Wam Korĩt
Pawre kot Korĩt kãm Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx. Jejus nhỹ hã kapẽr jarẽnh o pa xwỳnhjê hõ na pre. Na pre hipêx nẽ ma krĩ pê Korĩt kãm Jejus krajê hwỳr kumẽ. Nẽ kagàja kamã mẽ kãm tanhmã mẽmoj tã karõ hto. Na pre mẽ kot àhpumunh tỳx ã amnhĩ to jarkrar o pa nê mẽ kãm kapẽr. Nẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to nê mẽ kãm kapẽr. Nẽ mẽ hprõ nẽ mẽ mjên xwỳnhjaja tanhmã wa kot axpẽn nhĩpêx to hã mẽ kãm karõ. Nẽ mẽ kot Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh kaxyw axpẽn wỳr mẽ pikuprõnh nẽ tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã nhũm mẽ kãm karõ. Ã na pre Pawre mẽ kãm mẽmoj tã karõ nẽ hã kagà anẽ. Nẽ mẽ kãm:
1
Pa Korĩt kãm Jejus kôt ixkwỳjaja. Xà mẽ amex? Ot pa mẽ awỳr kagàja nhĩpêx nẽ kumẽ. Ixpê Pawre na pa Kris kôt mẽ pahtõ Sostenes mẽ wa awỳr ixpẽr mẽ. Tã kagàja nhĩpêx nẽ mẽ awỳr kumẽ. Tĩrtũm na pre ixte Jejus Kris nhỹ hã mẽ ajahkre ho ri ixpa kaxyw ixãm. Tã ot pa mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ mẽnh mã. Korĩt kãm ixpyrà nẽ mẽ apê Tĩrtũm krajê hwỳr.
Tĩrtũm kot amnhĩ kaxyw mẽ axunhwỳr jakamã na ka prem amnhĩ tomnuj kaga nẽ Kris kôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Krĩ piitã hkôt mẽ kot amnhĩ to Jejus Kris wỳr o mẽ pa xwỳnhjê pyrà nẽ. Mẽ panhõ Pahihti Jejus Krisja ãm pixi mex na.
Nẽ Tĩrtũm kêp Mẽpahpãm maati nẽ Jejus Kris kêp mẽ panhõ Pahihti jakamã na pa hte mẽ ato wa hwỳr rãhã o ri ixpa nẽ mẽ ato wa hwỳr o:
—Kwa Tĩrtũm mẽ Jejus wa. Kêr ka wa Korĩt nhõ xwỳnhjê kutã anojarêt rãhã ho wa ri apa. Nẽ mẽ ho mex rãhã nẽ. Kê mẽ amnhĩ tã war apumunh kôt ri hamakêtkati nẽ hkĩnh nẽ àmnhĩx tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to ho ri pa. Anẽ.
Tĩrtũm kot Jejus Kris kukwak ri mẽ pahto mex ã harẽnh
Sikũn Pêtre 1.2; Wam Tesarõn 5.23-24
Nẽ mẽ ate amnhĩ kaxyw Jejus Kris kôt ajamaxpẽr o ri apa jakamã na hte Tĩrtũm mẽ ato mex nẽ. Tã pa hte kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ kãm mẽ ajarẽnh o:
—Pa Tĩrtũm. Ãm hãmri na ka pre Korĩt nhõ xwỳnh kwỳjê ho akra. Nà ja mex o mex. Anẽ.
Nẽ ra mẽ ate Kris kôt amnhĩ xunhwỳr jakamã na ka mẽ ra amex kumrẽx nẽ ri apa. Nẽ aprĩ hã Kris kot amnhĩ nhĩpêx pumunh mex nẽ aprĩ hã akwỳjê mã harẽnh o ri mẽ hkôt apa. Na pa pre mẽ awỳr mõ nẽ mẽ amã Kris kot amnhĩ nhĩpêx ã harẽnh o ri mẽ akôt ixpa. Ka prem inhma nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx kurê kumrẽx. Jakamã nhũm Tĩrtũm mẽ ate kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa kaxyw mẽ ato mẽ axihtỳx. Nẽ kaxyw mẽ amã mẽ ate axpẽn to mex xà piitã mẽ amã kugõ. Mẽ ate Jejus kot akupỹn mẽ pahwỳr wrỳk jamãr pê hapêr arĩt o apa pê tanhmã kãm axpẽn nhĩpêx to ho apa kaxyw. Koja Tĩrtũm tanhmã mẽ akrã hto ka mẽ hkôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx rãhã nhũm Pahihti Jejus Krisja akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ. Hãmri nẽ mẽ ate amnhĩ nhĩpêx ã mẽ apumu nẽ mẽ ajarẽnh o:
—Nà ãm hãmri na hte jajaja amnhĩ to mex pix o ri pa. Anẽ.
Nẽ koja Tĩrtũm ra kot amnhĩ jarẽnh xà hkôt mẽ ato mex nẽ. Ra kot mẽ ate Pahihti Jejus Kris kôt apa kaxyw amnhĩm mẽ axunhwỳr jakamã koja ra kot amnhĩ jarẽnh xà hkôt mẽ ato mex rãhã nẽ.
Mẽ pahte mẽmoj tã axpẽn pê pahpigrành kêt ã mẽ pamã karõ
Rõmãn 15.5-6; Sikũn Korĩt 13.11; Epes 4.1-6; Piripos 2.1-4; Wam Pêtre 3.8
10-11 E Kris kôt ixkwỳjaja. Na ka xep htem mẽmoj tã axpẽn mã axàkjêr pix o ri apa nhũm pre Krojre hkwỳjaja amnẽ ixwỳr pôj nẽ inhmã mẽ ajarẽ. Kwa nà mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Kêr ka mẽ axpẽn kôt ri amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Nẽ axpẽn kôt ri ajamaxpẽr rãhã nẽ. Te ixkre tipxi kamã mẽ ri apa pyràk o mãn kêt mẽ axpẽn nhĩpêx o ri axpẽn kôt apa. Nẽ mẽ axpẽn kutã anojarêt rãhã ho ri apa. No mẽmoj tã axpẽn mã axàkjêr pê axpẽn pê apigrành kêt nẽ. Na pa Pahihti Jejus Kris nhỹ hã mẽ amã ã ja hã karõ anẽ.
12 Nẽ na ka xep htem ahpỹnhã ri mẽ apê mẽ ixkwỳ hã amnhĩ jarẽnh o ri apa. Jao mẽ akwỳjaja pa ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx xwỳnh ã amnhĩ jarẽ. Nẽ mẽ akwỳjaja axtem Apor kôt ri amnhĩ nhĩpêx xwỳnh ã amnhĩ jarẽ. Nẽ mẽ akwỳjaja axtem Simãw Pêtre hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnh ã amnhĩ jarẽ. Nẽ mẽ akwỳjaja axtem Kris kôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa xwỳnh ã amnhĩ jarẽ. Ã na ka xep htem ahpỹnhã amnhĩ jarẽnh anhỹr o ri pa.
13 Kwa nà ka mẽ ã ahpỹnhã amnhĩ jarẽnh anẽ nẽ te mẽ ate Kris o apigrành pyràk o hipêx. Kwa mon ka hte mẽ akwỳjaja apê ixkwỳ hã amnhĩ jarẽ? Xà pa na pa pre pĩ kahpa hã ajêt nẽ mẽ anê ty? Nà Kris pix na pre mẽ panê hã ajêt nẽ ty. Xà mẽ apê pa ixkwỳ hã amnhĩ jarẽnh kaxyw na prem mẽ akrã kumrã? Nà mẽ apê Kris kwỳ hã amnhĩ jarẽnh kaxyw na prem ã mẽ anhĩpêx anẽ. Mẽ kot ja hã mẽ apumunh xwỳnhjaja kot mẽ apê Kris kwỳ hã mẽ apumunh kaxyw. Tã na ka xep htem axtem nẽ ã ri ahpỹnhã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh anhỹr o ri apa.
14-15 Kop ãm ixte amnhĩ kôt mẽ axunhwỳr prãm ronhỹx pa mẽ ato mẽ axohtô nẽ mẽ akrã kumrã nẽ mẽ amã: “E ra mẽ apê ixkwỳ na ka mẽ.” Anẽ. Nom na pa pre ã mẽ amã ixkapẽr anhỹr kêt nẽ. Ãm hãmri na pa pre ãm mẽ ato grêre nẽ mẽ akrã kumrã. Ãm Kripti mẽ Gajre wa pix. 16 Ku nẽ xep mããnẽn Estepti nẽ kaxyw mẽ hkwỳjaja. Ãm jajê pixjaja. Nom ko apu axte mẽ hkwỳ ko. Ixte mẽ hkrã kumrãr xwỳnhjê mã ijamaxpẽr tỳx kêt. 17 Na pre Kris ixte mẽ hkrã kumrãr o ri ixpa kaxyw ixãm kêt nẽ. Ãm ixte mẽ kãm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt ixpa pix kaxyw na pre ixãm.
Nẽ na pa hte amnhĩ krã hkôt ri ixujarẽnh o ri mẽ akôt ixpa hkêt nẽ. Kot pa ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nhũm mẽ ixkapẽr mex ã inhma nẽ pa ixkôt amnhĩ xunhwỳ. Ja pymaj na pa hte amnhĩ krã hkôt ri tanhmã ixujarẽnh to ho ri ixpa hkêt nẽ. Na pa hte ãm ixprĩ hã Kris kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Mẽ pahpiitã mẽ panê htyk ã harẽnhja pa hte mẽ kãm harẽ. Mẽ kot hprĩ hã mar nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw. Jao amnhĩ krãm mẽ ujarẽnh mexta jagjênh nẽ hã no htỳx kaxyw. Pa ja hã mẽ omu nẽ ixkĩnh nẽ ijamaxpẽr o:
—Na htem ixkapẽr ma nẽ Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr kurê kumrẽx. Nà ãm hãmri na pa hte mẽ kãm ixkapẽr kaprỳ ho ri ixpa hkêt nẽ. Anẽ.
18 No kêt mẽ pahte Tĩrtũm kot mẽ pahto hkra xwỳnhjaja ra mẽ pahte Kris pĩ kahpa hã mẽ panê htyk ã harẽnh mar nẽ pahkĩnh nẽ papa xwỳnh na pu mẽ. Jakamã na pu htem pajamaxpẽr o:
—Nà ãm hãmri na Tĩrtũm Kraja htyk kukwak ri mẽ ixto mex nẽ mẽ ixto hkra. Mẽ ujarẽnhja mex kumrẽx. Anẽ.
No kêt mẽ kêp hkra hkêt xwỳnhjaja na htem tee ri Kris tyk ã harẽnh ma nẽ hamaxpẽr o:
—Tk. Tanhmã kot kêt we amnhĩ to nẽ mẽ panê ty? ãm amarĩ mẽ kot amnhĩ krã hkôt pĩ kahpa hã nhôr nẽ hpĩr kênã. Anẽ.
Tĩrtũm kra hkêt xwỳnhjê jarẽnh
Matêwre 11.25-26; Wam Korĩt 3.19
19 Nẽ Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot mẽ kêp hkra hkêt xwỳnhjê jarẽnh kot:
Mẽ kot htỳx ri àhpumunh tỳx ã amnhĩ to jarkrar o pa htã kot paj mẽ kêp ja ho ijapêx pa nhũm mẽ ã amnhĩ jarẽnh anhỹr kaprỳ. Anẽ.
20 Jakamã mẽ àhpumunh tỳx ã mẽ kot amnhĩ to jarkrar xwỳnhjaja nẽ mẽ kot Mojes kapẽr o mẽ ahkre ho ri mẽ pa xwỳnhjaja nẽ mẽ kapẽr rũnh xwỳnhjaja. Mẽ kot Tĩrtũm Kra hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt jakamã te mẽ àhpumunh kêt pyràk. Tĩrtũm kra hkêt xwỳnhjaja kot mẽ àhpumunh tỳx ã mẽ harẽnh tã no ãm Tĩrtũm noo mã te mẽ àhpumunh kêt pyràk. Nẽ te htỳx ri mẽ kot amnhĩ nhĩpêx o pa pyràk. 21 Tĩrtũm àhpumunh o àhpumunh jakamã na pre ra mẽ hkukamã hamaxpẽr o:
—Nà kot paj mẽ àhpumunh tỳx ã mẽ omunh xà hkôt mẽ ho ixkra hkêt nẽ. Ãm mẽ kot ixkra Jejus kot mẽ nê htyk ã harẽnh mar nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr pix ã mẽ omunh xà hkôt kot paj mẽ ho ixkra. Anẽ.
22-24 No Ijaewjaja kãm amnhĩ krã hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx prãm jakamã na pa hte mẽ ixpê Jejus kwỳjaja mẽ hwỳr mra nẽ mẽ kãm Kris kapẽr jarẽnh o ri ixpa nhũm mẽ inhma nẽ ãm mẽ inhma. Nẽ te mẽ kot mẽ inhmar kêt pyrà nẽ mẽ inhmã:
—Tk. Nà kot paj mẽ tokyx axujarẽnh kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Kot kaj mẽ inhmã mẽ ixte aa mẽmoj pumunh kêt õ ho anẽ pa mẽ ja hã apumu nẽ axihtỳx ã apumu nẽ rĩ kormã hkôt amnhĩ nhĩpêx.
Anhỹr o inhmã kapẽr. Tã no pa mẽ kãm ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Ãm Kris kot mẽ panê pĩ kahpa hã htykja pix pa htem mẽ kãm harẽnh o ri ixpa. Ja kamã nhũm mẽ hkwỳjaja mẽ inhma nẽ ãm mẽ inhma nẽ Kris xihtỳx kêt ã ãm amarĩ htyk ã harẽ. No mẽ hkwỳjaja. Tĩrtũm kot amnhĩ kaxyw mẽ unhwỳr xwỳnhjaja na htem mẽ kurom mẽ inhma nẽ ra mẽ inhmar tỳx kurê kumrẽx. Nẽ mẽ inhmã kapẽr o:
—Nà ãm hãmri na Krisja Tĩrtũm pyrà nẽ hihtỳx o hihtỳx. Ãm hãmri na ka ã harẽnh anẽ. Anẽ.
No Ijaew kêt xwỳnhjaja na Ijaew pyrà nẽ kãm amnhĩ krã hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa hprãm kêt nẽ. Nẽ mẽ kãm mẽ àhpumunh tỳx pix prãm o pa. Jakamã na pa htem mẽ kãm Kris kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt ixpa nhũm mẽ hkwỳjaja mẽ inhma nẽ Ijaew kwỳjê pyrà nẽ ãm mẽ inhma nẽ mẽ inhmã:
—Tk. Nà na ka htem ãm ri axêx o ri apa. Kot pa mẽ akapẽr mar kêt nẽ. Kot paj mẽ axàhpumunh tỳx ã mẽ apumu nẽ rĩ kormã mẽ ama nẽ mẽ akôt amnhĩ nhĩpêx.
Anhỹr tã pa mẽ ãm arĩ Kris kot mẽ panê htykja pix pa mẽ kãm harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Nhũm mẽ hkwỳjaja mẽ inhma nẽ mẽ inhmã:
—Nà mẽ axàhpumunh kêt jakamã na ka htem atỳx ri ã ja jarẽnh anẽ.
Anhỹr tã no nhũm mẽ hkwỳjaja. Tĩrtũm kot amnhĩ kaxyw mẽ unhwỳr xwỳnhjaja na htem mẽ inhma nẽ mẽ inhmã kapẽr o:
—Nà ãm hãmri na ka mẽ ã Krisja jarẽnh anẽ. Tĩrtũm pyrà nẽ àhpumunh o àhpumunh kênã. Anẽ.
25 Tĩrtũm mẽ Jejus wa mẽ pakurom àhpumunh o àhpumunh nẽ hihtỳx o hihtỳx.
Tĩrtũm mẽ parom hihtỳx o hihtỳx ã harẽnh
Matêwre 11.25; Sikũn Korĩt 12.7-10; Xiakre 2.5
26 E Kris kôt ixtõ nẽ ixtõxjaja. Amnepê mã Tĩrtũm kot amnhĩm mẽ axunhwỳrta ã tanhmã na ka prem amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa? Nà na ka prem axohtô nẽ jar mẽ noo mã axàhpumunh kêt nẽ ri apa. Nẽ mẽ apê pahi hkêt nẽ ri apa. Mẽ axohtô nẽ amnhĩ to hkryre nẽ ri apa. 27 Tã nhũm Tĩrtũm amnhĩ kôt mẽ ate amnhĩ to hkryre xwỳnhjê xunhwỳ. Koja nhỹrmã kot tanhmã mẽ pahpiitã mẽ pajarẽnh to xà hã arĩgrota kato hãmri nhũm mẽ àhpumunh tỳx ã amnhĩ to jarkrar xwỳnhjaja Tĩrtũm kot mẽ kurom mẽ pahto hkra hã mẽ pahpumu hãmri nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ amnhĩ kamã hpijaàm tỳx nẽ. Nẽ mẽ hihtỳx ã amnhĩ to jarkrar xwỳnhjaja haxwỳja. Nhũm Tĩrtũm kot mẽ kurom mẽ pahto hkra hã mẽ pahpumu nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ amnhĩ kamã hpijaàm tỳx nẽ.
28 Na hte Tĩrtũm amnhĩ kaxyw mẽ kot amnhĩ to hkryre xwỳnhjê xunhwỳ. Nẽ mẽ kot mẽ kamã kahak o pa xwỳnhjê xunhwỳ. Jar pyka ja kamã mẽ hkwỳ kot mẽ hkaga htã nhũm Tĩrtũm amnhĩ mã mẽ unhwỳ. Mẽmo kaxyw na hte ã amnhĩm mẽ unhwỳr anẽ? Nà mẽ kot nhỹrmã tee ri mẽ àhpumunh tỳx ã amnhĩ jarẽnh xwỳnhjê pumunh nẽ axpẽn mã mẽ harẽnh o:
—Kwa mẽ pahte mẽ àhpumunh tỳx ã mẽ harẽnh tã nhũm Tĩrtũm mẽ pahpyrà nẽ amnhĩ kaxyw mẽ unhwỳr kêt nẽ. Nà te mẽ àhpumunh kêt pyràk.
Anhỹr o axpẽn mã mẽ harẽnh kaxyw na pre Tĩrtũm amnhĩm mẽ kot amnhĩ to hkryre xwỳnhjê xunhwỳ. 29 Jakamã kot puj mẽ nhỹrmã Tĩrtũm mã amnhĩ to jarkrar pê tanhmã kãm amnhĩ jarẽnh to hkêt nẽ. Rỳ kãm:
—Kwa ga ixpumu Tĩrtũm. Na pa hte ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Kwa ja hã ixpumu nẽ ixto akra nà?
Anhỹr o amnhĩ to hwỳr kêt nẽ. 30 Ãm Jejus pix kukwak ri na hte Tĩrtũm mẽ pahto hkra. Tãm na pre Tĩrtũm noo mã amnhĩm mẽ paxunhwỳ. Mẽ pahte uràk nẽ pahpê hkra kaxyw. Jakamã na pu htem ãm pix kukwak ri amnhĩ nhĩpêx mex o ri papa. Nhũm mẽ pamã àhpumunh tỳx xà hkwỳ gõ. Tã ra kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj pê mẽ papytàr jakamã kot puj mẽ nhỹrmã pahtyk tã no ãm akupỹm pahtĩr nẽ Tĩrtũm mẽ wa kuri pahtĩr tũm nẽ pamex kumrẽx nẽ papa ho papa. 31 Tã ã Jejus kot mẽ panhĩpêx kot anhỹr jakamã Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot ja jarẽnh kot:
Kot ka mẽ amã mẽmoj tã jarkrar prãm nom kêr ka mẽ kamjaja amnhĩ to jarkrar kêt nẽ. Mẽ panhõ Pahihti ra kot mẽ panê tanhmã amnhĩ nhĩpêx toja pix ã tanhmã ho jarkrar to ho ri apa. Anẽ.