Wam Juãw
Juãw kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh
Juãw na pre kagàja nhĩpêx. Na pre kagà hkwỳ nhĩpêx rax nẽ. Na pre mããnẽn Juãw kot tanhmã Jejus kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa ã kagà nẽ Apokarip nẽ Sikũn Juãw nẽ Hapuhã Juãw nhũm pre ja piitã Tĩrtũm nhỹ hã hã kagà.
Juãwja Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre ho mẽ pa xwỳnhjê hõ na pre. Nẽ kêp Xiakre htõ na pre. Tã ra hpigêt tỳx nẽ kagàja nhĩpêx. Uràk nẽ mẽ kot Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê mã hipêx. Mẽ kot kamã harẽnh nẽ mar nẽ kãm axpẽn kĩnh o pa kaxyw. Nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj ã amnhĩ pumunh kôt tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ kãm karõ nẽ hã kagà. Ã na pre Juãw mẽ kãm mẽmoj jarẽnh nẽ hã kagà anẽ nẽ mẽ hwỳr kumẽ. Nẽ mẽ kãm:
1
Jejus kêp Tĩrtũm kapẽr o amnhĩrĩt xwỳnh ã harẽnh
Juãw 1.1-4; Eprêw 1.1-4
Pa ixpyrà nẽ mẽ ate Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja? Xà mẽ amex? E ot pa mẽ amã kagàja nhĩpêx nẽ mẽ awỳr kumẽ. Ixte mẽ amã Tĩrtũm kapẽr o amnhĩrĩt xwỳnh jarẽnh kaxyw. Amnepê mã kormã mẽmoj amrakati ri nhũm pre ra rãhã ri pa ho pa. Ãm kukwak ri pix mã na pu htem Tĩrtũm mẽ wa kuri pahtĩr tũm nẽ papa ho papa mã xwỳnh. Tã ỹ hã mẽ ixte kapẽr o mẽ ajahkre ho ri mẽ ixpa xwỳnhjaja na pa prem ixpiitã kormã akupỹm kaxkwa hwỳr àpir kêt ri inhno ho omunh o ri hkôt ixpa. Nẽ mẽ ijamak o kapẽr mar o ri hkôt ixpa. Nẽ mẽ inhĩhkra ho hkupênh o ri hkôt ixpa. Na pre kaxkwa kamã Hipêêxà hkôt ri pa ho pa htã amnẽ pika hwỳr mẽ pahwỳr wrỳ. Hãmri nẽ jar mẽ pakamã kato pa pre mẽ ixkwỳjaja omu. Tã mẽ ixte omunh xà hkôt na pa htem amnhĩ xô ri tanhmã mẽ amã harẽnh to. Koja nhỹrmã akupỹm mẽ pahto mẽ pahtĩr pu mẽ kuri pahtĩr tũm nẽ pamex nẽ papa ho papa. Na pa prem tanhmã kapẽr to hã mar o ri hkôt ixpa. Nẽ kot tanhmã mẽ kãm amnhĩ nhĩpêx to hã omunh o ri hkôt ixpa. Ta kagàja kamã amnhĩ xô ri ixprĩ hã mẽ amã harẽ nẽ hã kagà. Mẽ ate ixpyrà nẽ aprĩ hã kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã harẽnh mar kaxyw. Jao mẽ pahpiitã te ixkre tipxi kamã mẽ papa pyràk o amnhĩ nhĩpêx o papa nẽ axpẽn kôt pajamaxpẽr o ri papa. Jao Mẽpanhĩpêêxà Maati mẽ Kra Jejus Kris wa hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri papa. Tã pa mẽ amã kagàja nhĩpêx nẽ mẽ awỳr kumẽ. Mẽ ate kamã harẽnh nẽ mar hãmri nẽ mẽ ixpyrà nẽ ajamakêtkati nẽ akĩnh nẽ ri apa kaxyw.
Tĩrtũm mex o mex ã harẽnh
Juãw 8.12; Epes 5.3-21; Wam Tesarõn 5.5; Eprêw 4.14-16, 9.11-14
Nẽ Jejus kot tanhmã mẽ inhmã Tĩrtũm jarẽnh toja kot paj amnhĩ xô ri mẽ amã hã kagà. Nà Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêxja mex o mex. Aa kot tanhmã amnhĩ tomnuj to hkêt. Mex o mex jakamã na hte tanhmã mẽ kot amnhĩ tomnuj to mã amnhĩ jagjênh kêt. Ãm kot amnhĩ to mex o kot amnhĩ to mex rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh na. Kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj kêt ã mẽ pamã karõ jakamã kot puj mẽ pahpê hkra hã amnhĩ jarẽnh tã amnhĩ tomnuj pix o ri papa nẽ ãm pahpê hkra hã amnhĩ jarẽnh kaprỳ nẽ amnhĩ to paxêx. Tĩrtũm krajaja na htem amnhĩ tomnuj o pa hkêt nẽ. Nom kot puj mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx nẽ uràk nẽ tãm ri amnhĩ nhĩpêx o papa. Nẽ kapẽr kôt ri amnhĩ nhĩpêx. Hãmri nẽ te ixkre tipxi kamã ri Tĩrtũm mẽ Kra Jejus Kris wa hkôt axpẽn to papa pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Na pre Jejus mẽ panê ty nẽ hkamrô axkapĩ. Jao mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja mẽ panê mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã hpãnhã amnhĩrer pa. Jakamã ãm kukwak ri pix mã na pu htem tãm amnhĩ nhĩpêx o ri papa.
Mẽ pahpiitã mẽ pahte amnhĩ tomnuj xwỳnh ã mẽ pajarẽnh
Nẽ mẽ pahte tõhã tanhmã amnhĩ tomnuj to jakamã kot puj mẽ aa pahte amnhĩ tomnuj kêt ã amnhĩ jarẽ hãmri nẽ ã amnhĩ jarẽnh anhỹr o paxêx. Tĩrtũm kot mẽ pahpiitã mẽ pahte amnhĩ tomnuj ã mẽ pahpumunh xwỳnh kênã.
Mẽ pahte amnhĩ tomnuj nẽ tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ pamã karõ
Xiakre 4.9-10
Nẽ mẽ pahpê Tĩrtũm krajaja na pu htem tanhmã amnhĩ tomnuj to hãmri nẽ tee ri ja hã amnhĩ pumu nẽ pahkaprĩ nẽ. Nẽ tokyx amnhĩ to Tĩrtũm wỳ. Hãmri nhũm mẽ pama nẽ Jejus kukwak ri tanhmã hã mẽ pahto hkêt nẽ. Ãm amnhĩ katut kôt tanhmã mẽ pahte amnhĩ tomnuj tota rẽ nẽ axte kãm hamaxpẽr kêt nẽ. Ra kot mẽ pahtã amnhĩ jarẽnh xà hkôt. Na hte Tĩrtũm amnhĩ jarẽnh xà hkôt tanhmã amnhĩ nhĩpêx to. Tã ra kot mẽ pahpê hkrajaja mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã amnhĩ katut kôt rẽnh par ã amnhĩ jarẽnh jakamã na pre ã mẽ panhĩpêx anẽ. Na hte mẽmoj tã tanhmã amnhĩ jarẽnh to hãmri nhũm apkati nhũm ihkjê ho kumẽ nẽ axtem tanhmã mẽmoj jarẽnh to hkêt nẽ. 10 Ra kot mẽ pahpiitã mẽ pahte amnhĩ tomnuj xwỳnh ã mẽ pajarẽnh jakamã kot puj mẽ pahtõ ã mẽ pajarẽnh anhỹrja ma nẽ hkôt pajamaxpẽr kêt japêr. Rỳ kuma nẽ ãm kuma nẽ pajamaxpẽr o:
—Nà ixte tanhmã amnhĩ tomnuj tore hã.
Anhỹr o amnhĩ jarẽ. Hãmri nẽ te ate Tĩrtũm hêx xwỳnh ã harẽnh pyràk. Jao amã kapẽr mar prãm kêt ã amnhĩ to amnhĩrĩt.