala uri i'omu no'one pe'ire i laona nume ni ho'o. Na omu ke lo'onga'inie mo iini ko sapesalu, mala uri i'omu, omu ko sapesalu no'one pe'ire.
Ha'arurunge mei ola huni ha'ama'u aana, na mwaanie nga iini e ma'ahu lo'u pe'ie iini e ka'a ha'aruru ike pe'ie, aana a God kei leie mo iini kire ko aeni ola na kire ko mesi. Tolahamiu ke su'uri ii'o oto mola aani saehanalilana to'oha, na omu ke sae-saemango mola haahie nga taa omu to'o aana oto. Aana a God e unue ka'u uri kei niie nga taa e adongamiu, aana e te'uri, Nou sa'a toli'aasi'o ike aana ta'ena nga maholo, na nou sa'a roro'a pulongosi'o ike. Diutronomi 31:6 Aena urine, kie sa'a ma'u ike lo'u na kie ke unue mola uuri, A Aalaha ka'u oto ko pe'ieu, na nga mei ola hunie ne ke ma'ute'inie ha'ike lo'u. Aana mo iinoni mola, kire ka'a sai da ike nga mei ola aaku. Sam 118:6
Omu ke aamasito'o aana mo iini nge kire unu-unue ka'u walana God huni'omu na kire na'omiu i sulie tala diana ngeena. Omu ke to'omaaie ii'onga diana ikire lai hule oto aana kire mae, hunie i'omu no'one omu ke hiiwalaimoli diana lo'u mala ikire.
Tolahana a Jisas Kraes e ka'a sai hei-oolisi ike, ta'e e sada mola mala waite, na si'iri, na oto di. Oto omu ke kineta'ini'omu mwaanie ta'ena nga taungei ha'a-uusulinge aaopa e ha'atakalo'omu mwaanie tohungana tala oodo. Aana tohungei ola nge ko ha'asusue saeka nge hahu'ana manata-diananga a God hunikie, na e ka'a ike mola mo ngeulaa nge kire unue uri e maa'i. Aana tola i sulilana mola mo ha'atolanga i sulie ngaulaa na walu ola ngeena, kire sa'a tohungei pe'ie ike mo iini ko lulu i suli'i.
10 Ta'e ikie, kie to'o aana tohungei pe'inge nge ko lae mai hunikie aena aana a Kraes e niie mauriha'ana mala uunu-olanga honotaka. Mei ola e asuie oto aana tohungei ora ni uunu-uunu maa'i ta'au i Lengi ni ngeena, na mo iini nge kire ko uunu-uunu ola ue mai aano i leu i sulie mo Ha'atolanga a Mosis, kire sa'a hele aana ike nga mei diananga mwaanie ora ta'au i Lengi ngeena. 11 I sulie mo Ha'atolanga a Mosis, nge Na'ohana Mo Na'ohai Pris ko toolea mola apune mo ola mauri ta'au i laona Hahu'ana Leu Maa'i, hunie uunu-olanga honotana ooraha'aa. Ta'e sapena mo ola mauri ngeena, ko si uunu'i mola po'oi sinaha aana leu ahutana mwala ko meni o'o'o aana. 12 Na a Jisas e urine no'one, aana e mae po'oi sinaha aana huilume uri huni ha'arere'aa mwala ingeie mwaanie ooraha'aa oto aana apune maraana. 13 Huilume ngeena ko ha'amalaa mo Ha'atolanga a Moses, na e malisine kie ke iisitaa mwaanie tolaha ni lulu i sulilana mo Ha'atolanga a Mosis nge kie ii'o ka'u aana i na'o, na kie ke lae i saana uunu-olanga ikie, a Jisas Kraes. Na mwaanie kie ma'ute'inie mwala kire ko ha'amwasi aaka mala mwala kire ha'amwasi ke'u aana a Jisas. 14 Aana nga huilume huu oto talaka ha'ike mai aano i leu, oto kie ko lo'ohie huilume nge kei lae ue mai.
15 Oto aana pe'inge a Jisas hunikie, kie ke paalahea oto a God tarau pe'i soi ha'amanikulu'alana satana. Aana urine oto e urihana kie ko esuie mo uunu-olanga i saana God. 16 Na mwaanie omu pupulongosie pe'ilana ngaeta mwala aani esunge diana nada, aena aana mo uunu-olanga urine no'one nge saena God ko lae otoi mamango haahi'i.
17 Omu ke totola i sulie mo na'ohai mwane aana soihaada'inge i'omu pe'i mwa'e-mwa'enga i sulie walada, aana ikire ni kire ko lio i sulie mauriha'amiu. Na a God ke i'ie asunge ikire. Oto omu ke tola i sulire hunie kire ke asu ni ilenimwa'enga aana mei esunge ngeena, na mwaanie kire asu mola pe'ie saehuunge. Aana mala uri asunge ngeena kei hi'e hiito'o hunire aana omu ka'a pe'ire, nge e sa'a pe'i'omu oto oo'oo.
18 Omu ke aarea God talameelu, aena aana melu saeto'o aana mola uri melu ke au'esuie mola ta'ena nga mei ola e oodo. Melu sai diana aana uri melu ka'a dau hu'isie ike nga mei ola aaela, na melu saeto'o aana uri manatameelu ke taha mola urine tara'asi. 19 Na no ko eitanai'omu oto liutaa uri omu ke aarea God talaku hunie ke uusunge'inieu lo'u weu i seemiu lau-leu.
Aarenga'inge Hono-hono
Na Mei Wala Ni Saediananga
20-21 Oto no ko aarea God nge ingeie oto aahu'ine hanuelamanga na e ta'ea lo'u a Jisas aaliho'i mwaanie maenga, uri ke niie huni'omu ta'ena nga ola diana hunie omu ke si to'o aana nga taa kei pe'i'omu huni esu i sulie saena. No ko eitanaie uri ke asu i lalo aamiu aana nanamanga a Jisas Kraes hunie omu ke ha'asaediana'aa saena. A Jisas oto Aalaha ikie, na ingeie oto na'ohai Kakalihe honotana mo sipu. Aana maenga honotaka mala nga uunu-olanga, nge e si ha'awalaimoli'aa mei heiholota'inge nge e sai ii'o huu ngeena. Oto aena leune kie ke si soi ha'amanikulu'aa a Kraes oto di. !Iau! !Ke urine oto!
22 No ko eitanai'omu, maeni eesiku maa'i, uri omu ke rongo diana aana mei wala ni ha'asusulemiu ienini, aana nou ka'a uusu-uusu tewa ike. 23 Na saeku uri omu ke saie uri aasikaelu a Timoti kire ha'a-iisitaanga'inie oto mwaanie nume ni ho'o. Na mala uri ko hule aaku lau-leu, nge mere kei meni lae oto wau huni leesi'omu.
24 Omu ke niie mei wala ni saediananga i'emeelu hunie ahutana mo na'ohai iinoni i'omu na lo'u hunie ahutana mo iinoni maa'i a God wau i seemiu. Mo eesikaelu mai leu aana po'o ni henue i Italia kire ko niie no'one wau saediananga ikire huni'omu.
25 No ko aarea God uri hahu'ana manata-diananga ingeie ke ii'o pe'ie ahutemiu mango.