Sikũn Korĩt
Pawre wam Korĩt kãm Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh kôt kagà hõ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx. Kêp mry hkà ho ixkre nhĩpêx nẽ ho wẽnê ho pa xwỳnh na pre. Tã hpãnhã kêp Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre ho pa xwỳnh. Jakamã na pre kagàja nhĩpêx nẽ Korĩt kãm mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê hwỳr kumẽ. Na pre ra mẽ hwỳr wamta nhĩpêx nẽ kumẽ. Wam kagà nhĩxi pê Wam Korĩt. Tã axte hkôt ja nhĩpêx nẽ mẽ hwỳr mẽnh jakamã kagà nhĩxi pê Sikũn Korĩt.
Na pre Korĩt kãm Jejus kôt mẽ htõjê hõ axtem nẽ nã puro kamã hpijaàm kêt o pa nhũm Pawre tee ri harẽnh ma nẽ mẽ hwỳr wam kagàta mẽ nẽ kamã tanhmã mẽ kot hipêx to hã mẽ kãm karõ. Tã kagà ja kamã axte tanhmã hã mẽ kãm karõ hto.
Na pre ra Korĩt wỳr mẽ kêp Kris nhỹ hã mẽ ahkre hã amnhĩ to hêx xwỳnhjaja mẽ hwỳr pôj nẽ tanhmã mẽ kãm kapẽr jarẽnh to ho mẽ hkôt pa. Nẽ tanhmã mẽ kãm Pawre ho hêx to. Jakamã nhũm kagàja kamã tanhmã mẽ kãm amnhĩ tã àprãr to nẽ kãm mẽ hkĩnh tỳx ã amnhĩ jarẽ. Ã na pre Pawre mẽ kãm mẽmoj jarẽnh nẽ hã kagà anẽ. Nẽ mẽ kãm hã kagà ho:
1
Pa Korĩt kãm Tĩrtũm krajaja. Xà mẽ apiitã mẽ amex na ka mẽ apa? E ot pa mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ kumẽ. Mẽ amã nẽ mẽ anhõ pika pê Gres kamã Tĩrtũm krajê mẽ mẽ ato ixpimrààtã mẽ awỳr hipêx nẽ kumẽ. Ixpê Pawre na pa hte Tĩrtũm jamaxpẽr xà hkôt ma Jejus Kris nhỹ hã krĩ piitã hkôt hkrajê jahkre ho ri ixpa. Tã Kris kôt mẽ pahtõ Ximotre mẽ wa mẽ awỳr hipêx nẽ kumẽ.
E kê Mẽpahpãm Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa mẽ ato mex rãhã ho pa. Nẽ mẽmoj to mẽ akutã nojarêt rãhã ho pa. Ka mẽ wa kukwak ri ajamakêtkati nẽ amex nẽ ri akĩnh nẽ apa ho apa.
Pawre kãm amnhĩ xà htỳx kamã hamak pyma hkêt ã harẽnh
Rõmãn 1.11-12; Korosẽ 1.11; Sikũn Tesarõn 2.16
3-4 Nà Tĩrtũm kêp mẽ panhõ Pahihti Jejus Kris nhĩpêêxà na. Nẽ kêp Mẽpahpãm maati jakamã na hte mẽ pakamã ukaprĩ nẽ tanhmã mẽ pahto mex to ho pa. Kot puj mẽ mẽmoj tã tanhmã amnhĩ to nẽ pahkaprĩ nẽ ri papa nhũm ja hã mẽ pahpumu hãmri nẽ hamaxpẽr pix o akupỹm mẽ pahto mẽ paxihtỳx. Mẽmo kaxyw na hte ã mẽ pahto mex anẽ? Nà mẽ pahte amnhĩ tã omunh nẽ amnhĩ pyràk mẽ hkaprĩ nẽ ri mẽ pa xwỳnhjê jamaxpẽr o hihtỳx o mẽ hkôt papa kaxyw. Ja kaxyw na hte mẽ pajamaxpẽr o hihtỳx. Jakamã kwa pu mẽ kãm mex o mex ã mãn harẽnh rãhã ho papa.
Na htem tõhã ixto Kris nhĩpêx pyrà nẽ tanhmã ixto pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak o ri ixpa. Tã nhũm Tĩrtũm inhĩpêx o te Kris nhĩpêx pyrà nẽ hamaxpẽr pix o tanhmã ixkrã hto pa mẽ kutã amnhĩ to htỳx nẽ arĩ mẽ hkôt ixpa. 6-7 Na pa hte mẽ amã Kris kapẽr jarẽnh o ixpa. Mẽ ate inhmar nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kaxyw. Jakamã na hte mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr mar prãm kêt xwỳnhjaja tõhã mẽ atã ixtomnuj nẽ pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak o ri ixpa. Tã kwãr mẽ mãmrĩ ã inhĩpêx anẽ. Mẽ ate Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr tỳxja na inhmã hprãm. Na htem tanhmã Kris ã inhĩpêx to nhũm Tĩrtũm mẽ hã ixpumu nẽ tanhmã ixkrã hto pa inhmã amnhĩ xà htỳx kamã ijamak pyma hkêt nẽ ixpa. Nẽ arĩ mẽ hkôt mẽ kãm kapẽr jarẽnh rãhã ho ri ixpa. Na hte Tĩrtũm amarĩ ã inhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Mẽ ate ã kot inhĩpêx anhỹr ã ixpumunh nẽ ixpyrà nẽ amnhĩ kaxyw kãm ajamaxpẽr tỳx kaxyw na hte ã inhĩpêx anẽ. Mẽ ate ja hã ixpumunh nẽ ã ajamaxpẽr anhỹr kaxyw nẽ mẽ ajamaxpẽr o:
—Nà kot pa nhỹrmã Pawre pyrà nẽ tõhã mẽ mỳrapê amnhĩ xà htỳx kamã ijamak o ixpa. Hãmri nhũm Tĩrtũm ja hã ixpumu nẽ te ho Pawre nhĩpêx pyrà nẽ tanhmã ixto pa inhmã amnhĩ xà htỳx kamã ijamak pyma hkêt nẽ ixpa. Nà koja ã inhĩpêx anẽ.
Anhỹr o mẽ ajamaxpẽr kaxyw na hte Tĩrtũm mẽ kutã ixto ixihtỳx. Mẽ ate ja hã ixpumunh nẽ akupỹm tãm ajamaxpẽr pê Karõ nhỹ hã amnhĩ to axihtỳx kaxyw. Jakamã na pa tee ri mẽ akukamã ijamaxpẽr kêt nẽ.
Tĩrtũm kêp mẽ papytàr xwỳnh ã harẽnh
E Kris kôt ixkwỳjaja. Kot paj ixprĩ hã mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ inhma. Na pa pre ma pika pê As wỳr mõ nẽ mẽ kãm Jejus kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Hãmri nhũm mẽ hkwỳjaja ja hã ixtomnuj tỳx nẽ pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak pê mẽ hkôt ixpa. Kironhỹx pa pre mẽ kamã ty. Na pa pre tee ri amnhĩ kukamã ijamaxpẽr o:
—Koja pẽr mẽ ixpĩ. Tanhmã kot pa we amnhĩ to nẽ tokyx mẽ kêp amnhĩ pytà? Kot paj tee ri inhmã mẽ kêp amnhĩptàr prãm. Tĩrtũm pix na ja kaxyw mẽ kutã àhpumunh tỳx. Rỳ nhũm mẽ kot ixpĩr tã nhũm kot akupỹm ixto ixtĩr kaxyw tapxipix na àhpumunh tỳx. Nà kot paj amnhĩ kaxyw tapxipix mã mãn ijamaxpẽr o ri ixpa nhũm amnhĩ tã ixpumu nẽ hkĩnh nẽ. Ã ixte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ixpaja na kãm hprãm. Anẽ.
10 Tã nhũm pre ã inhĩpêx anẽ nẽ xatã mẽ kêp ixpytàr o ixkôt pa. Koja ã mẽ kêp inhĩpêx anhỹr rãhã ho pa. Nà ã kot inhĩpêx anhỹr mã kênã.
11 Nom kwa kêr ka mẽ apiitã arĩ ixto Tĩrtũm wỳr rãhã ho ri apa kê mẽ ama nẽ mẽ kãm ixkurê xwỳnhjê kutã ixto ixihtỳx rãhã ho pa. Nẽ ixto mex rãhã nẽ. Hãmri nhũm mẽ ohtô nẽ kot mẽ kêp tanhmã ixpytàr to hã ixtã omu nẽ ixtã kãm mex o mex ã harẽ.
Pawre kot mẽ kãm amnhĩ tã aprãr ã harẽnh
Wam Korĩt 2.1-5
12 Nẽ na xep pre atar Kris kôt mẽ pahkwỳjaja tanhmã ixto kapẽr punuj to nẽ Jejus kot mẽ awỳr inhmẽnh kêt ã mẽ amã ixto hêx. Nẽ ijakwa nhĩkjê ho inhmã mẽ akĩnh nẽ ijakwa nhĩkjê ho mẽ ato ixkapẽr punuj ã ijarẽnh o ri pa. Nom ixte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt. Aa ixte tanhmã mẽ ano kupyr to hkêt. Ãm hãmri na pa mẽ amã amnhĩ jarẽ nẽ tãm mẽ amã ixkapẽr o ri ixpa nẽ tãm ri mẽ anhĩpêx o ri ixpa. No ijamaxpẽr tũm kôt tanhmã mẽ anhĩpêx to hkêt nẽ. Ãm Tĩrtũm kot mẽmoj to mẽ pakutã nojarêt ã omunh xà hkôt pix mã na pa hte ỹ hã mẽ ato mex o ri ixpa. Ijamaxpẽr nyw o. Na pa hte Tĩrtũm pyrà nẽ mẽ piitã mẽ ho mex nẽ. No mẽ kajaja ixpyràn mẽ apê hkra jakamã na pa hte mẽ ato mex kumrẽx o ri ixpa. 13 Na pa hte mẽ amã kagà hkwỳ nhĩpêx nẽ ixprĩ hã mẽ amã tanhmã mẽmoj jarẽnh to. Mẽ ate kamã harẽnh nẽ mar mex kurê kumrẽx kaxyw. No na pa hte mẽ amã tanhmã ixêx to rỳ tanhmã mẽ ano kupyr to hkêt nẽ. 14 Ã ixte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri ixpa htã kormã mẽ apiitã ja hã ixpumunh mex kêt nẽ. Nẽ Jejus kot mẽ awỳr inhmẽnh ã ixpumunh mex kêt nẽ. Jakamã na hte mẽ akwỳjaja ixto akapẽr punuj o pa. Tã kot kaj mẽ nhỹrmã ãm hãmri Jejus kot mẽ awỳr inhmẽnh ã axpẽn mã ijarẽ pa mẽ ama nẽ ixkĩnh nẽ. Hãmri nhũm nhỹrmã mẽ panhõ Pahihti Jejus mẽ pahwỳr akupỹn wrỳ pa kãm mẽ ajarẽ nẽ kãm:
—E Pahihti. Jajê mã na pa pre akapẽr jarẽnh o ixpa nhũm mẽ inhma nẽ akôt amnhĩ xunhwỳr kurê kumrẽx nẽ tãm amnhĩ nhĩpêx mex o pa.
Anhỹr o kãm mẽ ajarẽ. Hãmri nẽ ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ apumunh kôt ixkĩnh nẽ. Ka mẽ ajaxwỳja akĩnh pê tanhmã kãm ijarẽnh to ho akuhê.
Pawre hêx kêt ã kot amnhĩ jarẽnh
Wam Korĩt 16.5-6
15-16 Nẽ na pa pre ra mẽ awỳr ixkrà. Ixte ma mẽ awỳr inhmõr nhũm mẽ ate ixpumunh nẽ akĩnh ã mẽ akamnhĩx nẽ mẽ awỳr ixkrà nẽ ijamaxpẽr o:
—Nà ma Masetõn wỳr inhmõr xwỳj ri kot paj ma Korĩt kumrẽx wỳr mõ. Hãmri nẽ Kris kôt ixkwỳjê pumu nẽ rĩ kormã hamũ Masetõn wỳr mõ. Nẽ mẽ kamã ri ixpa tãmtã awjanã nẽ akupỹn Korĩt wỳr mõ nẽ axte mẽ omu. Jao Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho axkrut nhũm mẽ amnhĩ tã ixpumu nẽ hkĩnh nẽ. Hãmri pa akupỹm Jutej wỳr inhnojarêt nhũm mẽ pry hã ixàpkur xà hã inhmã mẽmoj kwỳ nhõr japêr.
Anhỹr o ijamaxpẽr. 17 Tã kormã jar tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa ka xep mẽ tee ri amnhĩ wỳr ixkãm ama nẽ axpẽn mã ijarẽnh o:
—Kwa Pawre kot ra mẽ pahwỳr nojarêt ã amnhĩ jarẽnh tã amnhĩm nojarêt kêt kumrẽx. Mãn pre ãm mẽ pamã amnhĩ to hêx nà? Ra kot mẽ pamã amnhĩ jarẽnh tã tokyx hpôx kêtre hã. Anẽ.
18 Kwa mẽ ri ã inhmã ajamaxpẽr anhỹr kêt nẽ. Na pa pre mẽ amã ixêx kêt nẽ. Na pa hte Tĩrtũm noo mã ãm hãmri mẽmoj jarẽnh o ri ixpa nẽ mẽ amã mẽmoj jarẽnh o ixêx kêt nẽ. Nà ãm hãmri na pa pre ma mẽ awỳr inhmõr ã amnhĩ jarẽ.
19 Na pa pre ra Ximotre mẽ Siras mẽ wa mẽ amã Jejus Kris jarẽnh o ri mẽ akôt ixpa. Jejus kêp Tĩrtũm Kra hã harẽ nẽ kot amnhĩ nhĩpêx te kot Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx pyràk ã harẽnh o ri ixpa. Jejus haxwỳja amnhĩ to hêx kêt. Kot mẽmoj tã amnhĩ jarẽnh xà hkôt na hte ãm hãmri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to. Tã ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹrja kôt na pa inhmã ixte amnhĩ nhĩpêx o ixpa hprãm nẽ. 20 Ra Tĩrtũm Jejus Kris kukwak ri kot mẽ pahto mex ã amnhĩ jarẽnh jakamã na pu htem axpẽn mã harẽnh o:
—Koja Tĩrtũm Jejus kukwak ri mẽ pahto mex rax nẽ. Ra kot mẽ pahtã amnhĩ jarẽnh xà hkôt. Nà Tĩrtũm mex o mex. Anẽ.
Tĩrtũm kot mẽ pa hwỳr Karõ rẽnh ã harẽnh
Rõmãn 8.14; Epes 1.13
21 Nà Tĩrtũmja mex o mex. Kot mẽ pahpê hkra kaxyw amnhĩm mẽ paxunhwỳr jakamã na hte tanhmã mẽ pahkrã hto pu mẽ Kris kôt amnhĩ nhĩpêx mex o papa.
22 Na pu htem Kris kôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ pahpumu nẽ mẽ pahwỳr Karõ rẽ nhũm mẽ pahwỳr agjê. Mẽ piitã mẽ kot mẽ pahpê hkra hã mẽ pahpumunh kaxyw. Te mẽ kot tanhmã mẽ hikukrêx kagà hto nhũm mẽ kot kêp õ dõn ã omunhta pyràk. Tã koja Tĩrtũm Karõ mẽ pakamã hkrĩ pu mẽ ja hã amnhĩ pumunh kôt Tĩrtũm kot nhỹrmã mẽ pahto mex rax ã amnhĩ tã omunh kurê kumrẽx. Ra kot mẽ pahto mex tã koja nhỹrmã mẽ pahto mex rax o wam kot mẽ pahto mex raxta jakre.
Pawre kãm mẽ kãm àkjêr prãm kêt ã kot amnhĩ jarẽnh
Wam Korĩt 4.21; Sikũn Korĩt 10.1-2
23 E Kris kôt ixtõ nẽ ixtõxjaja. Kot paj kormã ma mẽ awỳr inhmõr kêt ri ixprĩ hã mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ ixte amnhĩ jarẽnh ma. Tĩrtũm tãm mẽ arom kot ijamaxpẽr kôt ixpumunh mex jakamã kot paj noo mã ixprĩ hã mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ inhma.
Na pa pre ra mẽ awỳr inhnojarêt tã no ãm tee ri amnhĩ kukamã ijamaxpẽr nẽ ijamaxpẽr o:
—Nà kot paj taxy kormã ma mẽ hwỳr inhmõr kêt nẽ. Kot paj tokyx mẽ hwỳr mõn pôj nẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhta ã mẽ kãm akir nẽ nê tanhmã mẽ kãm ixkapẽr to. Hãmri nhũm mẽ amnhĩ tã inhma nẽ hkaprĩ nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr. Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr pymaj kot paj kormã mẽ hwỳr inhmõr kêt nẽ.
Anhỹr o ijamaxpẽr. 24 Inhmã ma mẽ awỳr inhmõr nẽ tanhmã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx to hã axte mẽ amã karõ kamã ixihtỳx prãm kêt. Mẽ akwỳjê rom ra mẽ ate Kris hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx kênã. Tã mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o akĩnh nẽ apaja na inhmã hprãm.