9
A Jisas E Haata'inie Manikulu'anga Ingeie
MATIU 17:1-13; LUK 9:28-36
Na a Jisas e he'i te'uri lo'u hunire, “To'ohuu no ko unue oto huni'omu uri ngaeta mo iini hikemiu mwala nge omu uure ngeena, omu kei saronai leesie Aalahanga a God kei lae mai, omu ke si mae.”
Purine oono hai dinge e mango, a Jisas e toolea a Pita na Jemes na Jon pe'ie, na e na'oda ta'au takoie toloi henue paine hunie kire ke ii'o maraada. Ta'i lengi i leune, oto sapena Jisas ko hei-oolisi oto mola i na'oda, na mo to'oni ingeie ko wana-wana, na kire ko rere'a oto hiito'o, liutaa aana ta'ena nga iini mei aano e sai hoda rere'a aani. Oto mola aana maholona a Mosis na Elaeja ko tolana maau na kirerue ko ere oto pe'ie a Jisas.
Oto a Pita ko te'uri hunie a Jisas, “Ha'a-uusuli e tohungei diana aana i'emeelu oto i leu. Melu kei esuie oto nga oolu aapa-aapa—nga iini nemue, nga iini nana Mosis, na nga iini nana Elaeja.” A Pita ko ere tatakalo urine, aena aana kiraelu ko tohungei me'u oto, hule aana e ka'a saie nga taa ko unue.
Oto mola aana maholona, mei uuru e lae oto mai haahire, na mei wala e uure mai mwaanie mei uuru ngeena ko te'uri, “Tohungei kaleku oto ienini. Omu ke rongo hunie.” Oto kire ko tolana lio hailiu ta'e kire ka'a leesie ike nga iini lo'u pe'ire, ta'e a Jisas hali'ite mola pe'ire.
Oto maholo kire ko siho toli oto mai mwaanie toloi henue ngeena, a Jisas ko si unue hunire uuri, “Mwaanie omu unu-unue nga taa omu leesie oodoie nga iini, lai hule aana maholo ineu a Kale Ni Iinoni ne kei ta'ela'i mwaanie maenga.” 10 Oto kiraelu ko tola i sulie oto nga taa e unue, ta'e kiraelu ko heitalenga'inie taane i matoladaelu uuri, “?Nga taa ni lo'onga'inge aana ta'ela'inge mwaanie maenga ienini?”
11 Na kire ko dolosi aana Jisas uuri, “?E ue ka'u mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire unue uri a Elaeja kei hola'i lae mai i na'ona a Kraes?”
12 Oto a Jisas ko te'uri, “E to'ohuu oto, na e malisine uri a Elaeja ni ke hola'i lae mai huni deu aakau aana ahutana walu ola loosie a Kraes. ?Ta'e aana e urine, na e ue ka'u mo Uusu-uusu Maa'i e unue uri kire kei maaleledie a Kale Ni Iinoni na kei sapesalu oto hiito'o? 13 Ta'e no ko unue oto huni'omu uri a Elaeja e pwani lae taane oto mai, na mwala kire talei deu mala saeda mola aana, mala mo Uusu-uusu Maa'i e ere lalai ka'u aana.”
A Jisas E Ha'a-uurie Mwa'u Nge Li'oa Aaela E Hite Aana
MATIU 17:14-20; LUK 9:37-43
14 Maholo a Jisas na Pita na Jemes na Jon kire ooli mei saana ngaeta mo pwaarongoisuli ingeie, na kire ko leesie mwala hunge kire loko ahuire. Na ngaeta mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire ko ere-ere haitapali pe'ire. 15 Oto maholo mwala kire leesie a Jisas, kire ko tohungei pangata'i, na kire ko huru oto mai honosie.
16 Oto a Jisas ko dolosi aana mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “?Nga taa ni omu ko ere haitapali pe'ire haahie?”
17 Oto ngaeta mwane aana mwala hunge ngeena ko aalamie a Jisas uuri, “Ha'a-uusuli, nou toolea mai kaleku i seemu, aena aana li'oa aaela e hite aana, oto e ka'a sai ere ike. 18 Maholo li'oa aaela ngeena kei hulesie, oto ko repute'inie oto i aano, na huto-huto ko tahe oto aana wawana, na ko ngangadie oto nihona, na ahutana sapena ko rarasi mango oto. Nou unue ka'u oodoie mo pwaarongoisuli i'oe hunie kire ke ta'aasie li'oa aaela ngeena mwaanie, ta'e kire dau kasoa mola.”
19 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “I'omu pwaunge si'iri ie, i'omu mo iinoni aaela, suata mone hule aana omu ka'a hiiwalaimoli ike aana a God. !No ko talei ha'aweoau oto mola pe'i'omu! ?Uri ne kei ii'o tewa ka'u lo'u uri taa pe'i'omu, omu ke si hiiwalaimoli? Toolea ka'u mei a mwa'une i seeku.”
20 Oto kire toolea mai a mwa'une i saana Jisas. Na maholo li'oa aaela ngeena e leesie mola a Jisas, oto ko hulesie oto a mwa'une na ko repute'inie oto i aano, na a mwa'une ko tesilepa oto hailiu, na huto-huto ko tahe oto aana wawana.
21 Oto a Jisas ko dolosi aana aamana mwa'une uuri, “?Maholo uri taa ni mei ola ngeena e aehota hite aana?”
Oto aamana ko aalamie uuri, “Uure oto aana maholo e mwai-mwei. 22 Mo maholo hunge li'oa aaela ngeena ko horo'ie oto aani aasilana i laona dunge na i laona wai. Oto mala uri nanamanga i'oe e sai pe'ie, nge o ke aamasi'emeelu na o ke pe'i'emeelu oto.”
23 Oto a Jisas ko ere uuri hunie, “?E ue o ko unue uuri, ‘Mala uri nanamanga i'oe e sai pe'ie’? Ta'ena nga iini ko hiiwalaimoli aana God e sai esuie ahutana walu ola.”
24 Oto aamana mwa'une ko tolana soi oto paine uuri, “Nou hiiwalaimoli taane, ta'e hiiwalaimolinge ineu e o'oru'e. !Oto o ke pe'ieu hunie hiiwalaimolinge ineu ke a'aila'a na mwaanie nou ne'isae rue-rua'a lo'u!”
25 Oto a Jisas e leesie mwala hunge kire ko lae mai kara'inie, ko si ere aana li'oa aaela ngeena uuri, “I'oe li'oa aaela nge o ko ha'apungue aalingana kele mwa'u ngeena na o ko ha'apweue mwaanie e ere-ere, no ko unue oto huni'o uri o ke iisitaa mai mwaanie a mwa'u ngeena. Na o ke su'uri sili eeliho'i lo'u i laona mwa'u ngeena aana nga maholo.”
26 Oto li'oa aaela ngeena ko aawara oto paine, ko ha'a-aririe, ko si iisitaa oto mwaanie a mwa'une. Na a mwa'une e lio mala e mae oto, na ahutana mwala ko meni te'uri, “E mae oto ni ngeena.” 27 Ta'e a Jisas e hele i nimana, oto ko ta'ea, na a mwa'une ko uure oto i lengi.
28 Oto maholo a Jisas e hule aaliho'i i nume, mo pwaarongoisuli ingeie ko lae mai maraada, kire ko si dolosi aana uuri, “?E ue ka'u nge i'emeelu, melu ka'a sai oohe aasie li'oa aaela ngeena mwaanie a mwa'une?”
29 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Omu sai oohe aasie taungei li'oa aaela urine mola aani aarenga'inge ha'alaa.”
A Jisas E Ere Lalai Lo'u
I Sulie Maenga Ingeie
MATIU 17:22-23; LUK 9:44-45
30 Oto a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie, kire uure i leune, kire si lae lo'u i liu aana po'o ni henue wau i Kalili. A Jisas e ka'a saeto'o aana ike nga ta'a-ta'a iini ke saie leu e ii'o aana, 31 aena aana ko ha'a-uusulie mo pwaarongoisuli ingeie, na ko te'uri hunire, “Pwelolaku a Kale Ni Iinoni kei lae i nimana mo iinoni hunie kire ke horo maesieu, ta'e i purine e oolu hei dinge ne kei ta'ela'i lo'u hunie mauringe.” 32 Mo pwaarongoisuli kire ka'a sai diana aana ike nga taa lo'onga'inge aana ha'a-uusulinge ingeie, ta'e kire ko me'u mola huni dolosi lo'u aana.
?A Tei Ni E Paine Liutaa?
MATIU 18:1-5; LUK 9:46-48
33 Maholo a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire hule hai Kapaneam, oto kire lae i laona ngaeta nume. Oto a Jisas ko dolosi aada uuri, “?Nga mei taa ni omu ere-ere i sulie maholo kolu lae poi sulie tala?”
34 Ta'e kire ka'a aalamie ike aena aana kire lae pe'i ere haitelili haahie uri a tei hikada ni e paine liutaa.
35 Oto a Jisas e ii'o i aano, na ko soie aawalai pwaarongoisuli mwana rue ingeie, ko si te'uri hunire, “Mala uri ta'ena nga iini ko sare aalaha, nge ke ha'amwai-mwei'aa maraana, na ke asu mala koni-konihe nana ahutana mwala.”
36 Oto e toolea kele mwela, ko si ha'a-uuresie i matolada. E ako haahie, na ko te'uri hunire, 37 “Ta'ena nga iini nge ko tola konie nga kele mwela mala ienini aana sataku, nge ko tola konieu eena. Na ta'ena nga iini nge ko tola konieu, ko tola konie no'one iini e uusunge'inieu mei eena.”
A Tei Nge E Ka'a Uure Honosikolu, Iini Pe'ikolu Eena
LUK 9:49-50
38 Oto a Jon ko ere uuri hunie, “Ha'a-uusuli, emi leesie ngaeta mwane ko oohe aasie mo li'oa aaela mwaanie mwala aana satamu, oto melu ere aana, aena aana ingeie ha'ike aana pulitaa ikolu.”
39 Ta'e a Jisas e unue hunire uuri, “Su'uri uure honosie, aena aana nga iini e sa'a asuie ike nga hu'i-hu'ite mola aana sataku, na uri ke ere aaelasieu lo'u i puri. 40 Aana ta'ena nga iini nge ka'a uure honosikolu, nge ingeie iini pe'ikolu eena. 41 No ko unue oto huni'omu uri, mala nga iini ko niie nga mei wei emiu aena aana omu ko lulu i sulieu, nge a God kei waaie taane iinoni ngeena.”
Mwaanie Nga Iini E Dau Tekela'inie Hiiwalaimolinge
Aana Jisas
MATIU 18:6-9; LUK 17:1-2
42 Oto a Jisas ko he'i ere uuri lo'u, “Oto mala nga iini ko ha'atataroa nga kele iini aana mo iini ko hiiwalaimoli eeku ienini, e lae otoi diana hunie iini urine pwarolana nga hau peine ke lae mola i luana, oto kulu-aasilana ke lae mola i laona aasi.
43 “Na mala uri ki'imu maraamu ko ha'atataro'o hunie ooraha'aa, nge o ke lama mousie mola. Aana e diana liutaa huni lai sili i laona maurihe huu mola pe'ie ta'a-ta'a ki'i-ki'i, mwaanie uri laenga pe'ie e ro ki'imu i laona dunge ni ha'amotaahinge. Leu ngeena, leu dunge paine aana, na nga mei ola huni mwa'asie ha'ike lo'u. 9:43 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie mo tatala 44 na 46 nge kire rongo sada mola mala tatala 48. 45 Na mala ae'aemu ko ha'atataro'o hunie ooraha'aa, nge o ke lama mousie mola. Aana e diana liutaa huni lai sili i laona maurihe huu pe'ie ta'a-ta'a ae'ae, mwaanie uri laenga pe'ie e ro ae'aemu i laona dunge ni ha'amotaahinge. 47 Na mala uri maamu ko ha'atataro'o hunie ooraha'aa, nge o ke kae aasie mola. Aana e diana liutaa huni lae i laona Aalahanga a God mola pe'ie ta'a-ta'a maa, mwaanie laenga pe'ie e ro maamu i laona dunge ni ha'amotaahinge. 48 Aana leune, mo mwaa-mwaa huni ngaa mwala urine, kire ka'a sai mae ike, na dunge i leune no'one sa'a roro'a ni mwa'a oto oo'oo aana ta'ena nga maholo. 49 Na i leune dunge kei weruhie ahutada tara'asi.
50 “Ahaa mei ola diana, ta'e mala uri ahaanga aana kei lae mwaanie, kei ne'i ola aaela oto aana e sa'a ahaala ike lo'u. Oto urine, e malisine tolahamiu ke ahaala tara'asi, na omu ke ii'o ni henuelama i matolamiu heiliu.”

9:43 9:43 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie mo tatala 44 na 46 nge kire rongo sada mola mala tatala 48.