Xiakre
Xiakre kot Jejus kôt hkwỳjê piitã hwỳr kagà nẽ mẽnh
Xiakre na pre kagàja nhĩpêx. Kêp Jejus tõ nẽ kêp Jerujarẽ kamã mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê nhõ pastô na pre. Nẽ kêp Ijaew. Jakamã na pre hkwỳjê mã kagàja nhĩpêx nẽ krĩ piitã hkôt uràk nẽ Jejus kôt mẽ kot amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê hwỳr kurẽ. Jejus ã mẽ kãm mẽ hkurê xwỳnhjaja na prem mẽ hipêx kati nhũm mẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa. Jakamã nhũm Xiakre kot mẽ hamaxpẽr o mẽ hihtỳx kaxyw kagàja nhĩpêx nẽ mẽ hwỳr kurẽ nẽ mẽ kãm:
1
Pa ixkwỳjaja. Xà mẽ amex? E ixpê Xiakre na pa. Ixte Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to xwỳnh na pa. Jakamã kot paj kagàja nhĩpêx nẽ pika piitã hkôt mẽ apiitã mẽ awỳr kurẽ. Mẽ apê Tĩrtũm krajê hwỳr.
Mẽ pahpunuj tã mẽ pahte amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt pajamaxpẽr
Rukre 6.20-23; Rõmãn 5.3-5; Korosẽ 1.11; Wam Pêtre 4.12-19
2-3 E ixkwỳjaja. Kêr ka mẽ atõ tanhmã amnhĩ to rỳ tanhmã apunuj to. Rỳ mẽhõ tanhmã Jejus ã mẽ anhĩpêx to. Tã kêr ka mẽ ja hã amnhĩ pumu nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o ri akaprĩ hkêt nẽ. Arĩ akĩnh kãm amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ gaa nẽ rĩ mẽmoj punuj pê Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ. Jakamã kwa kêr ka mẽ tanhmã apunuj to hã amnhĩ pumu nẽ ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹrja kukamã ajamaxpẽr pê akĩnh nẽ ri apa. Nom kêr ka mẽ tee ri tanhmã apunuj to hã amnhĩ pumu nẽ akaprĩ xàj Tĩrtũm kaga hkêt nẽ. Ãm amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ gaa nẽ Tĩrtũm noo mã tãm amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Nẽ kãm hprãm xà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o apa.
Mẽ pahte tanhmã amnhĩ kute hã amnhĩ pumunh kôt amnhĩ to Tĩrtũm wỳr ã mẽ pamã karõ
Matêwre 21.18-22
Nẽ kêr ka mẽ mẽmoj mỳrapê tanhmã apunuj to hãmri nẽ tee ri ja hã amã Tĩrtũm mã ajamaxpẽr tỳx prãm nhũm apê ja hihtỳx japêr. Rỳ mẽmoj tanhmã apê amnhĩ nhĩpêx to ka tee ri hkukamã ajamaxpẽr japêr. Kêr ka mẽ ã ajamaxpẽr anhỹr japêr hãmri nẽ amnhĩ to Tĩrtũm wỳr kurê kumrẽx. Kot amã ajamaxpẽr mex nhõr nhũm ate ỹ hã tãm ajamaxpẽr kaxyw amnhĩ to awỳ. Kot kaj mẽ ã amnhĩ to hwỳr anẽ nhũm amnhĩ tã mẽ ama nẽ mẽmojta kutã tanhmã ato axihtỳx to kurê kumrẽx ka ỹ hã hkôt ajamaxpẽr tỳx mex o ri apa. Jao tanhmã akute htã akĩnh nẽ ajamakêtkati nẽ ri apa. Koja Tĩrtũm tee ri amã mẽmoj kôt ajamaxpẽr tỳx prãm kaprỳ hã apumu nẽ hã amã àkjêr kêt nẽ. Koja ate amnhĩ to hwỳrta ma nẽ tanhmã ato mex to. Nom kêr ka mẽ amnhĩ to hwỳr kãm tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kati hkêt nẽ. Rỳ ajamaxpẽr o:
—Koonẽn. Koja apu Tĩrtũm inhmã ja ho anhỹr japêr.
Anhỹr o tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kati hkêt nẽ. Ãm akĩnh kãm tanhmã ate amnhĩ to hwỳr toja kukamã ajamaxpẽr o:
—Nà koja inhmã ho anẽ. Ixte amnhĩ kaxyw kãm ijamaxpẽr nẽ amnhĩ to hwỳr xà hkôt koja inhmã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to.
Anhỹr o hkamnàr rom ã amnhĩ kukamã ajamaxpẽr anẽ.
Nom kot kaj mẽ tanhmã amnhĩ to hwỳr to nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kati nẽ hkôt ajamaxpẽr tỳx kêt nẽ. Nẽ te kôk nhãm àpêr nẽ nhãm àpêrta pyrà nẽ nhãm ri ajamaxpẽr nẽ nhãm ri ajamaxpẽrja o hkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nhũm Tĩrtũm tee ri ja hã mẽ apumu nhũm ja kãm mex kêt nẽ. 7-8 ã mẽ hamaxpẽr anhỹr xwỳnhjaja na htem nhãm hamaxpẽr nẽ nhãm hamaxpẽr jao hamaxpẽr mex kêt nẽ. Jakamã kot kaj mẽ ã ajamaxpẽr anhỹr o amnhĩ to Tĩrtũm wỳ hãmri nẽ ãm amnhĩ to hwỳr kaprỳ. Koja ama nẽ ãm ama. Nom kot kaj mẽ tanhmã akute hã amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr tỳx pê amnhĩ to awỳ. Nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kati hkêt kãm tanhmã amnhĩ to hwỳr to nhũm amnhĩ tã ama nẽ hkĩnh nẽ tanhmã amã mẽmoj nhĩpêx to. Mẽ ate hã axàhwỳr xà hkôt tanhmã mẽ amã mẽmoj nhĩpêx to.
Mẽ kêp amrakati xwỳnh mẽ mẽ kot amnhĩ to rũnh xwỳnhjê jarẽnh
Eprêw 13.5-6; Wam Pêtre 1.24-25
Nẽ kwa mẽ akàxpore hkêt xwỳnhjaja. Jar mẽ apê amrakati htã mẽ apê Tĩrtũm kra na ka mẽ. Jakamã kêr ka mẽ akàxpore rũnh kêt tã mẽ apê Tĩrtũm kra hã amnhĩ pumunh kôt ajamakêtkati nẽ nẽ akĩnh nẽ apa.
10-11 Nẽ mẽ akàxpore rũnh xwỳnhjaja. Mẽ akàxpore rũnh nẽ mẽ akukrêx rũnh tã kot kaj mẽ nhỹrmã ty nẽ piitã rer pa nẽ mẽ kêp amrakati xwỳnhjê pyrà nẽ anhỹ kamã Tĩrtũm kuri akrĩ nhũm tanhmã mẽ ajarẽnh to. Te mẽ apê mẽmo pixôrã kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Na hte kwỳhtã axpẽn pê axpôt nẽ muxre nẽ mex nẽ harir. Tã gaa nẽ rĩ hã myt xàhpanh mẽ nhũm ra nhôôre. Nẽ gaa nẽ ra grà pa nẽ rôrôk nẽ hapêx. Tã kot kaj mẽ nhỹrmã uràk nẽ ty nẽ akukrêx rer pa. Jakamã kwa kêr ka mẽ akàxpore rũnh pumunh kôt akĩnh nẽ ri apa hkêt nẽ. Kêt ãm mẽ apê Tĩrtũm kra hã mãn amnhĩ pumunh kôt akĩnh nẽ apa.
Mẽ pahpunuj kôt pagryk nê mẽ pahkurê
12 Nẽ kot kaj mẽ atõ tanhmã apunuj to htã arĩ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. No tanhmã apunuj to hã amnhĩ pumu nẽ hkaga hkêt nẽ. Rỳ kot tanhmã ato xwỳnhta kêr ka mẽ amnhĩ tã kamã agryk nẽ tanhmã ho hkêt nẽ. Ãm Jejus kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Kêr kê Tĩrtũm amã hkĩnh ã amnhĩ tã apumu nẽ amex ã ajarẽ. Ka nhỹrmã kuri amex kumrẽx nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa. Ra kot mẽ pakukamã mẽ pahtã amnhĩ jarẽnh xà hkôt. Jakamã kêr ka mẽ tanhmã apunuj to htã ã amnhĩ kukamã ajamaxpẽr anhỹr pê akĩnh nẽ apa.
13 Nẽ Tĩrtũm aa kãm tanhmã amnhĩ tomnuj to hprãm kêt. Nẽ mẽ papajaja mẽ pahte tanhmã amnhĩ tomnuj to kaxyw na hte mẽ pamã tanhmã àmnênh to rỳ mẽ pamã mẽ pajamaxpẽr punuj jagjênh kêt nẽ. Jakamã kot ka mẽ atõ amã tanhmã amnhĩ tomnuj to hprãm tã kwa kêr ka Tĩrtũm tãm kot ja kaxyw mẽ akrãm mẽ ajamaxpẽr punuj jagjênh to hã hkamnhĩx kêt nẽ. 14-15 Mẽ papamjaja na pu htem pajamaxpẽr punuj xà hkôt tanhmã amnhĩ tomnuj to. No Tĩrtũm Karõ na hte mẽ pamã mẽ pajamaxpẽr punuj jagjênh kêt nẽ. Mẽ papamjaja na pu htem pajamaxpẽr punuj nẽ gaa nẽ ra hkôt tanhmã amnhĩ tomnuj to. Hãmri nẽ gaa nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho ri papa. Mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjaja koja mẽ nhỹrmã ty hãmri nẽ Tĩrtũm mẽ Kra wa kuri htĩr tũm nẽ pa ho pa hkêt nẽ.
Tĩrtũm kot tanhmã mẽ pahto mex to hã harẽnh
Xiakre 3.17-18; Sikũn Pêtre 1.3-4
16 Nẽ e ixkwỳjaja. Tĩrtũm kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj prãm xàj mẽ pamã mẽ pajamaxpẽr punuj jagjênh kêt jakamã kwa kêr ka mẽ ã ajamaxpẽr anhỹr kêt nẽ. 17 Na hte mẽ pahto mex pix o pa. Na pre myyti ho kato. Kapẽr pix o ho kato. Nẽ mytwrỳre ho kato. Nẽ kanhêti ho kato. Ja piitã ho kato nhũm mẽ pamã hirã mex o harir. Na hte mytwrỳre tõhã hirã mex o pa. Nẽ gaa nẽ nyw kaxyw nẽ kamàt kô. Nẽ gaa nẽ nyw mẽ nhũm akupỹm hirã. Ã na hte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. No Tĩrtũmja ã kot anhỹr kêt. Kot amnhĩ nhĩpêxja ãm rãhã ho rãhã. Na hte mẽ pahto mex pix o pa. No tõhã tanhmã mẽ pahto mex to nhũm jãã nhũm tanhmã mẽ pahtomnuj to hkêt nẽ. 18 Tã kapẽr pix o kot ã mẽmoj to kator kot anhỹr. Nẽ mẽ pamã kapẽr o amnhĩrĩt. Kãm mẽ pahto hkra hprãm xàj mẽ pamã Jejus kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx toja nhũm pre mẽ pamã ho amnhĩrĩt. Na pu prem kuma nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nhũm amnhĩ tã mẽ pahpumu nẽ mẽ pahto hkra. Mẽ pahpê Ijaew kumrẽxjaja na pre mẽ pahto hkra.
Mẽ pagryk o papa nê mẽ pahkurê
Rõmãn 12.17-21; Epes 4.25–5.2
19 E ixkwỳjaja. Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ hã anohtỳx nẽ ho apa. Koja mẽhõ Tĩrtũm kapẽr o mẽ ajahkre kaxyw mẽ awỳr mõ nẽ mẽ amã kapẽr jarẽ ka mẽ mar tỳx nẽ. Koja mẽ ate tanhmã amnhĩ tomnuj to nê mẽ amã kapẽr ka mẽ amnhĩ tã ama nẽ kamã agryk kêt nẽ. 20 Mẽ gryk o mẽ pa xwỳnhjaja na htem Tĩrtũm kapẽr kôt ri amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. 21 Jakamã kwa kêr ka mẽ axte amnhĩ tomnuj rỳ ajamaxpẽr punuj o ri apa hkêt nẽ. Na htem ohtô nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa nom kêr ka mẽ kurom Tĩrtũm kapẽr mãn amnhĩ krã him haxàr tỳx nẽ. Kapẽr o mẽ ajahkre xwỳnhjaja na htem ho mẽ ajahkre mex o pa. Tã kêr ka mẽ ama nẽ amã hkôt amnhĩ nhĩpêx prãm rãhã ho ri apa. Na pu htem Tĩrtũm kapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o papa hãmri nẽ nhỹrmã Tĩrtũm mẽ Kra wa kuri pahtĩr tũm nẽ pa mex nẽ papa ho papa.
Mẽ pahte Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx ã mẽ pamã karõ
Matêwre 7.24-27; Wam Juãw 2.3-6
22 Nẽ kwa mẽ okora. Kêr ka mẽ ãm Tĩrtũm kapẽr ma nẽ ãm mar kêt nẽ. Mããnẽn hkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Kot kaj mẽ ama nẽ ãm ama nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ hãmri nẽ apê Tĩrtũm kra hã amnhĩ jarẽnh kaprỳ. Jao nhỹrmã Tĩrtũm mẽ Kra wa kuri atĩr tũm nẽ apa hkêt nẽ. 23-24 Te ho mẽhõ kot amnhĩ pumunh xà hpyr nẽ kamã amnhĩ pumunh nẽ amnhĩ krã hkĩ jaê rỳ amnhĩ kuk tyk pumunh pyràk. Tã te kot ãm ja hã amnhĩ pumunh nẽ kot amnhĩ to mex kêt rãhã akupỹm amnhĩ pumunh xà xir nẽ ma htẽm nẽ axte amnhĩ kuk tyk rỳ amnhĩ krã kĩ jaêrta mã hamaxpẽr kêt pyràk. Mẽ kot Tĩrtũm kapẽr mar nẽ ãm mar nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt xwỳnhjaja te kot ja jarẽnh pyràk. 25 Tã kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Mẽ ate Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx o apa kaxyw xatã kamã harẽ nẽ mar tỳx o apa. Jao hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o apa. Tĩrtũm kot mẽ pahte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho papa hã mẽ pamã karõ xàja ãm hãmri na. Na htem hkôt amnhĩ nhĩpêx nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ omu nẽ mẽ ho mex nẽ nhũm mẽ àmnhĩx hamakêtkati nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. 26 Nom koja mẽhõ kêp Tĩrtũm kra hã amnhĩ jarẽnh tã htỳx ri kapẽr punuj o ri pa hãmri nẽ ãm kêp hkra hã amnhĩ jarẽnh kaprỳ. Mẽ pahpê Tĩrtũm krajaja na pu htem ã pakapẽr anhỹr kêt nẽ. 27 Axtem mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx. Na pu htem mẽ hã awrã rỳ mẽ kêp mẽ mjên tyk xwỳnhjê ho mex nẽ mẽ hã pahpẽr o pahpikẽnh o papa hkêt nẽ. Nẽ tanhmã mẽ kute hã mẽ omu nẽ mẽ ho ajuta ho papa. Ã na pu htem pahpê Tĩrtũm krajaja amnhĩ nhĩpêx anhỹr o papa nhũm Mẽpanhĩpêêxà Maati Tĩrtũm ja hã mẽ pahpumu nẽ hkĩnh nẽ. No na pu htem mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjê hkôt ri amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ ãm Tĩrtũm kapẽr xà kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx nhũm amnhĩ tã mẽ pahpumu nẽ hkĩnh nẽ.