Rukre
Rukre tanhmã Jejus kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã kagà
Rukre na pre kagàja nhĩpêx. Kêp Ijaew kêt xwỳnh na pre. Tã amnhĩ kaxyw Jejus kôt hamaxpẽr. Na pre kêp tôtô nẽ mẽ hkane ho pa. Nẽ Jejus nhỹ hã kapẽr o pa xwỳnhjê hõ pê Pawreja kôt pa ho pa. Tã tanhmã hamaxpẽr to nẽ hkràmnhwỳ Teopre mã kagàja nhĩpêx nẽ kamã tanhmã Jejus kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã harẽ nẽ hã kagà.
Nẽ Jejus kêp Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr o pa xwỳnh ã harẽ. Nẽ mẽ pahpyrà nẽ ĩ ho ĩ hã harẽ. Nẽ kêp mẽ pakamã ukaprĩ xwỳnh ã harẽ. Nẽ kêp mẽ pahte amnhĩ tomnuj o hapêx xwỳnh ã harẽ. Ã na pre Rukreja hkràmnhwỳ Teopre mã Jejus jarẽ nẽ hã kagà anẽ. Nẽ mããnẽn mẽ pahpiitã mẽ pakaxyw harẽ nẽ hã kagà.
1
Rukre kot Teopre mã amnhĩ jarẽnh
Atre 1.1-2
Pa pahi Teopre. Xà amex? E ot pa awỳr kagà nhĩpêx nẽ awỳr kumẽ. Ixte amã Jejus jarẽnh kaxyw. Na prem ra ohtô nẽ jar mẽ pahkôt Jejus kot amnhĩ nhĩpêx o pa hã kagà rax nẽ. Jejus nhỹ hã Tĩrtũm kapẽr jahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja na prem Jejus kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hkrax kãm kot amnhĩ nhĩpêx o pa hã omunh o hkôt pa. Hãmri nẽ hprĩ hã mẽ inhmã harẽ nẽ hã kagà nhũm mẽ ohtô nẽ mẽ mar xà hkôt mẽ urà nẽ kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã kagà. Tã pa mẽ harẽnh ma nẽ ijamaxpẽr o:
—E kot paj ijaxwỳja Jejus kot amnhĩ nhĩpêx kwỳ hã kagà. Nà kot paj ho anẽ.
Anhỹr o ijamaxpẽr jakamã ot pa ra ixte amã hã kagà kaxyw.
Tã kêr ka kamã harẽ nẽ ixpyrà nẽ ama nẽ aprĩ hã harẽnh mar tỳx nẽ mẽ kot amã harẽnh xwỳnhjê hkôt ajamaxpẽr tỳx o apa. Ãm hãmri na prem mẽ amã harẽ. E kot paj amã hkwỳ hã kagà. Ixpê akràmnhwỳ Rukre kot paj ixprĩ hã amã harẽ nẽ hã kagà.
Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot Juãw Paxis jarẽnh
Juãw Paxis nhĩpêêxà finat Jakarisja kumrẽx kot paj amã harẽ. Kêp finat Apiasti kanrẽhã htàmnhwỳ jakamã uràk nẽ kêp mẽ apê Ijaew nhõ patre na pre. Pahihti Eroxja kormã kot mẽ anhõ pika kamã mẽ ho amnhĩptàr ri nhũm Jakaris kêp patre nẽ pa. Nẽ hprõ Ijapew mẽ wa kêp Parãw kanrẽhã htàmnhwỳ. Nẽ wa hamẽ na pre Tĩrtũm kôt tãm amnhĩ nhĩpêx o wa pa. Ãm Tĩrtũm kapẽr kôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx rãhã ho wa pa.
Nom Ijapewja tanhmã hkra xà kute jakamã nhũm wa hkra hkêt nẽ wa pa rãhã wa ra hpigêx tỳx nẽ.
Jakamã nhũm Jakaris ma mẽ kot Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre hwỳr tẽ. Kwỳjê pyrà nẽ kot Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to kaxyw ma mẽ hpãnhã hwỳr tẽ nẽ axà. 9-10 Hãmri nẽ kamã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh pê kãm mẽ hkuxwaxà ho xêt o xa. Nhũm Ijaew kwỳjaja ixkreta wỳr akuprõ nẽ kapem kutêp Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh o kuhê. 11 Pu nhũm kaxkwa rũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhja wrỳ nẽ Jakaris kutã xa. Mẽ hkuxwa xà ho xêt xà hã mês kunĩhti xupôk rũm xa. 12 Hãmri nhũm amnhĩ jaêr pê amnhĩ kutã omu nẽ akryk omunh o xa. 13 Hãmri nhũm kãm:
—Pa Jakaris? Kwa tee ri ajamaxpẽr o amã ma hkêt nẽ. Na pre Tĩrtũm ate akra hã hwỳr o apa hã ama nẽ hã apumu. Jakamã koja tanhmã aprõ hkra xà ho ka kamã akra. Nhũm nõ nẽ rax nẽ kato nẽ myre. Ka wa hã hixi mẽ nhũm kêp Juãw. 14 Koja kato ka wa omu nẽ akĩnh tỳx kumrẽx. Nhũm akwỳjaja haxwỳja ohtô nẽ war akra jarẽnh ma nẽ war anhỹ hã hkĩnh nẽ. 15 Koja kormã akra kator kêt ri nhũm Tĩrtũm Karõja hkarõ hwỳr axà. Hãmri nhũm kato nẽ gaa nẽ hprêk nẽ Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa. Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt pix mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa. Nom kêr ka inhmar kumrẽx. Kê mẽmoj to wĩhti ho hkõm kêt nẽ pa. Nẽ kagôxỳhti ho hkõm kêt nẽ pa. Ãm kwarĩ ho kwarĩ. 16 Koja hprêk hãmri nẽ mẽ apê Ijaew mã Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o mẽ hkôt pa. Nhũm mẽ ohtô nẽ kuma nẽ kot amnhĩ tomnuj kaga nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o pa.
17 —Tĩrtũm kot mẽ awỳr mẽ apytàr xwỳnh maati mẽnh mã xwỳnh kukamã koja mẽ kãm harẽnh o pa. Te Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh xwỳnh finat Eris kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o koja amnhĩ nhĩpêx. Nẽ uràk nẽ Tĩrtũm Karõ nhỹ hã mẽ amã Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o mẽ akôt pa. Jakamã nhũm mẽ akwỳjaja kuma hãmri nẽ amnhĩ tomnuj kaga hpa nẽ Tĩrtũm kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. Nẽ tãm mẽ hkrajê nhĩpêx o pa. Koja mẽ ã akra Juãwja kôt amnhĩ nhĩpêx anẽ. Jao Tĩrtũm kot mẽ awỳr mẽnh mã xwỳnhta kutêp tãm amnhĩ nhĩpêx o pa. Anẽ.
18 Nhũm pre ã Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh Jakaris mã hkrata jarẽnh anẽ. Hãmri nhũm tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa xà we ãm hãmri na ka ã inhmã ixkra jarẽnh anẽ nà? Ra ixprõ mẽ wa ijamẽ wa ixpigêx tỳx kênã kot pa kêt wa ixkra. Anẽ.
19 Hãmri nhũm kãm:
—Nà ãm hãmri na pa ã amã harẽnh anẽ. Ixpê Gapriew na pa ã awỳr ixwrỳk nẽ Tĩrtũm nhỹ hã amã harẽnh anẽ. Ixte Tĩrtũm nhĩhkô hã ixkuhê xwỳnhjê hõ na pa. Tãm na awỳr inhmẽ pa awỳr wrỳ nẽ ã amã akra jarẽnh anẽ. 20 Tã ate ixkôt ajamaxpẽr kêt jakamã kot kaj axte axumar kêt nẽ akapẽr kêt rãhã nhũm akra kato. Koja kato ka rĩ kormã akupỹm akapẽr nẽ akupỹm ama. Ate ixkôt ajamaxpẽr kêt jakamã kot kaj ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ rĩ amnhĩ pumu. Ãm hãmri na pa ã amã ixkapẽr anẽ. Anẽ.
Nhũm pre ã Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhja Jakaris mã kapẽr anẽ. Jakamã nhũm tokyx ixkre rũm kator kêt nẽ.
21 Hãmri nhũm ixkre kapem mẽ kuhê xwỳnhjaja tee ri kamã ama nẽ axpẽn mã:
—Tk. Kwa mo na we ri hitom kãm ho anhỹr kãm unê nẽ tokyx kator kêt? Anẽ.
22 Tã nhũm akupỹn mẽ hwỳr kato. Nẽ tee ri kot mẽ kãm kapẽr kaxyw no ãm ĩhkra pix o ri mẽ kãm tanhmã ujahkre hto. Hãmri nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê kot ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omu nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr nẽ axpẽn mã:
—Kwa tanhmã na we amnhĩ to? Mãn hitom kãm mẽmoj tanhmã kute hã omu hã na ri ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nà? Anẽ.
23 Hãmri nhũm Jakaris ixkre kamã mẽmoj tã àpênh pa hãmri nẽ ma akupỹm õrkwỹ hwỳr tẽ.
24-25 Tã nhũm hprõ Ijapewja htujarô. Hãmri nẽ amnhĩ tujarô hã amnhĩ pumu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Nẽ hamaxpẽr o:
—Hêxta gàà nẽ. Ma ãm hãmri na pa pre ixkra hkêt nẽ amnhĩ kamã ixpijaàm o ri ixpa. Tã ra ixtujarô. Kot paj wa axte ri amnhĩ kamã ixpijaàm kêt nẽ. Ma ãm hãmri na Tĩrtũm ã wa inhĩpêx anẽ. Na pa wa ixkĩnh tỳx kumrẽx. Anẽ.
Nhũm pre ã hamaxpẽr anẽ hãmri nẽ arĩ õrkwỹ kamã hkrĩ ho hkrĩ. Aa nhỹhỹm kator nẽ mõr kêt rãhã hã mytwrỳ kêp 5.
Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot Marir mã hkra jarẽnh
Matêwre 1.18-21
26 Tã nhũm Ijapew ra htujarô hã mytwrỳ kêp 6 nhũm Tĩrtũm axte kapẽr o wrỳk xwỳnh pê Gapriewja mẽ. Nhỹri Garirej kamã krĩ pê Najare hwỳr kumẽ nhũm ma hwỳr wrỳ. 27 Mẽhõ pê Marir wỳr wrỳ. Nhũm ra Juje ho mjên kaxyw. No ãm kormã hkukrit rãhã ho mjên kaxyw. Jujeja Marir pyrà nẽ kêp pahi finat Tawi kanrẽhã htàmnhwỳ na pre. 28 Jakamã nhũm Gapriew Marir wỳr wrỳ nẽ kãm:
—Pa Marir? E ot pa amã Tĩrtũm kapẽr jarẽnh kaxyw awỳr wrỳ. Kot akôt pa ho pa jakamã koja ato mex rax kumrẽx. Anẽ.
29 Hãmri nhũm amnhĩ tã kuma nẽ tee ri hamaxpẽr nẽ hamaxpẽr o:
—Xê mẽmo na we ri ã inhmã kapẽr anẽ? Tanhmã koja we Tĩrtũmja ixto mex rax to? Anẽ.
30 Hãmri nhũm Gapriew kãm:
—Kwa tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Tĩrtũm kãm ajapêê. 31 Kot kaj atujarô nhũm akra kato nẽ myre. Ka hã hixi mẽ nhũm kêp Jejus. 32-33 Koja Tĩrtũm amã ho mex rax nẽ. Nẽ koja mẽ piitã mẽ kãm kêp amnhĩ Kra hã ho amnhĩrĩt. Nẽ mẽ apê Ijaew o amnhĩptàr kaxyw koja mẽ akaxyw ãm nhũm higêt pahi Tawi pyrà nẽ mẽ ato amnhĩptàr o pa. Mẽ ate amnhĩ wỳr kamã ajamak o apa xwỳnhta koja. Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt koja mẽ ato amnhĩptàr rãhã ho pa. Anẽ.
34 Nhũm pre ã kãm kapẽr anẽ nhũm amnhĩ tã kuma nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr hãmri nẽ kãm:
—Xê gàà nẽ. Tanhmã kot pa kêt we amnhĩ to nẽ ixtujarô? Kormã ixkukrit nẽ mo kormã inhmjên? Mê. Xà Juje kot ixkamã hkra hkukamã na ka ã ri inhmã axujarẽnh anẽ? Anẽ.
35 Hãmri nhũm kãm:
—Nà koja Tĩrtũm Karõ tãm tanhmã ato ka ỹ hã tanhmã amnhĩ to hkêt tã atujarô. Jakamã koja akra kêp Tĩrtũm Kraa. 36-37 Na ra haxwỳja anã Ijapewja htujarô. Ra hpigêx tỳx nẽ aa hkra hkêt nhũm hkwỳjaja kot axpẽn mã õhy kamã hkra hkêt kumrẽx ã harẽnh o pa htã ra htujarô. Tĩrtũm kot tanhmã mẽ ho nhũm mẽ htujarô tanhmã kêp kute hkêt. Jakamã nhũm tanhmã ho nhũm mjên tãm htu nhũm ra htujarô hã mytwrỳ kêp 6. Tĩrtũm tãm kot mẽmoj piitã tanhmã ho kaxyw àhpumunh xihtỳx. Jakamã koja uràk nẽ mã ato anẽ nẽ ka kormã akukrit tã atujarô. Anẽ.
38 Nhũm pre ã Gapriew Marir mã kapẽr anẽ nhũm amnhĩ tã kuma nẽ kãm:
—Ko. Kê mãmrĩ kãm tanhmã ixto hprãm xà hkôt mãmrĩ tanhmã inhĩpêx to. Inhmã Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx prãm. Kê mãmrĩ kãm tanhmã ixto hprãm xà hkôt tanhmã inhĩpêx to.
Anẽ nhũm kuma nẽ ma akupỹm api.
Marir kot Ijapew wỳr mõr ã harẽnh
Rukre 11.27
39-40 Tã nhũm Marir amnhĩ tujarô hã amnhĩ pumu nẽ nã Ijapew wỳr hkrà kurê kumrẽx. Hãmri nẽ nojarêt nẽ õ krĩ rũm kato nẽ ma hwỳr mõ. Ma Ijapew papxà hwỳr mõ. Ijapew nhõ krĩja pika pê Jutej kamã nhỹri hixêt kamã na pre. Nhũm ma hwỳr mõ hãmri nẽ hwỳr pôj nẽ Ijapew wỳr axà nẽ omu nẽ kãm:
—Ka? Xà wa amex? Anẽ.
41 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Ỳ ma wa inhmex na pa wa ixpa.
Anhỹrja kôt nhũm õhy kamã hkraja haxwỳja te kot Marir kapẽr mar nẽ amnhĩ nhĩpêx pyràk o htu kamã àxônh tỳx o nõ. Hãmri nhũm Ijapew Tĩrtũm Karõ nhỹ hã tanhmã Marir mã kapẽr to. 42 Kàx pê kãm kapẽr nẽ kãm:
—Xê gàà nẽ. Ra Tĩrtũm kot ato mex jakamã na ka akĩnh rax o mẽ inhni hkwỳjê jakrenh pa. Anhõhy kamã akraja koja Tĩrtũm amã ho mex rax nẽ. 43 Xê mon ka ã ixto mex nẽ ixwỳr amõr anẽ? Apê inhõ Pahihti katorxà htã ixto mex nẽ ã ixwỳr amõr anẽ. Hêxta gàà nẽ. Ãm hãmri na ka ixwỳr mõ Marir. 44 Na ka ixwỳr mõn pôj nẽ inhmã akapẽr hãmri nhũm ixtu kamã ixkrare akapẽr ma nẽ hkĩnh xàj ixtu kamã ixkamnãr tỳx o nõ. 45 Na ka pre Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot amã kapẽrja ma nẽ hkôt ajamaxpẽr tỳx nẽ. Jakamã kot kaj Tĩrtũm nhỹ hã akĩnh nẽ ajamakêtkati nẽ amex nẽ ri apa. Anẽ.
Marir kot Tĩrtũm mã mex o mex ã grer ã harẽnh
Rukre 6.20-26
46 Hãmri nhũm Marir Ijapew kot ã kãm kapẽr anhỹrja ma nẽ kãm Tĩrtũm mex o mex ã gre nẽ grer o:
Tĩrtũm na mex o mex.
47 Kêp ixkaprĩ xwỳnh na.
Kêp ixkaprĩ xwỳnh jakamã na pa inhmex nẽ ixkĩnh nẽ ri ixpa.
48-49 Ixte amnhĩ to grire nhũm ja hã ixpumu nẽ ixkamã ukaprĩ nẽ ixto mex rax kumrẽx.
Jakamã koja mẽ piitã axpẽn kanrẽhã axpẽn mã ijarẽnh rãhã ho pa. Tĩrtũm kot tanhmã ixto mex to hã ijarẽnh rãhã ho pa.
Tĩrtũm na mex o mex nẽ hihtỳx o hihtỳx. Tã na ã inhĩpêx anẽ.
50 Ma na hte ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ axpẽn kanrẽhã mẽ kot hã hpijaàm xwỳnhjê pumu nẽ mẽ kutã nojarêt rãhã ho pa.
Nẽ mẽ kamã ukaprĩ rãhã ho pa.
ã na hte mẽ hipêx mex anhỹr o pa.
51 Nẽ hihtỳx o hihtỳx jakamã na hte mẽ kot amnhĩ to jarkrar o ri mẽ pa xwỳnhjaja tanhmã mẽ ho nhũm mẽ axkaprã.
52 Nẽ pahihti hkwỳ kot kapẽr mar nẽ ãm mar xwỳnhjaja.
Na hte amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ àpênh nê mẽ hapôj nẽ mẽ hpãnhã mẽ kot amnhĩ to hkryre xwỳnh kwỳ jagjê.
53 Na hte mẽ kãm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx prãm xwỳnhjê ho mex o pa nhũm mẽ mex nẽ pa.
No mẽ kãm hprãm kêt xwỳnhjaja nhũm tanhmã mẽ ho mex to hkêt nẽ.
54-55 ãm hãmri na pre amnepê mã mẽ panhĩgêt mã amnhĩ jarẽnh xà hkôt mẽ pahpê Apraãw rũm axpẽn kanrẽhã hkrajaja mẽ pahto mex o pa.
Mẽ pahpê Ijaew mẽ pahte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho papa nhũm kãm mẽ pajapê xàj mẽ pahto mex rãhã ho pa.
Nẽ mẽ pakamã ukaprĩ rãhã ho pa. Anẽ.
Nhũm pre ã Marir Ijapew mã Tĩrtũm mex o mex ã grer anẽ. 56 Hãmri nẽ ri hkôt pa hã mytwrỳ axkrunẽpxi nẽ ma akupỹm õ krĩ hwỳr mõ.
Juãw Paxis kator ã harẽnh
57 Tã nhũm Ijapew hpijagri kaxyw õhy xà nhũm hkrare kato nẽ myre. 58 Hãmri nhũm omu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Hãmri nhũm hkwỳjaja Tĩrtũm kot wa kamã ukaprĩ hã wa kãm wa hkra myre nhõr ã harẽnh ma nẽ wa ỹ hã hkĩnh nẽ.
59 Tã nhũm wa hkraja ra hã arĩgro pê 8 nhũm mẽ hkwỳjaja kot my kwrỳt kà krãhyr kaxyw hwỳr akuprõ. Tĩrtũm kot mẽ kãm hã karõ xà hkôt nhũm mẽ kot kãm õr ã amnhĩ to amnhĩrĩt kaxyw ã hipêx anhỹr kaxyw. Na htem ã mẽ kêp Ijaew krajê piitã mẽ hipêx anẽ. Jakamã nhũm prem ã hipêx anẽ hãmri nẽ hpãnhã tanhmã kot hã hixi mẽnh to kaxyw ri hã axpẽn kukja. Hãmri nẽ hipêêxà hkôt kot hã Jakaris mẽnh kaxyw. 60 Hãmri nhũm katorxà tee ri axpẽn tã mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Ma koja kêp Jakaris kêt nẽ. Koja kêp Juãw. Anẽ.
61 Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kãm:
—Kokỹ. Mo jar mẽ pahtõ pê Juãw kot kêt ri kêp Juãw? Jar amrakati kênã kot ka kêt wa ri ã hã hixi rẽnh anẽ. Anẽ.
62 Hãmri nẽ hixi hã hipêêxà kukja. Nom nhũm arĩ umar kêt nẽ kapẽr kêt jakamã nhũm mẽ tanhmã ri kãm mẽ ĩhkra nhĩpêx to. 63 Hãmri nhũm ĩhkra ho kagà hã ahwỳ nhũm mẽ kãm ja gõ nhũm kupy nẽ hã mẽ kãm hixi nhĩpêx. Nhũm mẽ kupy nẽ omu hãmri nẽ hixi pê Juãw kôt omu. Hãmri nẽ tee ri hixija kukamã hamaxpẽr. 64 Rôm nhũm Jakaris akupỹm ama nẽ kapẽr mex kurê kumrẽx nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o xa. 65-66 Hãmri nhũm mẽ omu nẽ ma mẽ piitã mẽ kãm wa hkra jarẽnh o ri axpẽn kôt hprõt. Pika pê Jutej kamã hixêt kape hã krĩ hkôt nhũm mẽ ri mẽ piitã mẽ kãm harẽnh o hprõt. Tĩrtũm kot wa hkra kôt tãnopxar o pa nẽ ho mex ã harẽnh o hprõt. Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr nẽ axpẽn mã:
—Hêxta waa nẽ. Tĩrtũm tãm na xep hte jare hkôt ri pa ho pa. Jakamã koja nhỹrmã hprêk hãmri nẽ tanhmã koja we amnhĩ nhĩpêx to ho pa wehee? Anẽ.
Jakaris kot Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr ã harẽnh
67 Hãmri nhũm Jakaris Tĩrtũm Karõ nhỹ hã Tĩrtũm mex o mex ã harẽnh o xa. Tĩrtũm kot mẽ kêp Ijaew o mex ã harẽ nẽ mẽ kãm:
68 Hêxta waa nẽ. Nà Tĩrtũmja mex o mex. Na pre hte mẽ pahpãmjaja ãm hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. Jakamã nhũm hte Tĩrtũm mẽ pahpê hkrajê kamã ukaprĩ nẽ mẽ pahto mex o pa.
E kwa pu mẽ kãm mex o mex ã harẽnh rãhã nẽ.
69 Ra kot mẽ pahwỳr mẽ pahkaprĩ xwỳnh pê mẽ panhõ pahihti mẽnh mã. Ja kaxyw àhpumunh xihtỳx o hihtỳx jakamã na pre ra mẽ pahwỳr mẽnh ã amnhĩ jarẽ.
Koja kêp amnepêm Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa xwỳnh Tawija hkanrẽhã htàmnhwỳ.
70 Amnepêm Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr xwỳnhjaja na prem mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o pa nẽ mẽ kãm:
71 “Koja Tĩrtũm mẽ panê mẽ kãm mẽ pahkurê xwỳnhjê pumunh mex o pa.” Anẽ.
72 Tĩrtũm ra kot mẽ pahpãmjê mã amnhĩ jarẽnh xà hkôt kãm mẽ pakamã ukaprĩ rãhã ho pa hprãm.
Koja aa ja ho anhỹr o hamakêtkati hkêt nẽ.
73-75 Na pre ra mẽ pahpãm Apraãw mã mẽ pakukamã ã mẽ pahtã amnhĩ jarẽnh anẽ nẽ kãm: “Kot paj mẽ anê mẽ kãm mẽ akurê xwỳnhjê pumunh mex nẽ mẽ ĩhkra nê mẽ ato ixkato. Jakamã kot kaj mẽ amnhĩ kamã amã mẽ uma hkêt nẽ axàmnhĩx ri ajamakêtkati nẽ mẽ kamã apa. Nẽ kot kaj mẽ mãmrĩ axàmnhĩx ri inhmã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa rãhã nẽ. Nẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa rãhã ty.” Anhỹr o na pre Tĩrtũm mẽ pakukamã mẽ pahtã amnhĩ jarẽ. Anẽ.
Nhũm pre ã Jakaris mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh anẽ. Hãmri nẽ hkrareja mỳ nẽ o xa nẽ kãm:
76 —No ka Xugitre. Kot kaj aprêk hãmri nẽ apê Tĩrtũm maati nhỹ hã kapẽr jarẽnh o apa xwỳnh. Jakamã kot kaj Pahihti hkukamã mẽ piitã mẽ kãm harẽnh o ri mẽ hkôt apa. Mẽ kot amar nẽ kutêp tãm amnhĩ nhĩpêx kaxyw.
77 —Tĩrtũm kot mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj rênh nẽ mẽ ho hkra hã harẽnhja kot kaj mẽ hkôt mẽ kãm harẽnh o ri apa.
78 —Na hte Tĩrtũm mẽ pakamã ukaprĩ ho pa nẽ mẽ pakamã gryk tokyx anhỹr kêt nẽ. Jakamã koja mẽ pahwỳr mẽ pahkaprĩ xwỳnhja mẽ. Kormã mẽ pahwỳr wrỳk kêt jakamã te mẽ pahte kamàt kô kamã tee ri mẽ paxàhkupênh o ri papa xwỳnh pyràk.
—Nom koja mẽ pahwỳr wrỳkja o te ra myt kator nẽ mẽ pamã hirã nẽ mẽmoj to amnhĩrĩt mex pyràk o mẽ panhĩpêx. Ja kaxyw koja Tĩrtũm mẽ pahwỳr mẽ pahkaprĩ xwỳnhta mẽ nhũm man mẽ pahwỳr wrỳ nẽ mẽ pamã mẽ pahtyk pyma xwỳnhjê mã Tĩrtũm kapẽr o amnhĩrĩt o pa. Mẽ pahte mar nẽ ra pajamakêtkati nẽ paxàmnhĩx ri papa nẽ pahtyk kaxyw.
79 —Mẽ kãm mẽ htyk pyma xwỳnhjaja te kamàt kô kamã ri pa pyràk. Tã koja mẽ pahkaprĩ xwỳnhja wrỳ hãmri nẽ tanhmã mẽ hkrã hto nhũm mẽ te arĩgro hã ri mẽ pa xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Jao hamakêtkati nẽ axte kãm htyk pyma hkêt nẽ ri pa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jakaris Tĩrtũm Karõ nhỹ hã hkrare mã kapẽr anẽ.
80 Tã nhũm Juãwja gaa nẽ aptàr. Nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx o pa. Nom kormã kot Ijaew jahkre ho pa hkêt ri kapôt ã ri mẽ puhã pa.
à na pre Juãw kator nẽ amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa anẽ. Na pre kato nẽ hã mytwrỳ grêre hãmri nhũm Jejusja hkôt kato.