Piremõ
Pawre kot Piremõ hwỳr kagà nẽ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx nẽ hkràmnhwỳ Piremõ hwỳr kumẽ. Na pre Piremõja amnhĩm kãm àpênh xwỳnh Onesti japrô. Kàxpore ho haprô nhũm amarĩ kãm àpênh o pa. Tã tanhmã hamaxpẽr to nẽ hkaga nẽ ma umaj krĩ hõ hwỳr hprõt nẽ tẽn amũxu nẽ kamã pa ho pa. Hãmri nẽ Pawre pumu nẽ kãm amnhĩ jarẽ. Pawre arĩ kêp prês nẽ hkrĩ ho hkrĩ nhũm Onesti omu nẽ kãm amnhĩ jarẽ. Hãmri nhũm Pawre kãm Jejus jarẽ nhũm kuma nẽ hkôt amnhĩ xãm kurê kumrẽx. Hãmri nhũm Pawre ja hã omu nẽ hkràmnhwỳ Piremõ mã kagà nhĩpêx nẽ kamã Onesti xyr pê kãm kapẽr. Hãmri nẽ hipêx pa nẽ Onesti mã kugõ nẽ ma akupỹm õ patrãw Piremõ wỳr kumẽ nhũm ma mõ. Nhũm Pawre kagàja kamã kãm kapẽr nẽ kãm:
1
Pa ixkràmnhwỳ Piremõ? Xà amex? Ixpê Pawre na pa awỳr kagà nhĩpêx nẽ kumẽ. Apê Kris kôt ixtõ hã inhmã akĩnh. Na ka hte ixpyrà nẽ Kris mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa. Ta ot pa awỳr kagàja kamã ixpẽr mẽ. Amã nẽ anhõrkwỹ kamã Tĩrtũm kapẽr mar kaxyw mẽ kêp Jejus kwỳ hã mẽ pikuprõnh xwỳnhjê hwỳr. Nẽ Kris kôt pahtõx Apti mẽ Akip wa hwỳr kumẽ. Akipja na hte mẽ pahpyrà nẽ Pahihti Jejus mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa.
Na pa hte mẽ ato Mẽpanhĩpêêxà maati Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa hwỳr rãhã ho ri ixpa. Kot mẽmoj to mẽ akutã nojarêt rãhã nhũm wa ỹ hã mẽ ajamakêtkati nẽ axàmnhĩx apa ho apa kaxyw.
Pawre kot Piremõ nhỹ hã hkĩnh ã harẽnh
4-5 Na pa pre ajarẽnh ma Piremõ. Na htem xatã tanhmã inhmã ajarẽnh to nẽ ajarẽnh o:
—Hêxta waa nẽ. Piremõ na hte amnhĩ kaxyw Pahihti Jejus Kris kôt hamaxpẽr tỳx nẽ kãm mẽ ixpê Kris kôt hkwỳjê piitã hkĩnh pê tanhmã mẽ ixto mex to ho ri mẽ ixkôt pa.
Anhỹr o inhmã ajarẽ pa mẽ kuma nẽ anhỹ hã ixkĩnh nẽ ato Tĩrtũm wỳr rãhã ho ixpa nẽ ato hwỳr o:
—Pa Tĩrtũm. Na xep hte Piremõ kãm akĩnh tỳx nẽ akwỳjê ho mex rãhã ho pa. ãm hãmri na hte ã mẽ hipêx anhỹr o pa. Na xep mẽ piitã mẽ kãm tanhmã Jejus kot mẽ inhnê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri mẽ hkôt pa. Jakamã kêr ka tanhmã mẽ kot mar xwỳnhjê hkrã hto kê mẽhprĩ hã mar tỳx nẽ Kris kot tanhmã mẽ ho mex to hã amnhĩ tã omu.
Anhỹr o ato kuwỳ. Ate Kris kwỳjê ho mex o apa jakamã te ate pa ixto mex pyràk Piremõ. Na htem anhỹ hã hkĩnh nẽ pa. Pa ijaxwỳja ajarẽnh ma nẽ anhỹ hã ixkĩnh tỳx nẽ jar mẽ hagjênh xà kamã ixkrĩ.
Piremõ kot Onesti kamã ukaprĩ hã Pawre kot kãm karõ
Rõmãn 15.7; Epes 4.31
Nà ixte amã mẽmoj jarẽnhja tanhmã kute hkêt. Kot paj ãm amã mẽmoj jarẽ nẽ hã awỳ. Nom kot paj Kris nhỹ hã amã tanhmã hã karõ hto hkêt nẽ. Kot paj ãm pahte axpẽn to pahkràmnhwỳ hã hã awỳ. Ra ixwej tỳx nẽ Kris ã arĩ mẽ hagjênh xà kamã ixkrĩ htã mẽmoj tã awỳ ka inhma nẽ inhmã ho anhỹr japêr ko.
10 E amã àpênh xwỳnh Onestija na ixte amã harẽnh kaxyw. Na pre man ixwỳr mõ. Ixpê prês nẽ ixkrĩ nhũm ixwỳr mõ. Pa omu nẽ kãm Jejus jarẽ nhũm inhma nẽ pahpyrà nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xãm. Jakamã te kêp ixkra pyràk. Hãmri nẽ ixto ajuta mex o pa. 11 Xep kormã Jejus kôt amnhĩ xãm kêt ri na pre amã àpênh mex kêt nẽ. Nẽ kãm kaga nẽ htỳx ri tanhmã àpênh to ho pa. Tã ra Jejus kôt amnhĩ xãm hãmri nẽ katàt kôt inhmã àpênh mex o pa. Nẽ ixto ajuta mex nẽ. Koja akupỹm amã apê hãmri nẽ amã àpênh mex nẽ.
12 Jakamã ot pa akupỹm awỳr kumẽ ixkràmnhwỳ. Nom inhmã hapê jakamã koja ma akupỹm mõ pa ho ama nẽ. Tã kot paj akupỹm awỳr kumẽ. 13 Kot jar ixri arĩk nẽ apãnhã tanhmã ixto ajuta hto ho paja na inhmã hprãm. 14 Jakamã kot kaj amã akupỹn ixwỳr mẽnh prãm nẽ mãmrĩ ixwỳr amẽ. Nom ixte ja pumunh kêt. Kam nẽ amã hprãm xà hkôt tanhmã kãm akapẽr to. Kãm anẽ kê akuri arĩk nẽ amã àpênh o pa rỳ akupỹn ixwỳr amẽ. 15 Nom konẽn. Mãn akupỹm awỳr mõr nẽ kêp Kris kôt akwỳ hã amã àpênh mex kaxyw na pre Tĩrtũm ixwỳr kumẽ nhũm ixwỳr mõ nẽ ixri Jejus kôt amnhĩ xãm nẽ ixri pa hã mytwrỳ hkwỳ hapêx pa akupỹm awỳr kumẽ. 16 Nom ra kêp amã àpênh xwỳnh pix kêt mããnẽn kêp Kris kôt atõõ. Jakamã kot kaj wa atar axpẽn kôt Pahihti Jejus kôt tãm amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Nom mããnẽn kêp ixkràmnhwỳ mex ã inhmã hapêê. 17 Jakamã kot kaj ixpê Kris kôt akràmnhwỳ hã ijarẽ hã kot kaj mããnẽn inhmã ho mex o apa.
18 Nẽ wam amã àpênh o pata ã mãn pre apê mẽmoj to ahkĩ rỳ akàxpore hkwỳ ho ahkĩnh japêr. Tã pa kot paj hpãnhã amã amnhĩre. Ka inhmã tanhmã kàxpore jarẽnh to pa amã amnhĩre. 19 Ixpê Pawre kot paj tanhmã kot ato tewẽn toja pãnhã amã amnhĩre. E pa amnhĩ nhĩhkra ho ã amã amnhĩ jarẽnh ã kagà anẽ. Nom ajaxwỳja na ka tanhmã ixto tewẽn to Piremõ. Na pa pre amã Jejus kot mẽ panê htyk ã harẽ ka pre inhmar xà hkôt hkôt amnhĩ xãm. Jao ixpyrà nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa mã xwỳnhta pãnhã te ate ixto tewẽn pyràk.
20 E kwa ixkràmnhwỳ. Ixpyrà nẽ apê Kris kwỳ jakamã kêr ka ixkamã axukaprĩ hã inhmã Onesti ho mex nẽ. Kêr pa ja hã ajarẽnh ma nẽ ixkĩnh nẽ tãm ijamaxpẽr. 21 Nà ra ixte apumunh mex kênã. Kot kaj ixte hã awỳrta kôt hipêx. Ja kaxyw na pa amã kagàja nhĩpêx nẽ awỳr kumẽ. Nom kot kaj ãm ja pix ho anhỹr kêt nẽ. Kot kaj ixte hã awỳrja kôt amnhĩ krã hkôt tanhmã ho mex to. Nà kot kaj ho anẽ.
Pawre kãm Piremõ hwỳr mõr nẽ omunh prãm ã harẽnh
22 Nẽ Tĩrtũm kot mẽ awỳr inhmẽnh kaxyw mẽ ate ixto hwỳr o apa jakamã koja apu tokyx ma mẽ awỳr inhmẽ. Jakamã kwa kêr ka ixkutêp tanhmã mẽmoj to mex to. Kêr pa mẽmo arĩgro hã mõn awỳr pôj ka ra ixkutêp tanhmã amnhĩ to hpa nẽ ãm ixpix kãm ajamak o apa.
23 Nẽ ota Epasja awỳr hpẽr mẽ. Na hte ixpyrà nẽ Jejus Kris ã mẽ hagjênh xà kamã kêp prês nẽ hkrĩ ho hkrĩ. 24 Nẽ Makre nẽ Aristak nẽ Tẽmti nẽ Rukre mẽ awỳr hpẽr mẽ. Na htem ixpyrà nẽ Kris mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa nom ixrom mẽ kêp prês kêt.
25 E kê Pahihti Jejus Krisja akutã nojarêt rãhã ho pa. Ta ãm ja pix. Ixpê Pawre na pa amã kagà nẽ awỳr kumẽ.