ÉPESO
Paoro Iokanatsopatakiti Épeso Auakanimoni
1
Nota, Paoro. Niõkatsopatari ia aãtsopa. Teoso nirekano Xesosi Kristo iokanatakiti nininiua. Ininiã niokanatsopata Teoso nakitiakorimoni Épeso sitatxiti auakanimoni. Kristo Xesosi sãkire auiãkanimoni, ipaniãtakiti kamakanimoni niokanatsopata. Aĩri Teoso, Apiananiri Xesosi Kristo pakini sikari ikinipoko erekari hĩtemoni. Ninoa kamaerekaxiniretai hĩte.
Teoso Mereẽua Itixi Kamiko Apisapanika
Masãpiretari Teoso, aãuĩte Xesosi Kristo iri: “Erekapitikai,” kotxi itakapekari ikinika erekari ate ãkixiniremoni, kotxi Kristo nakitiakori atxaua. Ikara erekari isikakiti Teoso tixinekiri. Itakari ikara erekari ate ãkixiniremoni, kotxi itixi kamiko apisapanika Teoso mereẽpekaua Kristo nakitiakori aniniua. Imereẽua Teoso nireẽkitinoka akamini ĩkapani, maerekati amakamakani ĩkapani, atiraõkiuatini ĩkapani. Itixi kamiko apisapanika, Teoso mereẽua iua anaakori aniniua ĩkapani. Xesosi Kristo ipĩpe ate ĩkapani, ininiã iua txĩkitakaua Teoso anaakori aniniua. Teoso txĩkitakaua iua anaakori aniniua, kotxi iua potxitari ikara atoko ikamini. Inirekari ikara atoko ikamini. Erekari ipotxitakiti ikamini tĩkane.
Teoso txĩkitakaua iua anaakori aniniua, kotxi inirekari asãpiretiniri: “Peerekari ikinipoko erekari pisikakiti kãkitimoni.” Teoso sikaua ikara erekari, kotxi iua tiretakiti nakitiakori atxaua.
Xesosi iĩkitxitari amaerekani, kotxi iarẽka xiketa ate ĩkapani, ininiã Teoso maxinĩkaretari amaerekani. Uatxa !imisiritaikaua amaerekani xika. Teoso kamari ikara ate ĩkapani, kotxi ikinipoko erekari isika atemoni. !Ixipoka ikara erekari Teoso sikakiti. Ikinipoko erekari aua iuamoni. Kãkiti kona posotari iaõtiniri erekari Teoso sikakiti ate maerekati kamakanimoni. !Kaiãotikori. Ikinipoko imaroretxi aua iuamoni. Atão inakarinoka imarota ikamini, ininiã ikara erekari ikaminiãua. Mitxi !aimarotari Teoso inireẽkiti ikamini tĩkane. Uatxa ikamaimaroretaua. Ipotxitari oerekiniua inireẽkiti. Peerekari iua potxitakiti. Ãkixinireẽ ixinikari ikara ikamini. 10 Teoso ketotini õti manapi, ikinipoko iposope inakasaaki, iua apotiitariko ikinimane itixine auakani, itixiã auakani pakini.
11 Xesosi Kristo nakitiakori atxaua, ininiã aãpakapari ate ĩkapani inĩkatakiti. Itixi kamiko apisapanika ixinikari ikamakiti ate ĩkapani. Ikamari ikinika inirekakiti iaõka. 12 Iua mereẽua ate, merepitipanika Kristo sãkire auiãkaniua, ikinimane asãpiretini ĩkapani: “Peerekari Teoso. Erekapitikari ikamakiti.”
13 Hĩtepekana auikari Xesosi sãkire, atão inakari hĩkenakotakasaaki. Ikara atão inakari Teoso iokanapirena erekari itxaua, kotxi iua iokanapirena oerekai himaerekani makatxakiko. Xesosi sãkire hãuikasaaki, Erekari Matamatakoti apoka hãkixinireẽ. Iua Teoso takaõtxikare itxaua. Iua oerekai hĩte Teoso nakitiakori hininiua. Xesosi sikaenetapekari Erekari Matamatakoti atemoni iokanatini. 14 Isikaenetakiti Erekari Matamatakoti atemoni auape, ininiã aimarotapitikari aãpakapiniri ikinika isikaenetakiti, inĩkatakiti ate ĩkapani. Iuasaaki Xesosi apakapaua ate iua nakitiakori, iua iamotakini, kotxi imakatxakapekari amaerekani. Ikara atoko ininiã, ikinimane kãkiti txari iua: “Peerekai pite. Erekapitikari ikinipoko pikamakiti.”
Paoro Misãkiretiniri Teoso
15 Ikara atoko ininiã, nota kenakopiretakasaakiri Apiananiri Xesosi sãkire hãuikini, ikinimane Teoso nakitiakori hĩtiretini nikenakopiretakasaaki, 16 nimisãkiretapikari Teoso hĩte ĩkapani. Nitxari iua: “Erekapitikai, kotxi pite makatxakari ninoa Épeso sitatxiti auakani maerekani,” nitxa. 17 Teoso, aãuĩte Xesosi Kristo Teosone itxaua. Xesosi iri itxaua. Kaiotximereri iua Teoso. Nimisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani ia atoko: “Pisikaimaroretana ninoa ãkixinire. Ninirekari Erekari Matamatakoti oerekinina pite iteene imarotinina ĩkapani. 18 Piopinikariko ninoa ãkixinire atão inakari imarotinina ĩkapani. Pite akiritana ninoa ikinipoko erekari apakapinina ĩkapani. Ikara poerekana ninoa imarotinirina ĩkapani, iãtapinirina ĩkapani. Pikamaimaroretana ninoa pite nĩkatakiti pite nakitiakori ĩkapani. Ikara pinĩkatakiti, pisikaenetakiti, peerekari. Itori pinĩkatakiti. !Ixipoka pinĩkatakiti. !Kaiãotikori pinĩkatakiti pinakitiakori ĩkapani. 19 Pikamaimaroretana ninoa kaposotiire pinini. Ininiã piposotari iteene pisikaposotiiretiniua ate pisãkire auiãkani. Ikara piposotiire !auari ãtimoni. Pataparari pite posotiire.” Ia atoko nimisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani.
20 Ikara Teoso posotiire õkitikari Kristo ipĩkani sauaki auakasaaki. Iposo atoko iposotiireẽ itakari Kristo apiari topãkiniãtaã, ikikomoni itixineẽ. 21 Ininiã Kristo Apiananiri itxaua. Iua posotiire apiata. Maerekani matamatakoni auĩteakori posotiire poiãoka. Ĩkorapokoriti auĩtetxiakori posotiire poiãoka. Kristo posotiire apiata. Ĩkorasaaki Kristo Apiananiri. Apaka katana Kristo atoko inakari !auari. !Auari ãti kaposotiireri Kristo atoko. Kristo apiata. 22 Teoso txĩkitakari Kristo ikinimane auĩte ininiua. Itakari ikinimane imokaiakariakori ikiti patapi, ininiã Xesosi paniãtakitinoka ikamana. Imokaiakari !auaika. Ininiã ikinipoko Teoso kamakiti auĩte itxaua Kristo. Teoso sikari iua isãkire auiãkani auĩte ininiua. Inakitiakori kii atoko itxa Xesosi. 23 Iua ĩto atoko itxa inakitiakori, ininiã ikinimane inakitiakori sauaki iua aua. Itxĩkitakari ikinipoko atão inini.