Sikũn Pêtre
Simãw Pêtre kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr wam kagà nẽ mẽnh kôt hõ mẽnh
Simãw Pêtre na pre kagàja nhĩpêx. Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre ho mẽ pa xwỳnhjê hõ na pre. Mẽ kêp Jejus kra hkêt xwỳnhjaja ra kot Jejus ã hpĩr kaxyw nhũm pre kagàja nhĩpêx nẽ krĩ piitã hkôt Jejus kwỳjê hwỳr kurẽ nẽ kamã hprĩ hã mẽ kãm mẽmoj tã karõ. Mẽ kot arĩ Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx kôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho pa hã mẽ kãm karõ. Nẽ hamaxpẽr o mẽ hamaxpẽr rãhã ho pa hã mẽ kãm karõ.
Nẽ mẽ hkwỳ kot Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx ã amnhĩ jarẽnh tã hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt xwỳnhjaja nhũm pre tanhmã mẽ harẽnh to. Ã na pre mẽ kãm mẽmoj jarẽnh nẽ hã kagà nẽ krĩ piitã hkôt mẽ hwỳr rẽnh anẽ. Nẽ mẽ kãm:
1
Pa Kris kôt ixtõ nẽ ixtõxjaja. Xà mẽ amex? Ot pa mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ krĩ piitã hkôt mẽ awỳr kurẽ. Ixpê Simãw Pêtre na pa wam ixte kagà nhĩpêx nẽ mẽ awỳr mẽnh tã axte hõ nhĩpêx. Ixte Jejus Kris nhỹ hã mẽ ajahkre ho ixpa xwỳnh ã mẽ amã hipêx nẽ kumẽ. Na pa hte Jejus mã amnhĩ nhĩpêx mex o ri ixpa.
Nẽ mẽ papytàr xwỳnh Jejus Krisja Tĩrtũm pyrà nẽ mex o mex. Nẽ wa kot amnhĩ nhĩpêxja mex o mex. Jakamã na pre wa tanhmã mẽ pahkrã hto pu mẽ amnhĩ kaxyw wa hkôt pajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri papa. Na ka htem ixpyrà nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Tã pa mẽ amã kagàja nhĩpêx.
Nà Tĩrtũm mẽ mẽ panhõ Pahihti Jejus wa kot amnhĩ nhĩpêxja na ka mẽ ra harẽnh mar tỳx nẽ. Wa kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to nẽ tanhmã wa hamaxpẽr toja ka mẽ mar tỳx nẽ wa hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx. Tã kêr ka mẽ arĩ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho ri apa. Jao axàmnhĩx ajamakêtkati nẽ akĩnh nẽ apa ho apa. Na pa hte ã mẽ ato Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa hwỳr o ri ixpa anẽ. Na hte Tĩrtũm mẽ ato mex nẽ mẽ akutã nojarêt rãhã ho pa.
Tĩrtũm kot mẽ pahto mex o pa hã harẽnh
Epes 2.12-13; Wam Tesarõn 1.2-4; Sikũn Pêtre 3.18
Nẽ Tĩrtũmja àhpumunh tỳx o àhpumunh tỳx jakamã na pu htem hkôt amnhĩ xunhwỳ nhũm amnhĩ tã mẽ pahpumu nẽ mẽ pamã àhpumunh tỳx xà hkwỳ gõ. Hãmri pu mẽ ra uràk nẽ amnhĩ to mex nẽ tãm amnhĩ nhĩpêx o ri papa. Tã kot puj mẽ nhỹrmã ma õ krĩ hwỳr api. Na pre mẽ pakukamã amnhĩ jarẽnh o:
—Kot paj nhỹrmã ixkrajê mã ixte amnhĩ nhĩpêx mex kwỳ gõ nhũm mẽ inhỹ hã ho tãm ri amnhĩ nhĩpêx mex o pa. Nẽ ixpyrà nẽ hamaxpẽr mex o pa.
Anhỹr jao te ra mẽ pamã hkĩnh xà mex kwỳ nhõr pyràk o mẽ panhĩpêx. Nẽ te ra kot mẽ pahkrãm hamaxpẽr mex jagjênh nẽ mẽ pamã kot amnhĩ nhĩpêx mex jagjênh pyràk. Mẽmo kaxyw na pre ã mẽ panhĩpêx mex anẽ? Nà uràk nẽ tãm mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx mex rãhã o ri papa kaxyw. Jao mẽ pahte mẽ kêp hkwỳ hkêt xwỳnhjê hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Nẽ mẽ hamaxpẽr punuj o pajamaxpẽr kêt nẽ. Nẽ hpãnhã mẽ pahte Tĩrtũm kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ho papa. Ã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx anhỹrja na mex o mex. Tã ã Tĩrtũm kot mẽ panhĩpêx mex anhỹr jakamã kwa kêr ka mẽ kapẽr mar tỳx nẽ hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Jao amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr rãhã nẽ. Kot kaj mẽ ã amã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa hprãm hã kot kaj mẽ mããnẽn amã tãm amnhĩ nhĩpêx o apa hprãm. Nẽ mẽ amã Tĩrtũm kapẽr piitã mar prãm o ri apa. Hãmri nẽ piitã mar pa nẽ mẽmoj punuj piitã nê amnhĩ to htỳx nẽ. Nhũm mẽ kêp Kris kwỳ hkêt xwỳnhjaja Kris ã tanhmã mẽ anhĩpêx to htã ka mẽ ãm amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ umaj mẽ amã Kris kaga hprãm kêt nẽ.
Nẽ mẽ amã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh rãhã ho apa hprãm.
Nẽ mẽ amã kapẽr mar rãhã ho apa hprãm.
Nẽ mẽ amã Kris kôt mẽ atõ nẽ mẽ atõxjê ho mex pix o ri apa hprãm. Jao te mẽ amã amnhĩ tã ma pyràk o mẽ piitã mẽ hipêx o ri mẽ hkôt apa.
E kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa. Kot ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ mẽ panhõ Pahihti Jejus Kris kôt amnhĩ nhĩpêx mex o mõ. Hãmri nhũm mẽ akwỳjaja mẽ apumu nẽ mẽ apê Kris kwỳ hã mẽ ajarẽnh kurê kumrẽx. No kot ka mẽ atõ ixkapẽr mar tã hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ hãmri te Tĩrtũm kot anê ate amnhĩ tomnuj rênh par mã ajamaxpẽr kêt pyràk. 10-11 No na ka htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Ra mẽ ate Pahihti Jejus Kris kôt amnhĩ nhĩpêx mex jakamã na htem ja hã mẽ apumu nẽ Tĩrtũm kot mẽ ato hkra hã mẽ ajarẽnh kurê kumrẽx. Kot kaj mẽ ã hkôt amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa nẽ mẽmo arĩgro hã apunuj nẽ apa htã Jejus kaga hkêt nẽ. Hãmri nẽ nhỹrmã ma Tĩrtũm nhõ krĩ hwỳr api nhũm mẽ apumu nẽ mẽ ato mex rax nẽ. Hãmri ka mẽ õ krĩ kamã mẽ panhõ Pahihti Jejus Kris wa kuri atĩr tũm nẽ amex nẽ apa ho apa.
12 Nẽ na ka mẽ ra Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx mar tỳx nẽ amnhĩ krã kamã kot amnhĩ nhĩpêx mã ajamaxpẽr tỳx o ri apa. Tã nom kot paj arĩ mẽ amã ja jarẽnh rãhã ho ri ixpa. 13 Kormã ixtĩr ri kot paj xatã mẽ amã harẽnh o amnhĩrĩt. Ja na kêt inhmã hprãm. Mẽ ate nhỹrmã tanhmã ri ajamaxpẽr to nẽ hkaga pumaj. 14 Na pre mẽ panhõ Pahihti Jejus Krisja inhmã tokyx ixtyk ã ijarẽ. Kot paj xep kritpêm ri ixtĩr nẽ ixpa hkêt nẽ. 15 Jakamã na pa kormã ixtĩr ri ã mẽ amã kagà nhĩpêx anẽ. Mẽ ate inhmỳr pê arĩ omunh nẽ kamã harẽnh nẽ Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx mã ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa kaxyw.
Pêtre kot no ho Jejus pumunh ã amnhĩ jarẽnh
Matêwre 17.1-5; Makre 9.1-8; Sikũn Ximotre 3.16-17
16 Nẽ na pa pre ra tanhmã mẽ amã mẽ panhõ Pahihti Jejus Krisja jarẽnh to. Hihtỳx o hihtỳx ã harẽ nẽ àhpumunh tỳx o àhpumunh tỳx ã harẽ. Nẽ nhỹrmã akupỹn mẽ pahwỳr wrỳk ã harẽ. No na pa pre amnhĩ krã hkôt ã harẽnh anhỹr kêt nẽ. Na pa pre inhno ho Jejus hihtỳx o hihtỳx ã omunh o hkôt ixpa nẽ ixte omunh xà hkôt ã mẽ amã harẽnh anẽ. 17-18 Amnepê mã kormã ixkwỳjê mẽ mẽ ixte arĩ hkôt ixpa ri pa prem hkôt hixêt prêk nhĩmõk wỳr api. Pa nẽ kaxyw Xiakre nẽ Juãw mẽ pa mẽ hkôt ixpimrààtã hixêt ã api nẽ himõk ã ixkuhê. Hãmri nhũm Tĩrtũm tanhmã Jejus to nhũm hirã htỳx kãm xa. Hãmri nhũm Mẽpahpãm Tĩrtũmja mẽ inhmã kapẽr. Kaxkwa kamã hirã htỳx rax rũm mẽ inhmã kapẽr o:
—E ota Ixkrata xa. Inhmã hapê ho inhmã hapê. Anẽ.
Tã ra ixte mar xà hkôt pa amnhĩ xô ri mẽ amã harẽ nẽ hã kagà. 19 Na pa prem ã hixêt prêk nhĩmõk ã Jejus pumunh nẽ Tĩrtũm kot tanhmã harẽnh to hã mar anẽ. Hãmri nẽ ijamaxpẽr o:
—Nà ãm hãmri na pre amnepêm Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjaja Jejus kukamã ã harẽnh anhỹr o pa. Anẽ.
Mẽ kot tanhmã Jejus kukamã harẽnh toja te kot kamàt kô kamã kanê hpôk nhĩrã hkryre pyràk. Tã koja nhỹrmã akupỹn wrỳ hãmri nẽ te myt kator nẽ hirã mex nhũm mẽ pahte mẽmoj pumunh mex pyràk. Jakamã kwa kêr pu mẽ kot tanhmã Jejus kukamã harẽnh toja mar tỳx rãhã nhũm nhỹrmã te myt kator pyrà nẽ akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ. 20 Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot tanhmã ỹ hã kapẽr jarẽnh xwỳnhjê jarẽnh to. Mẽ kot mẽmoj kukamã ujarẽnh ã mẽ harẽ. Nẽ Jejus kukamã tanhmã ujarẽnh to hã mẽ harẽ. Ã mẽ kot mẽmoj kukamã harẽnh kot anhỹr. Nom na pu htem amnhĩ krã hkôt ã mẽ ujarẽnh anhỹrja mar tỳx kêt nẽ. Koja Tĩrtũm Karõ hprĩ hã mẽ pamã ho amnhĩrĩt pu mẽ rĩ kormã pahprĩ hã mar tỳx nẽ. 21 Na pre ỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjaja amnhĩ krã hkôt hkwỳjê mã ujarẽnh o pa hkêt nẽ. Tĩrtũm Karõ na pre tanhmã mẽ hkrã hto nhũm mẽ ỹ hã hkwỳjê mã tanhmã harẽnh to ho pa nẽ ỹ hã mẽ pamã hã kagà.