14
Mo Rato Kire Ne'isae
Huni Horo Maesie A Jisas
MATIU 26:1-5; LUK 22:1-2; JON 11:45-53
Oto Houlaa Ni Liumwaanie e kara'ini oto. (Houlaa ngeena kire haara'inie no'one uri Houlaa Ni Bred Iis Ha'ike Aana.) Oto e ro hai dinge mola i na'ona houlaa ngeena, na mo na'ohai pris na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis kire mani loko, oto kire ko heitalea nga tala mumuni huni pweloa a Jisas huni horo maesie. Ta'e kire unue uuri, “Kolu sa'a tapolie ike aana maholo mwala kei loko hunie houlaa, mwaanie kire maaola-ola i tehula'ana.”
Ngaeta Keni E Huie Rumu E Wasu Mangoni I Pweune A Jisas
MATIU 26:6-13; JON 12:1-8
Maholona na a Jisas e ii'o wau aana huilume i Betani i nume a Saemon, iini nge maelaa ni osa e hite aana ka'u wai na'o. Oto maholo a Jisas ko ngeu i leune, ngaeta keni e lae mai saana. A keine e toolea mai ho ate'a diana e honu aana rumu e wasu mangoni, na holitana e paine. Oto e tahanie na ko lingisie oto i pweune a Jisas.
Maholo ngaeta mwala i leune kire leesie, oto kire ko saewasu na kire ko ere hailiu i matolada uuri, “?E ue a keni ngeena ko si waeta'inie mola ho rumu diana urine? Mala uri ke ha'aholinge'inie, ha'alaa e sai terie mei to'oha e sada aana waaitana nga mwane au'esu hunie halisi leku. Na e malisine mei to'oha aana ke niie hunie kira maitale.” Na kire ko tohungei ere aaelasie a keine oto hiito'o.
Ta'e a Jisas e te'uri hunire, “!Ei! ?Omu ko kotahie huni taa? !Toli'aasie mola! Tohungei mei ola diana ni ko esuie hunieu ie. Kira maitale kire ko o'o'o pe'i'omu oto tarau, na omu sai pe'ire mola aana ta'ena nga maholo. Ta'e ineu nou sa'a ii'o tewa ike lo'u pe'i'omu. A keni ngeena e asuie tohungei mei ola diana hunieu, aana e huie rumu wau-wesu haahie sapeku oto lalai loosie maholo kire kei heitolinge'inieu ni ngeena. No ko unue oto huni'omu uri ta'e-ta'ena nga leu i laona walumalau nge laeliwalanga aana Tataroha Diana kei lae-lae aana, unulana mei ola a keni ie ko esuie ngeena kei lae-lae huni aamasito'onga aana.”
A Jiudas E Ne'isae Huni Pweloa Jisas Hunie Mo Na'ohai Pris
MATIU 26:14-26; LUK 22:3-6
10 Oto a Jiudas Iskariot, ngaeta iini aana aawalai pwaarongoisuli mwana rue, e iisitaa, ko si lae i saana mo na'ohai pris huni pweloa Jisas hunire. 11 Mwala paine ngeena kire ko tohungei saemango huni rongoa nga taa e unue, na kire ko heiholota'i oto huni nii to'oha nana. Oto uure aana maholona a Jiudas ko aehota lio hunie nga maholo huni pweloa a Jisas hunire.
A Jisas Na Mo Pwaarongoisuli
Kire Ngau Aana Ngaunge
Aana Liumwaanie
MATIU 26:17-25; LUK 22:7-23; JON 13:21-30
12 Oto e hule aana eetana nga hai dinge aana Houlaa Ni Bred Iis Ha'ike Aana, na dinge ngeena oto dinge huni horo'ie mo kalei sipu hunie ngaunge aana Liumwaanie. Oto mo pwaarongoisuli a Jisas kire ko dolosi aana uuri, “?O saeto'o aana uri melu ke dau aakau aana ngaunge aana Liumwaanie huni'o i tei?”
13 Oto a Jisas ko uusunge'inie ngaeta ro iini hikada, na ko te'uri hunirerue, “More ke lae i laona huilume paine i Jerusalem ngeena, na nga mwane e aanga'inie ho ate'a aani wei kei oodoi'omore'i. Oto more ke lae oto i sulie 14 ta'i nume nge kei lai sili aana. Oto more ko te'uri hunie mwane nge e to'o aana numena, ‘A Ha'a-uusuli e unue uri o ke haata'inie aamere'i duru nge kei hele aana ngaunge aana Liumwaanie pe'ie mo pwaarongoisuli ingeie.’ 15 A mwane ngeena ke si haata'inie duru peine ingeie ta'au i lengi aamore'i, iini kire dau aakau oto aana. Nge more kei deu aakau aana mo ola hunikolu i leune.”
16 Oto e ro pwaarongoisuli kire taule'i, kire ko lae oto wau i Jerusalem, na kire ko lae oodoie oto ahutana walu ola, mala a Jisas e unu'i hunire. Oto kirerue ko deu aakau oto aana mo ola hunie ngaunge aana Liumwaanie.
17 Oto i seulehi, a Jisas e lae mai hule i nume pe'ie aawalai pwaarongoisuli mwana rue. 18 Na maholo kire ko ngeu oto, a Jisas ko si te'uri, “No ko unue oto to'ohuu huni'omu uri nga iini hikemiu nge ko ngeu pe'ieu oto molana kei pweloau.”
19 Oto kire ko tohungei hii aaela, na kire ko meni aehota dolosi oto aana uuri, “?Mwaanie ohe ineu?”
20 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Ingeie oto ngaeta iini eemiu aawala mwana rue nge ko toonga'inie mei bred tararuru pe'ieu i laona nime si'iri. 21 Ineu a Kale Ni Iinoni ne kei mae taane oto mala mo Uusu-uusu Maa'i e unue. Ta'e aama-aamasilana a mwane ngeena nge kei pweloau a Kale Ni Iinoni, aana kei lae otoi diana hunie iinoni ngeena mala uri ke su'uri hute.”
A Jisas E Aehotaa
Tolahai Ngeu Maa'inge
MATIU 26:26-30; LUK 22:14-20; 1 KORINIT 11:23-25
22 Oto maholo kire ko ngeu ngeena, a Jisas e hele aana ho bred, oto ko ere ni paalahenga, ko si nisie, na ko ha'a-adoa mo pwaarongoisuli aana. Oto ko te'uri, “Hele aana. Ngaue. Hasi'oku nge ienini.”
23 Oto e hele aana lo'u kao-kaoi waen, na ko ere ni paalahenga, oto e niie hunire, na ahutada kire mani inu aana. 24 Oto a Jisas ko te'uri, “Apuku oto ienini nge e aahe i tehula'ana mwala hunge, na mei epu nge ko ha'a-oaie haiholota'inge haalu a God ko esuie pe'ie mo iinoni ingeie. 25 No ko unue oto huni'omu uri nou sa'a inuhie lo'u nga mei waen lai hule aana ne kei inuhie waen haalu i laona Aalahanga a God.”
26 Oto kire kanalie kana maa'i, nge kire si lae mwaanie hanuena huni hanetaa hunie Uuwo Ni Ei Olif.
A Jisas E Unue Uri
A Pita Kei Taateinge'inie
MATIU 26:31-35; LUK 22:31-34; JON 13:36-38
27 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Ahutemiu, omu kei meni tehi mwaanieu. Aana i laona mo Uusu-uusu Maa'i a God e unue uuri, Ne kei horo'ie a kakali sipu, oto mo sipu kei tatanga hailiu oto. Sekaraea 13:7 28 Ta'e i purine ne kei ta'ela'i lo'u mwaanie maenga, ne kei lae i na'omiu huni maa'oohi'omu oto hao aana po'o ni henue i Kalili.”
29 Oto a Pita ko aalamie uuri, “Ineu nou sa'a roro'a ni toli'aasi'o ike, ma'alana ahutana mo mwane ngeena kire ko tehi mwaani'o.”
30 Oto a Jisas ko te'uri hunie a Pita, “No ko unue oto huni'o uri i na'ona kue kei ngara ha'arue i rodo si'irini, o kei taateinge'inieu ha'a-oolu uri o ka'a manata'inieu ike.”
31 Ta'e a Pita ko tohungei ere a'aila'a oto uuri, “Ineu nou sa'a roro'a ni ere ike urine, ma'alana no ko mae pe'i'o.” Na ahutana mo pwaarongoisuli kire ko meni ere oto no'one urine.
A Jisas E Lai Aarenga'i Weu
Aana Hohola I Ketsemani
MATIU 26:36-40; LUK 22:39-46
32 A Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire lai hule aana leu satana i Ketsemani. Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Omu ke ii'o ka'u i leu, maholo no ko lai aarenga'i.” 33 Oto e toolea a Pita na Jemes na Jon pe'ie, na ko si aehota tolahi'e hiito'o pe'ie saehuunge oto paine.
34 Oto a Jisas ko te'uri huniraelu, “Saeku ko lae otoi hi'e na e malisine oto maenga. Omu ke ii'o ka'u i leu na omu ke lio-lio.”
35 Oto a Jisas ko kele lae lo'u ta'au mwaanire, na ko lae pouruuru i aano haahie maana, na ko aehota aarenga'i uri mala ko mwada'u sapesalunge ngeena ke su'uri hite aana. 36 Oto ko eitanaie a God uuri, “Mama'a, iiola o niie mai hunie ne ke hotela'inie ko aasaieu oto. Mala ko mwada'u, aana nou saie walu ola e mwada'u mola huni'o, oto saeku o ke oolisie aana nga iini mwa-mwate. 14:36 Erenga ni Krik e aalahuu i sulie sapesalunge aana erenga i sulie kao-kao. Ta'e ne'ewau oto, o ke dau mola i sulie nga taa o saeto'o aana, na o ke su'uri deu i sulie nga taa nou saeto'o aana.”
37 Oto a Jisas e aaliho'i lo'u mei saana oolu pwaarongoisuli, na ko leesie kire ko ma'ahu mola. Oto ko te'uri hunie a Pita, “?E Saemon, uri o ko ma'ahu mola? ?Ohe o ka'a sai lio-lio ike pe'ieu nga kele maholoi sato?” 38 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u hunire, “Omu ke lio-lio pe'i aarenga'inge, mwaanie malaahonga e hane haahi'omu. Nou saie uri manatamiu e a'aila'a taane huni esuie mo ola diana, ta'e sapemiu ni mola ko tataku.”
39 Oto a Jisas ko he'i eeliho'i lo'u huni aarenga'i, na ko ooni aana lo'u mola ta'a-ta'a taungei aarenga'inge. 40 Oto ko he'i ooli lo'u mei i saana mo pwaarongoisuli ingeie, na ko leesie kire ko ma'ahu lo'u mola, i sulie maada e hi'e oto hiito'o. Na maholo kire lio lo'u, kire ka'a saie ike lo'u nga taa kire kei unue hunie.
41 Oto i purine oolune nga maai aarenga'inge, e aaliho'i lo'u mei saada, oto ko te'uri hunire, “?Uri omu ko ma'a-ma'ahu, na omu ko mamamalo ue? !E ado oto! E hule oto aana maholo kire kei pweloau a Kale Ni Iinoni i nimana mo iinoni ooraha'aala. 42 !Omu ta'ela'i! !Kolu ke lae! !Lio ka'u! Iini nge ko pweloau ko hule oto.”
Mo Ramo Kire Tapolie A Jisas
MATIU 26:47-56; LUK 22:47-53; JON 18:3-12
43 Oto maholo a Jisas ko ere-ere ue, na a Jiudas Iskariot ko hule oto pe'ie pulitaa paine, mo iini nge mo na'ohai pris na mo ha'a-uusulie aana mo Ha'atolanga na mo rato ni mwane kire uusunge'inire mai pe'ie. Mwala ngeena kire mani hele naihi pe'i di'e, 44 na a Jiudas e unu aakau oto aana nga tolimaa hunire uuri, “Iini nge ne kei nono pe'ie, a Jisas otona. Ingeie oto omu ke tapolie na omu ke toolea.”
45 Oto a Jiudas ko oodohie oto a Jisas, na ko unue hunie uuri, “Ha'a-uusuli.” Na ko nono oto pe'ie. 46 Oto kire tapolie a Jisas na kire ko hele ma'uta'a oto aana. 47 Ta'e ngaeta iini e uure i leune e darasie naihi ingeie, oto ko lama mousie oto aalingana ngaeta koni-konihe a Na'ohana Mo Na'ohai Pris.
48 Ta'e a Jisas ko te'uri hunire, “?Uri omu unue ineu nga horopeli nge omu ko lae mai honosieu pe'i naihi na pe'i di'e urine? 49 Ahutana dinge ka'u no ko talei o'o'o mola pe'i ha'a-uusulinge ta'au i laona Nume Maa'i Peine. ?Aana e ue ka'u omu ka'a tapolieu oto aana maholona? Ta'e ahutana mo ola ienini ko reu oto huni ha'a-oaie nga taa mo propet e uusue i laona mo Uusu-uusu Maa'i.” 50 Oto ahutana mo pwaarongoisuli kire si toli'aasie a Jisas, na kire ko meni tehi oto mwaanie.
51 Ngaeta iini nge e lae i sulie a Jisas aana maholona nga saanau nge e ho'osie mola mei sala mwaakule. Mo ramo ko sare tapolie no'one, 52 ta'e e toli'aasie mola mei sala ingeie, oto e si tehi mola mwaakule mwaanire. 14:52 Ngaeta mo uusu-uusu uure i na'o kire unue uri saanau nge e tahi mwaanie mei sala ingeie aana hai rodona, ingeie nge a Jon Mak iini nge e uusue puke ienini.
Kire Toolea A Jisas
I Na'ona Pulitaa Ni Lei-lei
MATIU 26:57-68; LUK 22:63-71; JON 18:19-24
53 Oto kire toolea a Jisas ta'au i nume a Na'ohana Mo Na'ohai Pris. Maholona mo na'ohai pris, na mo rato ni mwane, na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire mani loko aakau oto ta'au i laona nume ngeena. 54 Oto a Pita ko holo maholoi tala taane mola i sulire. E lae ta'i sili i laona lolata aana nume a Na'ohana Mo Na'ohai Pris, oto e ii'o i aano pe'ie mo mwane ko kakakali, ko si rakani aana dunge.
55 Oto mo na'ohai pris na ahutana oto pulitaa ni lei-lei kire ko meni heitalenga'inie nga mo ola huni eerota'inie a Jisas huni horo maesie haahie. Ta'e kire ka'a dau oodoie ike nga mei ola. 56 Mwala hunge kire ere aaelasie a Jisas aani eeronga, ta'e kire ko meni ere hai aaopa'i mola, na mo laladonga ikire ka'a sada.
57 Oto lae-lae ngaeta mo mwane kire uure, kire ko eerota'inie a Jisas uuri, 58 “Melu rongoa e unue uuri, ‘Ne kei ohoie Nume Maa'i Peine nge mwala kire asuie ie, na i laona oolu aata hai dinge ne kei esuie lo'u nga iini haalu nge nga iinoni sa'a asuie ike.’ ” 59 Ta'e ma'alana kire ko ere urine, ta'e mo ere-erenga ikire ka'a mani sada ike.
60 Oto Na'ohana Mo Na'ohai Pris e uure i na'oda, ko si dolosi aana a Jisas uuri, “?E ue? ?Uri o ka'a to'o aana ike nga mei ola huni aalamie mo ola nge kire ko ere waeli'o aani ngeena?” 61 Ta'e a Jisas e tolirohu mola. Oto Na'ohana Mo Na'ohai Pris ko dolosi lo'u aana a Jisas uuri, “?Ohe i'oe ni oto a Kraes, Kalena God, iini e diana liutaa?”
62 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “Ineu ka'u otona. Na aana nga maholo omu kei meni leesieu a Kale Ni Iinoni ne kei ii'o aana na'ohai ii'o-ii'oha i pwalo-pwalona God Hahu'ana Nanama, na kei lae mai i laona mei uuru uure ta'au i salo.”
63 Oto Na'ohana Mo Na'ohai Pris ngeena ko a'arie to'oni ingeie, aana ko tohungei saewasu, na ko te'uri, “!Ngeena kolu ka'a saeto'o aana ike lo'u nga iini ke ere takoie! 64 Omu meni rongoa oto maraamiu uri e ere mwakata'inie a God. ?Ha'alaa nga taa nge omu kei unue aana?”
Oto kire ko meni aalamie uuri, “!E malisine oto ke mae!”
65 Oto ngaeta mwala ko aehota ngisuhie oto a Jisas. Na ngaeta mo iini kire ko pwesu honosie maana, oto kire ko si hidelie, na kire ko te'uri, “O ke unue ka'u uri a tei e hideli'o huni haata'inie uri i'oe propet to'ohuu.” Oto mwala kakakali kire toolea a Jisas, na kire ko hidelie no'one.
A Pita E Taateinge'inie A Jisas
MATIU 26:69-75; LUK 22:56-62; JON 18:15-18,25-27
66 A Pita e ii'o mola i laona lolata aana nume nge kire ko leie a Jisas aana, na ngaeta keni au'esu a Na'ohana Mo Na'ohai Pris ngeena e lae poi tapaliu. 67 Maholo a keine e leesie a Pita ko rakani aana dunge, oto ko lio hahuroto aana, na ko te'uri hunie, “I'oe o lae-lae no'one pe'ie a Jisas mwane ni Nasaret.”
68 Ta'e a Pita ko taateinge'inie, na ko te'uri, “Nou ka'a saie ike nga taa o ko ere i sulie.” Oto e ta'ela'i, ko lai uure wau i aena maa aana para ahuie lolata ngeena. Na maholona kue ko ngara oto.
69 Oto keni au'esu ngeena, ko leesie lo'u weu a Pita na ko ooni aana mei walana lo'u hunie mwala nge kire uure ngeena, ko te'uri, “Ingeie ngaeta iini oto aada ni ngeena.” 70 Ta'e a Pita ko he'i taateinge'inie lo'u.
E ka'a tewa lo'u na ngaeta mwala nge kire uure ngeena, kire ko te'uri hunie a Pita, “Sa'a mola i'oe ngaeta iini oto aada, i sulie i'oe no'one mwane ni Kalili.”
71 Oto a Pita e ere ni ho'asinge ko te'uri, “!To'ohuu oto mala God ta'au i Lengi! !Nou ka'a manata'inie ike mwane nge omu ko unue ngeena!”
72 Oto mola aana maholona, kue ko he'i ngara lo'u ruana nga ngaranga. Hoe, a Pita ko aamasito'o aana mei wala nge a Jisas e unue uuri, “I na'ona kue kei ngara ha'arue i rodo si'irini, o kei taateinge'inieu ha'a-oolu uri o ka'a manata'inieu ike.” Oto a Pita e si saie mola uri mei walana e oa oto, ko si ngara oto paine.

14:36 14:36 Erenga ni Krik e aalahuu i sulie sapesalunge aana erenga i sulie kao-kao.

14:52 14:52 Ngaeta mo uusu-uusu uure i na'o kire unue uri saanau nge e tahi mwaanie mei sala ingeie aana hai rodona, ingeie nge a Jon Mak iini nge e uusue puke ienini.