2 TESARÓNIKA
Paoro Iokanatsopatakiti Iuaĩkana Tesarónika Auakanimoni
1
Paoro, Sírasi, Tximótxio pakini iokanatsopata Teoso mereẽkinimoni Tesarónika sitatxitiã. Aĩri Teoso nakitiakori hĩtxaua. Apiananiri Xesosi Kristo nakitiakori hĩtxaua. Aĩri Teoso, Apiananiri Xesosi Kristo pakini sikai ikinipoko erekari. Ninoa kamaerekaxiniretai hĩte.
Xesosi Kanapiriini Pirena
Nitariakori, ãtipirika atxari Teoso: “Erekapitikari pikamakiti Tesarónika auakani ĩkapani,” atxa. Ikara atoko asãpiretari Teoso, kotxi ikiniõtika Teoso sãkire hãuikini apiaãpota. Apaka hĩtiretakakiniua ikiniõtika apiaãpota. Ininiã apanakini Teoso sãkire auiãkanikata aãuakasaaki, asãpiretana ninoa ate iuikinii hĩte. Ate iuikari himisiritiko himĩteenekini. Ate iuikari hãuikiniri Teoso sãkire. Iteene himaxikiko, himisiritiko pakini, iuaritika himĩteenekari. Iteene hãuikari Teoso sãkire.
Himisiritiko himĩteenekini oerekari Teoso misiritiniri maerekati kamakani, kotxi ikara atão. Hĩte misiritaãka, kotxi hĩkamari hĩauĩte Teoso paniãtakiti, ininiãkara iuamoni apakatapitika hãuini Teoso auĩtetxi ininiãtaãua. Teoso kamari atão inakarinoka. Ininiã imisiritariko hĩte misiritakani. Ixipokariko hĩte misiritiko, ate misiritiko apaka. Iuasaaki hĩtomata atekata. Ikara atoko inakari ikama, Apiananiri Xesosi oerekikosaaki Teoso tixine ipotorikasaaki, initiriakori kaposotiirerinikata. Xamina tirinakariã imisiritanako Teoso mimarotakani, aãuĩte Xesosi Kristo iokanapirena erekari makĩpitakani. Ninoa misiritaãkako ãtipirika. Ikinipoko xipope ninoa ĩkapani. !Auiritaãkana Apiananiri auiniãtaã apokinina. !Atamatarina iua iotximere. !Atamatarina iposotiire. 10 Ninoa misiritaãka, Apiananiri kanapiriini õtisaaki. Iuasaaki inakitiakori, isãkire auiãkani, txariko: “Peerekai. Peerekai. Ãti kaposotiireri pite atoko inakari !auari,” itxanako. Ikara atoko hĩte apaka sãpiretari iua iuasaaki, kotxi hĩte auikari asãpiretakiti hĩtemoni.
11 Ininiã amisãkiretapikari aTeosone hĩte ĩkapani. Ia atoko atxari iua: “Pite akiritari Tesarónika auakani pinakitiakori ininiuana ĩkapani, ininiã ninirekari pite apokaerekatiniri ninoa kamakiti pite ĩkapani. Pisikaposotiiretana ninoa ikinipoko inireẽkitina erekari ikaminina ĩkapani. Ninoa auikari pisãkire, ininiã iparĩkauatana pite ĩkapani. Ininiã pisikaposotiiretana ninoa ikara iparĩkana ikaminina ĩkapani.” 12 Ikara atoko amisãkiretari Teoso, kotxi apanakini atamatakasaakiri erekari hĩkamakiti, itxarinako aãuĩte Xesosi Kristo: “Peerekai pite,” itxanako, ininiã Xesosi uãka iuikaãka. Apaka Xesosi txaiko hĩte: “Peerekai hĩte,” itxaiko. Ikara atoko aua, kotxi aTeosone, Apiananiri Xesosi Kristo pakini sikari ikinipoko erekari hĩtemoni.