16
A Jisas E Ta'ela'i Mwaanie Maenga
MATIU 28:1-8; LUK 24:1-12; JON 20:1-10
Oto i seulehi, aana maholo Dinge Maa'i Mo Jiu e si mango, a Meri ni Makdala, na a Salome, na a Meri nikana Jemes, kire holie ngaeta mo ola wasu mangoni uri hunie kire ke lai hui'i haahie sapena a Jisas. Na oto mola i maahu'o-hu'o aana eetana nga hai dinge aana wiki, mo keine ko lai hule aana kilipwe'u na sato ko si pwaa. Na maholo kire ko lae ngeena kire ko lae pe'i unu-unue uuri, “?Ta'e hau oto paine nge kire honoa maana kilipwe'u aana, a tei nge kei ta'aasie hunikolu?”
Kire ko ere urine aana hau ngeena e lae wai peine oto hiito'o. Ta'e maholo kire hule ta'au, na kire ko leesie oto hau ngeena, ta'aasilana e lae oto. Oto maholo mo keni ngeena kire lae sili hao i laona kilipwe'u, na kire ko leesie mwane saanau e to'oni aani to'oni rere'a, e ii'o aana aapa i pwalo-pwalona kilipwe'u. Oto mo keine kire ko tohungei me'u.
Ta'e a mwaena ko te'uri hunire, “Omu ke su'uri me'u. Nou saie uri omu ko heitalea a Jisas ni Nasaret nge kire horo maesie i lengine po'u-po'u. Ta'e ingeie ha'ike oto i leu. E ta'ela'i oto mwaanie maenga. !Lio ka'u! Leu nge kire ne'i-ne'ie aana ka'u ie. Omu ke lai ha'arongoa mo pwaarongoisuli ingeie na a Pita uuri, ‘A Jisas ko lae oto i na'o loosi'omu hai Kalili. Na omu ke si leesie oto hai leune, mala e unue oto huni'omu.’ ”
Oto mo keine kire ka'a unue lo'u nga mei ola, ta'e kire si tehi mola mwaanie kilipwe'u pe'i me'unge na ariringe.
A Jisas E Haata'i
Aana Meri Ni Makdala
MATIU 28:9-10; JON 20:11-18
I purine a Jisas e ta'ela'i mwaanie maenga i maahu'o-hu'o aana eetana nga hai dinge aana wiki, e hola'i haata'i aana a Meri ni Makdala, iini nge e oohe aasie ka'u e hiu li'oa aaela mwaanie. 16:9 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire ka'a to'o aana ike mo tatala 9-20. 10 Oto a Meri e lae, ko lai ha'arongoa mo pwaarongoisuli ingeie. Kire ii'o ni saehuu oto mola pe'i ngaranga, 11 na maholo kire rongoa uri a Jisas e mauri eeliho'i oto, na uri a Meri e leesie, kire ka'a hiiwalaimoli ike aana.
A Jisas E Haata'i Lo'u
Aana Ngaeta Ro Pwaarongoisuli
LUK 24:13-35
12 Oto lo'u i puri, a Jisas ko he'i haata'i lo'u, aana ngaeta ro iini aana maholo kirerue ko lae i sulie tala takoie ngaeta hanue, ta'e e ka'a lio ike lo'u mala hola'ina'o. 13 Kirerue aaliho'i ta'au i Jerusalem, oto kire ko lai ha'arongoa mo pwaarongoisuli, ta'e kire ka'a hiiwalaimoli ike no'one aadarue.
A Jisas E Haata'i Lo'u
Aana Aawalai Pwaarongoisuli
Mwana Eeta
MATIU 28:16-20; LUK 24:36-49; JON 20:19-23; PALONGA 1:6-8
14 Oto lo'u i puri a Jisas ko he'i haata'i lo'u aana aawalai pwaarongoisuli mwana eeta aana maholo kire ko ngeu. E ere aada aena kire ka'a hiiwalaimoli ike aana, na i sulie saeda e hau hule aana kire ka'a hiiwalaimoli ike aana mo iini nge kire leesie a Jisas e ta'ela'i. 15 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Omu ke lae i sulie ahutana mo henue i laona walumalau, na omu ke taroha'inie Tataroha Diana hunie ahutana mo iinoni. 16 Ta'ena nga iini nge ko hiiwalaimoli eeku na loto-maa'ilana e lae, nge a God kei ha'a-uurie. Ta'e a God kei lei mae aana iini nge e ka'a hiiwalaimoli ike aaku. 17 Na mo iini ko hiiwalaimoli eeku, nge a God kei niie nanamanga hunire, huni esuie mo hu'i-hu'ite. Kire kei sikera'inie mo li'oa aaela mwaanie mo iinoni aana sataku, na kire kei ere aana mo erenga hai aaopa'i. 18 Na ma'alana kire ko hele aana mo mwaa ala-ala, wa kire ko inuhie nga mo ola ni maesi'i, ta'e kire sa'a roro'a ni maesi'i ike. Na kire kei hele i sapena mo mae-maea'a aana nimada, kire kei awaa oto.”
A Jisas E Tahela'i I Lengi
LUK 24:50-53; PALONGA 1:9-11
19 Oto i purine Aalaha ikie a Jisas e ere mango urine pe'ire, a God e tahela'inie oto ta'au i Lengi na e lai ii'o oto aana ii'o-ii'oha paine i pwalo-pwalona God. 20 Oto puriha'ana, mo pwaarongoisuli ingeie kire si lai taroha'inie Tataroha Diana hailiu i laona walumalau. Na a God e ii'o pe'ire, na e ha'awalaimoli'aa laeliwalanga ikire aana e niie nanamanga hunire huni esuie mo hu'i-hu'ite.

16:9 16:9 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire ka'a to'o aana ike mo tatala 9-20.