13
Mo Iini Kire Ka'a Oonisae
Kei Mae Oto Huu
Aana maholona ngaeta mwala e o'o'o pe'ie a Jisas, kire ha'arongoa aana mwala ni Kalili nge a Paelat e horo maesire aana maholo kire uunu-uunu ola i saana God. Oto a Jisas ko te'uri hunire, “?Ohe omu ko lo'o-lo'onga'inie uri mwala ni Kalili ngeena kire mae urine, e haata'inie uri kire ooraha'aala lo'u liutaa aana ahutana mwala aaopa ni Kalili? !Ha'ike oto oo'oo! Na no ko unue oto huni'omu uri mala omu ka'a oolisie saemiu na omu ke toli'aasie tolahai iinoni aaela i'omu ngeena, omu kei meni mae no'one mola mala ikire. ?E ue aana aawalai iinoni mwana walu ni Jerusalem nge kire mae aana saohai nume e aa'oho haahire i Saeloam? ?Omu lo'onga'inie uri mwala ngeena kire ooraha'aala liutaa aana lo'u ahutana mo iini nge kire ii'o no'one i Jerusalem? !Ha'ike oto oo'oo! Na no ko unue oto huni'omu uri mala omu ka'a oolisie saemiu na tolahamiu, omu kei meni mae no'one mola mala ikire.”
Oto a Jisas ko ere ni aalahuunge hunire uuri, “Nga mwane e hasie ai hungu-hungu i laona hohola ingeie. Ahutana maholo a mwaena ko lae mai lio-lio hunie ohe ai ngeena ko hungu-hungu taane, ta'e ha'ike mola. Oto a mwaena ko te'uri hunie koni-konihe ingeie nge ko lio i sulie hohola, ‘No ko talei lio-lio hunie ohe ai ngeena ko hungu-hungu taane aani hue-huei ei suli maholo, ta'e oolune nga halisi lo'u ie na e ka'a sai hungu ike. E lae otoi diana uri o ke tohu aasie mola mwaanie e waelie mei mwakano kohi ngeena.’ Ta'e koni-konihe ingeie e aalamie uuri, ‘O ke toli'aasie ka'u, aalaha ineu, hunie ne ke eli mwakano ka'u lo'u i ae'aena, na ne ke lio diana i sulie lo'u hunie nga ta'a-ta'a halisi. Mwaanie ohe ne kei esu urine aana, kei hungu taane aana halisi meine. Mala uri e ka'a hungu lo'u, nge o ke si tohu aasie taane.’ ”
A Jisas E Ha'a-uurie Keni
Kolune E Kokosu
10 Aana ngaeta Dinge Maa'i Mo Jiu, a Jisas e ha'a-uusulie mwala i laona nume ni palo-palo mo Jiu. 11 Maholona na ngaeta keni li'oa aaela e hite aana ingeie no'one i leune. A keine, kolune e kokosu oto, na e ka'a sai uure hala-hala ike lo'u. E ii'o mola urine hunie aawalai helisi mwana walu. 12 Maholo a Jisas e leesie a keine, oto ko soie mai saana na ko te'uri hunie, “Keine, mei maelaa i'oe e ai'aa oto mwaani'o.” 13 Oto a Jisas e hele i sapena a keine, na a keine ko tolana uure oodo oto pe'i ha'amanikulu'aa God.
14 Maholo na'ohai mwane haahie nume ni palo-palo ngeena e leesie a Jisas e ha'a-uurie a keine aana Dinge Maa'i Mo Jiu, oto ko saewasu na ko te'uri hunie mwala, “E oono aata hai dinge mola kolu sai deu esunge aani. Oto omu ke lae mola mai aana e oono hai dinge ngeena. Omu ke su'uri lae mai hunie ha'a-uurilemiu aana Dinge Maa'i.”
15 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “!I'omu oto mwala mola huni lupwe'i deu-deu! Ahutemiu omu ko luluhesie ka'u mola mo puluke na mo dongki i'omu, na omu ko too-toole'i ka'u mola i wei huni inu-inu aana ahutana dinge, ma'alana uri aana Dinge Maa'i. 16 A keni nge nou ha'a-uurie ie, ingeie keni aasikaelu no'one mo Jiu, na a Satan e hele aana oto hunie aawalai helisi mwana walu. ?Oto e ue? ?Uri e ka'a diana ike huni ha'a-uurie aana Dinge Maa'i?”
17 Maholo a Jisas e ere urine, oto mo maelonga ingeie kire ko tohungei masa oto hiito'o, ta'e ahutana mwala ko si meni ilenimwa'e mola haahie walu ola manikulu'e nge a Jisas ko esui'ine.
A Jisas E Aalahuu Aana
Litana Ai Na Aana Iis
MATIU 13:31-33; MAK 4:30-32
18 Oto a Jisas ko dolosi aana mwala uuri, “?Aalahanga a God e urihana nga taa? ?Nga taa ni ne kei ha'amalaa aana? 19 Ne kei ha'amalaa aana kele litei ola aana ai mastad nge iinoni e toolea, oto e hasie i laona hohola ingeie. Oto maholo e pwito poi na ko peine, ko ne'i ei oto, na mo menu ko si lae mai tola niu'i i lengine mo sasarana.” 13:19 Aalahanga a God e urihana litana ai, aena aana ma'alana kire hasie na e mwai-mwei ta'e kei peine taane, na kei pe'ie mwala oto hunge.
20 Na ko he'i dolosi lo'u uuri, “?Nga taa ni ne kei ha'amalaa Aalahanga a God aana? 21 E urihana no'one kele mei iis nge hu'e e pwaie i laona nimei pulaoa oto paine, na ahutana e haro po'o mango mola aana e hane.” 13:21 Aalahanga a God e urihana iis aena aana ko esu i laona mo iinoni huni oolisie tolahada hunie ke diana. A God e ka'a dau rarahie aapa po'oi sinaha hunie kei diana, ta'e ko esu i lalo aana nga iini hunie saena ke hola'i hei-oolisi. Urine, nge ko to'ohie walu ola aana mauringe iinoni ngeena hunie ke diana.
A Jisas E Aalahuu
Aana Maa E Kokohisi
MATIU 7:13-14,21-23
22 Oto a Jisas ko lae pe'i ha'a-uusulie mwala aana mo huilume paine na mo iini mwai-mwei aana ko lae hunie i Jerusalem. 23 Na ngaeta iini e dolosi aana uuri, “?Poro paine, e nite iinoni ni ha'a-uurilada kei lae? ?Mwaanie nga toota'i iini mola nge a God kei ha'a-uurire?”
Oto a Jisas ko aalamire uuri, 24 “Omu ke dau aahonga to'ohuu huni sili i sulie maai para e kokohisi, aana no ko unue oto huni'omu uri mo iini hunge kei eri'apasie silinge wau, ta'e e sa'a mwada'usire ike. 25 Na maholo mwane e to'o aana nume kei honoa maa aana nume ingeie, omu kei uure mola po'oi sinaha, na omu kei talei iiki-iiki mola pe'ie erenga uuri, ‘Poro paine, o ke tahamaa talameelu.’ Oto kei aalami'omu mola uuri, ‘Nou ka'a manata'ini'omu ike. ?Omu uure i tei?’ 26 Oto omu kei he'i te'uri lo'u hunie, ‘I'emeelu ka'u melu ngeu-ngeu na melu inu-inu pe'i'o, na o ha'a-uusuli'emi aana mo henue i'emi.’ 27 Ta'e a mwaena ke si he'i te'uri lo'u mola huni'omu, ‘Nou ka'a tohungei sai'omu ike wa ne ke saie mo henue i'omu. Omu ke tahi mwaanieu, i'omu mo iinoni aaela.’
28 “I leune omu kei ii'o ni saehuunge mola pe'ie ngaranga. Aana omu kei leesie a Ebraham, na a Aesak, na a Jekob pe'ie mo propet oto i na'o ikire i laona Aalahanga a God, na i'omu, aasilemiu kei lae mola po'oi sinaha mwaanie leune. 29 Na mwala hunge kei ruru mei mwaanie ahutana mo henue i laona walumalau. Kire kei ii'o i aano hunie ngauhe aana Aalahanga a God. 30 Oto mo iini nge kire ii'o aana mo ii'o-ii'oha mwai-mwei aana mauringe si'iri, kire kei to'o aana mo ii'o-ii'oha paine aana maurihe ue mai. Na mo iini nge kire ii'o aana mo ii'o-ii'oha paine si'iri, kire kei ii'o aana mo ii'o-ii'oha mwai-mwei aana maurihe ue mai.”
A Jisas E Ngarasie Mo Jerusalem Aana Kire Ka'a Hiiwalaimoli Aana
MATIU 23:37-39
31 Oto aana maholona, ngaeta mo Parise kire lae mai saana Jisas, oto kire ko te'uri hunie, “!O ke tahi oto mwaanie i leu! A Herod Antipas ko sare horo maesi'o.”
32 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “E aasa hunie a Herod ke waelie asunge ineu, aana ingeie nga kele usu ni me'esu mola. Omu ke lai ha'arongoa uri aana mo dinge ienini, no ko ha'a-uurie mo mae-maea'a na no ko oohe aasi li'oa aaela mwaanie mo iinoni. Ta'e aana nga dinge e sa'a tewa taane lo'u, ne ke si ha'amangoa taane asunge ineu ie. 33 Ta'e aana e urine na ne kei saro lae ue i sulie asunge ineu ie si'iri, i ho'owa, na i weite. Aana e ka'a diana ike uri hunie nga propet horo-maesilana ke lae aana nga leu aaopa, mwaanie oto i Jerusalem ha'alaa.”
34 Oto a Jisas ko si te'uri, “!Aaia Jerusalem, Jerusalem! I'omu oto omu ko horo suuhe'inie mo propet na omu ko uu'i maesie mo iini a God e uusunge'inire mai huni'omu. Mo maholo hunge nou sasare pe'i'omu mala pwa-pwa ni kue ko lokoa mo kalena i hahana apa-apana huni ha'a-uurire. Ta'e omu ka'a saeto'o aaku ike. 35 Oto omu ke saie, a God kei toli'aasie hanue i'omu, na kei na'onga oto. Na no ko unue oto huni'omu uri omu sa'a he'i leesieu lo'u lai hule aana omu kei ere i sulieu uuri, God o ke ha'adiana'aa iini ko lae mai nunuha'ana satana Aalaha.” Sam 118:26

13:19 13:19 Aalahanga a God e urihana litana ai, aena aana ma'alana kire hasie na e mwai-mwei ta'e kei peine taane, na kei pe'ie mwala oto hunge.

13:21 13:21 Aalahanga a God e urihana iis aena aana ko esu i laona mo iinoni huni oolisie tolahada hunie ke diana. A God e ka'a dau rarahie aapa po'oi sinaha hunie kei diana, ta'e ko esu i lalo aana nga iini hunie saena ke hola'i hei-oolisi. Urine, nge ko to'ohie walu ola aana mauringe iinoni ngeena hunie ke diana.