1 XOÃO
Merepanika Xoão Iokanatsopatakiti
1
Xesosi “Teoso Sãkire” Inakori
Nota iõkatsopata hĩte ĩkapani, iua “Teoso sãkire” inakori asãpiretini ĩkapani. Ãtipirika auakari itxaua. Itxĩkitakari ikinipoko auãki inini. Itixi kamiko apisa iua aua. Atera kenakotari isãkire. Aõkiã ate atamatari iua. Auakoã amaãtakari iua. Ininiã atãopitika ate imarotari iua. Iua ikinipoko auãki inĩkitaãkari. Iuaka oerekaua atemoni. Ate imarotapekari iua, ininiã asãpiretai aãtamatakiti, akenakotakiti pakini. Ate sãpiretai hĩte iua ãtipirika auakari, kãkiti auãki inĩkitaãkari, ininiã kãkiti auapikako Teosokata. Iua Xesosi Kristo inaãka akiritiko. Iua aua irikata, Teosokata. Iuaka oerekaua atemoni. Aãtamatari iĩto. Ate sãpiretai hĩte aãtamatakiti, akenakotakiti pakini, amoianatakakiniua ĩkapani. Atão nisãpiretai. Amoianatakakaua Teosokata, Xesosi Kristo pakinikata. Ia sãkiretxiti aiokanata hĩtemoni, iteene hĩpoxokoniuatini ĩkapani.
Teoso Pokamara Atoko Itxa
Teoso pokamara atoko itxa, kotxi maerekati !ikama. Ipiã !auari Teoso auiniãtaã, kotxi maerekati !ikama. Ikara iokanapirena imi sãpiretaua ate. Ininiã ate sãpiretai hĩte. Maerekati akamakasaaki, ipiaã auakani atoko atxa. Iuasaaki, “Teoso amoianata,” aniniã, paxirari asãkire. Kona atão akamakiti iuasaaki. Teoso aua ikamaraã, kotxi erekarinoka ikama. Ate ikamaraã aãuiniã Teoso atoko aniniã, erekarinoka akaminiã, ininiã ate Teoso sãkire auiãkani moianariakori atxaua, ininiã amoianatakakaua. Ikamaraã aãuiniã, Teoso arokaua Xesosi arẽkaã. Imakatxakari ikinika maerekati akamakiti, kotxi imi Xesosi Kristo ipina ate ĩkapani. Iarẽka xikepoakata ate maerekani imakatxakini ĩkapani.
“Na nota kamari maerekati,” aniniã, ateka misirienetaua. Ikara atoko aniniã, ate !imarotari atão Teoso sãkire aãkixinireẽ. Amaerekani Teosomoni asãpiretiniã, iua makatxakapitikari amaerekani. Oeretari ate ãkixinire. Imakatxakari ikinipoko amaerekani. Ikamari ikara atoko, kotxi imakatxakaenetari amaerekani. Ikamapitikari ikamaenetakiti. Ikamapikari atão. 10 “Uatxapiima maerekati !nikama,” pininiã, pitemoni Teoso sãkire paxirari atxiĩti? Kotxi Teoso txapekari kãkiti: “Maerekati kamakari kãkiti.” “Maerekati !nikama,” pininiã, !pimarotari Teoso sãkire pãkixinireẽ. !Pikamari Teoso sãkire iaõka iuasaaki.