7
Leilemu Kei Lae No'one Mala
O Ko Leie Mwala
LUK 6:37-38,41-42
Oto a Jisas e he'i te'uri lo'u, “Mwaanie omu talei lei-leie ta'ena nga iinoni, mwaanie a God e lei'omu no'one urine. Aena aana tolahai ola nge omu kei leie ngaeta mwala aana, a God kei lei'omu no'one aana. Na nga ha'atolanga uri taa nge omu ko leie mwala aana, ta'a-ta'a ha'atolanga ngeena no'one mola nge a God kei lei'omu aana. ?E ue ka'u o ko ili lio susulie kele nganga'ai ola oto mola mwai-mwei i maana aasimu? Ta'e hule aana i'oe, rotoi ei leku e eno honosie maamu na o ka'a sai hiinge'inie. Na e ka'a diana ike no'one uri hunie o ke unue hunie aasimu uuri, ‘Ka'u ne ke ta'aasie nganga'ai ola mwaanie maamu,’ na hule aana i'oe maraamu, rotoi ei leku no'one mola e eno honosie maamu. !Nga hero-heronga ka'a urine ike! Mala uri o ko te'urine, nge o ko lupwe'i deu-deu mola ni ngeena. Ta'e o ke hola'i ta'aasie ka'u rotoi ei leku ngeena mwaanie maamu hunie maamu ke manola. Oto o ke si lio susulie kele nganga'ai ola i maana aasimu hunie o ke kae aasie.”
Ha'a-uusulinge A Jisas E Sa'a To'ohie Ike Saena Ngaeta Mwala
“Mwaanie omu nii-niie mo ola maa'i mala Tataroha Diana hunie mo iini kei heliwala mola hunie. Aana urine e urihana mola omu ko niie mo ola maa'i ana mo usu, oto kire kei eeli'u mola na kire kei alai'omu. Na e urihana no'one omu ko aasie mo ola diana i'omu mala mo dehi i saana mo poo, na kire kei uuri puli-pulisi'i mola aana ae'aeda.”
O Ke Aarenga'i Tarau Talana
Mo Tolahai Ola Diana A God
LUK 11:9-13
Oto a Jisas e he'i te'uri lo'u, “Omu ke susuke aana a God, na ingeie kei niie huni'omu. Omu ke hai-heitalea i saana God, na omu kei lio oodoie. Na omu ke iiki-iiki i kolune maa ingeie, na kei tahanie maa talamiu. Aana ta'ena nga iini ko sukaa nga mei ola aana a God, nge kei niie oto hunie. Na ta'ena nga iini ko heitalea nga mei ola aana a God, kei lio oodoie oto. Na ta'ena nga iini ko iiki-iiki ikolune maa ingeie, nge a God kei taha maa talana oto. ?E ue aana i'omu mo mama'a wa mo teite? ?Mala uri kalemu kei sukaa nga mei ngeulaa aamu, o sai niie mola nga ho heu ana? 10 ?Wa ko sukaa nga ho ii'e aamu, o sai niie mola nga mwaa ana? !Ha'ike! 11 I'omu mo iinoni ooraha'aa, ta'e hule aana omu sai niie mo ola diana hunie mo mwela i'omu. ?Ilisie Aamamiu i Lengi iini e diana liutaa aana ta'ena nga iinoni, uri e sa'a nii liutaa aana mo ola diana hunie nga mo iini ko suke aana?
12 “Mo ola nge saemiu mwala ke dau'i huni'omu, nge i'omu no'one omu ke dau'i hunie mwala. Aena aana lo'onga'inge aana ahutana mo Ha'atolanga a Mosis na ha'a-uusulinge mo propet ni otona.”
Mwala Hunge Kei Sere'inie
Tala Takoie Maurihe Huu
LUK 13:24
13 “Omu sai sili i laona Aalahanga a God mola sulie maai para mwai-mwei. Aana maai para hunie maenga e paine na tala takoie e aaroka, na mwala hunge kire ko lae oto i sulie. 14 Ta'e maai para hunie maurihe huu e mwai-mwei na tala takoie e kokohisi, na toota'i iini mola kire kei lio oodoie.”
Tolahana Mo Propet Eero-Eero
Kei Haata'inie Uri Kire Takalo
LUK 6:43-44, 13:25-27
15 “Omu ke lio talamiu aana mo propet eero-eero, kire kei lae mai seemiu na kire kei lupwe'i deu mala mo sipu e rako-rako, ta'e i laona saeda, ikire mo wawaulo ni me'esu oto to'ohuu. 16 Omu kei lio saire taane aana tolahada, mala walo kau-keu e sa'a hungu ike aana fik, wa puli-pulisi poo ke hungu aana grep. 17 E urine lo'u aana ta'ena nga ai diana kei hungu oto aani hue-huei ei diana, na ai aaela kei hungu oto aani hue-huei ei aaela hali'ite. 18 Ai diana e sa'a roro'a hungu ike aani hue-huei ei aaela, wa ai aaela ke hungu eeni hue-huei ei diana 19 Ta'ena nga ai e ka'a hungu eeni hue-huei ei diana, nge kire kei tohue na kire kei aasie i laona dunge. 20 Aena ngeena omu kei lio saie mo propet eero-eero aana tolahada.
21 “E ka'a ike ahutana mo iini ko unu-unue hunieu uuri, ‘!Aalaha ineu!’ uri kire kei meni sili i laona Aalahanga a God, ta'e mo iini ko deu i sulie saena Aamaku i Lengi ha'alaa. 22 Aana dinge ooreta, mwala hunge kei unue hunieu uuri, ‘!Aaia, aalaha i'emi! Emi taroha'inie walana a God aana satamu, na emi oohe aasie mo li'oa aaela aana satamu, na mo hu'i-hu'ite hunge emi deu'i aana satamu.’ 23 Oto aana maholona ne ke si unue mola hunire uuri, ‘Nou ka'a manata'ini'omu ike. !Tahi mwaanieu, i'omu mo iinoni ni ooraha'aa!’ ” Sam 6:8
Iini Ko Tola I Sulie A Jisas E Urihana Mwane Saenanau E Tohu Diana Aana Nume
LUK 6:47-49
24 “Aena ngeena ta'ena nga iini ko rongoa walaku pe'i sulu i suli'i, e urihana iinoni saenanau e tohue nume ingeie aana e eli kokoro talana mo hunu, na e ne'ie mo heu i poo-pootana mo hunu aana nume ngeena. 25 Oto lae-lae maholo kei talei nemosie, na kei kone ahuie, na ooru peine kei halolo aana nume ngeena, ta'e e sa'a aa'oho ike, aena aana poo-pootana e ii'o i lengine hau.
26 “Na ta'ena nga iini ko rongoa walaku na e ka'a sulu ike i sulie, ingeie e urihana iinoni e pweu nge e tohue nume ingeie mola i lengine oone mwaakule. E ka'a eli kokoro ike wa ke ne'ie mo heu ehuie mo hunu. 27 Oto lae-lae maholo nemo kei nemosie, na kone kei kone ahuie, na ooru peine kei hite aana, oto kei aa'oho ta'ingelu oto i aano.”
Ha'a-uusulinge A Jisas E Nanama
28 Maholo a Jisas e unu mangoa mo ola ienini, oto ahutana mwala ko meni pangata'inie mo ha'a-uusulinge ingeie, 29 aana ha'a-uusulinge ingeie e ka'a urihana ike mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, aana e ha'a-uusuli aana nanamanga.