Piripos
Pawre kot Piripos kamã Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx. Jejus nhỹ hã mẽ ahkre o mẽ pa xwỳnhjê hõ na pre. Na pre Jejus ã mẽ kãm hkurê xwỳnhjaja unê nẽ ma krĩ pê Rõm wỳr kumẽ nẽ kamã haxà nhũm mẽ hagjênh xà kamã hkrĩ ho hkrĩ. Tã nhũm arĩ hkrĩ rãhã Piripos kamã Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagàja nhĩpêx nẽ kumẽ. Na prem Pawre jarẽnh ma nẽ kãm ukaprĩ nẽ. Jakamã axpẽn kaxyw kàxpore hkwỳ ho akuprõ nẽ hwỳr kumẽ. Hãmri nhũm omu nẽ hkĩnh nẽ amnhĩ tã kagàja nhĩpêx nẽ kamã mẽ kãm amnhĩ jarẽ nẽ mẽ hwỳr kumẽ. Kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o hkrĩ htã arĩ hwỳr mẽ mrar xwỳnhjê mã Tĩrtũm kapẽr jarẽnh rãhã ho hkrĩ hã amnhĩ jarẽ. Nẽ kãm Jejus kot amnhĩ nhĩpêx kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa hprãm ã amnhĩ jarẽ. Nẽ kãm Jejus jamaxpẽr kôt pix mã hamaxpẽr prãm ã amnhĩ jarẽ. Ã na pre Pawre kagàja kamã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh anẽ. Nẽ mẽ kãm:
1
Pa Piripos kamã Jejus Kris kôt ixkwỳjaja. Xà mẽ amex na ka mẽ apa? E ixpê Pawre na pa mẽ amã kagàja nhĩpêx nẽ kamã mẽ amã amnhĩ jarẽ nẽ mẽ awỳr kumẽ. Nhũm Ximotre haxwỳja kãm ja mex nẽ. Wa ixpê Jejus mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho wa ixpa xwỳnh jakamã na pa wa mẽ awỳr hipêx nẽ kumẽ. Mẽ ate Tĩrtũm kapẽr o mẽ ajahkre xwỳnhjê hwỳr nẽ mẽ kãm mẽ ate tanhmã amnhĩ to xwỳnhjê hwỳr nẽ mẽ ate mẽ mar o akrĩ xwỳnhjê hwỳr. Mẽ apê Kris kôt wa ixtõ nẽ wa ixtõxjê ho ixpimrààtã mẽ awỳr hipêx nẽ kumẽ. E kê Mẽpanhĩpêêxà maati Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa mẽmoj to mẽ akutã nojarêt rãhã nẽ ka mẽ axàmnhĩx ri ajamakêtkati nẽ ri apa ho apa.
Pawre kot Piripos nhõ xwỳnhjê ho Tĩrtũm wỳr ã harẽnh
Epes 1.15-19; Korosẽ 1.9-12
Na pa hte xatã mẽ amã ijamaxpẽr o ixkrĩ nẽ mẽ panhõ Tĩrtũm kot tanhmã mẽ ato mex toja pa kãm ijamaxpẽr nẽ ixkĩnh nẽ ixkrĩ. Nẽ Tĩrtũm mã mẽ ajarẽnh nẽ mẽ ato kuwỳ. Ixkĩnh kãm mẽ ato kuwỳ.
Wam ixte mẽ awỳr inhmõrta ã na pa pre mẽ amã Jejus kot mẽ panê tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri mẽ akôt ixpa. Ka prem inhma nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Jakamã inhmã axpẽn kaxyw ri kàxpore hkwỳ nhõr o apa. Te ham mẽ ate ixwỳr mẽnhta pyràk pa pre mẽ akukwak ri amnhĩm ho ixujaprôr o ri ixpa pê nhãm ri mẽ kãm Jejus jarẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Na pa hte arĩ jam ijamaxpẽr rãhã ho ixkĩnh nẽ ixkrĩ. Nẽ Tĩrtũm mã mẽ ate ixto mex ã kãm mẽ ajarẽnh o ixkrĩ.
Nẽ na pa pre ma mẽ awỳr mõ nẽ mẽ amã Jejus jarẽ ka prem inhma nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ apumunh mex nẽ. Hãmri nẽ mẽ ate hkôt amnhĩ to htỳx kaxyw tanhmã mẽ ato mẽ axihtỳx to. Tã koja arĩ mẽ ato mẽ axihtỳx rãhã nhũm Jejus Kris nhỹrmã akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ. Koja ã mẽ ato mex anẽ. Na hte tanhmã ixto mex tota pyrà nẽ tanhmã mẽ ato mex to ho pa nẽ mẽ akutã nojarêt rãhã ho pa.
Nẽ kormã mẽ kot ijaxàr kêt ri pa pre ma mẽ piitã mẽ kãm Jejus jarẽnh o ri ixpa. Nẽ ãm hãmri mẽ kãm harẽ. Mẽ kot mar nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx kaxyw pa pre mẽ hkôt harẽnh rãhã ho ri ixpa. Ka prem ja kaxyw inhmã kàxpore hkwỳ gõ pa pre ho amnhĩm ixujaprôr pê mẽ hkôt ri mẽ kãm harẽnh o ri ixpa. Tã nhũm prem jar Rõm kamã ijaxà pa arĩ ixkrĩ htã ka mẽ axte ixwỳr hkwỳ mẽ. Jakamã na pa hte mẽ amã ijamaxpẽr rãhã ho ixkrĩ nẽ inhmã mẽ akĩnh tỳx nẽ. Te Jejus Kris kãm mẽ ajapê htỳx pyràk. Tĩrtũm kot ja hã ixpumunh mex.
9-10 Na pa hte mẽ ato kuwỳ nẽ kãm:
—Pa Tĩrtũm. E Piripos nhõ xwỳnhjê pumu. Na mẽ ra kãm axpẽn kĩnh o axpẽn kôt pa. Kwa tanhmã mẽ hipêx to kê mẽ arĩ kãm axpẽn kĩnh tỳx pix nẽ. Jao axpẽn to mex rãhã ho pa. Nẽ tanhmã mẽ hkrã hto kê mẽ amnhĩ krãm akapẽr jaxàr tỳx nẽ. Jao tãm amnhĩ nhĩpêx mex nẽ hamaxpẽr mex o ri pa. Nom kormã mẽ kot ja pumunh tohtuj anhỹr. Tã kêr ka tanhmã mẽ ho kê mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã Jejus Kris akupỹn mẽ ixwỳr wrỳ.
Anhỹr pa hte mẽ ato hwỳr o ixpa. 11 Nà koja Jejus Kris mẽ akaxwỳnh kãm mẽ ato mẽ axihtỳx ka mẽ ỹ hã axihtỳx pê tãm ri amnhĩ nhĩpêx nẽ tãm axpẽn nhĩpêx o ri axpẽn kôt apa. Nhũm mẽ piitã ja hã mẽ apumu nẽ axpẽn mã Tĩrtũm mex o mex ã harẽ.
Pawre kãm Kris kôt amnhĩ nhĩpêx prãm ã harẽnh
Atre 28.30-31; Epes 6.19-20; Sikũn Ximotre 2.9
12 E Kris kôt ixtõ nẽ ixtõxjaja. Kot paj mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ inhma. Na prem ra Jejus ã ixtomnuj tỳx nẽ hã ijaxà pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak o ixkrĩ. Nom mẽ kot ã inhĩpêx anhỹr tã pa hte arĩ ixkrĩ xà kamã mẽ kãm Jejus jarẽnh o ixkrĩ. Jakamã na mẽ ra ohtô nẽ tanhmã kot mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh ma. 13 Pôristi kot inhĩhkô hã ixtãnopxar xwỳnhjê mẽ ixwỳr mẽ mrar xwỳnh piitã ixte Kris kapẽr jahkre ho ixpa pix ã mẽ kot ijaxàr ã ijarẽnh ma. 14 Nẽ jar Kris kôt mẽ pahtõ nẽ mẽ pahtõxjaja haxwỳja ijarẽnh ma nẽ ohtô nẽ ixpyrà nẽ Kris nhỹ hã amnhĩ to htỳx nẽ arĩ hkwỳjê mã kapẽr jarẽnh rãhã ho pa. Ixpyrà nẽ kãm mẽ uma hkêt nẽ mẽ kutã amnhĩ to htỳx pê mẽ kãm harẽnh rãhã ho pa.
15-18 Nẽ na pre mẽ hkwỳjaja ixte mẽ amã Kris jarẽnh o ixpa hã ijarẽnh ma nẽ hã ixkamã gryk nẽ axtem hamaxpẽr nẽ ixwakre kamã gryk kãm mẽ kãm Kris kapẽr jarẽnh o pa. Na htem hamaxpẽr o:
—E kot paj ma Pawre kot ra mẽ hwỳr mõr xwỳnhjê hwỳr mõ nẽ kot ra mẽ kãm Jejus kapẽr jarẽnh nhĩpy axte mẽ kãm harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Hãmri nhũm mẽ inhma nẽ inhgryk ã Pawre kaga. Hãmri nhũm mẽ hagjênh xà kamã arĩ hkrĩ tã tee ri mẽ hã ijarẽnh ma nẽ hkaprĩ nẽ rĩ amnhĩ pumu. Nà kot paj anẽ.
Anhỹr o hamaxpẽr tã pa mẽ harẽnh ma nẽ ixkaprĩ hkêt nẽ. Mẽ kot mẽ amã hprĩ hã Kris kapẽr jarẽnh kênã kot pa kêt tee ri mẽ harẽnh ma nẽ ixkaprĩ. Kwãr mẽ mãmrĩ ri ixkamã gryk kãm kapẽr jarẽnh o ri pa. Pa mẽ harẽnh ma nẽ ixkĩnh nẽ. Nom na hte mẽ hkwỳjaja jajê rom kãm ixkĩnh kãm mẽ kãm Kris kapẽr jarẽnh o pa. Nẽ tãm hamaxpẽr pê mẽ kãm harẽnh o pa. Ra mẽ kot ixpumunh mex jakamã nhũm Tĩrtũm kot jar mẽ hwỳr inhmẽnh nhũm ixte ãm hãmri mẽ kãm kapẽr mex jarẽnh o ri ixkrĩ hã ixpumunh mex. Jakamã kwãr mẽ mãmrĩ tanhmã inhmã hamaxpẽr to xà hkôt mẽ ujarẽnh mexja jarẽnh o pa. Mẽ kãm ixkĩnh kãm harẽ rỳ ixkamã gryk kãm ri harẽnh o pa. Ãm hãmri Kris kapẽr jarẽnh o pa jakamã pa mẽ harẽnh ma nẽ ixkĩnh nẽ.
19 Nẽ ra mẽ ate ixto Tĩrtũm wỳr o apa jakamã koja Karõja ixkaxyw tanhmã jar Rõm kamã pahihti nhĩpêx to nhũm tokyx ixkator japêr. Pa ixàmnhĩx ijamakêtkati nẽ ri ma mẽ akôt ixpa. 20 Nom inhmã Jejus kãm hprãm xà hkôt pix mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa hprãm. Jakamã koja mẽ ixkator pa ixkĩnh nẽ arĩ kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa. Nom koja mẽ tanhmã hamaxpẽr to nẽ ixpĩ pa mẽ kutã mẽ kãm amnhĩ to htỳx nẽ ixãm rãhã nhũm mẽ ixpĩ pa ijamakêtkati nẽ ty. Kê mẽ ja hã ixpumu nẽ ixtã Kris mex o mex ã harẽ. Ãm Jejus kãm hprãm xà hkôt pix mã na inhmã amnhĩ nhĩpêx prãm. 21 Tã kot paj tanhmã amnhĩ to nẽ arĩ ixtĩr japêr hã kot paj ãm kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ixpa. Nom koja mẽ tanhmã hamaxpẽr to nẽ hã ixpĩ pa ty nhũm Tĩrtũm ma kaxkwa hwỳr ixkarõ ho àpir kurê kumrẽx. Pa Tĩrtũm mẽ Krata wa kuri inhmex o inhmex nẽ wa kuri ixpa ho ixpa. 22-23 Tã nhỹ na we inhmã mex o hõ jakrenh wehe? Na pa tee ri amnhĩ kukamã ijamaxpẽr. Inhmã tokyx ixtyk nẽ Kris kuri ixpa hprãm. Ja na inhmã hprãm o inhmã hprãm. Nom ko. Kot pa arĩ ixtĩr nẽ arĩ mẽ kãm Jejus kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh rãhã ho ri ixpa. Ko. Ja mããnẽn inhmã mex. 24 No mẽ amã na arĩ ixtĩr nẽ ixpaja mẽ amã hprãm 25 jakamã kot paj pẽr tokyx ixtyk kêt nẽ. Kot paj arĩ ri mẽ amã Kris kôt mẽ ato mẽ axihtỳx o ri mẽ akôt ixpa. Jao ãm ho hkrãnre ka mẽ ra amnhĩ kaxyw kãm ajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ. Jao akĩnh nẽ apa. 26 Tã kot paj nhỹrmã akupỹm ixtĩr rãhã mẽ awỳr mõ ka mẽ ixpumu nẽ akĩnh nẽ. Jejus Kris kot akupỹm ixkator ã akĩnh nẽ. Hãmri nẽ ixtã Jejus mã mex o mex ã harẽ.
Mẽ pahte Jejus ã pahpunuj tã mẽ pahte amnhĩ to htỳx ã mẽ pamã karõ
Rukre 6.22; Sikũn Korĩt 2.14-16; Xiakre 1.12; Jutre 3
27 Jakamã e kêr ka mẽ Jejus Kris kapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx. Nẽ axpẽn kôt axpẽn to axihtỳx pê mẽ kãm Jejus kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri apa kê mẽ ama nẽ mẽ pahpyrà nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. E kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa. Kêr pa nhỹrmã mẽ hagjênh xàja rũm ixkator japêr nẽ nhỹri ja hã mẽ ajarẽnh ma rỳ ma mẽ anhõ krĩ hwỳr mõ nẽ ja hã mẽ apumu nẽ ixkĩnh nẽ. 28 Nom kwa kêr ka mẽ amã mẽ kot Kris ã tanhmã mẽ ato xwỳnhjê pyma hkêt nẽ. Mẽ kot tanhmã mẽ anhĩpêx kati hto htã kêr ka mẽ kutã amnhĩ to htỳx nẽ mẽ hkôt apa. Kêr kê mẽ amnhĩ tã mẽ apumu nẽ tee ri hamaxpẽr hãmri nẽ axpẽn mã:
—Kwa mẽ pahte Kris ã tanhmã mẽ hipêx to htã na htem amnhĩ to htỳx nẽ arĩ mẽ pamã harẽnh o ri pa. Pẽr mẽ kãm mẽ pahpyma hkêt. Mãn hte Tĩrtũm tanhmã mẽ ho nhũm mẽ ỹ hã kãm mẽ pahpyma hkêt nà? Kwa tanhmã kot puj mẽ ho nhũm mẽ Jejus kapẽr jarẽnh o pata kaga? Nà kot puj mẽ ãm tee ri hã tanhmã mẽ ho kaprỳ. Mãn ãm hãmri na htem nhỹrmã Tĩrtũm kuri htĩr tũm nẽ pa ho pa hã amnhĩ jarẽnh o pa nà? Anẽ.
Koja mẽ ã mẽ ajarẽnh anẽ. Tĩrtũm kot mẽ ato mẽ axihtỳx ã mẽ apumunh kôt. 29 Na pre tanhmã mẽ ato ka mẽ Kris kôt amnhĩ xunhwỳ. Tã mẽ kot tanhmã hã mẽ anhĩpêx to htã na hte Tĩrtũm mẽ kutã tanhmã mẽ ato ka mẽ ỹ hã amnhĩ to htỳx nẽ apa. 30 Ijaxwỳja na pa hte amnhĩ xà htỳx kamã ijamak o ixkrĩ. Na pre htem Jejus ã ixtomnuj o pa ka prem ja hã ijarẽnh ma nẽ hã ixpumu. Tã ota kê mẽ ra axte tanhmã hã inhĩpêx to. Pa kê amnhĩ xà htỳx kãm ijamak o ixkrĩ ka mẽ ijarẽnh ma. Tã xep mẽ ixpyrà nẽ Kris ã amnhĩ xà htỳx kamã ajamak o apa. Nom kwa kêr ka mẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ.