1 TESARÓNIKA
Merepanika Paoro Iokanatsopatakiti Tesarónika Auakanimoni
1
Paoro, Sírasi, Tximótxio pakini iokanatsopata Teoso mereẽkinimoni Tesarónika sitatxitiã. Aĩri Teoso nakitiakori hĩtxaua. Apiananiri Xesosi Kristo nakitiakori hĩtxaua. Aĩri Teoso, Apiananiri Xesosi Kristo pakini sikai ikinipoko erekari. Ninoa kamaerekaxiniretai hĩte.
Paoro Misãkiretari Teoso Tesarónika Auakani Ĩkapani
Amisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani. Ãtipirika atxari Teoso: “Peerekai pite, kotxi Tesarónika auakani auikari pisãkire,” atxari. Aĩri Teoso amisãkiretakasaaki, axinikapikari hĩte parĩka Teoso ĩkapani. Atão hĩparĩkauata, kotxi iteene hãuikari iua sãkire. Axinikari hĩparĩka Teoso ĩkapani, kotxi iteene hĩtiretari iua. Axinikari himarotiniri Apiananiri Xesosi Kristo sãkire iaõka hĩkamini. Hĩpoxokoniritika hiãtapari isãkire iaõka apokini.
Nitariakori, Teoso tiretapitikai hĩte. Iua mereẽi hĩte iua nakitiakori hininiua ĩkapani. Aimarotari ikara. Teoso iokanapirena erekari hĩtemoni asãpireta Teoso posotiireẽ. Ate sãkirenoka !kaposotiireri. Erekari Matamatakoti oerekai asãkire atão inini. Hĩte iteene imarotari asãkire atãonoka inini. Hãtamatari aparĩka hĩte ĩkapani hĩte sauaki aãuakasaaki, ininiã himarotapitikaua ate. Ininiã hĩte kamari ate kamakiti atokotxikana. Hĩkamari Apiananiri kamakiti atokotxikana. Himisiritiko aua, iuaritika hãuikari Xesosi sãkire. Himisiritiko aua, iuaritika Erekari Matamatakoti kamapoxokonitai. Ininiãkara Masetónia tixini auakani, Akaia tixini auakani pakini nirekari hĩte atoko ininina. Inirekarina hĩte atoko ininina, kotxi hĩte sãpiretari Apiananiri sãkire Masetónia auakanimoni, Akaia auakanimoni pakini. Apaka ikini itixiti iaripireta hĩte iteene auikiniri Teoso sãkire. Ininiã kona ate sãpiretari kãkiti iteene hãuikiniri Teoso sãkire, kotxi ikinimane imarotape. Ikinimane sãpiretari hĩpoxokoniritika hãpakapiniua ate. Ninoa sãpiretari hĩte takanapiniri teoso kamakori. Isãpiretarina hĩparĩkauatini uatxa Teoso atão inakari ĩkapani, auãkipika inakari ĩkapani. 10 Ninoa sãpiretari, hĩte iãtapiniri Teoso ãkiri itixine auakari kanapiriini ĩkorapokoriti. Iua Xesosi. Ipĩkani sauaki Teoso õkitikakiti iua. Iua makatxakapekari amaerekani, ininiã amisiritiko !auaika kãkiti misiritiko õti apokasaaki.