PIREMÕ
Paoro Iokanatsopatakiti Piremõmoni
1
Nota Paoro. Kateia ãki naua, Kristo Xesosi sãkire nauikini xika. Nota, aĩtari Tximótxiokata aiokanatsopata pitemoni Piremõmoni. Ate iteene tiretai pite. Atekata parĩkauatakari pitxaua. Aiokanapireta Xesosi sãkire auiãkanimoni, paapoko apotiitakanimoni. Aiokanapireta aĩtaro Ápiamoni, Akipo pakinimoni. Iua Akipo Xesosi sotatone itxaua, ate Xesosi sotatone atokotxikana.
Aĩri Teoso, Xesosi Kristo Apiananiri pakini sikai ikinipoko erekari. Ikamaerekaxiniretaina.
Piremõ Tiraõkiuatini Pirena
Nitari Piremõ, Teoso nimisãkiretakasaaki, ãtipirika nisãkirauata pite ĩkapani. Nisãpiretari Teoso ereka inini, kotxi iua kamaerekatai pite. Ikara atoko itxa nisãkire, kotxi nikenakopiretari iteene pauikiniri Apiananiri Xesosi sãkire. Nikenakopiretari ikinimane kãkiti Teoso nakitiakori pitiretini. Nimisãkiretari Teoso pite ĩkapani, kotxi ninirekari pisãpiretiniri pauiãkiti sãkiretxiti ikiniõtika apanakinimoni, ininiãkara pimarotari ikini sereti erekari Teoso siãkiti Kristo nakitiakorimoni. Ate poxokoniuata, kotxi pite tiretana kãkiti Teoso nakitiakori. Pitiraõki iteene sikataparaxiniretaua ate. Pite aĩtari kamapoxokonitana Teoso nakitiakori ãkixinire.
Paoro Amanaãkiti Sãkiretxiti
Kristo sikaposotiiretano, ininiã nitapararitika niposotapitikari nipaniãtinii atão inakari pikamini. Iuaritika nitapararitika na nipaniãtai atão inakari pikamini. Nõtãkikai Kristo tiraõkiã pikaminiri atão inakari. Nota Paoro kiomãtxipekano. Kateia ãki nauanãta, Kristo Xesosi sãkire nauikini xika. Notakara õtãkikai pite atão pikamini. 10 Nota amanaãi pinitiri Onésimo inakori piamonĩkini ĩkapani. Namarite atoko inakari iua, kotxi iua kĩpitari nisãkire uai kateia ãki nauakasaaki. Uatxa iua auikari Xesosi sãkire. 11 Nimarotari iuãka poparĩkari uãka itxaua. Mitxi !iparĩkauata, pitekata auakasaaki. Paiariniri. Uatxa poparĩkari itxapekaua iuãka atokokana. Uatxa iparĩkauatapitikako pite ĩkapani, nota ĩkapani iparĩkauatini atokokana.
12 Niokanatariko Onésimo, ikanapiriini pitemoni. Ininiã papakapariko iua. Nitiretari iua nota niĩto nitiretini atokokana. 13 Ninirekamari notakata uai ikaikotini, nota imoianatini ĩkapani, kotxi pite kona posotari pimoianatinino uai kateia ãki nauakasaaki, kotxi pite auini maioakari. Nota uai aua Teoso iokanapirena erekari nisãpiretini xika. 14 Ninirekamari Onésimo uai, txamari !ninirekari nikaminiri pite mauiritakiniti. !Ninirekari nitapararitika nipaniãtinii pauiritiniri Onésimo notakata ikaikotini. Pite nirekiniãri, imoianatano.
15 Akokaxiti Onésimo miteka. Mapakanani itakanapai. Atxiĩti Teoso auiritari poiãoka itakanapinii, ãtipirika pitekata iuaĩkana ikaikotini ĩkapani. 16 Iua pinitiri piamotakiti itxapanikaua. Uatxa apiaerekata iua. Pitari pitiretakiti itxapekaua, kotxi iua auikari Kristo sãkire. Iteene nota tiretari iua. Pite apia tiretariko iua, kotxi iua pinitiri itxaua. Apaka iua pitari itxaua, kotxi Apiananiri nakiti hĩtxaua.
17 Nota pimoianari nininiãua, nota papakapini atokokana pitxariko papakapiniri iua. 18 Akokaxiti maerekati ikaminiã, ĩtiriuatiniã, pisãpiretano. Nota ĩkitxitaiko. 19 Nota Paoro, uatxa niuakoã niõkatsopatari ia sãkiretxiti. Notakarako ĩkitxitai pite. Pite imarotari pite xinire auãki inini, kotxi notara akokaxiti nisãpiretai Xesosi sãkire pauikini ĩkapani. Ininiã atxiĩti erekape pite ĩkitxitinino nota? 20 Ininiãkara nitari, pikaminano ninirekakiti, kotxi Apiananiri nakitiakori atxaua. Pikamapoxokonitariko nãkixinire, kotxi Kristo nakitiakori atxaua. 21 Niõkatsopatari pite ĩkapani, kotxi nimarotapitikari pikaminiri namanaãkiti. Ari, nimarotari apiata pikaminano.
22 Apikomoni nitxai. Poeretari ereẽ nimakiniãtaã ĩkapani. Hĩte misãkiretapekari Teoso kateia nitakanapini ĩkapani, ininiã nimarotari Teoso auiritano iuaĩkana nikanapiriini hĩtemoni.
Itakapiretanapini Pirena
23 Epápara inakori notakata kateia ãki aua, kotxi iua parĩkauata Kristo Xesosi ĩkapani. Iua xinikamanapitai hĩte. 24 Markoma, Arisitakoma, Témasima, Arókasima pakini notakata parĩkauatakani, ninoa apaka xinikamanapitai hĩte.
25 Aãuĩte Xesosi Kristo sikari ikinipoko erekari hãkixiniremoni. Ameẽ.