MARKO
1
Xoão Kapatxisareri Sãpiretakiti
(Mateo 3.1-12; Arókasi 3.1-20; Xoão 1.19-28)
Ia Xesosi Kristo iokanapirena erekari. Teoso ãkiri itxaua Xesosi.
Teoso sãkire sãpiretakani iõkatsopatari ia:
Niokanatariko niokanapirena aniãkari kãkitimoni kimapori oeretini ĩkapani pite uai apokini apisa.
Iua auako ãparaã makipakaniãtaã. Isãpirenauatako: “Hõeretariko kimapori Apiananiri apokini apisapanika. Itĩkaãpo erekari hĩkamako iua napini ĩkapani,” itxa iua.
Itxa Teoso sãkire iõkatsopatakori kitxakapirĩka.
Ikara atoko Xoão kapatxisareri ãparaã makipakaniãtaã aua. Ipatxisatakasaakiri kãkiti, isãpiretari ia pirena:
—Hĩtakanapariko maerekati hĩkamakiti. Hĩpatxisataãkako. Ininiã Teoso makatxakariko maerekati hĩkamakiti —itxa Xoão kapatxisareri.
Ikinimane kãkiti Xotéia auakani Xerosareẽ sitatxiti auakani pakini sari Xoãomoni isãkire ikenakotinina ĩkapani. Ninoa sãpiretakasaakiri maerekati ikamakitina, ipatxisatana uini Xotão inakoriãtaã.
Xoão takari imãka kamero piti kamakori. Itakari ipakiomatare pirãtxi mata kamakori. Inikari txĩtxiri. Mapaã itxima. Iua txari kãkitimoni:
—Nota poiãori. Nota tikini apokako apiatakari. !Apakata nikapotoreẽkiniua iua takote ikiti mata nimakatxakini ĩkapani, kotxi nota poiãoka. Iua apiata. Nota patxisatai ãparaaãnokara. Iua patxisataiko Erekari Matamatakotiã. Iuasaaki hĩte apakapariko Erekari Matamatakoti.
Xesosi Patxisatiko Pirena
(Mateo 3.13-17; Arókasi 3.21-22)
Iuasaaki Xesosi apoka Nasaree sitatxiti, Kariréia tõpamoni. Iuasaaki Xoão kapatxisareri patxisatari iua uini Xotão inakoriãtaã. 10 Xesosi kanĩkiĩtakasaaki, iua itikari iaxiti takakini. Iuasaaki Erekari Matamatakoti katxaka kamoa katxakini atoko. Iua nopini apoka. 11 Iuasaakipeka Teoso iaxitikiri txari:
—Pite namarite, nitiretakiti, napokaerekatai, kotxi ninirekakiti pikama.
Satanasi Atamakaerekatiniri Xesosi
(Mateo 4.1-11; Arókasi 4.1-13)
12 Iuasaaki Erekari Matamatakoti iokanatari Xesosi ãparaã makipakaniãtaã. 13 Iuaãtaã ikaikota koarẽta õti. Iuasaaki Satanasi atamakaerekatari iua. Iuaãtaã auari kaxipirini kaneenamarini. Ininiã Teoso nitiriakori iaxitikini nĩkatari Xesosi.
Xesosi Mipotorikiniri Iparĩka Kariréia Tõpa
(Mateo 4.12-22; Arókasi 4.14-15)
14 Xoão kateia ãki takikosaaki, Xesosi sari Kariréia tõpamoni. Iuaãtaã isãpiretari Teoso iokanapirena erekari, Teoso auĩtetxi ininiãua pirena. 15 Itxari:
—Teoso keto apopeka. Iua auĩtetxi ininiua apokaãpotapeka. Ininiã hĩtakanapariko himaerekani. Hãuikariko Teoso iokanapirena erekari —itxa Xesosi.
16 Xesosi tĩpokota Kariréia poati tiniã. Iuasaaki atamatana ipi hetxi takakani, Simão Petro, itari Ãtree pakini. Iua atamatana itakinirina hetxi. 17 Ininiã Xesosi txana:
—Uatxa masa notakata. !Himaĩkaikariko ximaki. Ãtião hĩparĩka auako. Nisãkire hĩsãpiretako kãkitimoni —itxa.
18 Ininiã iuasaaki ninoa takanapari hetxi, sa itxana Xesosikata.
19 Apikomoni ninoa saãpota. Itikana Txiako, itari Xoão pakini. Ninoa Sepeteo anaakori. Kanaua miramaneri ãki auanãtana iuasaaki. Hetxi iotsaãnãtana. 20 Iuasaaki iua akiritana ninoa. Ininiã ninoa takanapari iri, iri nitiriakori pakini kanaua ãki. Eereka isana Xesosikata.
Kiki Maerekati Matamatakoti Auaĩtotakiti
(Arókasi 4.31-37)
21 Xesosi imoianariakorikata apoka Kapanaoõ sitatxiti. Ininiã tomatiko õtisaaki Xesosi sari aiko Xoteo apotiitiniãtaãua oerekarauatini ĩkapani. 22 Iua sãkire kenakotakani tsorĩkaãta, kotxi kona kaiõkatsoparerini atokoni !itxa. Iua oerekakiti sãkiretxiti pataparari, kotxi !isãpiretari ãti koerekareri sãkire apanakini kaiõkatsoparerini atoko. Iuaka sãkirekara isãpireta.
23 Iuasaaki aiko ãki Xoteo apotiitiniãtaãua aua kiki maerekati matamatakoti auakiti. Iua akiripoakata:
24 —Xesosi Nasaree sitatxitikiri. Kipa pinireka atemoni? Pite ina ate pixipokini ĩkapanikani? Erekarinoka kamakarii. Teoso nakiti pitxaua —itxa.
Ikara atoko iua akiripoakata, kotxi iua maerekati matamatakoti pĩkari Xesosi.
25 Ininiã Xesosi itapararitika txari:
—Piotoka. Pitakanapariko ere kiki ĩto.
26 Iuasaaki maerekati matamatakoti iõkokaĩtotari. Ikatxakasaaki, akiripoakata.
27 Kãkiti iuaãtaã auakani tsorĩkaãta. Iuasaaki imisãkiretakakauana:
—Kiripa? Atxiĩti oerekakori sãkiretxiti amaneri apopeka? Iua sãkire kaposotiireri. Ipaniãtakiti maerekati matamatakoti kamapeka —itxanãtana.
28 Ininiã ikara pirena iaripireta ikini Kariréia tõpati.
Xesosi Makananitiniro Simão Petro Imakiro
(Mateo 8.14-15; Arókasi 4.38-39)
29 Ininiã Xesosi, Txiako, Xoão pakini takanapakasaakiri aiko Xoteo apotiitiniãtaãua, isana Simão, Ãtree pakini aapokomoni. 30 Iuasaaki Simão imakiro apoomata. Osirĩkanãta. Ininiã ninoa sãpiretari Xesosi oamianare. 31 Ininiã Xesosi sari oamoni. Imaĩkaro ouako. Õkitikaro. Iuasaakipeka oãpoomare !auaika. Ininiã opotorika oparĩkauatini, ninoa kiena okamini ĩkapani.
Xesosi Makananitinina Amianatakani
(Mateo 8.16-17; Arókasi 4.40-41)
32 Ininiã mapiãnikata kãkiti minana ikinipoko amianatakani, maerekati matamatakoti auaĩtotakini pakini iuamoni. 33 Ininiã ikinimane iua sitatxi auakani apotiitaua aapokotxi tore takote. 34 Ininiã Xesosi makananitana itomaneri amianatakani. Kaiãopokori amianari auakini imakananita. Apaka omitikana itomaneri maerekani matamatakoni. Iuasaaki !auiritana ninoa sãkirauatini, kotxi ninoa imarotari Teoso ãkiri ininiua Xesosi.
Xesosi Sãpiretiniri Teoso Sãkire
(Arókasi 4.42-44)
35 Ĩkanõkapanika mapiãpanika Xesosi õkitikaua. Itakanapari aapokotxi. Iuanoka sari kãkiti mauakaniãtaã iri iaxitikiri imisãkiretini ĩkapani. 36 Eereka Simão imoianariakorikata sari Xesosi initinina ĩkapani. 37 Ninoa apokasaakiri, itxana:
—Ikinimane nitai —itxarina.
38 Xesosi apakapapiretana:
—Masa ãtiãtaã kãkiti aapokomoni. Iuaã nisãpiretariko Teoso sãkire, kotxi ikara atoko itxa niparĩka kãkitimoni. 39 Xesosi sari ikini Kariréia tõpa. Aiko Xoteo apotiitiniãtaãua isãpiretari Teoso sãkire. Apaka omitikana maerekani matamatakoni kãkiti ĩtoã auakani.
Kiki Maere Matati
(Mateo 8.1-4; Arókasi 5.12-16)
40 Amianatakari maere matati apoka Xesosimoni. Ikapotoreẽkaua iua apisatoõ. Iua iteene amanaãri:
—Nimarotari, pinirekiniãri piposotari erekape pitxĩkitakinino —itxa.
41 Ininiã iuasaaki Xesosi iteene tiretari iua. Itakari iuako iua nopini. Itxari:
—Ari, ninirekapitikari. Erekapekai uatxa.
42 Iuasaakipeka amianari !auaika. Erekapekari iua.
43 Xesosi iokanatari iua. Iuasaaki isãpiretari iua:
44 —Kona pisãpiretapiri apanakini pitemoni nikamakiti. Uatxa merepanika pisa sasetotxiakorimoni. Poerekari piĩto ninoamoni. Eereka pikamariko Moisesini paniãtakiti. Ikara atoko oerekari kãkiti atão erekapeka pinini —itxari.
45 Iuaritika isãpiretapikari Xesosi kamakiti. Ininiã iaripireta ikara pirena. Ikara xika Xesosi !iposotaika isini aapokotximoni. Ikaikota kãkiti mauakaniãtaã. Iuaritika kãkiti sari iuamoni.