9
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane E Loku
MAK 2:1-12; LUK 5:17-26
Oto a Jisas e ta'elie iiola ikire na ko aatoholo aaliho'i lo'u takoie hanue ko o'o'o aana i Kapaneam. E hule ta'au, oto kire aanga'inie mai ngaeta mwane e rarasi i lengine hulite i saana. Oto a Jisas e leesie hiiwalaimolinge ikire e paine, ko si te'uri hunie mwane e rarasi ngeena, “Kaleku, saemu ke dodo. Mo ooraha'aa i'oe sae'aasileni e lae oto.”
Oto ngaeta mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis ko te'uri hunire maraada, “!Ha'ike eena! A mwane ie ko ere tooha'inie uri ingeie e paine lo'u mala a God.”
A Jisas e saie oto nga taa kire ko lo'o-lo'onga'inie, oto ko si te'uri hunire, “?E ue nge omu ko lo'o-lo'onga'i aaela urine? Omu saie ka'u uri erenga ni mola e mwada'u na ta'ena nga iini e sai ere mola uuri, ‘Mo ooraha'aa i'oe sae'aasileni e lae oto.’ Na lo'u uuri, ‘!Ta'ela'i! O ke toolea hulite i'oe, na o ke lae-lae oto.’ Ta'e huni esuie e ro mei ne'isaenga ngeena kire aasa oto hiito'o hunie iinoni. Ta'e ineu, a Kale Ni Iinoni, ne kei esuie mola mei ola hunie omu ke lio saie uri ineu, nou to'o aana no'one nanamanga huni sae'aasi ooraha'aa mai aano i leu.”
Oto a Jisas e si te'uri hunie mwane e rarasi ngeena, “!Ta'ela'i! O ke toolea hulite i'oe, na o ke lae-lae oto i nume i'oe.”
Oto a mwaena e ta'ela'i na ko lae oto i nume ingeie. Maholo mwala kire leesie urine, oto kire ko si me'u, na kire ko ha'amanikulu'aa God aana e niie nanamanga urine hunie mo iinoni.
A Jisas E Soie A Matiu
MAK 2:13-17; LUK 5:27-32
Maholo a Jisas ko si kele lae mola ta'au mwaanie leune na ko leesie nga mwane satana a Matiu, e ii'o aana leu ingeie huni totola to'oha aana takis hunie aalahanga ni Rom. Oto ko te'uri hunie a Matiu, “O ke lulu i sulieu.” Oto a Matiu e ta'ela'i ko si lulu i sulie.
10 Oto maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lae huni ngeu pe'ie a Matiu, na hungelana mwala susulu to'oha hunie aalahanga ni Rom mala a Matiu, na mo iini hunge aana mwala ooraha'aala, kire ko lae no'one mai huni ngeu tararuru pe'ire. 11 Ngaeta mo iini aana mo Parise e leesie urine, oto kire ko upwesie mo pwaarongoisuli uuri, “?E ue nge ha'a-uusuli i'omu ko ngeu na ko inu pe'ie mo iinoni ooraha'aala mala mo mwane susulu to'oha ngeena?”
12 A Jisas e rongo urine e si aalamire uuri, “Iinoni nge e awaa mola sa'a saeto'o aana ike mwane kure-kure, ta'e iini nge ko maelaa'a ha'alaa. 13 Oto omu ke haitalea lo'u e ue ni mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Nou ka'a hari hunie ike uunu-olanga, ta'e aamasinge hunie mo iinoni. Hosea 6:6 Aana nou lae mai huni haaraie mo iinoni ooraha'aa ke oonisae, na nou ka'a lae ike mai huni haaraie mo iini kire unue kire diana oto.”
Ha'a-uusulinge Haalu A God
E Liue Iini Lalahu'e
MAK 2:18-22; LUK 5:33-39
14 Oto mo pwaarongoisuli a John Loto Maa'i kire lae mai saana a Jisas na kire ko dolosi aana uuri, “?E ue ka'u nge i'emeelu na mo Parise, melu ko oolo-oolongau tarau, ta'e mo pwaarongoisuli i'oe nge kire ka'a sai oolongau?”
15 A Jisas e aalamire uuri, “?Mo malahune a poro haalu kire kei saehuu uri taa na kire ko ngeu-ngeu ue aana ngauhe ni ha'arurunge na a poro haalu e ii'o ue pe'ire? Ta'e kei hule aana hai dinge nge kire kei toolea poro haalu mwaanire, nge kire ke si oolongau taane.”
16 Oto a Jisas ko he'i unue lo'u mei wala ni aalahuunge ie i sulie ha'a-uusulinge haalu ingeie hunire uuri, “Nga iini e sa'a lo'amenaa ike nga to'oni lalahu'e aana nga mei lo'amena haalu. Aana maholo ko hodalie, nge mei lo'amena haalu ngeena kei mwai-mwei na kei hakasie mola to'oni lalahu'e, oto ke si haka aaela lo'u mwaanie hola'ina'o. 17 Na lo'u nga iini e sa'a dedeie ike waen haalu i laona mo ate'a lalahu'e huni ne'i-ne'i waen nge kire asui'i aana te'e-te'ena nanikot. Aena aana maholo waen haalu ngeena kei madoro, ko da mo ate'a lalahu'e ngeena ko po'o, oto kire sai hoka, na waen kei waeta'i oto na mo te'e-te'ei ola ngeena kei aaela oto no'one. Ta'e kire kei dedeie waen haalu i laona mo ate'a te'e-te'ei nanikot haalu ha'alaa kire ke si meni ii'o diana.”
A Jisas E Ha'a-uurie E Ro Keni
MAK 5:21-43; LUK 8:40-56
18 Na maholo a Jisas ko ere-ere ue urine hunire, ngaeta mwane paine aana mo Jiu e lae mai saana, na ko pouruuru i na'ona na ko te'uri, “Kele pule ineu e si mae oto molana, ta'e o ke lae ka'u mei na o ke hele i sapena aana nimemu na kei meuri oto.”
19 Oto a Jisas e ta'ela'i ko lae i sulie, na mo pwaarongoisuli ingeie oto no'one pe'ie. 20 Na ngaeta hu'e apu raha-raha ko seunie oto hunie aawalai helisi mwana rue, 9:20 Ha'atolanga a Mosis e unue uri mo keni apu raha-raha nge aada urine kire mada'a i maana God, na kire ke su'uri kopi aana nga iini lo'u mwaanie kire ha'amada'aa iini kire kopi aana ngeena. Leesie Levitikas 15:25-33. ko lae poi purine a Jisas, na ko kopi mumuni aana ngongo'ana to'oni ingeie. 21 A hu'ena e te'urine aena aana e hiiwalaimoli uri ma'alana ko kele kopi mola aana to'oni a Jisas, na kei awaa oto.
22 A Jisas e aali'u na ko leesie a hu'ena, oto ko te'uri hunie, “Kaleku saemu ke dodo, hiiwalaimolinge i'oe e ha'a-uuri'o oto.” Oto a hu'ena ko tolana awaa oto mwaanie maelaa ni epu aana maholoi satona.
23 Oto a Jisas e lai hule aana nume mwane paine ngeena, na ko leesie mwala ko uuhi-uuhi eu aani saehuunge, na ahutana mwala ko talei e'engo oto mola. 24 Oto ko si te'uri hunire, “Omu ke lae i sinaha. Kele pule ie e ka'a mae ike, ta'e ko ma'ahu mola.” Oto kire ko mwesi mola mwaanie. 25 Na e haro oohera mango, e si sili weu i duru a pulena, na ko hele i nimana. Oto a pulena ko ta'ela'i oto. 26 Na tataroha aana mei olana ko si taro ahusie oto ahutana po'o ni henuena.
A Jisas E Ha'a-uurie
E Ro Mwane E Ulu
27 Oto aana maholo a Jisas ko lae ta'au mwaanie numena, e ro mwane kire ulu ko aehota lae i sulie pe'ie soinge uuri, “!Kalena Deved Inemauri, o ke aamasi'emere'i!”
28 Oto a Jisas e lai sili i nume, e ro ulune kirerue ko si lae mai saana. Na a Jisas ko dolosi aadarue uuri, “?Uri more hiiwalaimoli taane aana nou sai ha'a-uuri'omore'i?”
Oto kirerue ko aalamie uuri, “Iau, Aalaha, mere hiiwalaimoli oto.”
29 Oto a Jisas e hele wau aana maadarue na ko te'uri, “Leune ke rau oto mala hiiwalaimolinge i'omore'i.” 30 Oto maadarue ko tolana lio-lio lo'u. Na a Jisas ko ere aadarue, ko te'uri, “Su'uri ha'arongoa nga iini aana mei ola ienini.”
31 Ta'e kirerue lae, oto kirerue ko si lai taroha'inie mola i sulie ahutana po'o ni henuena nga taa a Jisas e asuie aadarue.
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane E Ka'a Sai Ere
32 Maholo e ro mwane ko iisitaa ta'au, ngaeta mwala ko toolea lo'u mei saana a Jisas mwane e ka'a sai ere aena aana li'oa aaela nge aana. 33 Oto a Jisas e oohea li'oa aaela ngeena mwaanie a mwaena, na a mwaena ko si ere taataha oto. Ahutana mwala kire leesie urine kire ko si meni pangata'inie, kire ko te'uri, “Uure oto mai waite, nga mei ola urine kie ka'a leesie ue mai Israel.”
34 Ta'e mo Parise kire ko unue mola uuri, “!Iiei! Na'ohana mo li'oa aaela ni mola e niie nanamanga ngeena hunie huni oohe aasie mo li'oa aaela.”
A Jisas E Aamasie Mo Iinoni
35 A Jisas e lae pe'i maatolie ahutana mo huilume aana po'o ni henuena. Na e lae pe'i ha'a-uusuli i laona mo nume ni palo-palo mo Jiu aani laeliwalanga aana Tataroha Diana i sulie Aalahanga a God, na e ha'a-uurie mwala pe'ie ta'ena nga taungei maelaa oto mola. 36 Oto e lae pe'i leesie mwala na saena ko si huu pe'i aamasilada, aana si'oha'ada e paine na kire tatanga hailiu mola mala mo sipu nge nga iini huni lio i suli'i ha'ike. 37 Oto ko unue hunie mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “So'okoninge e paine hiito'o, ta'e mwala au'esu ka'a hunge ike huni so'okoni. 38 Omu ke aitanaie iini e to'o aana hohola hunie ke uusunge'inie lo'u mei nga mwala au'esu huni so'okoni nana.”

9:20 9:20 Ha'atolanga a Mosis e unue uri mo keni apu raha-raha nge aada urine kire mada'a i maana God, na kire ke su'uri kopi aana nga iini lo'u mwaanie kire ha'amada'aa iini kire kopi aana ngeena. Leesie Levitikas 15:25-33.