1 TXIMÓTXIO
Merepanika Paoro Iokanatsopatakiti Tximótxiomoni
1
Nota Paoro iokanatsopata pite Tximótxiomoni. Xesosi Kristo iokanapirena sãpiretakari nota. Teoso amaerekani makatxakakari itxaua. Aimarotari Xesosinoka anikaua Teoso tixinemoni. Apiananiri itxaua. Teoso, Xesosi Kristo pakini iokanatano nota kãkitimoni, iokanapirena nisãpiretini ĩkapani. Pite Tximótxio, nota ãkiri atoko pitxaua, kotxi merepitipanika pauikari Xesosi sãkire nota sãpiretakasaakii. Aĩri Teoso, aãuĩte Xesosi Kristo pakini sikai ikinipoko erekari. Iamonĩkaina. Ikamaerekaxiniretaina pite.
Atão Minakati Oerekakani
Masetónia tixinimoni nisikasaaki, nipaniãtai pite Épeso sitatxiti pikaikotini. Uatxa iuaĩkana nipaniãtai ereẽ Épeso pikaikotini. Ikara ninireka, kotxi apanakini ereẽ auakani oerekari Teoso sãkire kãkitimoni, txamari na atãoni ninoa oerekakiti. Ninirekai pite pinitinina ninoa atão minakati imoerekakanina ĩkapani, kotxi ninoa sãpiretapikari kitxakapirĩkari pirena. Ninoa xinikapikari aãtokiriakorini uãka, ininiãkara kãkiti taparakienatakakaua iuãkana ixinikasaakina. Põtãkikanako ninoa ikara atoko inakari sãkiretxiti itakanapinina, kotxi ikara sãkiretxiti !oerekari kãkiti Teoso nireẽkiti. Teoso sãkire aãuikiniã, aimarotari Teoso nireẽkiti. Nipaniãtai pite ikara atoko, kotxi ninirekari ereẽ Teoso sãkire auiãkani tiretakakiniua. Kãkiti ãkixinire maerekati mauakaniã, ininiã itiretakakaua. Kãkiti imarotakasaakiri ikamakiti ereka inini, itiretakakaua. Kãkiti ikara atoko inakari atão auikari Xesosi sãkire. Kãkiti, Teoso sãkire atão masãpiretakani, takanapari ikara erekari kimaporiti. Pĩpinanaãkani atoko itxauana, kotxi !imarotaikarina Teoso kimapore. Maxikatiĩka isãkirauatapikana. Ninoa kãkiti nirekamari Teoso paniãtakiti oerekakani ininiuana, txamari !imarotarina Teoso paniãtakiti. !Imarotarina isãpiretakitina, iuaritika ninoa: “Atãopitika asãkire,” itxanãtana.
Kãkiti atão sãpiretakasaakiri Teoso paniãtakiti iõkatakori, iuasaaki aimarotari ipaniãtakiti ereka inini. Mauiritakoti aua, kona kãkiti atão inakari kamakani ĩkapanini. Mauiritakoti aua, kotxi maerekati kamakani auapitika. Aua mauiritakoti manireẽkani. Aua Teoso manireẽkani. Aua maerekati kamakani. Aua erekari manireẽkani. Aua Teoso paniãtakiti napetakani. Kãkiti aua iri okakani. Kãkiti aua inoro okakani. Aua kokanirini. Mauiritakoti aua, kãkiti ikara atoko inakari ĩkapani. 10 Aua kãkiti ãti ĩtanorokata sirĩkakari. Aua kãkiti ãto tanirikata sirĩkakaro. Aua kiki ãti kikikata sirĩkakari. Aua sito ãto sitokata sirĩkakaro. Aua kãkiti ãti kãkiti ĩtiriãkani ivẽtxitiniri ĩkapani. Aua aãpirenaãri. Aua kãkiti ãti apoĩtakani. Mauiritakoti aua ikara atoko inakari kãkiti ĩkapani. Ninoa !auikari Teoso sãkire atão inakari. 11 Ikara Teoso iokanapirena erekari sãpiretaua. Peerekari Teoso. Peerekari iua iokanapirena. Iua paniãtano nota iua iokanapirena nisãpiretini ikininapemoni.
Teoso Amonĩkiniri Paoro
12 Nitxari aãuĩte Kristo Xesosi: “Erekari pite kaminano, kotxi pisikataparaxiniretano nota pite ĩkapani niparĩkauatini ĩkapani. Erekari pauikiniri nisãkire. Erekari pimereinino nota pisãkire ikininapemoni nisãpiretini ĩkapani,” nitxari Kristo Xesosi. 13 Meresaaki nota misãkirepiretari iua Xesosi. Nasikatikinitana iua sãkire auiãkani nokinina ĩkapani. Kaneenamari nitxaua iuasaaki. Iuaritika Teoso amonĩkano. !Imisiritano nota, kotxi iuasaaki !nimarotari nikamakiti Xesosi sãkire nimauikakani xika. 14 Iuasaaki !erekano. Maerekati nitxaua. Iuaritika aãuĩte Kristo Xesosi sikari ikinipoko erekari notamoni. Kristo Xesosi nakiti nitxapekaua, ininiãkara nauikari isãkire. Iua nakiti nininiãua, nitiretari iua. Nitiretari apanakini apaka. Mitxi !nimarotari nitiraõkiuatini. 15 Nisãpiretaiko ia sãkiretxiti atão inakari, pauikiniri ĩkapani, ikinimane auikiniri ĩkapani. Nitxai: “Kristo Xesosi apoka ĩkorapokoriti maerekati kamakani maerekani imakatxakini ĩkapani,” nitxa. Maerekati apiata kamakari nitxaua nota. 16 Maerekati apiata kamakari nitxaua, iuaritika Teoso !imisiritano. Iamonĩkano, kotxi inirekari apanakini imarotiniri Kristo matima omanãkarauatakani kãkiti maerekani xika. Xesosi nirekari nota eereka auakani, isãkire auiãkani imarotiniri Xesosi amonĩkinina ninoa, kotxi iua amonĩkano nota maerekati apiata kamakarino. Ninoa auikari isãkire, ininiãkara auapininiika Teosokata. 17 Nitxari Teoso: “Ari Teoso, peerekai. Ãtipirika ikinimane auĩte pitxaua. Pipinini !auari. Matamatakoti pitxaua. Pitenokara Teoso txaua. Pitenokara kimaroreri. Ikinimane paxitaiko ãtipirika. Ikinimane ãtipirika sãpiretaiko ereka pinini. Atãopitikara nisãkire. Ameẽ.”
Xesosi Sãkire Iteene Auikiko
18 Tximótxio, namarite atoko pitxaua. Nisãpiretai noerekakiti sãkiretxiti pikaminiri ĩkapani. Pixinikariko akokaxiti Teoso sãkire sãpiretakani sãpiretakiti. Ninoa sãpiretai Teoso nirekakiti pite kamini tĩkane. Nota sãkire uatxa ninoa sãkire atokotxikana. Ikara ninoa oerekakiti sãkiretxiti pikamapikako, ininiãkara pite sotato erekari atoko pitxaua Satanasi pinaiatini. 19 Pauikapikariko Xesosi sãkire. Ikara pikeeko atoko itxa. !Pikamapiri pãkixinire mapokaerekatakiniti. Ikara apaka pikeeko atoko itxa. Apanakini kamapekari ãkixinirena mapokaerekatakiniti, ininiã eereka !auikaikarina Xesosi sãkire. Kanaua sakikini atoko itxa ninoa auikiniri Xesosi sãkire. 20 Imeneo inakori, Arexãtri inakori apaka ikara atokokana itxana. Ninoa misãkirepiretari Teoso, ininiãkara nota sikanapana ninoa Satanasimoni. Satanasi misiritakasaakina ninoa, atxiĩti itakanaparina Teoso imisãkirepiretinina.