Epes
Pawre kot Epes kãm Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx. Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre o pa xwỳnhjê hõ na pre. Jakamã na pre krĩ pê Epes kãm Kris kwỳjê hwỳr hipêx nẽ kumẽ. Epes nhõ xwỳnhjaja Ijaew kêt xwỳnh na pre mẽ. Nhũm pre ra Pawre ma mẽ hwỳr mõ nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa nhũm mẽ hkwỳjaja kuma nẽ Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ.
Na pre hte Pawre ma krĩ piitã hkôt ri Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Hãmri nhũm mẽ hkwỳjaja Jejus ã unê nẽ krĩ pê Rõm wỳr kumẽ nẽ kamã haxà nhũm arĩ hkrĩ ho hkrĩ. Nom amarĩ hkrĩ hkêt nẽ. Na pre hte mẽ kot hwỳr mrar xwỳnhjê mã Tĩrtũm kapẽr jarẽ. Nẽ krĩ hkwỳ hkôt Jejus kôt hkwỳjê mã kagà nhĩpêx nẽ mẽ hwỳr kurẽ. Jakamã na pre Epes kamã hkwỳjê hwỳr kagàja nhĩpêx nẽ mẽ hwỳr kumẽ.
Nẽ kagàja kamã hprĩ hã mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ kãm karõ. Ra mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr jakamã te mẽ htipxi nẽ ri mẽ pa xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx o pa hã mẽ kãm hã karõ. Nẽ jar pika hkôt te mẽ kêp Kris nhĩ pyrà nẽ pa hã mẽ harẽ. Ã na pre Pawre mẽ kãm mẽmoj jarẽ nẽ hã kagà anẽ nẽ mẽ kãm:
1
Pa Epes kãm Kris kôt ixkwỳjaja. Xà mẽ amex na ka mẽ apa? E ot pa mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ kumẽ. Ixpê Pawre na pa hipêx nẽ mẽ awỳr kumẽ. Ixpê Jejus Kris nhỹ hã mẽ ahkre ho mẽ ixpa xwỳnh na pa. Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt. Tã pa ã mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ mẽ awỳr mẽnh anẽ. Mẽ apê Tĩrtũm krajê hwỳr. Na ka xep htem Jejus Kris kôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Ãm hãmri na ka htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
E kê Mẽpahpãm Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa mẽ ato mex nẽ mẽmoj to mẽ akutã nojarêt rãhã ho pa. Ka mẽ wa ỹ hã axàmnhĩx ajamakêtkati nẽ akĩnh pê tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa.
Tĩrtũm kot mẽ pakukamã amnhĩm mẽ parênh ã harẽnh
Rõmãn 8.28-30; Wam Korĩt 1.21-22; Wam Tesarõn 1.4; Sikũn Tesarõn 2.13; Wam Pêtre 1.2
Na hte mẽ panhõ Pahihti Jejus Kris nhĩpêêxà Tĩrtũmja mẽ pahto mex rãhã ho pa. Mẽ pahpê Kra Kris kwỳ hã mẽ pahpumunh kôt tanhmã mẽ pahto mex to ho pa. Ra wa Karõja mẽ pahkarõ mã gjêx jakamã te ra mẽ pahte kaxkwa kamã wa kuri mẽ pamex nẽ mẽ papa pyràk. Tã ra mẽ pahte jar pika ja kamã paxàmnhĩx pajamakêtkati mẽ pamex nẽ ri papa jakamã kwa kêr pu mẽ amnhĩm ãm mex o mex ã harẽnh rãhã nẽ.
4-5 Amnepê mã kormã mẽmoj kêt ri na pre Tĩrtũm mẽ pakukamã amnhĩm mẽ parê. Kris kukwak ri amnhĩm mẽ parê. Tã mẽmo kaxyw na pre ã mẽ pakukamã mẽ parênh anẽ? ãm mẽ pahte kapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri papa kaxyw. Jao tãm kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ noo mã tãm amnhĩ nhĩpêx o ri papa. Kãm mẽ pajapê jakamã na pre mẽ pakukamã tanhmã hamaxpẽr to nẽ hamaxpẽr o:
—Nà Ixkra Jejus Kris koja nhỹrmã ma mẽ hwỳr wrỳ nẽ mẽ nê ty. Tã mẽ kot mẽ nê htyk ã harẽnh mar nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr xwỳnhjaja kot paj mẽ ho ixkra. Nà kot paj ã mẽ hipêx anẽ. Anẽ.
No mẽ papajaja tanhmã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx mex to hã mẽ pahpumunh kôt na pre ã mẽ pahto hkra hã mẽ pajarẽnh anhỹr kêt nẽ. Ãm Kra Kris pix kukwak ri na pre ã mẽ pajarẽnh anẽ. Kãm Kra japê jakamã na hte mẽmoj to mẽ pahpê hkwỳ hã mẽ pakutã nojarêt rãhã ho pa. Jakamã na pu htem amnhĩ tã kãm mex o mex ã harẽnh o papa.
7-8 Na pre Krisja mẽ panê htyk o Tĩrtũm mã mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩre. Nhũm Tĩrtũm ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omunh xà hkôt mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê nê mẽ pahte amnhĩ tomnuj rênh pa. Koja aa tanhmã hã mẽ pahto hkêt nẽ. Pu mẽ axte amnhĩ amnhĩ tomnuj o papa hkêt nẽ. Hêxta waa nẽ. Kãm mẽ pajapê htỳx kumrẽx jakamã na pre ã mẽ pahto mex rax anẽ. Ãm mex o mex nẽ àhpumunh o àhpumunh.
9-10 Amnepêm na pre hamaxpẽr o:
—Nà na pa ra kaxkwa ho ixkato nẽ kamã mẽmoj piitã ho ixkato. Nẽ pika ho ixkato nẽ kamã mẽmoj piitã ho ixkato. Tã koja nhỹrmã Ixkra Kris mẽmoj piitã ho amnhĩptàr o pa. Kaxkwa kamã nẽ pika piitã hkôt mẽmoj piitã ho amnhĩptà nẽ tapxipix inhỹ hã kêp mẽõ Pahihti. Koja ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr xà hã arĩgro kato nhũm ã amnhĩ nhĩpêx o pa anẽ. Nà ja na inhmã hprãm. Anẽ.
à Tĩrtũm amnhĩ kukamã hamaxpẽr anhỹrja kôt na pre Kris kêp mẽ panhõ Pahihti hã harẽ. Tã nhỹrmã mẽ pahto amnhĩptàr kaxyw koja mẽ pakaxyw ãm. Amnepêm ri mẽ pa xwỳnhjê mã kot kormã ja ho amnhĩrĩt kêt tã ra jarãhã mẽ pamã ho amnhĩrĩt.
11 Kris kukwak ri na pre amnhĩm mẽ parê. Ra kot mẽ pakukamã mẽ pahtã amnhĩ jarẽnh xà hkôt. 12 Tã mẽ ixpê Ijaew kwỳ kumrẽx mẽ ixte Kris kôt amnhĩ xunhwỳr jakamã koja mẽ piitã mẽ inhỹ hã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o ri pa.
13 Nẽ mẽ kajaja na ka prem mẽ ixpyrà nẽ Tĩrtũm kapẽr ma nẽ ajaxwỳja hkôt amnhĩ xunhwỳ. Ãm hãmri na Tĩrtũm kapẽrja. Tã ka prem ama nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. Hãmri nhũm amnhĩ tã mẽ apumu nẽ kot inhĩpêx pyrà nẽ mẽ anê mẽ ate amnhĩ tomnuj piitã rênh pa nẽ mẽ ato hkra. Hãmri nẽ mẽ awỳr Karõ rẽ nhũm mẽ awỳr wrỳ nẽ mẽ akarõ mã agjê nẽ mẽ akamã pa ho pa. Kris kukwak ri na pre mẽ awỳr kurẽ. Amnepê mã na pre mẽ pakukamã hamaxpẽr o:
—Koja mẽ Ixkra hkôt amnhĩ xunhwỳ pa ja hã mẽ omu nẽ mẽ ho ixkra nẽ mẽ hwỳr Ixkarõ rẽ. Hãmri nhũm mẽ hkarõ mã agjê nẽ mẽ kamã hkrĩ ho hkrĩ.
14 Anhỹr jakamã na pre mẽ pahwỳr kurẽ nhũm mẽ pahwỳr wrỳ nẽ mẽ pahwỳr agjê nẽ mẽ pakamã hkrĩ ho hkrĩ. Pu mẽ ja hã amnhĩ pumu nẽ pajamaxpẽr o:
—Nà ra Tĩrtũm kot ixwỳr Karõ mẽnh jakamã na ixkarõ hwỳr axà nẽ kamã hkrĩ ho hkrĩ. Tã koja ra kot mẽ ixtã amnhĩ jarẽnh xà hkôt ja hã ixto mex nẽ. Ra kot ixto hkra kênã. Jakamã koja nhỹrmã ma amnhĩ wỳr ixto api pa kuri inhmex kumrẽx nẽ ixpa ho ixpa. Hãmri nẽ kukwak ri axte tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri ixpa hkêt nẽ. Anẽ.
Jakamã koja mẽ piitã ã kot mẽ ho mex anhỹr ã amnhĩ tã kamã ama nẽ amnhĩ tã omu nẽ kãm mex o mex ã harẽnh rãhã ho pa.
Pawre kot Epes nhõ xwỳnhjê ho Tĩrtũm wỳr ã harẽnh
Piripos 1.9; Korosẽ 1.9-12; Wam Tesarõn 5.23; Sikũn Tesarõn 1.11, 2.16; Eprêw 13.20
15 Nẽ na ka xep htem amnhĩ kaxyw Kris kôt ajamaxpẽr tỳx pê amã Tĩrtũm krajê piitã mẽ hkĩnh o mẽ ho mex o apa. Na pa pre mẽ ajarẽnh ma nẽ ixkĩnh tỳx nẽ. 16-18 Nẽ xatã mẽ ato Tĩrtũm wỳr o ri ixpa nẽ mẽ ato hwỳr o:
—Pa Mẽinhĩpêêxà maati Tĩrtũm. Nà amex o amex. Ka na ka pre mẽ ixwỳr mẽ inhõ Pahihti Jejus Krisja mẽ nhũm mẽ ixwỳr wrỳ nẽ hprĩ hã mẽ inhmã ate tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa hã ato amnhĩrĩt. Tã Epes kãm akrajaja na xep htem akôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri pa. Ãm hãmri na htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
—Nẽ kwa Tĩrtũm. Kê Akarõ tanhmã mẽ hkrã hto kê mẽhprĩ hã akapẽr mar tỳx rãhã ho pa. Jao ra ate mẽ ixkukamã mẽ ixtã tanhmã mẽ ixto mex to hã amnhĩ jarẽnhja kê mẽ kãm hamaxpẽr tỳx rãhã ho pa. Nẽ ate nhỹrmã mẽ ixpê akrajaja mẽ ixpiitã tanhmã mẽ ixto mex to jarẽnhja kê mẽ kãm hamaxpẽr tỳx pê hkĩnh rãhã ho pa ho pa.
19-20 —Nẽ kê mẽ axàhpumunh o axàhpumunh ã ate akupỹm Akra Kris o htĩr ã apumunh mex nẽ Tĩrtũm. Na ka pre axàhpumunh xà ho akupỹm ho htĩr nẽ ma akupỹm anhõ krĩ hwỳr ho api nẽ amnhĩ nhĩhkô hã ỹr nhũm arĩ hkrĩ ho hkrĩ. Apyrà nẽ kot mẽ ixto amnhĩptàr kaxyw. Ã axàhpumunh xà htỳx kot anhỹr. Tã kê akrajê piitã ja hã apumu nẽ axàhpumunh tỳx o ate tanhmã mẽ ixto ajuta hto ho apa hã apumu.
Anhỹr o na pa hte mẽ ato hwỳr o ri ixpa.
21 Nẽ Krisja àhpumunh tỳx o mẽkarõmnuti piitã hakrenh. Nẽ hihtỳx o mẽ hakrenh jakamã krĩ nhõ xwỳnhjê mã te mẽ àhpumunh tỳx kêt pyràk o na htem htỳx ri amnhĩ nhĩpêx o pa pyràk. Nẽ Krisja hihtỳx o pika piitã hkôt pahi piitã mẽ hakrenh par kumrẽx. Nẽ hihtỳx o kot pika piitã hkôt mẽmoj piitã mẽ hakrenh par. Jakamã mẽhõ koja we tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to hã kãm karõ rỳ kãm hamaxpẽr gõ? Nà amrakati kumrẽx. Ra kot ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh kênã. Nẽ hihtỳx o hihtỳx rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh. Nẽ àhpumunh o àhpumunh rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh. Nẽ hihtỳx o kot jar pika ja kôt mẽ pajakrenh par nẽ hihtỳx o Tĩrtũm nhõ krĩ kamã mẽ mẽmoj piitã hakrenh par. Tã koja mẽmoj piitã ho amnhĩptàr rãhã htĩr tũm nẽ pa ho pa.
Kris te kêp mẽ pahkrã pyràk ã harẽnh
Rõmãn 12.4; Wam Korĩt 12.12; Epes 4.16; Korosẽ 3.25
22 Na pre Tĩrtũmja Kra Kris nhĩhkram mẽmoj piitã haxàr pa. ỹ hã kot nhỹrmã ho amnhĩptàr o pa kaxyw. Jakamã kot mẽ pahto amnhĩptàr xwỳnh ã kêp mẽ panhõ Pahihti. Nẽ te kêp mẽ pahkrã pyràk. Nẽ mẽ papajaja te mẽ pahpê ĩ pyràk jakamã na pu htem hkôt ri amnhĩ nhĩpêx o papa. 23 Na hte mẽ panhĩja mẽ pahkrã kamã mẽ pajamaxpẽr xà hkôt tanhmã amnhĩ nhĩpêx to. Ja pyrà nẽ na pu htem mẽ pahkrã pyràk xwỳnh Krisja kapẽr ma nẽ hkôt tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa.
Koja mẽhõ ãm hkrã pix nẽ ĩ hkêt nẽ pa hãmri nẽ mex kêt nẽ. Na htem hkrã nẽ mããnẽn ĩ nẽ pa nẽ mex nẽ. Ja pyrà nẽ na hte Kris mẽ pahte hkôt amnhĩ nhĩpêx o papa hã mẽ pahpumu nẽ hkĩnh nẽ mex nẽ pa. Pu mẽ pajaxwỳja hkôt ri amnhĩ nhĩpêx ã amnhĩ pumu nẽ pahkĩnh nẽ pamex nẽ papa ho papa.