Xitre
Pawre kot Xitre hwỳr kagà nẽ mẽnh
Pawre na pre kagàja nhĩpêx. Kêp Jejus nhỹ hã hkrajê jahkre ho pa xwỳnhjê hõ na pre. Nhũm pre Xitre Pawre hkôt pa hã mytwrỳ xohtô nẽ. Tã kêp Jejus kôt hkwỳjê nhõ pastô kaxyw gô hipôk pê Kret ã arĩk nẽ Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho mẽ hkôt pa. Jakamã nhũm Pawre kãm kagàja nhĩpêx nẽ kamã kãm mẽmoj tã karõ. Tĩrtũm kapẽr o mẽ hêx xwỳnhjaja tanhmã kot ja nê mẽ hkurê to hã kãm karõ. Nẽ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre mex pix xwỳnhjaja Jejus kwỳjê kaxyw kot mẽ rênh ã kãm karõ. Nẽ Jejus kwỳjaja kot axpẽn to mex o pa hã kot mẽ kãm karõ kaxyw kagàja kamã mẽ kaxyw kãm hã kagà. Ã na pre Pawre Xitre mã mẽmoj tã karõ nẽ hã kagà nẽ hwỳr mẽnh anẽ. Nẽ kãm:
1
Pa Xitre? Xà amex? Ixpê Pawre na pa awỳr kagà nhĩpêx nẽ kumẽ. Na pa hte Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa. Nẽ ixpê Jejus Kris nhỹ hã hkrajê jahkre o ixpa xwỳnh jakamã na pa hte mẽ kot amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr tỳx kaxyw tanhmã mẽ kãm ixkapẽr to ho ri ixpa. Nẽ mẽ kot hprĩ hã mar kaxyw Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre mex nẽ. Mẽ kot inhmar nẽ nhỹrmã htyk nẽ ma Tĩrtũm mẽ Jejus wa hwỳr àpir nẽ wa kuri htĩr tũm nẽ pa ho pa hã amnhĩ kukamã hamaxpẽr kaxyw. Amnepêm na pre Tĩrtũm ã mẽ pahpê hkrajê hkukamã mẽ pajarẽnh anẽ. Nẽ ãm hãmri ã mẽ pajarẽnh anẽ. Na hte mẽmoj tã amnhĩ to hêx kêt nẽ. Tã ra mẽ pakukamã mẽ pamã mẽmoj to amnhĩrĩt nẽ inhmã kapẽr o:
—E Pawre kêr ka ma mẽ hpiitã mẽ hkôt ri apa nẽ mẽ kãm ixkapẽr jarẽ nẽ mẽ kãm: “Kot kaj mẽ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm Kra hkôt ajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ mẽ ato hkra. Ka mẽ nhỹrmã atyk tã nhũm amnhĩ wỳr mẽ ato api ka mẽ wa kuri amex kumrẽx nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa.” Anhỹr o mẽ kãm ixkapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt apa Pawre.
Anhỹr o inhmã kapẽr tã pa ã amã ixkapẽr nẽ hã kagà anẽ Xitre. Pajamẽ pahte amnhĩ kaxyw Jejus kôt pajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xãm jakamã te apê ixkra pyràk. Jakamã na pa hte ato Mẽpanhĩpêêxà maati Tĩrtũm mẽ mẽ papytàr xwỳnh Jejus Krisja wa hwỳr rãhã ho ri ixpa nẽ wa kãm:
—Pa Tĩrtũm mẽ Pahihti wa. Nà Xitre ho na pa wa awỳ. Kwa kêr ka wa kutã anojarêt rãhã ho ri apa. Kê wa akukwak ri hamakêtkati nẽ àmnhĩx pa ho pa. Anẽ.
Kris kwỳ hkrãhtũmjaja kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to kaxyw mẽ hã kãm karõ
Wam Ximotre 3.1-13
Nẽ na pa pre Kret rũm inhnojarêt hãmri nẽ amã axàpênh ã karõ nẽ Kret kãm are nẽ man mõ. Na pa pre amã:
—E kêr ka jar arĩk nẽ mẽ kãm ixkapẽr jarẽnh jatur xàm mẽnh o mẽ hkôt apa. Nẽ Kris kôt pahkwỳjê mã mẽ hkrãhtũmjê xunhwỳ. Kret kãm krĩ piitã hkôt. Na pa pre ixprĩ hã tanhmã amã mẽ harẽnh to. Tã kêr ka ate inhmar xà hkôt mẽ hkwỳjê kapi nẽ mẽ unhwỳ. Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa ka ja hã mẽ omu nẽ mẽ unhwỳ.
Koja mẽ tãm amnhĩ nhĩpêx o pa nhũm mẽ piitã axpẽn mã mẽ mex ã mẽ harẽ.
Nẽ mẽ hprõ pix tãnopxar o pa nẽ kuhpa hã nhãm mẽnijê ho amnhĩkati hkêt nẽ.
Nẽ kê mẽ hkrajaja hipêêxà pyrà nẽ amnhĩ kaxyw Jejus kôt hamaxpẽr o pa. Jao hipêêxà nẽ katorxà wa kapẽr ma nẽ wa hkôt amnhĩ nhĩpêx. No ri htỳx ri amnhĩ tomnuj o pa hkêt nẽ.
Anhỹr o na pa pre mẽ hã amã karõ. Jejus kôt pahkwỳjê hkrãhtũmjaja kot Tĩrtũm nhỹ hã hkrajê mã kapẽr mex o pa jakamã na htem tãm amnhĩ nhĩpêx o pa.
Nẽ amnhĩ pix kukamã hamaxpẽr o pa hkêt nẽ.
Nẽ gryk tokyx anhỹr kêt nẽ.
Nẽ kagôxỳhti japrôr nẽ ho pipãnh o pa hkêt nẽ.
Nẽ oprê ho pa hkêt nẽ.
Nẽ kàxpore rũnh prãm xàj hêx rom tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hkêt nẽ.
Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr hkêt nẽ.
Ãm àmnhĩx amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr mẽ hwỳr o pa.
Nẽ mẽ piitã mẽ kutã nojarêt rãhã nẽ.
Nẽ tãm hamaxpẽr nẽ tãm mẽ piitã mẽ hipêx o pa.
Nẽ amnhĩ tomnuj pymaj amnhĩ to htỳx pê Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho pa.
Nẽ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr mar tỳx jakamã kê mẽ arĩ hã nohtỳx nẽ mar tỳx xà hkôt amnhĩ xô ri ho hkwỳjê jahkre mex o pa.
Nẽ ho mẽ piitã mẽ hamaxpẽr o hihtỳx o pa.
Nhũm mẽhõ Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri tanhmã ujarẽnh to nhũm hã kuma nẽ hprĩ hã kãm tanhmã harẽnh to kê mar mex nẽ.
E Xitre. Na hte ã Jejus kwỳjê hkrãhtũmjaja amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Jakamã kêr ka aprĩ hã Kret kãm Jejus kôt pahkwỳjê kapi nẽ mẽ kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ omu. Nhũm mẽhõ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ ka ja hã omu hãmri nẽ kêp Jejus kwỳjê hkrãhtũm kaxyw ãm.
Kret nhõ xwỳnhjaja kot tanhmã amnhĩ tomnuj to hã mẽ harẽnh
Xitre 3.9-11
10 Nẽ atar Kret kãm na hte mẽ ohtô nẽ kãm mẽ õ pahi kapẽr mar prãm kêt nẽ htỳx ri tanhmã Kris kwỳjê mã kapẽr to ho pa. Na hte Ijaew kwỳjaja ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Jao Ijaew kêt xwỳnh kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê mã kãm:
—Kwa mẽ ixpyrà nẽ mẽ ixpê Ijaewjê kot amnhĩ nhĩpêx kôt mãn amnhĩ nhĩpêx kêt wehe.
11 Anhỹr o mẽ kãm kapẽr jakamã kwa kêr ka ã mẽ kapẽr anhỹrja nê mẽ kãm akapẽr kãm axihtỳx nẽ. Na htem hpijaàm kêt o hikàxpore hprãm xàj ã mẽ kãm kapẽr anhỹr o pa. Jao mẽ hamaxpẽr o ahkà nhũm mẽ kuma nẽ tee ri hamaxpẽr. 12 Na pre ra mẽ hkwỳjê hõ tanhmã mẽ harẽnh to. Mẽ ahkre xwỳnhjê hõja mẽ harẽnh o:
—Kret nhõ xwỳnhjaja na htem hêx pix o pa. Nẽ oprê nẽ kãm kaga nẽ apkur xà pix kukamã hamaxpẽr o pa. Anẽ.
13 ãm hãmri ã mẽ harẽnh kot anhỹr. Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr jakamã kwa mẽ kot amnhĩ nhĩpêxja nê mẽ kãm akapẽr kãm axihtỳx o ri mẽ hkôt apa Xitre. Kê mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Nẽ mẽ kãm anẽ kê mẽ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt mãn hamaxpẽr tỳx nẽ. 14 Nẽ kê mẽ axte Ijaewjê xujarẽnh nẽ mẽ kot amnhĩ nhĩpêx kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx o pa hã mẽ kãm karõ xwỳnhjaja na prem Tĩrtũm kapẽr kaga hpa. 15 Mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja tãm mẽ hamaxpẽr o pa jakamã na htem Tĩrtũm kot mẽmoj piitã ho kator xwỳnh pumu nẽ piitã mex ã harẽ. No mẽ kêp Jejus kwỳ hkêt xwỳnhjaja na htem hamaxpẽr punuj pix o pa. Nẽ mẽmoj mex pumu nẽ mex kêt ã harẽ. Mex tã nhũm mex kêt ã harẽnh o pa. 16 Nẽ mẽ kêp Tĩrtũm kra hã amnhĩ jarẽnh tã amnhĩ tomnuj pix o pa. Jao kêp hkra hã amnhĩ jarẽnh o hêx nẽ kapẽr kwỳm ri amnhĩ nhĩpêx pix o pa. Nhũm Tĩrtũm tee ri ja hã mẽ omu nẽ kãm mẽ hkĩnh kêt nẽ. Tĩrtũm mã mẽ kot amnhĩ to mex kwỳ mẽ hã jêt kêt kumrẽx.