7
Lulu I Sulilana Jisas E Roro'a Liutaa Aana Mo Ha'atolanga
Mo Weuwaka
Oto ngaeta mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire uure mwaanie i Jerusalem huni lae mai saana a Jisas. Na aana maholona kire ko leesie uri mo pwaarongoisuli a Jisas kire ka'a hodalie ki'ide i sulie taungei hoda-ki'inge nge mo Parise kire saeto'o aana mo iinoni ke hele i sulie i na'ona ngaunge. Mo Parise na ahutana oto mo Jiu, kire ko lulu i sulie ha'atolanga ngeena uure oto wau aana mo weuwada, nge kire sa'a ngau na kire ka'a asuie taungei hoda-ki'inge kire unue e diana. Aana maholo kire ko lae mai uure mwaanie uusi'e, kire sa'a sare ngau ike ue na kire ka'a hodalie ki'ide. Na mo ha'atolanga hunge kire ko lulu i suli'i uure oto wau aana mo weuwada i sulie hoda-olanga aana mo kuki, na mo nime, na mo iini huni hoda-hoda ola, na mo taetahe huni ngeu-ngeu i lengini.
Oto mo Parise na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga kire ko dolosi aana a Jisas uuri, “?Aana e ue ni mo pwaarongoisuli i'oe kire ka'a lulu i sulie ike ha'atolanga mo weuwaka kire ha'a-uuresie? Lio ka'u, kire ko ngeu mola na kire ka'a hola'i hodalie ki'ide, na urine kire mada'a i maana God.”
Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Walana a God nge a Aesaea e uusue i suli'omu e to'ohuu oto. I'omu mwala omu ko lupwe'i deu-deu mola oto mala e uusue. Aana a God e unue uuri, Mwala ie kire ko ha'ama'u eeku mola aana ngidude, ta'e manatada e ha'atau hiito'o mola mwaanieu. Mwala ngeena kire ka'a palo-paloau ike to'ohuu. Kire ko esuie mola mo ha'atolanga ikire maraada, na kire ko ha'a-uusulie mwala huni lulu i suli'i. Oto kire ko si unue uri mo ha'atolanga ineu eeni, ta'e ha'ike.” Aesaea 29:13
Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u hunire, “Omu toli'aasie mo Ha'atolanga a God, oto omu ko si lulu i sulie mola mo ha'a-uusulinge ni iinoni. Omu tohungei saenanau liutaa mola huni lae mwaanie mo Ha'atolanga a God, hunie omu ke lulu i sulie mo ha'atolanga i'omu maraamiu. 10 Omu saie ka'u a Mosis e unue uuri, O ke ha'ama'u aana aamamu na nikemu. Eksodas 20:12 Na e he'i unue lo'u uuri, Nga iini nge kei ere aaelasie aamana wa nikana, nge horo'ilana kei lae. Eksodas 21:17 11 Ta'e i'omu, omu ko ha'a-uusuli mola uri mala nga iini ko to'o aana nga mei ola diana nge e sai niie huni pe'ie aamana na nikana, ta'e ko unue uuri, ‘Mei ola ngeena nou niie oto hunie a God,’ 12 urine ke su'uri ha'ama'u lo'u aana aamana na nikana pe'ie niilana mei olana hunire. 13 Oto aana omu ko lae mola i sulie mo ha'a-uusulinge mo weuwemiu, nge e haata'inie uri omu ko mwakata'inie mola walana a God. Na mo ola oto hunge urine omu ko esui'i oto.”
Ngaulaa E Sa'a Ha'amada'aa Ike Mauriha'ana Iinoni,
Ta'e Ooraha'aa Ha'alaa
MATIU 15:10-20
14 Oto a Jisas e he'i soie lo'u mwala i saana na ko te'uri hunire, “Omu ke pwaarongo diana aana nga taa ne kei unue hunie omu ke sai diana aana. 15 Mo ngeulaa nge iinoni ko ngeu'i kire ka'a ha'amada'aa ike iinonine i maana God, ta'e mo wala nge ko iisitaa mwaanie ngidune ni ko ha'amada'aa.” 7:15 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 16 uuri, “Mala omu ko to'o aalingemiu huni rongo, omu ke rongo.”
17 Oto maholo e lae mwaanie mwala na ko lai sili oto i nume, nge mo pwaarongoisuli ingeie kire ko si dolosie aalahuunge ngeena aana. 18 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “!I'omu na pwaumiu e aaela no'one mola mala mwala ngeena! ?Uri omu ka'a lio saie ike no'one? Mei ngeulaa nge ko lai sili i laona ngidune iinoni, mo ola ngeena ka'a ha'amada'aa ike iinoni, 19 i sulie kire ka'a lae ike i laona manatana, ta'e kire lae tara'asi mola hao i laona oopwana. Oto ko si iisitaa lo'u mola mwaanie sapena.” (Maholo a Jisas e ere urine e haata'inie uri ahutana mo ola ngau-ngeu kire mani rere'a mola i maana God.)
20 Oto ko he'i te'uri lo'u, “Ta'e ne'isaenga aaela iinoni ha'alaa e sai ha'amada'aa iinoni i maana God. 21 Aena aana mo ne'isaenga aaela ko meni uure oto mai mwaanie saena iinoni. Mo ne'isaenga mala masinge, pelinge, horonga, aeni-olanga, 22 saehanalinge, tata'alanga, eeronga, dau-olanga ta'ewau, heota'inge, ere-aaelasilana ngaeta iinoni, tooha'inge, na pu'onga. 23 Ahutana walu ola ienini, ikire i saena iinoni. Kire ko iisitaa, nge kire sai ha'amada'aa iinoni.”
Keni Ni Pu'o E Hiiwalaimoli
Aana Jisas
MATIU 15:21-28
24 Oto a Jisas na mo pwaarongoisuli kire uure i leune, kire ko lae lo'u weu hunie hanue ni pu'o i Taea, na ngaeta mwala i leune kire tolakonire i nume ikire. A Jisas e sere'inie uri mwala aaopa ke saie ingeie i leune, ta'e e aasa oto huni mumuni. 25 Na ngaeta hu'e, li'oa aaela e hite aana kele pule ingeie, ingeie no'one i leune. Oto maholo e rongoa uri a Jisas e hule, oto ko tolana lae oto mai pouruuru i na'ona. 26 A hu'ena, ingeie nga hu'e ni Jiu ha'ike, ta'e e hute aana po'o ni henue i Ponisia i laona aalahanga i Siria. Na e lae mai ngarasie a Jisas hunie ke ta'aasie li'oa aaela mwaanie kele pule ingeie. 27 Ta'e a Jisas ko ere ni aalahuunge mola i sulie mo Jiu na mo pu'o hunie uuri, “Toli'aasie ka'u mo mwela kire ke hola'i ngeu, hunie kire ke pote. Aana e ka'a diana ike huni aasie mola mo ngeulaa mo mwela ana mo usu.”
28 Oto a hu'ena ko aalamie lo'u a Jisas, ko te'uri, “E to'ohuu oto aalaha ineu. Ta'e ma'alana mo usu na kire sai ngaa mola mo eehuhu'ei ngeulaa nge ko teke mwaanie taetahe mo mwela.”
29 Oto a Jisas ko te'uri hunie, “Aena aana o ko ere kohi urine, ta'ela'i na o ke lae oto ta'i nume i'oe. Li'oa aaela ngeena e lae oto mwaanie pule i'oe.”
30 Na maholo a hu'ena e ooli weu i nume ingeie, na ko leesie a kalena e eno i lengine hulite ingeie, na li'oa aaela ngeena e tahi to'ohuu oto mwaanie.
A Jisas E Ha'a-uurie
Mwane E Pungu
31 Oto a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire uure mwaanie po'o ni henue i Taea, kire si lae i liu i Saedon, oto kire si lai hule aana aasi weu i Kalili hatarie po'o ni henue i Dekapolis. 32 Oto ngaeta mwala kire toolea mai nga mwane e pungu na e ka'a sai ere kohi ike no'one i saana a Jisas. Na kire ko eitanaie uri ke ha'a-uurie. 33 Oto a Jisas e toolea a mwaena mwaanie mwala, e si ne'ie ri'i-ri'ine i laona e ro aalingana mwaena. Na e ngisuhie ri'i-ri'ine, oto ko toonga'inie aana meana a mwaena. 34 Oto e lio ta'i lengi, na ko mango paine mala iinoni ko saehuu, na ko te'uri hunie a mwaena aana erenga ni Jiu, “!Epata!” Lo'onga'inge aana uuri, “O ke taha oto.”
35 Na oto mola aana maholona, aalingana a mwaena ko tolana taha oto, na meana e kohi oto no'one, na ko ere kohi oto lo'u. 36 Oto a Jisas e ere honosire mwaanie kire ha'arongoa nga iini. Ta'e ma'alana e uure honosire ka'u urine, kire ko si laenga'inie mola hailiu. 37 Na ahutana mwala nge kire rongoa tataroha ngeena, kire ko tohungei pangata'i oto hiito'o, na kire ko ere uuri, “!Ha'ike eena! !Ahutana mo ola a mwane ngeena ko esui'i kire tohungei kohi oto liutaa! E asuie mo pungu kire ko rorongo oto, na mo pweu kire manata lo'u.”

7:15 7:15 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 16 uuri, “Mala omu ko to'o aalingemiu huni rongo, omu ke rongo.”