Rõmãn
Pawre kot Rõm kãm Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh
Kagà ja na pre Pawre hipêx. Kêp Jejus nhỹ hã mẽ ahkre ho pa xwỳnh na pre. Na pre hte mry kà ho ixkre nhĩpêx nẽ mẽ kãm ho wẽnê ho mẽ hkôt pa pê mẽ piitã mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o pa. Tã krĩ pê Rõm kamã mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê hwỳr kagàja nhĩpêx nẽ mẽ hwỳr kumẽ. Kormã ma mẽ hwỳr mõr nẽ mẽ omunh kêt ri.
Nẽ Jejus kêp Tĩrtũm mã tanhmã mẽ pajarẽnh to xwỳnh ã nhũm pre mẽ kãm harẽ nẽ hã kagà. Jejus kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã mẽ panê htyk jakamã na hte Tĩrtũm mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr ã mẽ pahpumu nẽ Jejus kukwak ri mẽ pahte amnhĩ to mex xwỳnh ã mẽ pajarẽ.
Nẽ Tĩrtũm Karõ nhỹ hã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx nyw nẽ hamaxpẽr nyw o pa hã nhũm Pawre mẽ kãm karõ nẽ hã kagà. Ã na pre mẽ kãm mẽmoj jarẽ nẽ hã kagà anẽ. Nẽ hã kagà ho:
1
Pa Rõm nhõ xwỳnhjaja? Xà mẽ amex? E ot pa mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ kumẽ. Tĩrtũm na pre mẽ akaxyw ixãm. Ixte mẽ amã Jejus kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri ixpa kaxyw. Na pre ixpê Pawre hã ixpumu nẽ ixãm. Jakamã na pa ã mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ mẽnh anẽ. Ixte Jejus nhỹ hã mẽ ahkre ho ri ixpa xwỳnh na pa. Na pa hte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa. Tã ã mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ mẽnh anẽ.
Amnepêm na pre Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o ri mẽ pa xwỳnhjaja mẽ pakukamã mẽ panhĩgêtjê mã Jejus kukamã tanhmã harẽnh to ho ri pa. Nẽ mẽ kãm kapẽr jarẽnh o mẽ hkôt pa nẽ mẽ kãm:
—Koja nhỹrmã Tĩrtũm mẽ pahpiitã mẽ panê tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to mã xwỳnh mẽ nhũm mẽ hpiitã hprĩ hã harẽnh ma nẽ omu. Anẽ.
Nhũm prem ã Jejus kukamã mẽ kãm harẽnh anhỹr o ri mẽ hkôt pa. Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kamã harẽnh xà hkôt tanhmã mẽ kãm harẽnh to. Tĩrtũm Kra Jejus Krisja na pre mẽ kãm harẽnh o ri mẽ hkôt pa. Mẽ panhõ Pahihti na. Kêp Tĩrtũm Kra htã na pre mẽ pahpyrà nẽ ĩ ho amnhĩ nhĩpêx nẽ wrỳ nẽ katorxà nhõxà hkre rũm kato. Jakamã kêp Tĩrtũm Kra pix kêt mããnẽn katorxà hkôt kêp higêt Tawi hkanrẽhã htàmnhwỳ.
Kêp Tĩrtũm Kra htã nhũm prem axtem nẽ tanhmã hamaxpẽr to nẽ kupĩ. Nom nhũm Tĩrtũm kêp amnhĩ Kra hã akupỹm ho htĩr. Jakamã na pu htem harẽnh ma nẽ kãm pajamaxpẽr o:
—Jejus kêp Tĩrtũm Kraa. Mẽ kot kêp hpĩr tã nhũm akupỹm ho htĩr. Jakamã nhũm Tĩrtũm pyrà nẽ hihtỳx o hihtỳx. Anẽ.
Tã ã Tĩrtũm kot Kra nhĩpêx anhỹrja ri na mããnẽn pa ixto mex nẽ mẽ akaxyw ixãm. Jakamã na pa hte ma krĩ piitã hkôt mẽ kãm tanhmã Jejus Kris jarẽnh to ho ri mẽ hkôt ixpa. Ijaew mã nẽ Ijaew kêt xwỳnhjê mã. Mẽ kot harẽnh mar nẽ amnhĩ kaxyw kãm hamaxpẽr nẽ kapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx mex kaxyw. 6-7 Nẽ mẽ apê Rõm nhõ xwỳnhjaja. Na ka prem Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ mẽ ato hkra nẽ mẽ apê Jejus mẽ wa hkwỳ hã mẽ ajarẽ. Mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx kaxyw nhũm pre ã mẽ ajarẽnh anẽ.
Tã ot pa kagà nhĩpêx nẽ mẽ awỳr mẽnh kaxyw. Tĩrtũm kot mẽ ato hkra xwỳnhjê hwỳr. Tĩrtũm kãm mẽ ajapêê.
Na pa hte mẽ ato mẽ panhĩpêêxà maati Tĩrtũm mẽ Pahihti Jejus Kris wa hwỳr rãhã ri ixpa. Nẽ mẽ ato wa hwỳr o:
—Kwa kêr ka wa Rõm kamã war akrajê pumunh mex nẽ mẽ kutã anojarêt rãhã nẽ. Kê mẽ hamakêtkati nẽ àmnhĩx ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri pa. Anẽ.
Pawre kot Rõm nhõ xwỳnhjê pumunh prãm ã amnhĩ jarẽnh
Atre 28.15-16; Rõmãn 15.22-29
Nẽ na ka prem amnhĩ kaxyw Jejus Kris mã ajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nhũm krĩ piitã hkôt mẽ pa xwỳnhjaja mẽ ajarẽnh ma. Nẽ mẽ ate amnhĩ nhĩpêx nyw ã mẽ ajarẽnh ma nẽ axpẽn mã tanhmã mẽ ajarẽnh to ho pa. Nẽ mẽ ajarẽnh o:
—Kwa na xep Rõm kãm mẽ hkwỳjaja amnhĩ kaxyw Jejus mã hamaxpẽr tỳx nẽ. Nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri pa. Anẽ.
Pa ã mẽ kot mẽ ajarẽnh anhỹrja ma nẽ ixkĩnh tỳx nẽ. Nẽ Tĩrtũm mã mẽ anhỹ hã ixkĩnh ã amnhĩ jarẽnh o ri ixpa. Na pa hte mẽ ato hwỳr rãhã ho ri ixpa. Nẽ nhỹri mẽ kãm Tĩrtũm Kra Jejus kapẽr jarẽnh o ri ixpa nẽ mẽ amã ijamaxpẽr nẽ mẽ ato kuwỳ. Nẽ tanhmã Tĩrtũm mã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa pê mẽ amã ijamaxpẽr nẽ mẽ ato kuwỳ. Tĩrtũm kot ja hã ixpumunh mex. 10 Na pa hte tanhmã kãm amnhĩ jarẽnh to kaxyw nẽ mẽ akaxyw amnhĩ to kuma nẽ kãm:
—Pa Tĩrtũm? Na pa ra inhmã ma Rõm wỳr inhmõr nẽ kamã akôt ixkwỳjê pumunh prãm tỳx kumrẽx. Xà kot ka tokyx mẽ hwỳr inhmẽ nà? Anẽ.
11 Na pa ra inhmã mẽ awỳr inhmõr prãm tỳx nẽ. Na pre Tĩrtũm Karõ tanhmã ixkrã hto pa ỹ hã kapẽr ã kagà mar tỳx nẽ. Nẽ hkôt mẽmoj mex pumunh rax nẽ. Tã ra inhmã ma mẽ awỳr inhmõr nẽ amnhĩ xô ri mẽ amã harẽnh prãm nẽ. Mẽ ate inhmar nẽ aprĩ hã Jejus Kris kôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri apa kaxyw. 12 Kot paj nhỹrmã ma mẽ awỳr mõ. Nẽ mẽ awỳr pôj pu mẽ axpẽn pumu nẽ pahkĩnh nẽ. Mẽ pahte amnhĩ kaxyw Jejus Kris mã pajamaxpẽr mex o papa hã axpẽn pumu nẽ pahkĩnh nẽ. Nẽ mẽ pahpiitã hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri papa.
13 E ixkwỳjaja. Xatã ixte mẽ awỳr ixkrà htã nhũm mẽmoj xatã tanhmã ixpê àmtàr to pa kormã jar ixpa. Nom kot paj nhỹrmã ma mẽ awỳr mõ. Mẽ ate ja hã inhmar kaxyw na pa ã Tĩrtũm noo mã mẽ amã amnhĩ jarẽnh anẽ. Na pa pre krĩ hkwỳ kamã mẽ apê Ijaew kêt xwỳnh kwỳjê hwỳr ixpa. Nẽ mẽ kãm Jejus kot mẽ panê tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Nhũm mẽ hkwỳjaja inhma nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. Ja kaxyw na pa inhmã ma mẽ anhõ krĩ hwỳr inhmõr prãm nẽ. Mẽ akwỳjaja kot ixkapẽr mar nẽ mẽ apyrà nẽ Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw. 14 Na pre ra Tĩrtũm ixte kapẽr o mẽ ajahkre ho ixpa kaxyw mẽ piitã mẽ kaxyw ixãm. Tanhmã ri mẽ kute xwỳnhjê kaxyw. Mẽ kãm ma ho mẽ pa xwỳnhjê mẽ mẽ kãm ma hkêt o mẽ pa xwỳnhjê mã. Nẽ mẽ kot kagà pumunh xwỳnhjê mẽ mẽ kot kagà pumunh kêt xwỳnhjê mã. Mẽ piitã mẽ kaxyw na pre ixãm. Ixte mẽ kãm Jejus kot tanhmã mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa kaxyw. 15 Jakamã na pa ra inhmã mẽ apê Rõm nhõ xwỳnhjê hwỳr inhmõr prãm nẽ. Ixte mẽ anhõ krĩ kamã mẽ piitã mẽ kãm ja jarẽnh o ri ixpa nhũm mẽ kot inhmar nẽ mẽ pahpyrà nẽ Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw.
Jejus kot mẽ panê htyk ã harẽnh
Sikũn Ximotre 1.6-12
16 Nẽ Jejus kot mẽ panê htyk ã harẽnhja ãm hãmri na. Harẽnhja mex o mex. Na htem kuma nẽ kãm hamaxpẽr nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. Hãmri nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ omu nẽ mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj o hapêx pa nẽ mẽ ho hkra. Nom mẽ ixpê Ijaew nhõ xwỳnhjê pix kêt. Mããnẽn mẽ apê Ijaew kêt xwỳnhjaja nhũm kãm mẽ pajapê ho axpẽn pyràk. Jakamã na pu htem Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ pahpumu nẽ mẽ pahto hkra. Ja kaxyw àhpumunh tỳx o àhpumunh tỳx. 17 Ãm mẽ kot amnhĩ kaxyw Jejus mã hamaxpẽr xwỳnh pixjaja na hte mẽ ho hkra. Kapẽr ã kagà htũm kot tanhmã ja jarẽnh to nẽ harẽnh kot:
Na hte Tĩrtũm mẽ kot amnhĩ kaxyw Kra mã hamaxpẽr ã mẽ omunh xà hkôt mẽ ho hkra nhũm mẽ amnhĩ kaxyw kãm hamaxpẽr rãhã ho pa. Jao ra ô ri tãm amnhĩ nhĩpêx o pa. Anẽ.
Mẽ pahpiitã mẽ pahte amnhĩ tomnuj xwỳnh ã mẽ pajarẽnh
Atre 14.15, 17.22-29; Apokarip 9.20-21
18 Nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj o ri mẽ pa xwỳnhjaja na hte Tĩrtũm axtem tanhmã mẽ harẽnh to. Na htem Tĩrtũm kapẽr ma nom amnhĩ tomnuj gryk ã ãm kuma. Nẽ mẽ hkwỳjaja kot kapẽr mar pymaj kapẽr õ ho mẽ kêp àmnàr rãhã ho ri pa nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ omu nhũm ja kêp omnuj nẽ. 19-20 Te mẽ kot Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh kêt pyràk o amnhĩ nhĩpêx tã mẽ kot omunh mex. Tĩrtũm kot mẽmoj to kator krax rũm ra kot mẽ pamã amnhĩ to amnhĩrĩt mex. Pu mẽ pano ho omunh kêt tã no ãm kot amnhĩ nhĩpêx kôt ra kêp Tĩrtũm ã omunh mex nẽ. Nẽ kêp mẽmoj piitã ho kator xwỳnh ã omunh mex nẽ. Nẽ mex o mex ã omu nẽ hihtỳx o hihtỳx hã omu. Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx kot amnhĩrĩt mex nhũm mẽ kot omunh mex tã hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt nẽ. Nẽ axtem nẽ hamaxpẽr o:
—Tk. Tĩrtũm kot inhmã amnhĩ to amnhĩrĩtre hã kot pa kêt ri hkôt amnhĩ nhĩpêx. Kot pa inhno ho omu nẽ rĩ kormã hkôt amnhĩ nhĩpêx japêr. Anẽ.
Ra mẽ kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh mex tã ri ã hamaxpẽr anẽ. Jakamã nhũm Tĩrtũm tee ri ja hã mẽ omu nhũm ja kêp omnuj tỳx nẽ. 21 Mẽ kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh mex tã amnhĩ kaxyw tanhmã kãm hamaxpẽr hto hkêt. Rỳ arĩ hamaxpẽr japêr nẽ kãm:
—Nà Tĩrtũm. Ãm hãmri amex kumrẽx. Ãm amex o amex. Apê Tĩrtũm ã ãm apixi mex kumrẽx na ka. Ãm hãmri na ka hte mẽ ixto mex o apa.
Anhỹr o amnhĩ kaxyw kãm kapẽr kêt nẽ. Nẽ ãm htỳx tanhmã hamaxpẽr punuj to pix o ri pa. Te kamàt kô kamã ri mẽ pa xwỳnhjê kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ mẽmoj mex pumunh kêt nẽ.
22 Mẽ kot àhpumunh tỳx ã amnhĩ to jarkrar o ri pa htã no ãm te mẽ hkrã kanhĩn kêt nẽ mẽ hamaxpẽr kêt pyràk o amnhĩ nhĩpêx. 23 Jakamã na htem amnhĩm mẽmo karõ nhĩpêx. Mẽmo htyk mã xwỳnhjê hõ karõ nhĩpêx. Tanhmãn panhĩ karõ rỳ mẽmo mry karõ rỳ mẽmo kuwênh karõ. Rỳ mẽmo kagã karõ nhĩpêx. Hãmri nẽ ho õ sãnti nẽ te ri ho Tĩrtũm nhĩpêx pyràk o hipêx. Jao hpar pê hkõn krã ho rôrôk nẽ amnhĩ to kuwỳ nẽ kãm amnhĩ jagrer pê kãm mex o mex ã harẽ. Tĩrtũmja sãnti rom htĩr o htĩr tã nhũm mẽ axtem nẽ sãnti gryk ã hkaga nẽ ã amnhĩ nhĩpêx o pa anẽ. 24 Jakamã nhũm tee ri ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ omu nẽ amnhĩ pyrà nẽ mẽ hkaga nẽ ãm mẽ omu. Jakamã nhũm mẽ ãm amnhĩ krã hkôt tanhmã ri amnhĩ tomnuj to ho pa. Nẽ axpẽn kãm ri tanhmã hpijaàm kêt to. Ã na htem htỳx ri amnhĩ tomnuj anhỹr o pa.
25 Tĩrtũm kapẽrja ãm hãmri htã nhũm mẽ axtem nẽ te amnhĩ pum rẽnh pyràk o hipêx nẽ kãm hamaxpẽr kêt nẽ. Nẽ hpãnhã ri mẽ hêx xwỳnhjê kapẽr pix ma nhũm ja te mẽ kãm mex pyràk. Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ hãmri nẽ axtem nẽ Tĩrtũm kot mẽmoj nhĩpêx pix parpê rôrôk nẽ amnhĩm mex o mex ã harẽ. Nom kot hipêx xwỳnh Tĩrtũm parpê mãn ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Nom kot mẽmoj nhĩpêx xwỳnhta mex o mex jakamã koja mẽ kot hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja jajê rom kãm mex o mex ã harẽnh tũm rãhã ho ri pa. 26 No mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja na hte Tĩrtũm amnhĩ pyrà nẽ mẽ hkaga nhũm mẽ htỳx amnhĩ krã hkôt ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri pa. Jao mẽni hkwỳjaja axtem nẽ axpẽn gryk ã mjên kaga nẽ axpẽn nhĩõ ho mjên. 27 Nhũm mẽmy hkwỳjaja mããnẽn axtem nẽ amnhĩ kwỳjê my gryk ã hprõ kaga nẽ axpẽn nhĩõ ho hprõ. Na htem ã axpẽn kamã hpijaàm kêt o pa anẽ. Mỳrapê koja mẽ à pix kãm amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa. 28 Na htem amnhĩ tomnuj gryk ã Tĩrtũm mã hamaxpẽr kêt nhũm tee ri amnhĩ tã mẽ omu nẽ hamaxpẽr o:
—Mẽ kãm amnhĩ tomnuj pix prãm jakamã kwãr mẽ mãmrĩ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Kot paj axte ja nê tanhmã mẽ kãm ixkapẽr to hkêt nẽ. Anẽ.
Jakamã nhũm mẽ arĩ htỳx ri amnhĩ krã hkôt tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri pa rãhã nẽ.
29 Hãmri nẽ mẽmoj punuj pix mã hamaxpẽr.
Nẽ kãm amnhĩ mex pix prãm mã hamaxpẽr.
Nẽ kãm axpẽn tomnuj pix prãm.
Nẽ mẽmoj tã axpẽn kãm gryk pix prãm.
Nẽ mẽ kãm axpẽn par pix prãm.
Nẽ mẽmoj tã ri kãm axpẽn mã àkjêr prãm.
Nẽ mẽmoj tã kãm axpẽn mã hêx prãm.
Nẽ kãm axpẽn kaxyw tanhmã hamaxpẽr punuj to pix prãm.
Nẽ kãm tanhmã axpẽn to kapẽr punuj to pix prãm.
30 Nẽ kãm mẽmoj tã axpẽn to hêx pix prãm.
Nẽ kãm Tĩrtũm prãm kêt o ri pa.
Nẽ mẽmoj tã axpẽn mã àkjêr o ri pa.
Nẽ mẽmoj tã amnhĩ to jarkrar rãhã ho ri pa.
Nẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to pix kukamã hamaxpẽr. Nhũm mẽ katorxà nẽ mẽ hipêêxà tee ri ja nê tanhmã mẽ kãm kapẽr to no nhũm mẽ mar kêt kumrẽx.
31 Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri mẽ pa xwỳnhjaja na hte Tĩrtũm kãm mẽmoj mex nhũm mẽ kêp omnuj nẽ nhũm Tĩrtũm kêp mẽmoj omnuj nhũm mẽ kãm mex nẽ. Nẽ axpẽn mã mẽmoj tanhmã ho hã amnhĩ jarẽnh tã ho anhỹr kêt nẽ. Nẽ axpẽn kãm ukaprĩ ho ri pa hkêt nẽ. 32 Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot tanhmã mẽ hkukamã mẽ harẽnh to nẽ mẽ harẽnh kot:
à mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri mẽ pa xwỳnhjaja koja mẽ nhỹrmã ty hãmri nẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho ri pa ho pa. Anẽ.
Nhũm mẽ kot amnhĩ tã ja mar tỳx tã aa amnhĩ tomnuj kaga hkêt nẽ. Arĩ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa rãhã nẽ. Nhũm mẽ hkwỳjaja mẽ kot amnhĩ tomnuj ã mẽ omu nẽ mẽ uràk nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri mẽ hkôt pa nhũm mẽ amnhĩ pyrà nẽ mẽ omu nẽ hkĩnh nẽ. Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹrja gryk ã Tĩrtũm kaga nhũm tee ri amnhĩ tã mẽ omu nẽ amnhĩ pyrà nẽ mẽ hkaga nẽ ãm mẽ omu. Jakamã nhũm mẽ amnhĩ tomnuj tỳx pix rãhã ho pa.