1 KORĨTO
Merepanika Paoro Iokanatsopatakiti Korĩto Auakanimoni
1
Nota Paoro, Xesosi Kristo iokanatakitino. Teoso akiritano iua iokanatakiti nininiua ĩkapani, kotxi inirekari iokanatinino kãkitimoni isãkire nisãpiretini ĩkapani. Aĩtari Sóseni inakori aua notakata uai. Niokanatsopata hĩtemoni, kãkiti Xesosi sãkire auiãkani Korĩto sitatxiti auakanimoni. Kristo Xesosi makatxakakini hĩtxaua Teoso ĩkapani. Teoso akiritai hĩte iua nakitiakori hininiua ĩkapani. Apaka niokanatsopata ikini tõpati auakanimoni, aãuĩte Xesosi Kristo uãka akiritakanimoni. Ate auĩte Xesosi, ninoa auĩte apaka itxaua. Aĩri Teoso, Apiananiri Xesosi Kristo pakini sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Ninoa kamaerekaxiniretai hĩte.
Paoro Misãkiretari Teoso Korĩto Auakani Ĩkapani
Ãtipirika nimisãkiretari Teoso ia atoko: “Peerekai pite, kotxi Xesosi Kristo sikari ikinipoko erekari Korĩto auakanimoni. Ikara erekari pite sikakiti. Peerekai pite, kotxi pite kamaerekatari ninoa auini. Pite oerekana ninoa sãkire atão inini ĩkapani. Pite kamaimaroretana. Ininiã ninoa sãkire apiaerekata. Ninoa imarore apiaãpota.” Ia atoko nimisãkiretari Teoso.
Hĩtemoni asãpiretakiti Kristo pirena auapeka hãkixinireẽ. Ininiã iteene hãuikari Kristo sãkire. Ininiã hiãtapakasaakiri aãuĩte Xesosi Kristo kanapiriini, ikini sereti erekari Teoso sikakiti aua hĩtemoni iua parĩka hĩkamini ĩkapani. Hĩte isikataparaxiniretiniritika ikanapiriini õti apokako. Ininiã maerekati hĩtemoni !auari aãuĩte Xesosi Kristo apokasaaki. Teoso kamariko ikara hĩtemoni, kotxi ikinika isãkire iaõka ikamako. Iuakara akiritai hĩte, himoianatiniri imi aãuĩte Xesosi Kristo.
!Homanatakakapeua
10 Nitariakori, aãuĩte Xesosi Kristo posotiireẽ nõtãkikai. Hĩsãkire ãtinoka hĩtxako. !Ninirekari homanatakakiniua. Ninirekari ãtika hĩxinikakiti auini. Ninirekari ãtika hinirekakiti auini. 11 Nitariakori, Kroee aapoko auakani sãpiretano hĩtekakarika hinaiatakakiniua. 12 Kotxi apanakini hĩte txari: “Paoro sãkirera nota kĩpita.” Ãtipekana: “Aporo sãkirera nota kĩpita.” Ãtipekana: “Petro sãkirera nota kĩpita.” Ãtipekana: “Kristo sãkirera nota kĩpita.” 13 !Apakata ikara atoko hĩkamini. Kristo !ikaiarikaãka. Kona Paoro ipina aamina ĩpiriãmitakari nopini hĩte ĩkapani. Kona Paoro uãkaã hĩpatxisataãka.
14 Nisãpiretari Teoso ereka inini, kotxi kona notani patxisatai hĩte. Krispo, Kaio pakininanira nipatxisata. Apikomoni !nipatxisatari kãkiti. 15 Ininiã kona kãkiti sãpiretari nipatxisatiniri kãkiti nota uãkaã. 16 Ii. Nimaxinĩkaretari. Nipatxisatari Esitépana, iua aapoko auakani pakini. Apikomoni nipatxisatakini !nixinikaika. 17 Kristo kona iokanatano nipatxisarauatini ĩkapani. Iokanatano Teoso iokanapirena erekari nisãpiretini ĩkapani. !Inirekari kãkiti sãkireẽ, kãkiti imaroreẽ nisãpirenauatini, kotxi kãkiti imarore !isãpiretari Kristo ipinini aamina ĩpiriãmitakari nopini amaerekani imakatxakini ĩkapani.
Teoso Imarore
18 Teoso sãkire mauiãkani uãkatari !kiĩkiteri kãkiti Kristo ipinini aamina ĩpiriãmitakari nopini sãpiretakani. Atepekana, Kristo ipinini sãpiretiko oerekari Teoso posotiire, kotxi Kristo ipinini makatxakari amaerekani. 19 Teoso sãkire iõkatsopatakori kitxakapirĩka txari:
Nixipokariko ĩkorapokoriti kimarorerini imarore. Nixipokariko kiĩkiterini iĩkite.
Itxa Teoso kitxakapirĩka. 20 Ĩtapari kimaroreri? Ĩtapari apaiaõkarauatakari? Naniparari kaxinikareri ĩkorapokoritikiri? Teoso oerekapekari ĩkorapokoritikiri imarore miĩkiteti imarore atokotxikana inini. 21 Paimatireri Teoso, kotxi !auiritari ĩkorapokoriti auakani imarotiniri iua ninoaka imaroreẽ. Apanakinimoni Kristo sãkire sãpiretiko !kiĩkiteri, iuaritika Teoso apokaerekatari imakatxakiniri kãkiti maerekani, Kristo sãkire sãpiretiko auikasaakina.
22 Xoteoakori nirekari atamatiniri Teoso takaõtxikare, isãkire auikinina ĩkapani. Krekoakoripekana nirekari imaroretxi apiari imarotini. 23 Iuaritika ate sãpiretari Kristo ipinini ĩpiriãmitakari nopini amaerekani imakatxakini ĩkapani. Xoteoakori !inirekari ikara asãkire auikinina. Krekoakoripekana uãkatari ikara asãkire miĩkiteti sãkire inini. 24 Iuaritika Teoso akiritakini aua Xoteoakori, Krekoakori pakini. Ninoamoni Kristo parĩka oerekari Teoso posotiire. Iua parĩka oerekari Teoso imarore. 25 Kãkiti uãkatari Teoso imarore !kiĩkiteri, iuaritika axapitiki Teoso imarore apiata. Ikinipoko kãkiti imarore poiãoka. Axapitiki Teoso tapara apiata. Ikinipoko kãkiti tapara poiãoka.
26 Nitariakori, Teoso akiritakasaakii, hĩxinikari kãkiti xinikakiti atokokana. Natokopa itxa hĩte iuasaaki? Iuasaaki !kimarorei. !Kaposotiirei iuasaaki. Auĩtetxi !hĩtxaua iuasaaki. Itori hĩte ikara atoko inakani iuasaaki. 27 Teoso mereẽri kãkiti. Ĩkorapokoriti auakani uãkatari ninoa kãkiti Teoso mereẽkini miĩkiteni ininiua. Imereẽna ninoa, kimaroreni ĩkorapokoriti auakani pẽtauatini ĩkapani. Ĩkorapokoriti auakani uãkatari ninoa kãkiti Teoso mereẽkini iõkapetakani ininiua. Imereẽna ninoa, katapararini ĩkorapokoriti auakani pẽtauatini ĩkapani. 28 Iua mereẽri kãkiti. Ĩkorapokoriti auakani uãkatana ninoa Teoso mereẽkini minakani ininiuana. Imereẽri apanakini manirekakini. Imereẽri kãkiti omanatakoni. Kinirepa Teoso mereẽri kãkiti ikara atoko inakani? Teoso oerekari kãkiti, kãkiti uãkatakiti apiari inini na atão. 29 Ikara atoko ininiã, kãkiti !iposotari iuikiniua Teoso apisatoõ. 30 Teosora txĩkitakaua Xesosi Kristo nakitiakori aniniua. Kristo nakiti aniniãua, aimarotari imaroretxi atão inakari. Kristo txĩkitakaua atão inakari akamini Teoso apakapiniua ĩkapani. Iua txĩkitakaua Teoso nakitiakori aniniua ĩkapani. Iĩkitxirauata ate ĩkapani ipĩkasaaki.
31 Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
!Apakata piuikiniua. Apakatapitika piuikiniri Apiananiri.