12
A Jisas E Aalahuu Aana
Mo Mwane Aaela
Ko Lio I Sulie Hohola
MATIU 21:33-46; LUK 20:9-19
Oto a Jisas ko aehota ere ni aalahuunge hunire uuri, “Ngaeta mwane e o'o'o oto ko hesie hohola aani grep. Oto e para ahuie, na e asuie leu huni losie mo grep hunie kei ne'i waen, na e tohue saohai nume huni kakakali. Oto e ha'amangoa hahu'ana hohola ingeie ngeena urine, e si ha'ahaulaa aana ngaeta mo mwane hunie kire ke lio i sulie aana maholo ko lae i suli henue. Oto e hule aana maholo ni so'okoninge, a mwaena ko uusunge'inie ngaeta koni-konihe ingeie huni toolea mai nga taa mo mwane ko lio i sulie hohola ingeie kei niie hunie. Ta'e mo mwane ngeena kire wini-winie mola koni-konihe ngeena, na kire uusunge'i eeliho'i aana mola mwaakule. Oto poro painena ko he'i uusunge'inie lo'u ngaeta koni-konihe ingeie wau i saada. Oto kire ko he'i seunie lo'u, na kire rapu i pweune, na kire ko horo waelie oto hiito'o. Oto a mwaena ko he'i uusunge'inie lo'u ngaeta koni-konihe ingeie, ta'e kire horo maesie lo'u mola. Na mo iini hunge aana mwala au'esu ingeie, ta'a-ta'a taungei mei olana e rau no'one aada urine, aana kire rapusie ngaeta mo iini aada, na kire horo maesie ngaeta mo iini aada no'one. Oto lae-lae a mwaena e to'o aana mola ta'a-ta'a iinoni e oore lo'u huni ha'atolaa, ta'e ta'a-ta'a mwela moute'i ingeie ni otona. Oto a porona ko si uusunge'inie oto a kalena, aana e lo'onga'i uuri, ‘A kaleku ha'alaa kire kei ha'ama'u aana.’ Ta'e mwala au'esu ngeena kire ko si meni ere i sulie mola uuri, ‘Mwane nge kei to'o aana hohola ngeena oolisie aamana oto ie. Kolu ke horo maesie mola hunie kolu ke to'o aana oto hohola ienini.’ Oto kire tapolie na kire ko horo maesie oto. Na kire ko aasie oto wau i purine para aana hohola.”
Oto a Jisas ko dolosi aada uuri, “?Ha'alaa nga taa nge poro paine haahie hohola ngeena kei esuie aana mwala ngeena? Maholo kei lae mai, nge kei tohungei horo suuhe'inie oto mwala aaela ngeena, na kei ha'ahaulaa lo'u hohola ngeena aana ngaeta mwala aaopa. 10 Omu saie ka'u oto Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Hau nge mwala tou-tohu nume kire leledie ka'u, e si ne'ie tohungei heu susu aana nume. 11  A God ni e asuie urine, na e lai lio manikulu'e i maaka mo iinoni. Sam 118:22-23 ?Ta'e e ue omu ka'a rongo saie?”
12 Oto mo na'ohai mwane aana mo Jiu kire ko sare tapolie mola a Jisas, aana kire rongo saie mola uri aalahuunge a Jisas aana mo mwane aaela ngeena ko ere mola i sulire. Ta'e kire ma'ute'inie mola mwala e hunge, oto kire toli'aasie, kire si lae mola mwaanie.
Mo Rato Ni Jiu Kire Lupwe'i Dolosi I Sulie Takis
MATIU 22:15-22; LUK 20:20-26
13 Oto mo na'ohai mwane aana mo Jiu kire ko uusunge'inie ngaeta mo Parise na ngaeta mo iini aana pulitaa a Herod huni lai pweloa a Jisas aani dolosinge. 14 Kire lae mai saana a Jisas, oto kire ko te'uri, “Ha'a-uusuli melu saie uri walaimolinge ni oto o ko unu-unuena. Oto o ka'a aapwasu ike aana nga taa mwala aaopa ko lo'o-lo'onga'inie aena aana o ka'a lio ike hunie maana mo iinoni, ta'e o ko ha'a-uusuli mola i sulie hari-huninge a God hunie mo iinoni. Oto o ke unue oodoi'emeelu. ?Uri e adona taane huni niie takis hunie aalahanga ni Rom wa ha'ike?”
15 Ta'e a Jisas e lio saie mola mo pwelonga ikire, oto ko aalamire uuri, “?E ue omu ko sare lupwe'i pwaoau? Omu ke haata'inie ka'u seleni hunie takis ngeena aaku.”
16 Oto kire toolea mai ngaeta seleni ni Rom hunie, oto ko dolosi aada uuri, “?A tei ni nunune na satana aana seleni ienini?”
Oto kire ko aalamie uuri, “Inemauri ni Rom ni ngeena.”
17 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Ko urine, omu ke nii eeliho'i aana hunie inemauri ngeena mo ola ingeie, na hunie a God mo iini a God.” Na maholo kire rongo urine, oto kire ko si tohungei pangata'inie a Jisas.
Mo Rato Kire Lupwe'i Dolosi
I Sulie Ta'ela'inge
Mwaanie Maenga
MATIU 22:23-33; LUK 20:27-40
18 Oto i puri, ngaeta mo Sadiusi kire lae mai saana a Jisas. Ikire mo Sadiusi ngeena kire hiiwalaimoli uri nga iini sa'a ta'ela'i ike lo'u mwaanie maenga. Oto kire ko te'uri hunie a Jisas, 19 “Ha'a-uusuli, a Mosis e uusue ha'atolanga ie hunikie. Mala uri nga mwane ko mae mwaanie hu'e, na e ka'a to'o kalena, nge aasine mwane ke to'o aana lo'u mola nao keni iihana, hunie ke ha'ahute mwela oolisie aasine nge e mae ngeena. Diutronomi 25:5-6 20 Oto wau i na'o, e hiu mwaasine mwane kire mani hute na kire o'o'o i leu. A na'ohada e tola hu'e, oto e mae mola na e ka'a to'o mwela. 21 Oto ruana nga mwane ko he'i to'o aana lo'u a keine, na ko he'i mae lo'u mola, na e ka'a to'o mwela ike no'one. Na ko reu oto lo'u urine hunie oolune nga aasine. 22 Na lae-lae ko reu oto urine hunie ahutana e hiu mwaasine mwane ngeena. Ahutada kire mani to'o aana a hu'ena, ta'e lae-lae kire mae na a hu'ena ka'a to'o mwela. Oto a hu'ena e si mae ooreta. 23 ?Ha'alaa, kei hule aana hai dinge ta'ela'inge, a hu'e ngeena kei ne'i hu'e a tei aana e hiu mwaasine ngeena, aana kire mani to'o aana mola urine?”
24 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Ne'isaenga i'omu e tohungei takalo oto hiito'o, aena aana omu ka'a saie ike mo Uusu-uusu Maa'i wa nanamanga a God. 25 Maholo mwala kei ta'ela'i mwaanie maenga, nga tola-hu'anga wa nga to'o-poronga ha'ike lo'u. Ta'e kire kei ii'o oto mola mala mo ensel ta'au i Lengi. 26 ?Ta'e hatarie ta'ela'inge mwaanie maenga, aana e ue omu ka'a rongo saie nga taa a Mosis e uusue? Maholo a God e ere pe'ie a Mosis i saana kele ai nge e ka'a waru aana dunge, e unue hunie a Mosis uuri, Ineu oto God nge a Ebraham na Aesak na Jekob ko palo-paloa. Eksodas 3:6 27 Kie mani saie oto uri mo iini e mauri mola kire ko palo-paloa God. Oto uusu-uusu ie ko haata'inie uri ma'alana Ebraham, na Aesak na Jekob kire mani mae oto, ta'e kire mauri mola ue ta'au i Lengi. !Ne'isaenga i'omu mo Sadiusi ko lae takalo oto hiito'o!”
Ngaeta Ha'a-uusuli E Dolosi I Sulie Na'ohai Ha'atolanga
MATIU 22:34-40; LUK 10:25-28
28 Ngaeta ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis e ii'o no'one i leune, ko pwaa-pwaarongo i sulie kire ko ere-ere haitelili pe'ie a Jisas. E rongo saie uri a Jisas ko niie mei wala ni aalaminge diana hunie mo Sadiusi, oto ko dolosi aana uuri, “?Nga ha'atolanga uri taa ni oto e roro'a liutaa?”
29 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “Na'ohai ha'atolanga oto ienini, !Rongo diana aana, i'omu mo Israel! A God, aalaha ikie, ingeie oto ta'a-ta'a God. 30  O ke manata diana hunie a God, aalaha i'oe, oto aana ahutana saemu, na aana ahutana mauriha'amu, na aana ahutana mo ne'isaenga i'oe, na aana ahutana a'aila'anga i'oe. Diutronomi 6:4-5
31 “Oto ruana nga na'ohai ha'atolanga lo'u ienini, O ke manata diana hunie auhenue i'oe oto mala o manata diana huni'o maraamu. Levitikas 19:18 Na nga ha'atolanga ka'a liutaa ike lo'u aana e ro ha'atolanga ienini.”
32 Oto a ha'a-uusuli ngeena ko te'uri hunie a Jisas, “E to'ohuu oto, Ha'a-uusuli. E to'ohuu oto mala o unue uri ta'a-ta'a God mola e ne'i aalaha, na nga God aaopa lo'u mwaanie ha'ike. 33 Oto ikie iinoni kie ke manata diana hunie a God oto aana ahutana saeka, na aana ahutana mo ne'isaenga ikie, na aana ahutana a'aila'anga ikie, na kie ke manata diana no'one hunie mo iinoni, mala kie manata diana hunikie maraaka. Na e tohungei roro'a oto liutaa hunie kie ke lulu i sulie e ro ha'atolanga ie, liutaa aana kie ke uunu ola hunie a God.”
34 Oto a Jisas e saie uri aalaminge a ha'a-uusuli ngeena e lae aani saenanaunge, ko si te'uri hunie, “I'oe, o kara'inie oto Aalahanga a God.” Oto i puri, mwala ko si me'u mola huni dolosie lo'u nga mei ola aana a Jisas.
A Jisas E A'aila'asie
Mo Parise Aana Dolosinge
MATIU 22:41-46; LUK 20:41-44
35 Oto maholo a Jisas e ha'a-uusulie mwala i laona Nume Maa'i Peine, e dolosie mei dolosinge uuri, “?E ue nge mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis ko unue uri a Kraes kei hute mola mai aana komu a Deved Inemauri? 36 Ta'e a Li'oa Maa'i e unue hunie a Deved ke uusue i sulie a Kraes uuri, A God e unue hunie aalaha ineu, uuri ‘O ke ii'o ka'u i pwalo-pwaloku aana na'ohai ii'o-ii'oha, lai hule aana ne kei kama haahie mo maelonga i'oe i aano hunie o ke uuri puli-pulisire.’ Sam 110:1 37 A Deved maraana ni e unue uri a Kraes e ne'i aalaha ingeie. ?Ta'e e ue? ?Mwane nge e hute mola aana komu a Deved maraana, kei he'i ne'i aalaha ingeie lo'u uri taa eena?” Na mwala hunge kire rongoa pe'i ilenimwa'enga.
A Jisas E Ha'apasu Honosie
Mo Ha'a-uusuli Aana
Mo Ha'atolanga A Mosis
MATIU 23:1-36; LUK 20:45-47
38 Oto a Jisas ko he'i ha'a-uusulie lo'u mwala na ko te'uri, “Omu ke lio talamiu mwaanie mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis nge kire ko walo liu pe'i to'oni tetewa lauleuni'e ngeena. Aena kire saeto'o aana uri mwala ke ha'apaina'ara maholo kire ko walo liu i laona mo leu ni uusi'e. 39 Na kire ko lio hilisie mo na'ohai ii'o-ii'oha i laona mo nume ni palo-palo, na mo na'ohai tolinge aani ngeuhe. 40 Ta'e kire ko ha'amwe'u-mwe'ue mola mo nao keni, hule aana kire ko pelie lo'u mo nume ikire mwaanire. Oto kire ko si aarenga'i tewa lo'u i maana mwala hunie mwala ke ne'isae uri ikire mwala maa'i. !Ikire ngeena ha'aloilada kei lae lo'u liutaa!”
Mei Nao Keni
E Niie E Ro Peni Pulu
LUK 21:1-4
41 A Jisas e ii'o i hoorana leu ni nii-nii to'oha i laona Nume Maa'i Peine, oto ko ha'a-ha'amaesie mwala kire ko niie mo niinge ikire. Mwala hunge kire to'o-to'o kire ko niie mei to'oha oto paine. 42 Na lae-lae mei nao keni meitale e lae lo'u mei, oto ko niie mola e ro kele peni pulu. 43 Oto a Jisas e soie mai mo pwaarongoisuli ingeie, oto ko te'uri hunire, “No ko unue oto huni'omu uri nao keni meitale ienini e nii peine liutaa aana ahutana mwala ko nii ie. 44 Aana ahutana mwala ngeena, kire ko niie mola kele nganga'ai ola aana to'o-to'onga ikire. Ta'e mei nao keni meitale ie, kele mei to'oha uri huni meu-meuri aana ingeie oto ko nii mangoa ienini.”