2
Kwot Kweipon Iruhin Nunekatum Nunek Kwot Um Ihish Arpesh Iri Douk Yoputi Abom
Enyudok iganigadae yenyem iri baraen douk adurin atin. Namudok aria ipak meipari douk ta padukemesh baraen kupaishi pakri eshesh shenek yoweinyi ina iri, eik yakana ikrip ipak atin atin. Ipak madae wosik um ta punabeshuk um yoweishi inahos ipak penekesh iri uwe, uwok meyoh. Ipak mnek! Ipak ta paduk baraen um kupaishi pakri eshesh shenek yoweishi inahos. Namudok douk ipak panadukum baraen nyatanamori um ipak kanak. Um maresh? Ipak douk padukemesh baraen kupaishi iri, ipak douk shopunek ta penek enyudokmori atin. Apak douk madukemesh. Iruhin ta nenek yopihi aih um nenemesh kwotog eshudok arpesh shagipesh ehudokmori iri. Aria ipak ta padukemesh baraen kupaishi iri, ipak shopunek ta penek enyudokmori atin. Namudok aria ipak pakri wosik ta puruwok punak punabeshukuk aria Iruhin ta mare nunemep kwotog uwe, uwok? Namudok ta uwok meyoh. Ipak douk patruh aria patik ahudok Iruhin ananin yopihi aih? Anan douk nape noborubukep um roubi nyutob aria madae nubeimep yoweinyi ina arigas uwe, uwok. Ipak ta urkwip porumen o uwok, ehudok Iruhin ananih yopihi aih? Anan douk nape noborubukep um roubi nyutob um nakri pukeshuk agabus yoweishi inahos aria putanamori pukon aparuh anan. Aria uwok. Ipakigos baragos seshuk abom aria madae punogugur abom pukri um pukeshuk agabus yoweishi inahos uwe, uwok. Penekesh namudok aria ipak meyoh pape panasonuki enesh yoweishi inahos shape shatowep shatogur dedebesh atish. Pape penekesh namudok arigaha ahudok nyumnah douk Iruhin ta nugipesh adurih atih aih ba nyibur juwehosibur um aria nunemesh debeigwi kwotog ihish arpesh ahi iri hutogrum, anan douk ta nukep ipakin yoweinyi poe. Ahudok nyumnah hutogrum, anan ta nuwanamesh poe ihishmorim arpesh kabi douk eshesh kanak shenekeh iri aih um eshesh kanak. Eshudok arpesh douk shapeum shenek yopinyi shaurim yah um Iruhin nutuk esheshish nyeiguhw shuto aria nutaurumesh shupe wosik ihih nyumneh iri, eshesh Iruhin ta nutaurumesh aria shupe wosik atin ihih nyumneh. Aria enesh arpesh douk urkwip porum eshesh atish aria shakenyuk agabus enyudok Iruhin ananin adurin baraen nyapeik aria shagipesh yoweinyi ina. Eshudokmori arpesh, Iruhin ta nyibur juwehosibur meyoh abom aria ta nuwanamesh yoweinyi atin poe. Ihish shenek yoweinyi iri arpesh ta shupe yowesh abom aria shurao debeinyi amaen nyuni debeiri eriger. Ta nyurik nyutogur um eshesh Juda aria eshesh madae Juda iri uwe shopunek ta nyutogrumesh. 10 Aria ihishmorim arpesh shenek yopishi iri, Iruhin ta nenekeshumesh namudok. Ta wata nuraesh nuhwaresh yopishi arpesh aria nutuk esheshish nyeiguhw shuto aria aparuh hur wosik shupe wosik atin. Ta nurik nenekesh um eshesh Juda shurik aria kupaishi shopunek ta namudok atin. 11 Um maresh, Iruhin douk madae nutik agundok nyeiguhw shato um o nyeiguhw wokesh um aria douk nunek skelumesh uwe, uwok. Nagipesh atuh yopihi adurih aih meyoh aria nenek skelumesh.
12 Ihish arpesh douk madae shudukem enyudok lo seiwok Iruhin nakoguk Moses enyi aria shenek yoweinyi iri, Iruhin ta mare nugipesh enyudok lo aria nunek skelumesh. Aria eshesh ta shunak shuwishuk atin. Aria ihishmorim Juda douk wosik shadukemesh um enyudok lo aria shenek yoweinyi iri, Iruhin ta nugipesh enyudok lo atin aria nunemesh debeiti kwot. 13 Arpesh douk shemneken meyoh enyudok lo iri, Iruhin douk madae nutrish aria nuhwaresh yopishi uwe, uwok. Aria eshudok shagipesh lo iri atish douk nahwaresh yopishi arpesh. 14 Eshesh kupaishi douk eshesh madae Juda iri uwe, eshesh douk madae shudukem enyudok lo uwe, uwok. Adur, eshesh madae shudukemen uwe, aria abudok nyutob eshesh urkwip porum shunek eneh yopihi aih kabi lo nyakrium, aria agundok shadukemesh um enyudok lo nubokadae nyor esheshigos baragos. 15 Um maresh? Ehudok shenekeh iri aih douk howereh enyudok lo abom um nyakri enyi baraen douk adur Iruhin nenyem jurug numun esheshiruh aparuh. Aria eshesh douk wata urkwip porumen aria shadukemesh abom um anob nyutob douk shenek yopihi aih aria anob nyutob shenek yoweihi aih. 16 Iruhin ta urkum morum enyudok yarik yakripep-enyi baraen aria ta nunek skelum arpesh. Enyudok ta nyutogur namudok kabi enyudok Iruhin ananin yopinyi baraen eik yakripep-enyi nyakrium. Ahudok nunek skelimesh ahi nyumnah, anan ta nukrip Jisas Krais um nusuhw kwotog nunek skelum ihipmori panabeshuk iri arpeship urkwip puni ihihmori eneheneh yoweihi aih.
Eshesh Juda Shakri Enyudok Lo Ta Wosik Nyutaurumesh Um Shutogur Yopishi Arpesh
17 Aria mumam um ipak douk shahwarep Juda iri? Ipak panahwar ipak wosik Juda aria panadudareh pakri ipak douk Iruhin ananish arpesh. Aria shopunek pakri enyudok lo douk enyen wosik ta nyutaurumepum kwotog aria pagipeshen pakri Iruhin nutrip nuhwarep yopishi arpesh. 18 Ihihmori aih Iruhin nakri um punekeh iri douk wosik padukemeh. Umum maresh, ipak douk penek skul um enyudok ananin lo aria wosik padukem yopihi adurih aih um punekehum. 19 Ipak wosik padukemesh, aria pakri wosik ta piyabigesh yah eshudok nabes seshukesh iri o pupe kabi lait aria piyabig arpesh shape wab iri um eshesh ta shunatrugun. 20 Ipak pakri enyudok lo douk baugos abom um ihinyumori saki nyani adurin baraen. Namudok aria pakri ipak wosik ta punek skul um shorshor um yopihi aih iri shuni eshudok douk madae gamo shudukemesh iri uwe, uwok. 21 Ipak douk penek skul um kupaishi, aria ipak kanak douk madae punek skul um ipak kanak uwe, uwok. Ipak douk pakrip kupaishi um mare shukwuaruh, aria ipak kanak apa pakwuaruh. 22 Ipak apa pakri arpesh mare shunek wehrur um, uwok. Aria ipak kanak apa penek wehrur um. Ogwuhwudok aboriguh shabarguhi douk kupaishi shenekoguh um shunek lotumaguh iri, ipak Juda douk pakri uwokmoguh abom. Aria agwudok urusag shawish shenek lotumaguh um, ipak douk apa pawish pakwuaruh um enesh eshudok. 23 Ipak apa patuk ipakish nyeiguhw shakih pakri ipak wosik parao Iruhin ananin lo padukemen. Aria uwok. Ipak pabrig enyudok lo aria penek Iruhin ananin nyeigur nyabuhuk abom. 24 Ipak douk penekesh kabi da baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri nyakrium. Nyakri,
“Ipak meyoh penek yoweinyi ina aria eshesh douk madae Juda iri uwe shatrip aria douk shabubunim Iruhin ananin nyeigur.”
Ehudok Aih Um Amam Juda Hatah Yegeshiweruh Um Ta Mare Hutaurumam Uwe, Uwok
25 Aria douk ipak ta pugipesh enyudok lo abom piyaten um, wosik ehudok aih um patah ipakiruh yegeshiweruh um wosik ta hutaurumep. Aria ipak madae pugipeshen piyaten abom um, namudok aria ipak douk patogur kabi da arpesh douk madae shudukem Iruhin aria madae shutah yegeshiweruh iri uwe. 26 Ipak urkwip purum eshesh kupaishi douk madae shutah esheshiruh yegeshiweruh iri uwe. Aria eshesh ta shunek enenyenen enyudok lo nyakriyen iri um, Iruhin douk natrish nakri eshesh shape ananish adurish arpesh shatah yegeshiweruh iri um. 27 Eshesh madae Juda iri uwe douk adur madae shutah esheshiruh yegeshiweruh uwe, uwok. Aria ta eshesh shugipesh enyudok lo um, eshesh ta shunek baraen nyuto ipak Juda shiyabigep ipakih penekeh iri yoweihi aih. Um maresh, ipak Juda douk patah ipakiruh yegeshiweruh aria baraen um enyudok lo henyem ipakik buk um ipak padukemen, aria uwok. Ipak pabrigen. 28 Aria eshudok adurishi Juda douk meishi? Adurishi abom Juda douk madae eshudok arpesh shatah adukiruh um esheshiruh yegeshiweruh meyoh iri uwe, uwok. 29 Eshudok adurishi Juda douk shagipesh enyudok lo abom numun esheship urkwip. Eshesh shagipesh baugenyum baraen aria ehudok aih douk amu kabi shatah esheshiruh yegeshiweruh abom um. Enyudok nyetem Buk iri lo douk madae nyutaurumesh um gamo shugipeshen wosik uwe, uwok. Iruhin ananin mishin meyoh nyenekesh gamo shagipeshen wosik. Eshudokmori arpesh, agundok atapishi arpesh ta mare shutuk esheshish nyeiguhw shuto uwe, uwok. Ta Iruhin atun nutukesh shuto iruhw.