Karatas
Pawre kot Karatas kamã Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx nẽ pika pê Karatas kamã Kris kwỳjê hwỳr kumẽ. Na pre ra Ijaew kwỳjaja mẽ hwỳr mra nẽ Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri mẽ ahkre ho pa nẽ mẽ kãm:
—Kot kaj mẽ amnhĩ kaxyw Jejus Kris kôt ajamaxpẽr hãmri nẽ mããnẽn mẽ ixpê Ijaew nhĩgêt kot amnhĩ nhĩpêx kôt amnhĩ nhĩpêx. Kê Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ mẽ ato hkra. Anẽ.
Nom ã mẽ kapẽr anhỹrja kot anhỹr kêt. Mẽ pahte amnhĩ kaxyw Jejus Kris kôt pajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr pix ã mẽ pahpumunh kôt na hte Tĩrtũm mẽ pahto hkra. Tã nhũm prem ã mẽ kãm ho hêx anhỹr o pa nhũm Pawre tee ri ã mẽ kapẽr anhỹrja ã mẽ harẽnh ma nhũm ja kêp omnuj nẽ. Jakamã nhũm Karatas nhõ xwỳnhjê mã kagàja nhĩpêx nẽ mẽ hwỳr kumẽ. Nẽ kamã hprĩ hã Tĩrtũm kot mẽ ho hkra kaxyw tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ kãm harẽ nẽ hã kagà. Nẽ mẽ kãm:
1
1-2 Pa Karatas nhõ xwỳnhjaja? Xà mẽ amex? Ixpê Pawre na pa mẽ awỳr ixpẽr mẽ nẽ mẽmoj tã mẽ amã karõ.
Mẽpahpãm Tĩrtũm mẽ Jejus Kris na pre wa mẽ akaxyw ixãm. Ixte wa ỹ hã ma ri mẽ akôt mẽ ajahkre o ri ixpa kaxyw. Na pre Jejus ty nhũm Tĩrtũm akupỹm ho htĩr. Hãmri nhũm wa mẽ akaxyw ixãm. Pyka ja kamã na pre mẽhõ mẽ akaxyw ixãm kêt nẽ. Tĩrtũm mẽ Jejus Kris na pre wa ixãm. Jakamã na pa ã mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ mẽnh anẽ. Mẽ apê Tĩrtũm krajê hwỳr.
Nẽ ota jar krĩ ja kamã ixpyrà nẽ Kris kôt mẽ pahkwỳjaja mẽ awỳr hpẽr mẽ.
E kê Mẽpahpãm Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa mẽmoj to mẽ akutã nojarêt rãhã ho pa. Nẽ mẽ ato mex rãhã nẽ. Ka mẽ wa ỹ hã akĩnh nẽ ajamakêtkati nẽ axàmnhĩx ri apa.
Nà na pre Krisja amnhĩ grônh kôt mẽ pahwỳr wrỳ nẽ mẽ panê ty. Mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer kaxyw mẽ panê ty. Mẽpahpãm Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt. Tã mẽmo kaxyw na pre ã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx anẽ? Nà pika ja kamã mẽ kot amnhĩ nhĩpêxja omnuj tỳx jakamã nhũm amnhĩ grônh kôt te mẽ kot amnhĩ tomnuj pê mẽ papytàr pyràk o mẽ panhĩpêx nẽ ã mẽ panê htyk anẽ. Jakamã kwa kêr pu mẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã mãn harẽnh o ri papa. Nà kot puj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho ri papa.
Mẽ ujarẽnh pixi ãm hãmri hã harẽnh
Rõmãn 16.17; Sikũn Korĩt 11.3-4; Epes 4.14; Korosẽ 2.8; Sikũn Pêtre 2.1-3
Kwa ixkràmnhwỳjaja. Na pa pre mẽ ate tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ ajarẽnh ma nẽ ixkaprĩ nẽ tee ri mẽ akukamã ijamaxpẽr. Na pre Tĩrtũmja Kris kukwak ri mẽ ato mex nẽ. Nẽ mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx o apa hprãm xàj te kot amnhĩ wỳr mẽ awỳr pyràk o mẽ anhĩpêx ka mẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. Tã xep tanhmã mẽ ajamaxpẽr to nẽ ra hkaga kaxyw. Ra axtem mẽ ujarẽnh õja ma nẽ gryk ã Tĩrtũm kaga kaxyw. Pa tee ri mẽ ajarẽnh ma nẽ ixkaprĩ nẽ. Kwa mon ka mẽ axtem nẽ ri ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr mã? Jejus jarẽnh pix na ãm hãmri. Mo mẽ ujarẽnh mex õ kot ka kêt mẽ ama nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx? Nà amrakati kumrẽx. Ã mẽ amã ujarẽnh anhỹr xwỳnhjaja na htem Kris kapẽr o pihkàr rũnh kumrẽx o pa nẽ katàt kôt harẽnh kêt nẽ. Ka xep mẽ ama nẽ ajamaxpẽr kati rũnh nẽ.
Na pa pre ma mẽ awỳr mõ nẽ ãm hãmri mẽ amã Jejus kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽ ka prem inhma. Tã koja mẽhõ mẽ awỳr mõ nẽ mẽ amã nhãm mẽ ujarẽnh õ jarẽ nhũm Tĩrtũm ja hã omu nẽ nhỹrmã ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà hwỳr kumẽ nhũm ma hwỳr mõ nẽ aa kator kêt nẽ. Mẽ pahtõ rỳ Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõ koja ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nhũm ja hã omu nẽ ma kuwy pê himôta wỳr amnhĩ nê kumẽ. E kot paj axte mẽ amã ja jarẽ ka mẽ aprĩ hã inhma. Koja mẽhõ mẽ awỳr mõ nẽ mẽ ate hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhta kwỳm ri tanhmã mẽ amã ujarẽnh to. Hã koja Tĩrtũm omu nẽ nhỹrmã ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà hwỳr kumẽ nhũm ma hwỳr mõ nẽ kamã pa ho pa nẽ aa kator kêt kumrẽx.
Tĩrtũm pix kãm Pawre hkĩnh hprãm ã kot jarẽnh
Juãw 5.44; Atre 26.9-20; Karatas 2.6
10 Nẽ koja mẽmojaja ixkapẽr ma nẽ kãm mar prãm kêt o kãm ixkĩnh kêt japêr nẽ mãmrĩ kãm ixkĩnh kêt. Tĩrtũm kãm ixkĩnhja pix na inhmã hprãm. Kop apu mẽ piitã kãm ixkĩnhja mãn inhmã hprãm ronhỹx pa Kris nhỹ hã kapẽr jarẽnh o ri ixpa hkêt nẽ.
Tĩrtũm kot Pawre mã Kra Jejus o amnhĩrĩt ã harẽnh
Sikũn Korĩt 1.12; Wam Tesarõn 2.4
11-12 E Jejus kôt ixkràmnhwỳjaja. Nà ixte mẽ ujarẽnh mex jarẽnh o ixpaja na pre jar pika ja kamã mẽhõ amnhĩ krã hkôt inhmã harẽnh rỳ inhmã ahkre hkêt nẽ. Jejus Kris tãm na pre ixwỳr kato nẽ inhmã ho amnhĩrĩt. Jakamã mex o kot pika jakamã mẽ ujarẽnh piitã hakrenh par. 13-15 E kot paj ixprĩ hã mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ inhma. Tanhmã Tĩrtũm kot amnhĩ kaxyw ixãm to hã pa mẽ amã amnhĩ jarẽ. Nà na pre kormã ixkêt ri ixkukamã hamaxpẽr nẽ amnhĩm ixta nẽ amnhĩ kaxyw ixãm nẽ kot ixto mex ã ixtã amnhĩ jarẽ. Tã pa pre ixkato nẽ gaa nẽ ixàptàr nom kormã Jejus Kris kôt amnhĩ xãm kêt nẽ. Na pa pre axtem nẽ inhmã mẽ ixpê Ijaew kot amnhĩ nhĩpêx kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa hprãm nẽ. Nhũm pre ixpyrà nẽ arĩ mẽ nywjaja haxwỳja kãm mẽ hkôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx o pa hprãm nẽ. No inhmã mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o mẽ hakrenh par prãm jakamã na pa pre mẽ inhĩgêt kôt amnhĩ nhĩpêx mex kumrẽx o ri ixpa. Mẽ kapẽr piitãã hkôt amnhĩ nhĩpêx mex nẽ. Tã ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ixpa kaprỳ. Na pa pre axtem nẽ mẽ kot Tĩrtũm Kra Jejus Kris kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê nhĩpêx kati ho ri mẽ hkôt ixpa nẽ inhmã mẽ himex prãm tỳx kumrẽx. Ã na pa pre amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri ixpa. Ra mẽ ate ja hã ixpumunh mex.
16-17 Tã pa pre ma Tamas wỳr mõ. Kamã tanhmã Kris kwỳjê nhĩpêx to kaxyw ma mẽ hwỳr mõ. Hãmri nẽ kormã mẽ hwỳr ixàhtêp o inhmõr mẽ nhũm Tĩrtũm tanhmã ixto nẽ inhmã Kra Jejus o amnhĩrĩt pa jatã omu. Kêp Tĩrtũm Kra hã pa ixprĩ hã omu. Nhũm inhmã kapẽr nẽ ixte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa kaxyw ixàpênh ã inhmã karõ nẽ Ijaew kêt xwỳnhjê hwỳr inhmẽ. Ixkwỳ Ijaew wỳr inhmẽnh kêt nẽ. Na pre inhmã:
—E kêr ka ma Ijaew kêt xwỳnhjê hkôt ri mẽ kãm ixkapẽr jarẽnh o ri apa.
Anhỹr jakamã pa pre kuma nẽ hkôt amnhĩ xãm kurê kumrẽx nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri ixpa. Jao tanhmã ixte kêp hkwỳjê nhĩpêx tota kaga nẽ ma pyka pê Arap wỳr mõ. Nom tanhmã amnhĩ tã Jejus kwỳjê kukjêr to hkêt nẽ. Nẽ Jerujarẽ hwỳr inhmõr nẽ Jejus nhỹ hã mẽ ahkre xwỳnh maatijaja tanhmã amnhĩ tã mẽ kukjêr to hkêt nẽ. Ãm Tĩrtũm kot inhmã hã karõ xà hkôt ma Arap wỳr mõ nẽ kamã kapôt ã ri ixpa. Kamã na pre Tĩrtũmja inhmã Jejus Kris kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho amnhĩrĩt o pa. Hãmri nẽ inhmã kapẽr pa amnhĩ tã kuma hãmri nẽ ma akupỹm Tamas wỳr mõ.
18 Tã nhũm ra amgrà axkrunẽpxi nẽ hapêx pa Tamas rũm ixkato nẽ ma Jerujarẽ hwỳr Simãw Pêtre hwỳr mõ. Hãmri nẽ kuri pôj nẽ hkôt ixpikamẽnh ã ixtã semãn axkrut. 19 Nom mẽ kot Jejus nhỹ hã hkwỳjê jahkre ho mẽ pa xwỳnh maati hkwỳjê hõ pumunh kêt kumrẽx. Ãm Simãw Pêtre mẽ Pahihti Jejus tõ Xiakreja pix wa omu. 20 ãm hãmri na pa ã amnhĩ jarẽnh anẽ. Tĩrtũm kot ja hã ixpumunh mex. 21 Tã pa pre mẽ kurũm ixkato nẽ hpãnhã ma pika hkwỳ hkôt ijapôx o mẽ hkôt ixpa. Ma pika pê Sir mẽ Sirisja wa hwỳr mõ.
Mẽ kot amnhĩ jaêr pê Pawre kot amnhĩ nhĩpêx nyw ã omunh ã mẽ harẽnh
22 Nom Jutej kamã Kris kwỳjaja na prem kormã ixpumunh kêt nẽ. Ãm Simãw Pêtre mẽ Xiakre pix na pre wa ixpumu. 23 Na pre ra mẽ hkwỳjaja tanhmã hkwỳjê kot axpẽn mã ijarẽnh toja ma. Na prem ijarẽnh o:
—Kwa Jejus ã mẽ panhĩpêx kati htỳx o pa xwỳnhta na pre tanhmã hamaxpẽr to nẽ hpãnhã mẽ kãm Jejus kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Mẽ kot amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr kaxyw. Ra kot Jejus nê mẽ pahkurê htã hpãnhã mẽ kãm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Anẽ.
24 Hãmri nhũm Kris kwỳjaja amnhĩ jaêr pê ijarẽnh ma nẽ inhỹ hã hkĩnh nẽ. Nẽ ixtã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ.